Lag (2004:46) om värdepappersfonder

SFS nr
2004:46
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2004-02-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1017

1 kap. Inledande bestämmelser

Definitioner

1 § I denna lag betyder

1. alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 §
lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder,

2. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet
att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

3. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt
andra likartade finansiella instrument,

4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13
juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som
avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag), ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2010/78/EU,

6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning,
varvid även ett fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett
fondföretags etablering av flera driftställen ska anses som
en enda filial,

7. finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper,
fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument
samt annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på
värdepappersmarknaden,

8. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd
enligt 4 § att driva fondverksamhet,

9. fondföretag: ett utländskt företag

a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det
enda syftet är att göra kollektiva investeringar i sådana
tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra stycket, med kapital
från allmänheten,

b) som tillämpar principen om riskspridning, och

c) vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller
inlöses med medel ur företagets tillgångar,

10. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått
sådant tillstånd som avses i 9 a,

11. fondverksamhet: förvaltning av en värdepappersfond,
försäljning och inlösen av andelar i fonden samt därmed
sammanhängande administrativa åtgärder,

12. företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt
rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat
på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning,
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/49/EG, eller grupp som enligt erkända internationella
redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

13. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt
hemland har tillstånd att förvalta fondföretag,

14. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt
säte,

15. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat
kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en
värdepappersfond och som sköter in- och utbetalningar
avseende fonden,

16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i
ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i
1 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller
av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget,

17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i
enlighet med tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,

18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har
sådant tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/65/EG,

19. mottagarfond: en värdepappersfond som

a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland
sina andelsägare,

b) inte är en matarfond, och

c) vars medel inte placeras i en matarfond eller ett
matarfondföretag,

20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som

a) i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

b) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland
sina andelsägare,

c) inte är ett matarfondföretag, och

d) inte placerar medel i en matarfond eller ett
matarfondföretag,

21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden,

22. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar,
bankcertifikat samt sådana andra finansiella instrument som
normalt omsätts på penningmarknaden, är likvida och har ett
värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

23. specialfond: detsamma som i 1 kap. 11 § 23 lagen om
förvaltare av alternativa investeringsfonder,

24. startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

25. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på
begäran av andelsägare och som består av finansiella
tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från
allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt
förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap.,
och

26. överlåtbart värdepapper:

a) aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt
depåbevis för aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av
penningmarknadsinstrument, samt depåbevis för
skuldförbindelser, och

c) värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana
överlåtbara värdepapper som anges i a och b genom teckning
eller utbyte.

Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument
som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 9
och 25 jämställs att andelarna är upptagna till handel på en
reglerad marknad, om det är säkerställt att andelarnas
noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde
som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket. Lag (2013:563).

1 a § Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat
innehav enligt 1 § första stycket 16 ska följande bestämmelser
i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
tillämpas:

– 2 § första stycket 1 om depåbevis,

– 4 § första stycket, andra stycket 1–8 samt tredje och femte
styckena om beräkning av innehavet,

– 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller
röstetal,

– 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing
och avveckling eller förvaltas för någon annans räkning,

– 13 § om aktier som ingår i handelslager,

– 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt

– 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.

Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter

– om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats
med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella
instrument eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, och

– om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med
stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella
instrument.

Aktier som ett värdepappersinstitut som avses i 1 kap. 5 § 27
lagen om värdepappersmarknaden eller ett kreditinstitut som
avses i 1 kap. 5 § 17 samma lag och som driver
finansieringsrörelse, innehar till följd av verksamhet enligt
2 kap. 1 § 6 samma lag ska dock inte beaktas vid bedömningen,
under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för
att ingripa i emittentens förvaltning, samt

2. aktierna avyttras inom ett år från förvärvet.

Tredje stycket ska tillämpas även på aktier som innehas under
motsvarande förutsättningar av ett utländskt
värdepappersföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som
driver finansieringsrörelse. Lag (2011:882).

2 § Ett fondbolag och ett annat företag skall anses ha nära
förbindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag
äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst
20 procent av samtliga röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag
till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse
mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad
förbindelse med en och samma juridiska person eller står i ett
motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser har även en fysisk person och ett fondbolag,
om

1. den fysiska personen

a) äger minst 20 procent av kapitalet i fondbolaget,

b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i
fondbolaget, eller

c) på annat sätt har sådant inflytande över fondbolaget att
personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i
förhållande till ett dotterföretag, eller

2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person
och fondbolaget.

Allmänna bestämmelser om tillståndsplikt

3 § Fondverksamhet får drivas bara med stöd av denna lag.

4 § Ett svenskt aktiebolag får av Finansinspektionen ges
tillstånd att driva fondverksamhet. Bolaget kan därutöver ges
tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende
finansiella instrument. Lag (2011:882).

5 § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen
enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder förvalta en alternativ
investeringsfond.

För sådan verksamhet som avses i första stycket gäller lagen
om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ett fondbolag som är registrerat som förvaltare av godkända
riskkapitalfonder enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om
europeiska riskkapitalfonder eller av godkända fonder för
socialt företagande enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om
europeiska fonder för socialt företagande får även driva
sådan verksamhet som avses där. Lag (2013:563).

Utländska företags verksamhet i Sverige

6 § Ett förvaltningsbolag som hör hemma inom EES och som i
sitt hemland har tillstånd att driva sådan verksamhet som
avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, får

1. driva verksamhet från filial i Sverige med början två
månader efter det att Finansinspektionen från en behörig
myndighet i förvaltningsbolagets hemland har tagit emot en
underrättelse som innehåller

a) en plan för den avsedda verksamheten i Sverige med uppgift
om filialens organisation och vilka tjänster som ska erbjudas,
och

b) uppgift om filialens adress och ansvariga ledning, och

2. driva verksamhet genom att från sitt hemland erbjuda och
tillhandahålla tjänster i Sverige med början så snart
Finansinspektionen från en behörig myndighet i
förvaltningsbolagets hemland har tagit emot en underrättelse
som innehåller en plan för den avsedda verksamheten med
uppgift om vilka tjänster som ska erbjudas.

Om de tjänster som ska erbjudas enligt första stycket
innefattar förvaltning av en värdepappersfond, ska
verksamhetsplanen också innehålla uppgift om

1. förvaltningsbolagets system för riskhantering, och

2. vilka åtgärder förvaltningsbolaget vidtagit för att
uppfylla kraven i 6 c §.

Finansinspektionen får besluta att verksamhet får påbörjas
tidigare än vad som anges i första stycket 1.

Ett förvaltningsbolag får driva verksamhet i Sverige bara i
den utsträckning verksamheten omfattas av förvaltningsbolagets
verksamhetstillstånd i hemlandet. Lag (2011:882).

6 a § Om ett förvaltningsbolag avser att ändra något som
angetts i en underrättelse enligt 6 § efter det att
verksamheten inletts, ska bolaget skriftligen underrätta
Finansinspektionen innan ändringen genomförs. Har bolaget
inrättat en filial enligt 6 § första stycket 1, ska en sådan
underrättelse lämnas minst en månad innan ändringen genomförs.
Lag (2011:882).

6 b § Ett förvaltningsbolag som får driva verksamhet i Sverige
enligt 6 § får av Finansinspektionen ges tillstånd att
förvalta en värdepappersfond. Tillstånd ges i form av
godkännande av fondbestämmelserna enligt 4 kap. 9 §. Tillstånd
ska ges om

1. förvaltningsbolaget i sitt hemland har tillstånd att
förvalta fondföretag av motsvarande slag som den
värdepappersfond som ska förvaltas,

2. förvaltningsbolaget till Finansinspektionen har lämnat det
avtal med förvaringsinstitutet som avses i 3 kap. 4 § och, i
förekommande fall, uppgifter om uppdrag som lämnats till någon
annan att förvalta värdepappersfonden eller sköta därmed
sammanhängande administration,

3. fondbestämmelserna uppfyller kraven i 4 kap. 8 och 9 §§,
och

4. det finns skäl att anta att bolaget kommer att driva
verksamheten enligt denna lag och andra författningar som
gäller för förvaltning av en värdepappersfond.

Uppgifter enligt första stycket 2 behöver inte lämnas om
förvaltningsbolaget redan förvaltar en värdepappersfond och
tidigare lämnat samma uppgifter till Finansinspektionen.

Om ett förvaltningsbolag avser att göra ändringar av betydelse
beträffande något som avses i första stycket 2 efter det att
verksamheten inletts, ska bolaget underrätta
Finansinspektionen om detta. Lag (2011:882).

6 c § Ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond
efter tillstånd enligt 6 b § ska vidta nödvändiga åtgärder för
att här i landet kunna

– göra utbetalningar till andelsägarna,

– lösa in andelar,

– lämna den information som bolaget är skyldigt att
tillhandahålla, och

– hantera klagomål. Lag (2011:882).

