Prisinformationslag (2004:347)

SFS nr
2004:347
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2004-05-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:507

Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 § Denna lag har till ändamål att främja god prisinformation
till konsumenter.

2 § I denna lag avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för
ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten,

produkt: vara, tjänst eller annan nyttighet, dock inte fast
egendom och arbetstillfälle,

pris: det slutliga priset för en bestämd produkt eller en
bestämd enhet av en produkt, uttryckt i kronor, inbegripet
mervärdesskatt och andra skatter,

jämförpris: det slutliga priset för en produkt per kilogram,
liter, meter eller annat vanligen använt mått för produkten,
uttryckt i kronor, inbegripet mervärdesskatt och andra skatter.

3 § Lagen gäller för sådana näringsidkare som i sin
yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller produkter till
konsumenter.

4 § Lagen gäller inte produkter som försäljs på auktion. Inte
heller gäller lagen andra produkter än varor som försäljs vid
auktionsliknande förfaranden.

5 § Om det i lag eller annan författning finns särskilda
bestämmelser om prisinformation till konsumenter, skall de
bestämmelserna gälla i stället för bestämmelserna i denna lag.

Prisinformation

6 § Prisinformation ska lämnas när en näringsidkare
tillhandahåller bestämda produkter. Lag (2008:507).

7 § Prisinformation för varor skall lämnas genom uppgift om
varans pris och jämförpris.

För andra produkter än varor skall prisinformation lämnas genom
uppgift om produktens pris. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får föreskriva att även jämförpris skall
anges för sådana produkter.

Om priset för en produkt inte kan anges, skall näringsidkaren i
stället lämna prisinformation genom att ange grunderna för hur
priset bestäms.

8 § Jämförpris behöver inte anges om det på grund av produktens
karaktär eller ändamål kan antas att en angivelse av jämförpris
skulle sakna betydelse eller om en sådan angivelse skulle kunna
skapa förvirring.

9 § Endast jämförpris behöver anges för en vara som inte är
färdigförpackad och som mäts upp i kundens närvaro.

10 § Prisinformationen skall vara korrekt och tydlig. Om det
kan tillkomma avgifter och andra kostnader, skall detta anges
särskilt.

Prisinformationen skall lämnas skriftligen, om konsumenten inte
kan få informationen på något annat likvärdigt sätt.

Prisinformationen skall lämnas på sådant sätt att det framgår
klart för konsumenten vilken produkt informationen avser.

Bemyndigande

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna
prisinformation och om beräkningen av pris och jämförpris.

Påföljder

12 § Om en näringsidkare inte lämnar prisinformation enligt
denna lag eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av
denna lag ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med
undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Sådan prisinformation ska anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.
Lag (2008:507).

Övergångsbestämmelser

2004:347

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2004 då
prisinformationslagen (1991:601) upphör att gälla.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för
marknadsföringsåtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet.