Lag (2004:1385) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen

SFS nr
2004:1385
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2004-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1386

1 § Stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen som
länsstyrelsen beviljat en fastighetsägare och som avser
stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1
januari 2005-31 december 2006 får tillgodoföras
fastighetsägaren genom kreditering på sådant skattekonto som
har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 §
skattebetalningslagen (1997:483).

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om det stöd som enligt 1 § får
krediteras skattekonto.