Förordning (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer

SFS nr
2004:332
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1536

Bemyndiganden

1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. motparter och utländska stater som avses i 1 kap. 2 § lagen
(2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,

2. innehållet i de planer som krävs enligt 2 kap. 1 § första
stycket 3 och 4 lagen om utgivning av säkerställda
obligationer,

3. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt som avses i 3 kap.
1 § första stycket 1 lagen om utgivning av säkerställda
obligationer,

4. låntagare som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 lagen om
utgivning av säkerställda obligationer,

5. vilka utländska stater och centralbanker respektive
utländska kommuner och därmed jämförliga samfälligheter som
avses i 3 kap. 2 § första stycket 4 respektive 5 lagen om
utgivning av säkerställda obligationer, vilka utländska stater
som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 2 och 4 lagen om utgivning
av säkerställda obligationer, vilka internationella
utvecklingsbanker som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 5 lagen
om utgivning av säkerställda obligationer samt om tillgångar
som avses i 3 kap. 2 § första stycket 6 och andra stycket 6
lagen om utgivning av säkerställda obligationer,

6. hur värderingen av säkerheterna enligt 3 kap. 5 § lagen om
utgivning av säkerställda obligationer skall utföras,

7. hur kontrollen av marknadsvärdet enligt 3 kap. 7 § lagen om
utgivning av säkerställda obligationer skall utföras,

8. villkor för derivatavtal samt beräkning av och villkor för
riskexponering och räntebetalningar enligt 3 kap. 9 § lagen om
utgivning av säkerställda obligationer,

9. hur registret skall föras enligt 3 kap. 10 § lagen om
utgivning av säkerställda obligationer,

10. den oberoende granskarens kompetens, uppgifter och
rapporteringsskyldighet enligt 3 kap. 12 och 13 §§ lagen om
utgivning av säkerställda obligationer, och

11. vilka uppgifter en ansökan enligt lagen om utgivning av
säkerställda obligationer skall innehålla och vilka handlingar
som samtidigt skall ges in till Finansinspektionen.
Förordning (2006:1536).