Förordning (2004:411) om konkurrensmyndigheter enligt rådets förordning (EG) nr 1/2003

SFS nr
2004:411
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:604
Upphävd
2008-11-01

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om vilka svenska
domstolar och andra myndigheter som fullgör uppgifter som
konkurrensmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 1/2003 av
den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i
artiklarna 81 och 82 i fördraget.

2 § I rådets förordning (EG) nr 1/2003 anges i enskilda
artiklar uppgifter som ankommer på en nationell
konkurrensmyndighet. I den mån motsvarande uppgifter enligt
bestämmelser i konkurrenslagen (1993:20) ges till
Konkurrensverket, Stockholms tingsrätt eller Marknadsdomstolen
är myndigheten konkurrensmyndighet enligt den tillämpliga
artikeln.

Beträffande sådana uppgifter som ankommer på en nationell
konkurrensmyndighet enligt enskilda artiklar i rådets
förordning, och som saknar motsvarighet i konkurrenslagen,
skall Konkurrensverket vara konkurrensmyndighet.