Förordning (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

SFS nr
2004:329
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:127

1 kap. Inledande bestämmelser

Definitioner

1 § I denna förordning avses med

1. bank: ett sådant bankföretag som anges i 1 kap. 5 § 2 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2. kreditmarknadsföretag: ett sådant kreditmarknadsbolag eller
en sådan kreditmarknadsförening som anges i 1 kap. 5 § 11
respektive 12 lagen om bank- och finansieringsrörelse,

3. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,

4. utländskt bankföretag: ett sådant utländskt företag som
anges i 1 kap. 5 § 18 lagen om bank- och finansieringsrörelse,

5. utländskt kreditföretag: ett sådant utländskt företag som
anges i 1 kap. 5 § 19 lagen om bank- och finansieringsrörelse,
och

6. utländskt kreditinstitut: utländskt bankföretag och
utländskt kreditföretag.

Tillämpningsområde

2 § För registrering m.m. av bankaktiebolag och
kreditmarknadsbolag gäller även aktiebolagsförordningen
(2005:559) med undantag av

1. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§, 2 kap.
samt 3 kap. 1–6 och 7 a §§ för bankaktiebolag, och

2. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ för
kreditmarknadsbolag.

Vid tillämpning av 1 kap. 32 a § andra stycket
aktiebolagsförordningen ska det som föreskrivs om
Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen.
Förordning (2010:676).

2 a § För registrering m.m. av kreditmarknadsföreningar
gäller även förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar
med undantag av 13 §, 13 b § första stycket och 13 c §.

Vid tillämpning av 13 b § andra stycket förordningen om
ekonomiska föreningar ska det som föreskrivs om Bolagsverket
i stället avse Finansinspektionen. Förordning (2009:717).

3 § Vad som föreskrivs i 4-6 §§, 3 kap. 5-11 och 24 §§, 4 kap.
23 och 26 §§, 5 kap. 1 och 2 §§ denna förordning samt i 1 kap.
3 och 4 §§ och 1 kap. 52 § aktiebolagsförordningen (2005:559)
gäller i tillämpliga delar för utländska bankföretag och
utländska kreditföretag som driver bankrörelse eller
finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 4 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Detsamma gäller,
med undantag av 4 § och 5 kap. 2 § 1 denna förordning,
utländska bankföretag och utländska kreditföretag som driver
bankrörelse eller finansieringsrörelse från filial enligt 4
kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.
Förordning (2005:566).

Bestämmelser om anmälnings- och ansökningshandlingar

4 § Sådana ansökningar enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, sparbankslagen (1987:619) och lagen
(1995:1570) om medlemsbanker som ska prövas av
Finansinspektionen ska ges in till inspektionen.
Förordning (2010:676).

5 § Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara
bestyrkta.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får
även ges in i original. Förordning (2007:1468).

5 a § Om ett intyg enligt denna förordning upprättas i
elektronisk form, ska det undertecknas med avancerad
elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer. Förordning (2007:1468).

6 § En anmälan eller en ansökan som görs för en bank eller ett
kreditmarknadsföretag enligt denna förordning skall innehålla
uppgifter om företagets organisationsnummer enligt lagen
(1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Bestämmelser om tillsyn

7 § I förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och
kapitalbuffertar finns bestämmelser om Finansinspektionens
tillsyn över kreditinstitut. Förordning (2014:995).

Frivillig likvidation av kreditinstitut

8 § Om ett kreditinstitut avser att besluta om likvidation,
skall institutet i så god tid som möjligt före beslutet samråda
med Finansinspektionen om detta. Förordning (2007:339).

Underrättelser till europeiska institutioner

9 § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska
kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska
bankkommittén i den utsträckning som följer av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26
juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut
och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG (kapitaltäckningsdirektivet).
Förordning (2014:995).

9 a § Finansinspektionen ska i enlighet med artikel 91.11 i
kapitaltäckningsdirektivet samla in uppgifter som ett
kreditinstitut ska offentliggöra om mångfaldspolicyn och
lämna dessa till Europeiska bankmyndigheten.
Förordning (2014:995).

1 a kap. Särskilda bestämmelser för europakooperativ som driver
finansieringsrörelse och för europabolag

1 § Finansinspektionen skall till en underrättelse enligt 10
kap. 40 § femte stycket eller 12 kap. 24 § femte stycket lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om lagakraftvunnet
beslut om tillstånd till flyttning av säte foga en kopia av
beslutet. Förordning (2006:917).

2 § I fråga om dualistiskt organiserade europabolag och
europakooperativ som driver finansieringsrörelse skall vad som
sägs om styrelseledamöter i 2 kap. 1 § första och andra
styckena denna förordning också tillämpas på ledamöter i
tillsynsorganet. Förordning (2006:917).

1 b kap. Särskilda bestämmelser för europakooperativ som driver
bankrörelse

Inledande bestämmelser

1 § Detta kapitel gäller för europeiska kooperativa föreningar
enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003
om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-
föreningar) (SCE-förordningen) som driver bankrörelse. Det
innehåller regler som kompletterar 1 a kap. lagen (1995:1570)
om medlemsbanker. Förordning (2006:917).

2 § I fråga om registrering i europakooperativsregistret gäller
i tillämpliga delar, med de avvikelser som framgår av detta
kapitel, bestämmelserna i aktiebolagsförordningen (2005:559)
och denna förordning om registrering i bankregistret.

I andra frågor tillämpas bestämmelserna i denna förordning om
medlemsbanker på europakooperativ, om inte annat framgår av
SCE-förordningen, 1 a kap. lagen (1995:1570) om medlemsbanker
eller denna förordning. Förordning (2006:917).

3 § I fråga om dualistiskt organiserade europakooperativ skall
vad som sägs om styrelseledamöter i 2 kap. 1 § första och andra
styckena denna förordning också tillämpas på ledamöter i
tillsynsorganet. Förordning (2006:917).

Registrering av europakooperativ m.m.

