Förordning (2004:226) om underrättelse till Konkurrensverket om dom eller slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget

SFS nr
2004:226
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-04-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:604
Upphävd
2008-11-01

När en allmän domstol eller Marknadsdomstolen meddelar en dom
eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel
81 eller 82 i EG-fördraget, skall en kopia av domen eller
beslutet samma dag sändas till Konkurrensverket.