6 d § För den förvaltning av en värdepappersfond som ett
förvaltningsbolag utför efter att ha fått tillstånd enligt
6 b § gäller 2 kap. 15 c §, 3 kap., 4 kap. 1–3 och 8–23 §§, 5
kap. 1 och 3–25 §§, 5 a kap., 8 kap. och 9 kap. Det som anges
där om fondbolag ska i stället gälla förvaltningsbolaget.

Vid sådan förvaltning som avses i första stycket ska det som
anges i 9 kap. 1 § första stycket 1 i stället avse fall när
förvaltningsbolagets tillstånd återkallats av behörig
myndighet i bolagets hemland eller Finansinspektionen enligt
12 kap. 15 § tredje stycket beslutat att bolaget inte längre
får förvalta en värdepappersfond. Lag (2011:882).

7 § Ett fondföretag som hör hemma inom EES och i sitt hemland
har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG får marknadsföra andelar i företaget här i
landet utan tillstånd enligt denna lag. Verksamheten får
inledas den dag behörig myndighet i företagets hemland har
meddelat företaget att en underrättelse om marknadsföringen
lämnats över till Finansinspektionen.

Ett fondföretag som driver verksamhet enligt första stycket
ska vidta nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna

– göra utbetalningar till andelsägarna,

– lösa in andelar och

– lämna den information som företaget enligt reglerna i
hemlandet är skyldigt att tillhandahålla.

Om fondföretaget avser att ändra något som angetts i
underrättelsen om marknadsföring efter det att verksamheten
inletts, ska företaget skriftligen underrätta
Finansinspektionen innan ändringen genomförs. Fondföretaget
ska även underrätta Finansinspektionen om ändringar i
handlingar som lämnats tillsammans med underrättelsen.
Lag (2011:882).

8 § Har upphävts genom lag (2013:563).

9 § Har upphävts genom lag (2013:563).

10 § För förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i
Sverige tillämpas 2 kap. 19 § första stycket och 20–21 §§ på
motsvarande sätt.

Utöver det som anges i första stycket tillämpas på
motsvarande sätt

– 2 kap. 17 c § för förvaltningsbolags verksamhet i Sverige
enligt 6 § första stycket 1, och

– 4 kap. 20 § för fondföretags verksamhet i Sverige enligt
7 §.

För filialer till förvaltningsbolag och fondföretag gäller i
övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Lag (2014:558).

11 § Ett fondföretag får här i landet använda samma beteckning
för sin verksamhet som företaget använder i sitt hemland.

Finansinspektionen får, om det finns risk för förväxling, kräva
att beteckningen skall följas av ett förklarande tillägg.

2 kap. Allmänna bestämmelser för fondbolag m.m.

Förutsättningar för tillstånd

1 § Tillstånd för ett svenskt aktiebolag att driva
fondverksamhet får ges bara om

1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra
författningar som reglerar bolagets verksamhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett
kvalificerat innehav i bolaget bedöms lämplig att utöva ett
väsentligt inflytande över ledningen av ett fondbolag,

4. den som ska ingå i styrelsen för bolaget eller vara
verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon
av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för
en sådan uppgift,

5. fondbestämmelserna har godkänts för den eller de
värdepappersfonder som bolaget avser att förvalta, och

6. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna
lag. Lag (2013:563).

2 § Vid bedömningen enligt 1 § 3 av om en innehavare är
lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det
ska också beaktas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att fondbolagets
verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i
denna lag och andra författningar som reglerar bolagets
verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget
är ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid
bedömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess
ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett
sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om
särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära
förbindelser med någon annan, får tillstånd ges bara om
förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

Om förvaringsinstitutet är en i Sverige etablerad filial
till ett kreditinstitut med säte i ett annat land inom EES,
får Finansinspektionen som ett villkor för tillståndet
föreskriva att de tillgångar som ingår i en värdepappersfond
ska förvaras här i landet. Detta gäller dock inte om
tillgångarna ska förvaras hos ett utländskt
förvaringsinstitut enligt 3 kap. 2 § tredje stycket.
Lag (2013:563).

3 § För fondbolag gäller det som är föreskrivet om aktiebolag
i allmänhet om inte annat följer av denna lag.

Ett fondbolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter samt
en verkställande direktör.