4 § En anmälan för registrering skall undertecknas av den
verkställande direktören, i förekommande fall, eller

1. när det gäller europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 37-41 i SCE-
förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ), en
ledamot i ledningsorganet, eller

2. när det gäller europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 42-44 i SCE-
förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ), en
ledamot i förvaltningsorganet. Förordning (2006:917).

5 § En anmälan för registrering enligt artikel 11 i SCE-
förordningen skall innehålla de uppgifter som anges i 1 kap.
3 § aktiebolagsförordningen (2005:559) och 3 kap. 3 § denna
förordning. Vid tillämpningen av 1 kap. 3 § första stycket
aktiebolagsförordningen skall vad som sägs i 2 om stiftare avse
de som bildar europakooperativet. I stället för vad som sägs i
första stycket 5 gäller att det skall lämnas uppgift om
storleken på det kapital som avses i artikel 3 i SCE-
förordningen.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen skall gälla
i tillämpliga delar. Vid tillämpningen av den paragrafens
första stycke 1 skall vad som sägs där om stiftelseurkund avse
europakooperativets stadgar. I stället för vad som sägs i
första stycket 4 och 5 gäller att europakooperativet skall ge
in en försäkran på heder och samvete att det tecknade kapitalet
uppgår till minst det i stadgarna fastställda lägsta beloppet
för tecknat kapital.

Vad som sägs i 1 kap. 3 § första stycket 3 och tredje stycket,
1 kap. 4 § första stycket 2 och 3 och andra stycket samt 4 kap.
4 § aktiebolagsförordningen om styrelseordförande,
styrelseledamot och styrelsesuppleant skall

1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för
ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och
ledningsorganet, och

2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för
ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.
Förordning (2006:917).

6 § Vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen skall
det, utöver vad som följer av 4 §, ges in

1. en kopia av ett avtal om arbetstagarinflytande enligt
31-34 §§ lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i
europakooperativ,

2. en kopia av ett beslut enligt 24 § första stycket lagen om
arbetstagarinflytande i europakooperativ,

3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 22 §
lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ har löpt ut
och att ett sådant avtal som avses i 1 inte har ingåtts, eller

4. handlingar som visar att lagen om arbetstagarinflytande i
europakooperativ inte är tillämplig på europakooperativet.
Förordning (2006:917).

7 § Om ett europakooperativ har bildats genom fusion enligt
artikel 2.1 fjärde strecksatsen i SCE-förordningen, skall det
vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in en
kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 22 i SCE-
förordningen.

Dessutom skall följande handlingar ges in för var och en av de
fusionerande föreningarna:

1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det
förslag som avses i första stycket godkändes, och

2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE-
förordningen.

En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om
intyget har utfärdats av Bolagsverket.

I övrigt tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 32, 33 och 35 §§
aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om
styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant skall

1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för
ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och
ledningsorganet, och

2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för
ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.
Förordning (2006:917).

8 § Om ett europakooperativ har bildats genom ombildning av en
ekonomisk förening till ett europakooperativ enligt artikel 2.1
femte strecksatsen i SCE-förordningen, skall det vid en anmälan
enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in följande
handlingar:

1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 35.3 i
SCE-förordningen,

2. en kopia av ett sådant intyg från en revisor som avses i
artikel 35.5 i SCE-förordningen, och

3. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det
förslag som avses i 1 godkändes. Förordning (2006:917).

9 § Vid en anmälan för registrering av ett beslut enligt 1 a
kap. 18 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker
skall tillsynsorganet ge in en kopia av protokollet från det
sammanträde där beslutet fattades. Förordning (2006:917).

10 § Vid en anmälan för registrering av ändring av ett
europakooperativs stadgar tillämpas 1 kap. 6 § första stycket
aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om
bolagsstämman skall avse europakooperativets stämma. Vad som
sägs om bolagsordningen skall avse stadgarna.
Förordning (2006:917).

11 § Om talan har väckts om att ändra eller upphäva ett sådant
stämmobeslut som skall anmälas för registrering, tillämpas 1
kap. 8 § aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs
om bolagsstämman skall avse europakooperativets stämma.
Förordning (2006:917).

12 § I fråga om anmälan av beslut om likvidation m.m. tillämpas
3 kap. 15-19 §§ denna förordning. Förordning (2006:917).

Registrering av vissa beslut

13 § Följande beslut skall registreras i
europakooperativsregistret när de har vunnit laga kraft:

1. Bolagsverkets beslut enligt 1 a kap. 33 § första stycket
lagen (1995:1570) om medlemsbanker om att ett europakooperativ
inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i SCE-förordningen att
ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, och

2. Bolagsverkets beslut enligt 1 a kap. 33 § andra stycket
lagen om medlemsbanker om att ett europakooperativ skall gå i
likvidation. Förordning (2006:917).

Underrättelser

14 § Finansinspektionen skall till en underrättelse enligt 1 a
kap. 14 § femte stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker om
lagakraftvunnet beslut om tillstånd till flyttning foga en
kopia av beslutet. Förordning (2006:917).

15 § Bolagsverket ska genast underrätta Skatteverket och
Finansinspektionen när ett förslag om flyttning av ett
europakooperativs säte har offentliggjorts enligt artikel 7.2
i SCE-förordningen. Förordning (2009:717).

16 § Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när
inspektionen fattar beslut om att motsätta sig att ett
europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när det fattar
beslut om hinder mot att ett europakooperativ flyttar sitt
säte från Sverige. Om ansökan om tillstånd till flyttning av
säte prövas av Finansinspektionen, ska Skatteverket i stället
underrätta inspektionen. Förordning (2009:717).

17 § Om Bolagsverket får kännedom om att ett europakooperativ
som har sitt säte i en annan stat samtidigt har sitt
huvudkontor i Sverige, skall verket underrätta den behöriga
myndigheten i den stat där europakooperativet har sitt säte om
detta. Förordning (2006:917).

