Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS nr
2004:298
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:983

1 § Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och
denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2 § Genom lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
upphävs

1. bankrörelselagen (1987:617),

2. lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet, och

3. lagen (1987:621) om införande av ny banklagstiftning.

3 § Om det i lag eller någon annan författning hänvisas till en
bestämmelse som har ersatts genom en bestämmelse i lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller denna lag,
tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 § Om ett kreditinstituts bolagsordning, stadgar eller
reglemente efter den 30 juni 2004 strider mot någon bestämmelse
i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, skall
styrelsen till första ordinarie stämma lägga fram förslag till
ändring av bolagsordningen, stadgarna eller reglementet som
rättar till detta.

5 § Tillstånd för en bank att driva bankrörelse (oktroj) och
stadfästelse av bolagsordning, stadgar eller reglemente som
gäller vid ikraftträdandet, skall fortsätta att gälla.

Om det i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
hänvisas till bestämmelser i 3 kap. samma lag gäller för sådana
banker som avses i första stycket motsvarande äldre
bestämmelser.

6 § Tillstånd för ett kreditmarknadsföretag att driva
finansieringsverksamhet som gäller vid ikraftträdandet skall
därefter gälla som tillstånd att driva finansieringsrörelse.

Om det i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
hänvisas till bestämmelser i 3 kap. samma lag gäller för sådant
kreditmarknadsföretag som avses i första stycket motsvarande
äldre bestämmelser. Lag (2004:445).

7 § Tillstånd som vid lagens ikraftträdande gäller för ett
utländskt företag att driva bankrörelse i Sverige från filial
skall fortsätta att gälla.

Tillstånd som vid lagens ikraftträdande gäller för ett
utländskt företag att driva finansieringsverksamhet i Sverige
från filial skall därefter gälla som tillstånd att driva
finansieringsrörelse.

8 § Ett utländskt företag hemmahörande inom EES som före lagens
ikraftträdande med stöd av 1 kap. 5 § bankrörelselagen
(1987:617) eller 2 kap. 9 och 10 §§ lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet, driver verksamhet från en filial i
Sverige eller erbjuder eller tillhandahåller tjänster utan att
inrätta filial här, får fortsätta med det även efter
ikraftträdandet.

9 § En ekonomisk förening som vid lagens ikraftträdande driver
verksamhet med stöd av 1 kap. 2 b § bankrörelselagen (1987:617)
eller 1 kap. 3 § första stycket 9 lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet i dessa bestämmelsers lydelse före den
1 juli 2000 behöver inte tillstånd enligt lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse.

10 § Ett företag som vid lagens ikraftträdande driver
verksamhet som inte fordrar tillstånd enligt bankrörelselagen
(1987:617) eller lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet,
får fortsätta att driva verksamheten under ett år från lagens
ikraftträdande eller, om en ansökan om tillstånd enligt den nya
lagen har getts in inom denna tid, till dess att ansökan har
prövats slutligt.

11 § För den som vid lagens ikraftträdande från allmänheten tar
emot återbetalningspliktiga medel, som efter uppsägning är
tillgängliga för fordringsägaren efter en tid som överstiger
ett år, gäller 1 kap. 7 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse från och med den 1 juli 2006.

12 § Trots 1 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse får aktiebolag som före den 1 januari 1912
erhållit en av Kungl. Maj:t stadfäst bolagsordning enligt
vilken ordet bank ingår i firman alltjämt använda ordet bank i
sin firma.

Om en sammanslutning eller en annan juridisk person som avses i
1 kap. 9 § andra stycket lagen om bank- och
finansieringsrörelse före den 1 juli 1987 använde ordet bank i
sin firma, får den fortsätta med det utan tillstånd av
Finansinspektionen.

Av 33 § lagen (2010:2044) om införande av
försäkringsrörelselagen (2010:2043) framgår att en
försäkringsförening får använda ordet bank i sin firma om
föreningen vid utgången av juni 1987 använde ordet bank i
firman. Lag (2010:2067).

13 § I fråga om banker som beviljats oktroj före den 1 januari
1994 gäller vid tillämpning av 9 kap. 3 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse att

1. kapitalbasen för ett bankaktiebolag inte får understiga ett
belopp som den 1 januari 1994 motsvarade fem miljoner euro, och

2. kapitalbasen för en sparbank inte får understiga ett belopp
som den 1 januari 1994 motsvarade en miljon euro.

14 § En sparbank som beviljats oktroj före den 1 januari 1994
får fortsätta att driva bankrörelse, även om sparbankens
kapitalbas vid denna lags ikraftträdande uppgår till lägre
belopp än motsvarande en miljon euro. I ett sådant fall gäller
vid tillämpningen av 9 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse att sparbankens kapitalbas inte efter
denna lags ikraftträdande får understiga det högsta belopp som
kapitalbasen uppnått efter den 2 maj 1992. När kapitalbasen
uppnått ett belopp som den 1 januari 1994 motsvarat en miljon
euro gäller 13 § 2.

