Förordning (2004:146) om utredning angående rätt att ingå äktenskap enligt lagen i annan stat

SFS nr
2004:146
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2004-04-01

1 § Vill någon ingå äktenskap inför en svensk myndighet och
skall rätten att ingå äktenskap prövas även enligt lagen i en
annan stat, gäller utöver äktenskapsbalkens bestämmelser vad
som sägs nedan.

2 § Vid hindersprövningen skall sökanden visa upp antingen

1. intyg av en behörig myndighet i den andra staten att det
inte finns hinder mot äktenskapet enligt dess lag, eller

2. a) intyg av en behörig myndighet i den andra staten om vilka
hinder som föreskrivs i dess lag,

b) om sökanden varken är eller skall vara folkbokförd här i
landet: det intyg av en utländsk myndighet om sin behörighet
att ingå äktenskapet som sökanden kan anskaffa, samt

c) om enligt den andra statens lag gäller att myndighets
tillstånd, annans samtycke, läkarintyg, bodelning efter
föregående äktenskap, iakttagande av väntetid eller liknande
krävs för rätt att ingå äktenskapet: bevis att sådant villkor
är uppfyllt.

Har ett intyg som enligt denna paragraf åberopas till styrkande
av hinderslöshet utfärdats av en annan utländsk myndighet än en
här i landet anställd diplomatisk eller konsulär tjänsteman,
kan den som gör hindersprövningen begära ett bevis om
myndighetens behörighet. Ett sådant bevis skall vara utfärdat
av en sådan tjänsteman som nyss nämnts eller av en svensk
diplomatisk eller konsulär tjänsteman.