Registreringsavgifter

18 § I ärenden som rör registrering skall, utöver vad som
följer av 4 kap. 29 och 30 §§ denna förordning, avgifter
betalas med följande belopp:

a) vid en anmälan för registrering av ett europakooperativ
enligt artikel 11 i SCE-förordningen, 2 500 kronor,

b) vid en anmälan för registrering av beslut eller uppgifter
enligt 1 a kap. 11 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 1 000
kronor, och

c) vid en anmälan för registrering av beslut enligt 1 a kap.
18 § första stycket lagen om medlemsbanker, 800 kronor, och

d) vid en anmälan enligt 9 kap. 7 § lagen om medlemsbanker att
europakooperativets föreningsstämma har beslutat om
likvidation, 1 000 kronor. Förordning (2006:917).

2 kap. Ansökan om tillstånd

Tillstånd att driva rörelse

1 § En ansökan om tillstånd att driva bankrörelse eller
finansieringsrörelse och godkännande av bolagsordning eller
stadgar enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, reglemente eller stiftelseförordnande
enligt sparbankslagen (1987:619) eller stadgar enligt lagen
(1995:1570) om medlemsbanker skall innehålla uppgift om
fullständigt namn, postadress och personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum för samtliga

1. stiftare eller styrelseledamöter i bankaktiebolag och
kreditmarknadsbolag,

2. stiftare i sparbank, och

3. styrelseledamöter i medlemsbank och kreditmarknadsförening.

För en stiftare eller styrelseledamot med hemvist som avviker
från postadressen skall även hemvistet anges. En ansökan i
samband med fusion genom kombination skall innehålla
motsvarande uppgifter om samtliga styrelseledamöter i de
överlåtande bankerna eller kreditmarknadsföretagen.

Ansökningshandlingen skall undertecknas av alla stiftare eller
styrelseledamöter samt innehålla en försäkran att de inte är i
konkurs eller har näringsförbud samt att de inte heller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

2 § Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva
bankrörelse eller finansieringsrörelse skall följande
handlingar ges in:

1. en plan för den planerade verksamheten (verksamhetsplan),
och

2. ett förslag till bolagsordning, reglemente eller stadgar
eller till ändring av dessa.

3 § Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket när ett
aktiebolag som är registrerat i aktiebolagsregistret har
beviljats tillstånd att driva bankrörelse.

På motsvarande sätt skall Finansinspektionen underrätta
Bolagsverket när ett bankaktiebolags eller en medlemsbanks
tillstånd att driva bankrörelse har återkallats och
aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen i stället fått
tillstånd att driva en annan tillståndspliktig finansiell
rörelse. Uppgifterna i bankregistret skall tas in i
aktiebolagsregistret eller föreningsregistret.

Finansinspektionen skall till underrättelserna enligt första
eller andra stycket foga bolagsordning samt stämmo- och
styrelseprotokoll.

4 § Ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsföretag skall
underrätta Finansinspektionen när det avser att börja driva
bankrörelse respektive finansieringsrörelse.

Innan ett bankaktiebolag börjar driva bankrörelse skall det ge
in ett intyg utfärdat av en godkänd eller auktoriserad revisor
om att det har ett så stort startkapital som föreskrivs i 3
kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Innan ett kreditmarknadsföretag börjar driva
finansieringsrörelse skall det ge in ett intyg utfärdat av en
godkänd eller auktoriserad revisor om att det har ett så stort
startkapital som föreskrivs i 3 kap. 7 § första eller andra
stycket samma lag.

5 § Ett utländskt bankföretag eller ett utländskt kreditföretag
som skall driva verksamhet enligt 4 kap. 1 eller 4 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall anmäla till
Finansinspektionen när företaget påbörjar sin verksamhet i
Sverige.

Tillstånd att verkställa fusionsplan

5 a § Till en ansökan enligt 10 kap. 20 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse om tillstånd att verkställa
fusionsplan ska det fogas en försäkran på heder och samvete
från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att
fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579)
eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20
januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att
prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller
den nämnda förordningen. Förordning (2008:609).

5 b § Om en fusionsplan har godkänts av fullmäktige i en
ekonomisk förening, ska till en ansökan enligt 12 kap. 14 §
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse fogas en
försäkran om att en underrättelse som avses i 7 kap. 12 §
fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar har
skett. Förordning (2008:23).

6 § När Bolagsverket har registrerat ett beslut om tillstånd
att verkställa en fusionsplan i bankregistret, skall
tillståndet registreras även i aktiebolagsregistret, om

1. det överlåtande bolaget inte är ett bankaktiebolag, eller

2. dotterbolaget inte är ett bankaktiebolag.

Tillstånd att använda viss firma

7 § Finansinspektionen får lämna tillstånd till ett
bankaktiebolag som övertagit en sparbanks rörelse vid
ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) att använda
ordet sparbank i sin firma.

En ansökan om sådant tillstånd skall innehålla en redovisning
av röstetalets fördelning i bankaktiebolaget och, om
bankaktiebolaget ingår som dotterbolag i en koncern,
moderbolaget.

Handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier
eller andelar

8 § Bestämmelserna i 9–12 §§ ska tillämpas vid
Finansinspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd
till förvärv av aktier eller andelar enligt 14 kap. 1 §
första och andra styckena lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse. Förordning (2009:592).

9 § Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som
avses i 14 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse ange vilken dag bedömningsperioden
löper ut. Förordning (2009:592).

10 § Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för
att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i
14 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse, får inspektionen förelägga
förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara
skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare
uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än
den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.
Förordning (2009:592).

11 § Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter,
ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar
antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades
och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till
inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo
arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket.
Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst
trettio arbetsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller

2. förvärvaren inte är

a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar,
ett försäkringsbolag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett
fondbolag, ett fondföretag eller en AIF-förvaltare och står
under tillsyn av Finansinspektionen, eller

b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får
bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a
och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat
behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de
kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka
en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits
emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag
bedömningsperioden löper ut. Förordning (2013:596).

12 § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till
förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två
arbetsdagar från det att det fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat
land inom EES som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat
synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter
framgå av beslutet. Förordning (2009:592).

