Förordning (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

SFS nr
2004:331
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:766

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning avses med

1. valutaväxling och annan finansiell verksamhet: sådana
verksamheter som anges i 1 § lagen (1996:1006) om
anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, och

2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 3 § andra
stycket lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet. Förordning (2010:766).

Register över anmälda fysiska eller juridiska personer

2 § Hos Finansinspektionen ska det föras register över fysiska
eller juridiska personer som har anmält att de avser att ägna
sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan
finansiell verksamhet. Förordning (2010:766).

3 § Registret över anmälda fysiska eller juridiska personer
förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall
hållas tillgängligt hos Finansinspektionen.

4 § Registret över anmälda fysiska eller juridiska personer
ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen
(1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet utövar över fysiska eller juridiska personer som
ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan
finansiell verksamhet, eller

2. information till allmänheten om de fysiska eller juridiska
personer som registrerats i registret.
Förordning (2010:766).

5 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för registret över anmälda
fysiska eller juridiska personer.

6 § Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer
något otillbörligt intrång i de registrerades personliga
integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa
syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter.

7 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter
enligt denna förordning.

8 § Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a §
förvaltningslagen (1986:223).

9 § I registret över anmälda fysiska eller juridiska personer
registreras uppgifter för varje person. Registret skall
innehålla uppgift om personens namn eller firma och om
personnummer eller organisationsnummer.

10 § Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket när en
fysisk eller juridisk person registrerats i registret över
anmälda fysiska eller juridiska personer. Detsamma gäller när
inspektionen stryker personen ur registret.

11 § Finansinspektionen skall anteckna i registret över anmälda
fysiska eller juridiska personer när myndigheten har fattat
beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

Bemyndiganden

12 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter en anmälan enligt lagen (1996:1006) om
anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet skall
innehålla samt vilka handlingar som samtidigt skall ges in till
Finansinspektionen, och

2. vilka upplysningar som ett anmälningspliktigt företag skall
lämna till inspektionen för dess årliga kontroll enligt 9 §
första stycket lagen om anmälningsplikt avseende viss
finansiell verksamhet.