Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter

SFS nr
2004:17
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2004-01-29

1 § Konsumentverket och Finansinspektionen får var för sig
meddela föreskrifter om vad näringsidkare som står under
respektive myndighets tillsyn skall iaktta vid rådgivning
enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till
konsumenter när det gäller rådgivares kompetens, dokumentation
av rådgivning, utlämnande av sådan dokumentation och om
undantag från skyldigheten att lämna ut dokumentationen.

Konsumentverket och Finansinspektionen skall samråda med
varandra innan de meddelar föreskrifterna.