3 kap. Anmälan för registrering

Gemensamma bestämmelser

1 § En anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen
(2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om
medlemsbanker ska göras hos Bolagsverket. En sådan anmälan får
överföras elektroniskt till Bolagsverket.
Förordning (2007:1468).

2 § En anmälan för registrering enligt lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar, sparbankslagen (1987:619) och lagen
(1995:1570) om medlemsbanker ska undertecknas av en
styrelseledamot eller den verkställande direktören. En anmälan
som görs av en sparbank, en medlemsbank eller en
kreditmarknadsförening i likvidation ska undertecknas av
likvidatorn eller, när flera likvidatorer utsetts, av en av
likvidatorerna. Förordning (2007:1468).

2 a § En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket
ska vara undertecknad med en elektronisk signatur.
Förordning (2007:1468).

2 b § Handlingar som ska fogas till anmälningar som har
upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till
Bolagsverket. Förordning (2007:1468).

2 c § En försäkran på heder och samvete i en anmälan får
undertecknas med en elektronisk signatur.
Förordning (2007:1468).

Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag och
kreditmarknadsföretag

Nybildat bankaktiebolag eller kreditmarknadsföretag

3 § För ett bankaktiebolag och ett kreditmarknadsbolag ska en
anmälan för registrering enligt 1 kap. 3 §
aktiebolagsförordningen (2005:559) också innehålla en försäkran
på heder och samvete om att revisorerna uppfyller
behörighetskraven i 10 kap. 9 § första stycket lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse. För en
kreditmarknadsförening ska en anmälan enligt 4 § förordningen
(1987:978) om ekonomiska föreningar innehålla en försäkran på
heder och samvete om att revisorerna uppfyller
behörighetskraven i 12 kap. 9 § andra stycket lagen om bank-
och finansieringsrörelse. Förordning (2007:1468).

Fusion mellan kreditmarknadsförening och helägt dotterbolag

4 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 12 kap.
18 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse av att
avtal har träffats om fusion mellan en kreditmarknadsförening
och ett helägt dotterbolag skall det ges in två kopior av
styrelsernas protokoll med besluten.

Särskilda bestämmelser för sparbanker och medlemsbanker

Nybildad sparbank eller medlemsbank

5 § En anmälan för registrering av en nybildad sparbank eller
medlemsbank ska innehålla uppgift om

1. bankens postadress,

2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från
hemvistet, hemvist för följande personer:

a) styrelseledamot,

b) styrelsesuppleant,

c) verkställande direktör,

d) ställföreträdare för verkställande direktör,

e) särskild firmatecknare,

f) särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap. 14 § femte
stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 14 § femte
stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

g) revisor,

h) revisorssuppleant,

i) lekmannarevisor, och

j) suppleant för lekmannarevisor,

3. hur bankens firma tecknas. Förordning (2007:1468).

6 § Utöver vad som föreskrivs i 5 § skall en anmälan för
registrering av en nybildad sparbank ange

1. att samtliga huvudmän har utsetts, och

2. att hela det belopp som grundfonden skall uppgå till enligt
reglementet har betalats in.

7 § Utöver vad som föreskrivs i 5 § skall en anmälan för
registrering av en nybildad medlemsbank ange

1. att medlemsbanken har minst så många medlemmar som anges i 2
kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och

2. att medlemmarna har betalat insatsbelopp enligt stadgarna.

8 § En anmälan enligt 5 § ska innehålla en försäkran på heder
och samvete

1. att de personer som avses i 5 § 2 inte är i konkurs eller
har näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap.
7 § föräldrabalken eller, i fråga om de personer som avses i
5 § 2 f, endast att han eller hon inte har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken,

2. att bankens revisorer och revisorssuppleanter uppfyller
behörighetskraven i 4 a kap. 3 § andra och tredje styckena samt
4 § sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 3 § andra och
tredje styckena samt 4 § lagen om medlemsbanker (1995:1570),

3. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande,
verkställande direktör, vice verkställande direktör och
firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare, och om hur
bankens firma tecknas stämmer överens med de beslut som banken
har fattat, och

4. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, verkställande direktör, ställföreträdare
för verkställande direktör, firmatecknare, revisorer,
revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, suppleanter för
lekmannarevisorer och särskild delgivningsmottagare enligt 3
kap. 14 § femte stycket sparbankslagen eller 6 kap. 14 § femte
stycket lagen om medlemsbanker har åtagit sig uppdragen.
Förordning (2008:741).

9 § Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant,
verkställande direktör, vice verkställande direktör eller
firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska en kopia av
passhandling eller annan identitetshandling som avser den
anmälde ges in samtidigt. Bolagsverket får kräva in ytterligare
handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes
identitet. Förordning (2007:1468).

10 § Vid en anmälan för registrering av en nybildad sparbank
ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av det godkända reglementet,

2. en kopia av protokollet vid den konstituerande stämman,

3. en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av
grundfondsbidrag har skett, och

4. ett intyg av en auktoriserad revisor om att det belopp som
grundfonden enligt reglementet ska uppgå till har betalats in.
Förordning (2007:1468).

11 § Vid en anmälan för registrering av en nybildad medlemsbank
ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av de godkända stadgarna, och

2. en kopia av protokollet vid den stämma som fattat beslut om
medlemsbankens bildande. Förordning (2007:1468).

Ledningen i en sparbank eller medlemsbank

12 § Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 17 §
sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 17 § lagen (1995:1570)
om medlemsbanker ska 5 § 2 tillämpas.

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller
postadress tillämpas 5 § 3 och 8 § 1, 3 och 4.
Förordning (2007:1468).

Sparbanksstämma och föreningsstämma

13 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 4 kap.
15 § sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 16 § lagen
(1995:1570) om medlemsbanker av beslut om ändring av reglemente
respektive stadgar skall följande handlingar ges in:

1. en kopia av sparbanks- respektive föreningsstämmans
protokoll, och

2. en kopia av det godkända reglementet respektive den godkända
stadgan.