15 § Har upphävts genom lag (2014:983).

16 § Har en bank före ikraftträdandet av denna lag förvärvat
egendom under sådana förhållanden som avses i 7 kap. 3-5 §§
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse krävs inte
Finansinspektionens tillstånd för fortsatt innehav under åren
2004 och 2005 även om tre år har förflutit från förvärvet.

Har ett kreditmarknadsföretag före ikraftträdandet av denna lag
förvärvat annan egendom än aktier och andelar till skyddande av
fordran skall egendomen anses förvärvad enligt 7 kap. 3-5 §§
lagen om bank- och finansieringsrörelse. För sådan egendom,
liksom för aktier eller andelar som före den 1 juli 2004 har
förvärvats under sådana förhållanden som avses i 7 kap. 3-5 §§
lagen om bank- och finansieringsrörelse, krävs inte
Finansinspektionens tillstånd för fortsatt innehav under åren
2004 och 2005 även om en tid av tre år har förflutit från
förvärvet.

17 § I fråga om avtal som avses i 8 kap. 5 § lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse och som har ingåtts före
lagens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.

18 § Vad som sägs i 10 kap. 36 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse skall tillämpas på motsvarande sätt om ett
bankaktiebolag har övertagit en föreningsbanks rörelse vid
ombildning enligt 11 kap. föreningsbankslagen (1987:620).
Lag (2005:933).

19 § Om ett kreditmarknadsbolag före lagens ikraftträdande har
fattat beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt 6 kap.
2 § aktiebolagslagen (1975:1385) gäller äldre bestämmelser.

20 § Äldre bestämmelser gäller för fusion om fusionsplanen har
godkänts enligt 14 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1385) före
lagens ikraftträdande. Detsamma gäller vid absorption av helägt
dotterbolag enligt 14 kap. 22 § aktiebolagslagen, om
fusionsplanen upprättats före lagens ikraftträdande.

21 § Om ett avtal om fusion före ikraftträdandet av denna lag
har godkänts enligt 12 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller äldre bestämmelser för fusionen. Detsamma
gäller avtal om fusion mellan en ekonomisk förening och ett
helägt dotteraktiebolag enligt 12 kap. 8 § lagen om ekonomiska
föreningar, om avtalet träffats före lagens ikraftträdande.

22 § En fråga om ingripande enligt 14 eller 15 kap. lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse bedöms enligt
äldre bestämmelser om de omständigheter som föranleder frågan
om ingripande hänför sig till tiden före lagens ikraftträdande.
Detta gäller dock inte om en tillämpning av de nya
bestämmelserna skulle leda till ett mindre strängt ingripande.

23 § Beslut som har meddelats före lagens ikraftträdande
överklagas enligt äldre bestämmelser.

24 § Medel som en förmyndare eller god man förvaltar enligt
föräldrabalken och som sedan den 1 januari 1941 står inne på
räkning hos en bank utan villkor att de får tas ut bara med
överförmyndarens tillstånd skall anses insatta med förbehåll
enligt 14 kap. 8 § andra stycket föräldrabalken att de får tas
ut utan överförmyndarens tillstånd. Detsamma gäller medel som
därefter satts in på räkningen och ränta som därefter lagts
till kapitalet.

25 § Är föräldrar förmyndare, får de utan överförmyndarens
tillstånd ta ut medel som de förvaltar enligt föräldrabalken
och som har satts in före den 1 juli 1995, om medlen inte
omfattas av särskild överförmyndarkontroll enligt
föräldrabalken. Vad som nu har sagts gäller dock inte om
överförmyndaren enligt 13 kap. 19 § föräldrabalken har
förordnat om inskränkning i uttagsrätten.

26 § Har en förmyndare, god man eller förvaltare före den 1
juli 1995 satt in medel med förbehåll enligt 15 kap. 9 §
föräldrabalken i den då gällande lydelsen skall förbehållet
jämställas med förbehåll enligt 14 kap. 8 § föräldrabalken.

27 § I fråga om medel som finns på en gift kvinnas konto hos en
sparbank, skall 26 § lagen den 29 juli 1892 angående sparbanker
i paragrafens ursprungliga lydelse fortfarande gälla, om äldre
giftermålsbalken är tillämplig på makarnas
förmögenhetsförhållanden.

28 § För ett företag som vid utgången av juni 2004 driver
finansieringsverksamhet som fordrar tillstånd enligt lagen
(1992:1610) om finansieringsverksamhet men som inte kommer att
vara tillståndspliktig därefter, skall lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag fortsätta
att gälla även för det räkenskapsår som inleds före utgången av
år 2004.

29 § Har upphävts genom lag (2009:617).

30 § Den som vid lagens ikraftträdande driver
finansieringsverksamhet med stöd av punkt 5 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet behöver inte tillstånd för
finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse.

31 § Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och
registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut
före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för
fortsatt handläggning.