Förordning (2004:167) om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken

SFS nr
2004:167
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2004-04-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:48
Upphävd
2008-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:43

Inledande bestämmelser

1 § Statligt stöd får lämnas till försöksverksamhet med
lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som
anordnas enligt bestämmelserna i denna förordning.

2 § De hantverksyrken som kan ingå i försöksverksamheten anges
i bilagan till denna förordning.

3 § Statligt stöd lämnas till den huvudman som avses i 4 § och
i den omfattning regeringen beslutar särskilt.

Ansvarig huvudman

4 § För lärlingsutbildning som genomförs med stöd enligt denna
förordning skall det finnas en ansvarig huvudman, som utses av
regeringen.

Lärlingsutbildningen

5 § Lärlingsutbildningen skall bedrivas så att deltagarna ges
förutsättningar att få gesällbrev eller motsvarande yrkesbevis
efter ytterligare lärlingskap.

Utbildningen skall utformas i samråd med företrädare för
berörda hantverk.

6 § Utbildningen får omfatta högst 80 veckor och skall bestå av
dels teoretiska studier, dels lärlingskap hos en hantverkare i
yrket. Minst en femtedel av utbildningstiden skall bestå av
teoretiska studier.

7 § Regeringen beslutar särskilt om antalet årsstudieplatser.

Utbildningsbevis

8 § Efter avslutad lärlingsutbildning skall deltagarna få ett
utbildningsbevis som beskriver utbildningens innehåll och
deltagarens uppnådda mål.

Behörighet

9 § För tillträde till lärlingsutbildning krävs att sökanden
har slutfört för hantverksyrket relevant utbildning inom
gymnasieskolan eller genom yrkesverksamhet har förvärvat
motsvarande kunskaper.

Den ansvariga huvudmannen får ställa särskilda krav på
yrkeserfarenhet som är av betydelse för utbildningens
inriktning eller den yrkeskategori som utbildningen förbereder
för.

Urval

10 § Om antalet platser är färre än antalet behöriga sökande,
skall ett urval göras.

Den ansvariga huvudmannen skall fastställa urvalsgrunder som är
godtagbara i förhållande till lärlingsutbildningens inriktning.
Huvudmannen bör härvid särskilt beakta att det finns
yrkesområden där det råder stor brist på hantverksutbildad
arbetskraft.

Vid urvalet skall hänsyn tas till den sökandes möjlighet att
tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningsplaner

11 § Inom lärlingsutbildningen skall det finnas
utbildningsplaner. En utbildningsplan får omfatta flera
yrkesområden. Utbildningsplanerna skall godkännas av
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

12 § Av varje utbildningsplan skall framgå

1. utbildningens omfattning och uppläggning,

2. de kompetenskrav som finns för undervisande och handledande
personal,

3. de krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för
utbildningen,

4. de urvalsgrunder som tillämpas för tillträde till
utbildningen,

5. formerna för uppföljning och bedömning av de studerandes
prestationer, och

6. hur utbildningen har kvalitetssäkrats.

Individuell studieplan

13 § För varje deltagare skall det finnas en individuell
studieplan.

Studiemedel

14 § Studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) får lämnas
till den som deltar i en lärlingsutbildning där den ansvariga
huvudmannen beviljats statligt stöd enligt denna förordning.
Utbildningarna skall när det gäller studiemedel jämställas med
utbildningar som anges i bilagan, avdelning B 1, till
studiestödsförordningen (2000:655).

Avgifter

15 § Deltagaravgifter som tas ut skall vara skäliga med hänsyn
till de kostnader som den ansvariga huvudmannen har för
lärlingsutbildningen, förutsatt att kostnaderna i sig kan anses
rimliga för utbildningen.

Tillsyn

16 § Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning utövar
tillsyn över lärlingsutbildningar som genomförs med stöd enligt
denna förordning.

17 § Den ansvariga huvudmannen skall på begäran lämna de
uppgifter som Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
behöver för att utöva tillsyn enligt 16 §.

Överklagande

18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Förteckning över lärlingsutbildningar för vilka statligt stöd
kan lämnas

Lärlingsutbildningar till någon av följande yrkeskategorier kan
få statligt stöd enligt denna förordning:

attributmakare

bagare/konditor

bildhuggare

bilsadelmakare

bokbindare

borstbindare

brodör

båtbyggare

dekorationsmålare

dekormålare/patinör

djurkonservator

dockmakare

etuimakare

finsnickare

förgyllare

gardindekoratör

glasblåsare

glas-/keramikrestauratör

gravör

guldsmed

gördelmakare

handpressförgyllare

handvävare

hattmakare

hovslagare

juvelfattare

kakelugnsmakare

kapellmakare

konstgjutare

konstglasmästare

konststoppare

korgmakare

krukmakare

låssmed

maskör

mattrestauratör

metallkonservator

metalltryckare

modellbyggare

modist

murare

musikinstrumentmakare

målningskonservator

möbelkonservator

möbelrestaurerare

möbeltapetserare

papperskonservator

pappersmakare

parkettläggare

perukmakare

rammakare

ridsportsadelmakare

riggare

segelmakare

silversmed

skeppstimmerman

skomakare

skräddare

skyltmakare

smed

stuckatör

tapetmakare

tenngjutare

timmerman

trädgårdsanläggare

tygtryckare

väskmakare

ädelstensslipare
Förordning (2006:393).