Revisorer och lekmannarevisorer

14 § Vid en anmälan för registrering av bolagets revisor och
revisorssuppleanter enligt 4 a kap. 22 § sparbankslagen
(1987:619) eller 7 a kap. 22 § lagen (1995:1570) om
medlemsbanker ska 5 § 2 tillämpas.

Detsamma gäller för lekmannarevisor och suppleanter för
lekmannarevisor enligt 4 b kap. 20 § sparbankslagen eller 7 b
kap. 20 § lagen om medlemsbanker.

Om en anmälan enligt första stycket inte avser endast ändring
av hemvist eller postadress ska 8 § 1, 2 och 4 tillämpas. Om
anmälan enligt andra stycket inte avser endast ändring av
hemvist eller postadress ska 8 § 1 och 4 tillämpas.
Förordning (2007:1468).

Likvidation och upplösning av en sparbank eller medlemsbank

15 § En anmälan för registrering av likvidationsbeslut enligt 6
kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap.
7 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall
ange dagen för likvidationen om beslutet inte har omedelbar
verkan.

En kopia av stämmans protokoll eller rättens förordnande skall
ges in samtidigt med anmälan.

Finansinspektionens underrättelse enligt 6 kap. 5 § andra
stycket sparbankslagen och 9 kap. 7 § andra stycket lagen om
medlemsbanker skall innehålla uppgift om fullständigt namn,
personnummer och postadress för likvidator och suppleant för
likvidator. Om en likvidators eller suppleants postadress
avviker från hemvistet, skall även hemvistet anges.

16 § Tillsammans med en anmälan för registrering av att
likvidatorerna har lagt fram slutredovisning enligt 6 kap. 14 §
sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 16 § första stycket
lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska följande handlingar ges
in:

1. en kopia av stämmans protokoll, och

2. ett bevis om vilken dag kallelsen på okända borgenärer
utfärdades. Förordning (2007:1468).

17 § Vid en anmälan för registrering av att likvidationen skall
fortsätta enligt 6 kap. 16 § sparbankslagen (1987:619) eller 9
kap. 17 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall 5, 8 och
9 §§ tillämpas.

18 § En anmälan för registrering av beslut att likvidationen
ska upphöra och bankens verksamhet återupptas enligt 6 kap.
17 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § lagen
(1995:1570) om medlemsbanker ska

1. för sparbanker innehålla en försäkran på heder och samvete
att

a) det inte finns likvidationsanledning enligt sparbankslagen
eller reglementet, och

b) garantifond eller grundfond inte har återbetalats,

2. för medlemsbanker innehålla en försäkran på heder och
samvete att

a) det inte finns likvidationsanledning enligt lagen om
medlemsbanker eller stadgarna, och

b) utskiftning inte har ägt rum.

En kopia av stämmans protokoll och en kopia av revisorernas
yttrande ska ges in samtidigt med anmälan.

Vid en anmälan ska 5 och 8 §§ tillämpas.
Förordning (2007:1468).

19 § Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett
likvidationsbeslut har upphävts enligt 6 kap. 17 § fjärde
stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § fjärde
stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall det ges in en
kopia av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis.

Fusion

20 § Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett
avtal om fusion har godkänts av stämman enligt 7 kap. 4 §
sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 4 § första stycket
lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska följande handlingar ges
in:

1. en kopia av stämmans protokoll,

2. en kopia av handlingar som enligt 7 kap. 1 och 2 §§
sparbankslagen respektive 10 kap. 1 och 2 §§ lagen om
medlemsbanker har lagts fram på stämman,

3. en försäkran på heder och samvete att fusionen inte har
förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets
förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll
av företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte
pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen,
samt

4. en försäkran på heder och samvete att underrättelse som
avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket lagen om medlemsbanker har
skett om fusionsavtalet godkänts av fullmäktige i en
medlemsbank. Förordning (2008:609).

21 § Vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 7 § första
stycket sparbankslagen (1987:619) av bank som har bildats i
samband med fusion enligt 7 kap. 2 § sparbankslagen skall 5 §,
6 § 1, 8 och 9 §§ samt 10 § 1 tillämpas.

Vid en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsavtal som
slutits mellan två eller flera medlemsbanker enligt 10 kap. 2 §
lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall 5, 8 och 9 §§ samt
11 § 1 tillämpas när det gäller anmälan av den nybildade
medlemsbanken.

22 § Tillsammans med en anmälan för registrering av att avtal
har träffats om fusion mellan en sparbank eller medlemsbank och
ett helägt dotterbolag enligt 7 kap. 8 § sparbankslagen
(1987:619) eller 10 kap. 9 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker
skall det ges in en kopia av styrelsernas protokoll med
besluten.

Ombildning till bankaktiebolag

23 § Tillsammans med en anmälan för registrering av beslut om
ombildning enligt 8 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619) ska
följande handlingar ges in:

1. en kopia av stämmans protokoll,

2. en kopia av handlingar som enligt 8 kap. 2 § sparbankslagen
har lagts fram på stämman, och

3. en försäkran på heder och samvete från bankernas styrelser
eller verkställande direktörer om att ombildningen inte har
förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt
rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om
kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av
ombildningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda
förordningen. Förordning (2008:609).

24 § Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 7 §
sparbankslagen (1987:619) av en bank som har bildats vid
ombildning enligt 8 kap. 1 § sparbankslagen skall 1 kap. 3 och
4 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) tilllämpas.
Förordning (2005:566).

25 § När ett bankaktiebolag bildas vid ombildning av sparbank
enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) skall anmälan för
registrering, utöver vad som föreskrivs i 1 kap. 4 §
aktiebolagsförordningen (2005:559), innehålla följande
handlingar:

1. ett intyg av en auktoriserad revisor om att all
apportegendom enligt beslutet om ombildning har tillförts
bankaktiebolaget och att bankaktiebolaget genom apportegendomen
har tillförts ersättning till ett värde motsvarande minst det
sammanlagda beloppet av de aktier som har getts i utbyte, och

2. två kopior av det godkända stiftelseförordnandet.
Förordning (2005:566).

