Tillkännagivande (2004:39) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott

SFS nr
2004:39
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2004-02-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:638
Upphävd
2005-07-26

Vid tillämpningen av följande bestämmelser i lagen (1957:668)
om utlämning för brott avses de överenskommelser som anges
nedan.

6 § tredje stycket

I följande överenskommelser finns bestämmelser om att en
ansökan om utlämning inte får avslås på grund av att
framställningen avser ett politiskt brott:

1. artikel 11 i Förenta nationernas konvention den 15 december
1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister
(terroristbombningskonventionen)

2. artikel 14 i Förenta nationernas konvention den 9 december
1999 om bekämpande av finansiering av terrorism.

10 § andra stycket i dess lydelse enligt SFS 2001:612

I följande överenskommelse finns bestämmelser om verkan av
preskriptionsavbrott:

1. artikel 62.1 i konventionen den 19 juni 1990 om tillämpning
av Schengenavtalet den 14 juni 1985.

12 a §

I följande överenskommelse finns bestämmelser om att den som
har utlämnats i vissa fall får åtalas eller straffas för annat
brott som han eller hon har begått före utlämningen utan att
medgivande inhämtas från den stat från vilken utlämning har
skett:

1. artikel 17.1 (c) i avtalet den 15 februari 2000 om utlämning
mellan Sveriges regering och Kanadas regering.