Lag (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan

SFS nr
2004:274
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-05-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1011

1 § Det som är föreskrivet i eller annars följer av lag eller
annan författning i fråga om de allmänna försäkringskassorna
eller Riksförsäkringsverket ska efter utgången av år 2004 i
stället tillämpas på Försäkringskassan.

Första stycket tillämpas efter utgången av år 2009 endast i
den utsträckning inte annat föreskrivs i lagen (2009:986) om
inrättande av Pensionsmyndigheten. Lag (2009:1011).

2 § Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i en
socialförsäkringsnämnd som före utgången av år 2004 har utsetts
av en allmän försäkringskassas styrelse skall ha samma funktion
i en socialförsäkringsnämnd vid Försäkringskassan under
återstoden av sin mandattid, om inte annat följer av
bestämmelserna i 18 kap. 32 och 34 §§ lagen (1962:381) om
allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2005. Vad
som där föreskrivs om styrelsen skall i stället gälla
försäkringsdelegation. Lag (2004:779).

3 § Ärenden som enligt lag eller annan författning eller enligt
beslut av regeringen handläggs av Riksförsäkringsverket eller
de allmänna försäkringskassorna skall från och med den 1
januari 2005 handläggas av Försäkringskassan.

En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har
lämnats till en allmän försäkringskassa, skall anses ha kommit
in till Försäkringskassan den dag som den kom in till den
allmänna försäkringskassan.

Beslut som har fattats av Riksförsäkringsverket eller en allmän
försäkringskassa före utgången av år 2004 gäller till den
tidpunkt som anges i beslutet eller till dess Försäkringskassan
med stöd av lag eller annan författning beslutar annat.
Lag (2004:779).

4 § Staten övertar den 1 januari 2005 de allmänna
försäkringskassornas fasta egendom, penningmedel, rättigheter
och andra tillgångar. Staten övertar samtidigt ansvaret för de
allmänna försäkringskassornas förbindelser och övriga
åtaganden.

En stiftelse som vid utgången av år 2004 förvaltas av en allmän
försäkringskassa skall från och med den 1 januari 2005
förvaltas av Försäkringskassan. En allmän försäkringskassas
behörighet att utse en styrelseledamot i en stiftelse skall
övertas av Försäkringskassan.

Bestämmelserna i första stycket om statens övertagande av de
allmänna försäkringskassornas förbindelser och övriga åtaganden
har inte tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare. Lag (2004:779).