Sparbanks eller medlemsbanks bifirma

26 § Anmälan för registrering enligt 10 kap. 3 § sparbankslagen
(1987:619) eller 12 kap. 3 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker
av bifirma kan tas upp i anmälan av bankens registrering. En
kopia av det styrelseprotokoll som bestyrker anmälan skall ges
in samtidigt.

Underrättelser

27 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
När någon registreras som styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare,
revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för
lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den registrerade
om åtgärden. När verket tar bort en sådan registrering från
registret, ska underrättelse lämnas till den som åtgärden
berör.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den
huvudansvarige revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller
avförandet av registreringen sändas till den som åtgärden berör
på hans eller hennes folkbokföringsadress enligt det statliga
person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan
adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i
ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är
registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om
registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som
har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut underrättelser om det är
uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller något syfte.
Förordning (2007:1468).

27 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
När någon registreras som styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare,
revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant
för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den
registrerade om åtgärden. När verket tar bort en sådan
registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden
underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den
huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller
borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av
åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om
en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har
uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är
registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om
registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som
har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det
är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte.
Förordning (2015:127).

4 kap. Bankregister

1 § Hos Bolagsverket skall det föras ett bankregister för
bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och utländska banker
med filial i Sverige.

2 § Bankregistret förs med hjälp av automatiserad behandling.
Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket.

3 § Bankregistret skall ge offentlighet åt den information som
ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen har över banker enligt
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2. affärsverksamhet, kreditgivning eller någon annan allmän
eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör
underlag för prövningar eller beslut,

3. förvärv, avyttring eller förvaltning av banker som
registreras i bankregistret,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av
företagsanknuten information som finns i kund- eller
medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring,
dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204), eller

6. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och

a) som avser banker som registreras i bankregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
företagsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

4 § Bolagsverket är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för bankregistret.

5 § Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något
otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet
eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får
myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen
av personuppgifter.

6 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 3 § besluta om
direktåtkomst till bankregistret. Förordning (2007:1468).

7 § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning.

8 § I fråga om rättelse av personuppgifter i bankregistret
skall 26 § förvaltningslagen (1986:223) tillämpas i stället för
28 § personuppgiftslagen (1998:204).

8 a § Information som ska lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling som har kommit in till Bolagsverket, om den
enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde
begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en
sådan handling.

Om informationen inte innehåller en handling som avses i första
stycket, ska det av informationen framgå att handlingen
behandlas av myndigheten. Förordning (2007:1468).

9 § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen
(1986:223).

10 § I bankregistret registreras uppgifter för varje bank.
Registret skall innehålla uppgift om bankens firma och dess
organisationsnummer.

11 § En alfabetisk förteckning över bankerna skall höra till
registret. Förteckningen skall innehålla uppgift om
organisationsnumret på varje bank.

12 § Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt
aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller
lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska biläggas registret.
Sådana handlingar ska för varje bank sammanföras i akter.

Av 20 a § framgår att vissa handlingar för bankaktiebolag även
ska föras in i bankregistret. Förordning (2007:1468).

13 § Bolagsverket skall snarast efter det att registrering har
skett underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som har
förts in i eller strukits ur bankregistret så att inspektionen
kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på
medium för automatiserad behandling.

Finansinspektionen skall snarast efter det att revisor
förordnats enligt 13 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse underrätta Bolagsverket om det.

Anteckningar i bankregistret

14 § Anteckningar i bankregistret skall numreras i löpande
följd för varje bank. Vid varje anteckning skall detta nummer
anges liksom datum för anteckningen och dess kungörande i Post-
och Inrikes Tidningar.

14 a § Ändringar av den information som finns i bankregistret
och som gäller bankaktiebolag ska normalt antecknas inom 21
dagar efter det att en fullständig anmälan har kommit in till
Bolagsverket. Förordning (2014:156).

15 § När en bank registreras skall följande antecknas i
bankregistret:

1. bankens organisationsnummer,

2. dagen för tillstånd att driva bankrörelse eller, för ett
sådant utländskt bankföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, dagen för
anmälan, eller, för ett sådant utländskt bankföretag som avses
i 4 kap. 4 § samma lag, dagen för tillstånd att driva
bankrörelse från filial i Sverige,

3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller
bankaktiebolag eller medlemsbank, dagen för bildandet,

4. bankens firma samt dess lydelse på främmande språk, om en
sådan lydelse är angiven i bolagsordning, reglemente eller
stadgar,

5. bankens bifirma, om styrelsen har antagit en sådan,

6. den ort i Sverige där bankens styrelse skall ha sitt säte,

7. sättet för sammankallande av stämma, och

8. bankens postadress.

Om revisor förordnas enligt 13 kap. 9 § lagen om bank- och
finansieringsrörelse, skall detta antecknas i registret.
Förordning (2005:566).

15 a § På begäran av en bank ska bankens e-postadress och
telefonnummer antecknas i bankregistret. Lag (2012:61).

16 § För bankaktiebolag skall det, utöver vad som föreskrivs i
15 §, antecknas

1. föremålet för bolagets verksamhet angivet till sin art,

2. uppgifter enligt 8 kap. 43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 §
aktiebolagslagen (2005:551) samt uppgift om bolagskategori,

3. aktiekapitalet samt i förekommande fall minimikapitalet och
maximikapitalet,

4. antalet aktier samt i förekommande fall det lägsta och
högsta antalet aktier, och

5. syftet med bankaktiebolagets verksamhet, om den har annat
syfte än att bereda vinst åt aktieägarna. Förordning (2005:566).

17 § För sparbanker skall det, utöver vad som föreskrivs i
15 §, antecknas

1. de rörelsegrenar som banken avser att driva,

2. uppgifter enligt 3 kap. 17 § första stycket, 4 a kap. 22 §
och 4 b kap. 20 § sparbankslagen (1987:619),

3. verksamhetsområdet, och

4. grundfondens belopp.

