Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2004:158) om garantiavgift enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

SFS nr
2004:158
Departement/myndighet
Statens bostadskreditnämnd
Utfärdad
2004-04-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1066
Upphävd
2006-09-01

Statens bostadskreditnämnd, BKN, föreskriver med stöd av 11 §
förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för
bostadsbyggande m.m. att den årliga garantiavgiften enligt 6 §
förordningen skall, om inte BKN i ärende om kreditgaranti
avtalat att annan avgift skall gälla, motsvara följande andelar
av det garanterade lånebeloppet:

0,25 procent inom 70 procent av marknadsvärdet för hus och mark
vid tidpunkten när garantiavtal träffas,

0,40 procent mellan 70 procent och 90 procent av samma värde
och

0,60 procent över 90 procent av samma värde.

Övergångbestämmelser

2004:158

Denna författning träder i kraft den 15 maj 2004 och tillämpas
i fråga om kreditgarantier med första giltighetsdatum från och
med den 15 april 2004.

2006:1066

Denna författning träder i kraft den 1 september 2006. För
ansökning om garanti som inkommit dessförinnan skall de äldre
föreskrifterna alltjämt gälla.