Förordning (2004:330) om inlåningsverksamhet

SFS nr
2004:330
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning avses med

1. inlåningsverksamhet: sådan verksamhet som anges i 3 § lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet, och

2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 6 § andra
stycket lagen om inlåningsverksamhet.

2 § Vad som föreskrivs i denna förordning gäller i tillämpliga
delar för utländska företags inlåningsverksamhet genom filial i
Sverige.

Register över företag som driver inlåningsverksamhet

3 § Hos Finansinspektionen skall det föras ett särskilt
register över företag som driver inlåningsverksamhet.

4 § Registret över företag som driver inlåningsverksamhet förs
med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas
tillgängligt hos Finansinspektionen.

5 § Registret över företag som driver inlåningsverksamhet skall
ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (2004:299)
om inlåningsverksamhet utövar över företag som driver
inlåningsverksamhet, eller

2. information till allmänheten om de företag som registrerats
i registret.

6 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för registret över företag som
driver inlåningsverksamhet.

7 § Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer
något otillbörligt intrång i de registrerades personliga
integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa
syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter.

8 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter
enligt denna förordning.

9 § Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a §
förvaltningslagen (1986:223).

10 § I registret över företag som driver inlåningsverksamhet
registreras uppgifter för varje företag.

Registret skall innehålla uppgift om företagets firma och
organisationsnummer.

11 § Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket när ett
aktiebolag eller en ekonomisk förening registrerats i registret
över företag som driver inlåningsverksamhet. Detsamma gäller
när Finansinspektionen stryker företaget ur registret.

Bemyndiganden

12 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter en ansökan eller anmälan enligt lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet skall innehålla samt vilka
handlingar som samtidigt skall ges in till Finansinspektionen,
och

2. vilka upplysningar som ett företag som driver
inlåningsverksamhet skall lämna till inspektionen för dess
årliga kontroll enligt 14 § lagen om inlåningsverksamhet.