18 § För medlemsbanker skall det, utöver vad som föreskrivs i
15 §, antecknas

1. de rörelsegrenar som banken avser att driva,

2. uppgifter enligt 6 kap. 17 § första stycket, 7 a kap. 22 §
och 7 b kap. 20 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och

3. verksamhetsområde.

19 § För utländska bankfilialer skall det, utöver vad som
föreskrivs i 15 §, antecknas

1. det utländska bankföretagets firma, nationalitet och säte,

2. bolagsordning eller motsvarande för det utländska
bankföretaget,

3. filialens adress,

4. namn, medborgarskap, hemvist och personnummer eller, om
sådant saknas, födelsedatum för filialens verkställande
direktör, vice verkställande direktör och revisor, och

5. fullmakt för filialens verkställande direktör utfärdad av
det utländska bankföretaget.

20 § Det skall antecknas i bankregistret om ett bankaktiebolags
bolagsordning innehåller

1. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18, eller 27 §
eller 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551),

2. bestämmelse enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 40 § andra
stycket andra meningen eller 7 kap. 54 § aktiebolagslagen,
eller

3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra vid viss
tid eller under vissa villkor.

När det gäller förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen
antecknas även den centrala värdepappersförvarare som enligt
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har
registrerat avstämningsbolagets aktier.

När det gäller bestämmelse enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen
antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har
getts ut eller skall kunna ges ut. Förordning (2005:566).

20 a § Bankregistret ska för varje bankaktiebolag innehålla

1. stiftelseurkunden,

2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen,
och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och

3. års- och koncernredovisningar, revisions- och
koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap.
5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Bankregistret behöver inte innehålla handlingar som avses i
första stycket, om de har kommit in till Bolagsverket före den
1 mars 2008. Det gäller dock inte om det har begärts att
handlingarna ska lämnas ut elektroniskt och verket enligt 13
kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse har varit skyldigt att lämna ut dem i
elektronisk form. Förordning (2007:1468).

21 § Det skall antecknas i bankregistret om en sparbanks
reglemente innehåller

1. förbehåll enligt 4 kap. 18 § andra stycket sparbankslagen
(1987:619), eller

2. bestämmelse enligt 4 kap. 14 § tredje stycket andra meningen
sparbankslagen.

22 § Det skall antecknas i bankregistret om en medlemsbanks
stadgar innehåller

1. förbehåll enligt 7 kap. 19 § andra stycket lagen (1995:1570)
om medlemsbanker, eller

2. bestämmelse enligt 7 kap. 13 § andra stycket andra meningen
lagen om medlemsbanker.

23 § Anteckning i register på grund av anmälan eller
underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551),
sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om
medlemsbanker görs på bankens upplägg. Vid registrering på
grund av anmälan eller underrättelse enligt 23 kap. 14 och
25 §§ samt 24 kap. 16 och 27 §§ aktiebolagslagen, 7 kap. 4 §
och 8 kap. 5 § sparbankslagen eller 10 kap. 4 § lagen om
medlemsbanker görs anteckning på både den överlåtande och den
övertagande bankens upplägg.

Anteckning om ändring av en banks firma och om en banks
likvidation och upplösning skall göras även i den förteckning
som anges i 11 §. Förordning (2005:566).

24 § Om det krävs tillstånd från allmän domstol för att
verkställa ett beslut om minskning av aktiekapitalet i ett
bankaktiebolag, skall det vid registreringen av
minskningsbeslutet enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen
(2005:551) antecknas att minskningen inte är verkställd.
Förordning (2005:566).

25 § Om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit
enligt 20 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) skall detta
antecknas i registret av Bolagsverket. Detsamma gäller beslut
att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 23 kap.
27 eller 35 § aktiebolagslagen eller att en fråga om delning
har fallit enligt 24 kap. 29 § samma lag. Vidare skall följande
beslut antecknas i registret när de har vunnit laga kraft,
nämligen beslut att

1. förklara en fråga om fusion förfallen enligt 7 kap. 7 §
tredje stycket sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5 §
tredje stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och

2. förklara en fråga om ombildning förfallen enligt 8 kap. 8 §
sparbankslagen. Förordning (2005:566).

Sökning efter uppgifter och handlingar

25 a § Vid sökning efter uppgifter som avser en bank som är
upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som
sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan bankens
upplösning har registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 12 och
20 a §§ får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första
stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt
organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp.
Förordning (2007:1468).

Kungörelser m.m.

26 § I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen
(2005:551), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) eller 13 kap.
1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall bankens firma och
organisationsnummer anges liksom styrelsens säte eller, om
banken är i likvidation, den tingsrätt som handlägger
likvidationen. Förordning (2005:566).

27 § Bolagsverket skall underrätta den domstol som handlägger
ett ärende om tillstånd för ett bankaktiebolag att verkställa
beslut om minskning av aktiekapitalet eller reservfonden,
beslut om vinstutdelning eller beslut om fusion eller delning,
om

1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat
i pågående mål om talan mot bolagsstämmobeslut, och

2. en lagakraftvunnen dom som innebär att bolagsstämmobeslut
har upphävts eller ändrats. Förordning (2005:566).

28 § Har upphävts genom förordning (2011:988).

Registreringsavgifter m.m.

29 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning
ska avgift betalas för registrering och, i förekommande fall,
dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning.

Avgifterna betalas med följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av nybildad bank, 2 200
kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och
undertecknas med en elektronisk signatur, 1 900 kronor,

2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av
firma i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor, eller,
om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med
en elektronisk signatur, 900 kronor,

3. vid anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen
(2005:551), 6 kap. 5 § första stycket sparbankslagen
(1987:619) eller 9 kap. 7 § första stycket lagen (1995:1570)
om medlemsbanker att bolags-, sparbanks- eller
föreningsstämma beslutat om likvidation, 800 kronor,

4. vid anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket
aktiebolagslagen, 6 kap. 17 § tredje stycket sparbankslagen
eller 9 kap. 18 § tredje stycket lagen om medlemsbanker, 480
kronor,

5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 §
aktiebolagslagen eller 7 kap. 7 § första stycket
sparbankslagen eller om delning enligt 24 kap. 27 §
aktiebolagslagen, 1 000 kronor, och

6. vid annan anmälan till bankregistret, 900 kronor, eller,
om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med
en elektronisk signatur, 700 kronor. Förordning (2009:717).

