Förordning (2004:368) med instruktion för Bolagsverket

SFS nr
2004:368
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1110
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:586

Uppgifter

1 § Bolagsverket är central förvaltningsmyndighet för

1. registreringsärenden som gäller aktiebolag, filialer,
europeiska ekonomiska intressegrupperingar, europabolag,
europakooperativ och anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden,

2. handels- och föreningsregisterärenden, och

3. bank- och försäkringsregisterärenden.

Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 2 kap. 2 § lagen
(2003:528) om företagsinteckning. Förordning (2007:586).

2 § Bolagsverket för register över

1. näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,

2. fysiska personers och dödsbons konkurser, och

3. förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde.

3 § Bolagsverket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt
vad som är särskilt föreskrivet samt utfärdar bevis och utdrag
ur verkets register.

Verket prövar frågor om ersättning till likvidatorer.
Förordning (2005:89).

4 § Bolagsverket ger ut en tidning för kungörelser av insända
årsredovisningar och revisionsberättelser samt meddelande av
näringsförbud och tillfälliga näringsförbud.

5 § Bolagsverket får bedriva uppdragsverksamhet såsom att
tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan
rådgivning, tillhandahålla bevis och kopior från utländska
bolagsregister, bedriva kurser och utbildningar samt
tillhandahålla tjänster som gäller verkets dokumentation.

Bolagsverket får också bedriva tjänsteexport inom sitt
verksamhetsområde på de villkor om föreskrivs i
tjänsteexportförordningen (1992:192).

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Bolagsverket med undantag av 4, 11-14, 22 och 33 §§.

I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling
skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller
uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.
Förordning (2006:1294).

Myndighetens ledning

7 § Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

8 § Vid Bolagsverket skall det finnas ett råd som består av
generaldirektören och ytterligare högst fem ledamöter.

Rådet skall utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören
råd så att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i
överensstämmelse med målen.

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på verket.

Övriga bestämmelser

10 § Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första
stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Bolagsverket

– ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av
upptagning för automatisk databehandling även om en beställning
inte omfattar tio sidor, samt

– ta ut avgift av staten för kopia av allmän handling, utskrift
av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video-
eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning
samt för bevis och registerutdrag. Förordning (2004:709).

11 § Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska
unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning
uppgifterna ingår i verkets

1. aktiebolagsregister,

2. handelsregister,

3. föreningsregister,

4. filialregister,

5. EEIG-register,

6. företagsinteckningsregister,

7. europabolagsregister,

8. europakooperativsregister,

9. bankregister,

10. försäkringsregister, eller

11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Förordning (2007:586).