Förordning (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

SFS nr
2004:294
Departement/myndighet
Justitiedepartementet SIM
Utfärdad
2004-05-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:996
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:681

Uppgifter

1 § Migrationsverket är central förvaltningsmyndighet för
verksamhet inom migrationsområdet.

Migrationsverket ansvarar för verksamhetsområdena asyl, besök
och bosättning samt medborgarskap. Verket har ett
samordningsansvar för ärendeprocesserna.

2 § Migrationsverket skall fullgöra de uppgifter som verket har
enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen,
lagstiftningen om mottagande av asylsökande m.fl. samt andra
författningar.

3 § Migrationsverket skall

1. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar
och skyddsbehövande i övrigt,

2. besluta om statlig ersättning enligt

a) förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,

b) förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso-
och sjukvård till asylsökande,

c) förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl.,

d) förordningen (1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m.,

e) förordningen (2007:640) om återetableringsstöd för vissa
utlänningar, och

f) förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner
2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på
arbetsmarknaden,

3. föra register och statistik över utlänningar i landet i den
utsträckning som behövs för verksamheten,

4. ta fram och vidareutveckla prognosmodeller och analyser
rörande verkets ansvarsområden,

5. löpande följa och utvärdera verksamheten samt verka för att
handläggningen av ärenden enligt utlännings- och
medborgarskapslagstiftningen är författningsenlig och effektiv
samt att beslutsfattandet är förutsebart och enhetligt,

6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör databasen för
identifiering av fingeravtryck, Eurodac,

7. övergripande arbeta för att en beredskap och kapacitet finns
i landet för att ta emot skyddsbehövande som beviljats
uppehållstillstånd och vid behov medverka vid deras bosättning,

8. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer
enligt 21 kap. utlänningslagen (2005:716),

9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om varaktigt
bosatta tredjelandsmedborgare enligt 5 a kap. utlänningslagen,

10. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella
åtgärder på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut
2006/688/EG av den 5 oktober 2006 om upprättande av ett system
för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas åtgärder
rörande asyl och invandring, och

11. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med
ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning
enligt rådets beslut 2004/191/EG av den 23 februari 2004 om
fastställande av kriterier och närmare föreskrifter för
ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd av
tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande
av beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje
land. Förordning (2007:681).

4 § Migrationsverket skall samråda med berörda myndigheter och
organisationer i den utsträckning det behövs.

Om det i ett ärende hos Migrationsverket framkommer misstankar
om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser,
skall verket anmäla misstankarna till Rikspolisstyrelsen.
Verket skall också bistå Säkerhetspolisen i dess verksamhet för
att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i
frågor som rör terrorism. Förordning (2005:236).

Internationellt arbete

5 § Migrationsverket skall

1. ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i EU-arbetet och
i annat internationellt samarbete samt ställa den personal till
förfogande för Sveriges deltagande som regeringen begär,

2. fortlöpande informera regeringen om det internationella
samarbete som verket deltar i,

3. vara ansvarig myndighet gentemot Europeiska gemenskapernas
kommission i frågor som rör den europeiska flyktingfond som
inrättats enligt rådets beslut 2004/904/EG av den 2 december
2004 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden
2005-2010,

4. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på
migrationsområdet och politiken för global utveckling.

Migrationsverket får vidare bedriva tjänsteexport på de villkor
som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192) och
medverka i organiserat förvaltningsbistånd på
migrationsområdet. Förordning (2005:202).

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Migrationsverket med undantag för 4 § andra stycket, 16, 18, 21
och 32 §§.

Internrevision

6 a § Migrationsverket skall tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1231).

Myndighetens ledning

7 § Migrationsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.
Vid Migrationsverket skall det finnas en överdirektör som är
generaldirektörens ställföreträdare.

Vid Migrationsverket skall det även finnas en chefsjurist.

Styrelsen

8 § Migrationsverkets styrelse skall bestå av högst tolv
ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är
styrelsens ordförande.

9 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta om riktlinjer för beslut i ärenden om
visering.

Myndighetens organisation

10 § Migrationsverket skall ha en arbetsordning med de
föreskrifter som behövs om myndighetens organisation, beredning
av ärenden, fördelning av beslutanderätt inom myndigheten och
formerna i övrigt för myndighetens verksamhet.

10 a § Vid Migrationsverket skall det finnas ett etiskt råd.

Rådet skall på myndighetens begäran avge yttranden i frågor som
rör utformningen av myndighetens verksamhet och som kan kräva
etiska överväganden.

Rådet skall bestå av högst sju ledamöter. Regeringen utser
ordförande och övriga ledamöter i rådet för en bestämd tid.
Förordning (2005:1238).

Ärendenas handläggning

11 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen.

12 § Generaldirektören får överlåta till annan anställd i
Migrationsverket att avgöra sådana ärenden som avses i 11 §.
Hur det skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

Personalföreträdare

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Migrationsverket.

Anställningar

14 § Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut
av regeringen.

Andra anställningar beslutas av Migrationsverket.

Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret

15 § Föreskrifter om Migrationsverkets medverkan i
totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap. Förordning (2006:962).

Avgifter

16 § Bestämmelser om avgifter i Migrationsverkets verksamhet
finns i avgiftsförordningen (1992:191), utlänningsförordningen
(2006:97) och i medborgarskapsförordningen (2001:218).
Förordning (2006:123).

Övrigt

17 § Migrationsverket får betala ut skälig ersättning för
person- eller sakskador som uppkommit i verksamhet som verket
bedriver.

Verkets beslut i dessa frågor får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2005:202

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005. Äldre
föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om den europeiska
flyktingfond som inrättades genom rådets beslut 2000/596/EG av
den 28 september 2000 om inrättande av en europeisk
flyktingfond.