30 § Om en anmälan enligt 29 § samtidigt omfattar
registrering eller registrering av ändring av fler än en
firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk,
ska en avgift enligt andra stycket 2 betalas för varje sådan
firma.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat
språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje
sådant språk betalas.

Avgift ska inte betalas för registrering av

1. ändrad postadress,

2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant,
lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,

3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 §
aktiebolagslagen (2005:551),

4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat
följer av 29 § andra stycket 4,

5. en underrättelse från domstol eller Finansinspektionen,
eller

6. en underrättelse från behörig utländsk myndighet enligt
23 kap. 47 § aktiebolagslagen.

Avgift ska inte heller betalas för registrering enligt 7 kap.
7 § tredje stycket, 8 kap. 8 § och 11 kap. 5 § sparbankslagen
(1987:619), samt 10 kap. 5 § fjärde stycket och 13 kap. 5 §
lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in.
Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har
påbörjats. Förordning (2009:717).

31 § För handläggning och prövning av ansökan enligt
aktiebolagslagen (2005:551) ska avgifter betalas med följande
belopp:

1. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 475 kronor, och

2. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om
bankaktiebolagets firma på sina webbplatser, 1 500 kronor.

Avgift ska betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas
inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.
Förordning (2007:1468).

32 § För handläggning av ärenden om likvidation enligt 6 kap.
2 § sparbankslagen (1987:619) och 9 kap. 4 § lagen (1995:1570)
om medlemsbanker ska en avgift om 475 kronor betalas.

För handläggning av ärenden om likvidation enligt 10 kap. 31 §
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska en
avgift om 500 kronor betalas.

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Den betalas inte
tillbaka om handläggningen av ansökan har påbörjats.
Förordning (2011:988).

33 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter

1. för sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker
i elektronisk form, och

2. för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap.
46 § aktiebolagslagen (2005:551) på annat språk än svenska.
Förordning (2009:717).

5 kap. Bemyndiganden

1 § Har upphävts genom förordning (2005:566).

2 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap.
2 §,

2. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina
kunder eller till dem som institutet erbjuder sina
tjänster,

3. de krav som ska gälla för deltagande i
ledningen av ett kreditinstitut enligt 3 kap. 2 § första
stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3
kap. 5–7 §§ lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse,

5. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att
uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering,
genomlysning, system för hantering av uppgifter om insättare
och deras insättningar, sundhet samt riktlinjer och
instruktioner som avses i 6 kap. 1–5 §§ lagen om bank- och
finansieringsrörelse,

6. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av
styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av
styrelseledamöter,

7. verkställighet av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och
utbildningskrav samt om uppdragstagarens redovisning när
tjänst tillhandahålls av någon annan än kreditinstitutet
enligt 6 kap. 7 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

8. redovisning enligt 7 kap. 8 § lagen om bank- och
finansieringsrörelse till inspektionen av sådan egendom som
förvärvats för att skydda fordran,

9. vilka uppgifter som ska antecknas i förteckningen enligt 8
kap. 6 § lagen om bank- och finansieringsrörelse om de avtal
som träffats, såväl före den 1 juli 2004 som därefter, med
personer eller företag som avses i 8 kap. 5 § första och
andra styckena samma lag,

10. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag
eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller
aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 § lagen
om bank- och finansieringsrörelse,

11. vilka upplysningar ett kreditinstitut eller ett sådant
utländskt kreditinstitut som har inrättat filial i Sverige
ska lämna till inspektionen för dess tillsynsverksamhet,

12. att vissa uppgifter som ett kreditinstitut eller ett
sådant utländskt kreditinstitut som har inrättat filial i
Sverige ska lämna till inspektionen för dess
tillsynsverksamhet i stället ska lämnas till Statistiska
centralbyrån,

13. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot
eller någon annan att ensam eller i förening med någon annan
bevilja kredit till vissa anställda och delegater enligt 3
kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6
kap. 7 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
och

14. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna
förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse enligt
lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla samt
vilka handlingar som samtidigt ska ges in till
Finansinspektionen. Förordning (2014:995).

2 a § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd
av 2 § 12, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska
centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:995).

3 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för
registrering eller en ansökan som ska handläggas av
Bolagsverket,

2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska signaturen
enligt 3 kap. 2 a §,

3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som
ska ges in tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har
upprättats elektroniskt,

4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med
originalet,

5. vilka elektroniska signaturer som får användas när en
handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och

6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna
förordning får undertecknas med en elektronisk signatur.
Förordning (2007:1468).

Övergångsbestämmelser

2004:329

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Genom förordningen upphävs
a) bankrörelseförordningen (1987:647), och
b) förordningen (1993:1586) om finansieringsverksamhet.

3. I fråga om anmälningar eller ansökningar som kommit in till
Finansinspektionen före den 1 juli 2004 skall äldre
bestämmelser tillämpas.

2005:566

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om

a) registrering av aktiebolag som har bildats före den 1
januari 2006,

b) registrering av beslut som har fattats före den 1 januari
2006, samt

c) anmälningar och ansökningar som har kommit in till
Bolagsverket före den 1 januari 2006.

2008:23

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal
har upprättats före ikraftträdandet.

2008:609

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

2. Sådan försäkran som avses i 2 kap 5 a §, 3 kap. 20 § 3 och
23 § ska anses omfatta även en försäkran om att fusionen
respektive ombildningen inte har förbjudits enligt
konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen
respektive ombildningen inte pågår enligt den lagen.

2009:717

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där
fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före
ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller också i fråga om
europakooperativs flyttning av säte där föreningsstämmans
beslut om flyttning har fattats före ikraftträdandet.