I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem
som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag ska
vad som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande
bestämmelser tillämpas på tillsynsorganet eller dess
ledamöter:

2 kap. 1 § 4 om ledningsprövning,

2 kap. 18 § första stycket 1 om förbud mot att handla med en
värdepappersfond,

2 kap. 20 a § om meddelandeförbud, och

10 kap. 10 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla
styrelsen samt närvara vid sådant sammanträde och delta i
överläggningarna.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om
europabolag framgår att de i tredje stycket angivna
bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter ska
tillämpas också på ett europabolags lednings- eller
förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

Ett fondbolag ska ha minst en revisor.
Lag (2013:563).

3 a § Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§
årsredovisningslagen (1995:1554) skall fondbolag anses som
publika aktiebolag.

Vid tillämpningen av 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 §
aktiebolagslagen (2005:551) om jäv för revisor och
lekmannarevisor skall fondbolag anses som aktiebolag som avses
i 9 kap. 13 eller 14 § samma lag. Lag (2006:573).

3 b § Har upphävts genom lag (2009:710).

4 § Ett fondbolag skall ha ett startkapital som vid tidpunkten
för beslut om tillstånd motsvarar minst 125 000 euro.

Samråd med andra behöriga myndigheter

5 § Finansinspektionen skall innan den beslutar om tillstånd
samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES om
bolaget

1. är dotterbolag till ett förvaltningsbolag,
värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsföretag
med auktorisation i det landet,

2. är dotterbolag till moderföretaget till ett
förvaltningsbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller
försäkringsföretag med auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som
har ägarkontroll över ett förvaltningsbolag,
värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsföretag
med auktorisation i det landet.

Ansökan om tillstånd

6 § Ansökan om tillstånd får inte göras innan bolaget har
registrerats i aktiebolagsregistret eller i
europabolagsregistret.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta
verksamheten (verksamhetsplan) som också innehåller en
översiktlig beskrivning av fondbolagets organisation.

I fråga om europabolag som har sitt säte i en annan stat
gäller, i stället för vad som anges i första stycket, att
ansökan om tillstånd får göras om bolagsstämman har fattat
beslut om att bolagets säte skall flyttas till Sverige.
Lag (2004:590).

7 § Ett bolag skall inom sex månader från det att en
fullständig ansökan har lämnats in underrättas om
Finansinspektionens beslut i tillståndsfrågan.

Ett fondbolag får inleda sin verksamhet så snart tillstånd
enligt 1 kap. 4 § har getts.

Kapitalkrav under pågående verksamhet

8 § Ett fondbolags egna medel får under pågående verksamhet
inte understiga det minsta startkapital som bolaget skall ha
enligt 4 §.

9 § Ett fondbolag som förvaltar en fondförmögenhet som
överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro skall
utöver det startkapital som anges i 4 § ha ytterligare egna
medel. Dessa ytterligare medel skall motsvara minst 0,02
procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger
ett belopp motsvarande 250 miljoner euro. I fondförmögenheten
inräknas tillgångar som fondbolaget har uppdragit åt någon
annan att förvalta men inte tillgångar som fondbolaget
förvaltar på uppdrag från någon annan. Fondbolagets egna medel,
startkapitalet inberäknat, behöver dock inte vara högre än
motsvarande 10 miljoner euro.

Ett fondbolag får ersätta hälften av de ytterligare medel som
avses i första stycket med en garanti för motsvarande belopp om
garantin lämnats av

1. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte inom
EES, eller

2. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte utanför
EES, som står under tillsyn som är likvärdig med den som
fastställs i gemenskapslagstiftningen.

10 § Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument ska för denna förvaltning och
de tjänster enligt 7 kap. 1 § första stycket som bolaget
utför ha det eventuella ytterligare kapital för kreditrisker,
marknadsrisker och operativa risker som enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012, 2 kap. lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om
kapitalbuffertar krävs av ett värdepappersbolag med
motsvarande verksamhet. Lag (2014:981).

10 a § För ett fondbolag som utför diskretionär
portföljförvaltning avseende finansiella instrument
tillämpas, utöver det som följer av 10 §, även övriga
bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 575/2013, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag samt lagen (2014:966) om
kapitalbuffertar som gäller för ett värdepappersbolag med
motsvarande verksamhet.

För fondbolag som inte utför diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument tillämpas de bestämmelser om
tillsyn på gruppnivå i artiklarna 11–24 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 575/2013 och lagen (2014:968)
om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
som gäller för ett värdepappersbolag. Det som föreskrivs om
kapitalkrav för fondbolag i 8, 9 och 11 §§ i detta kapitel
ska då tillämpas även på gruppnivå.

När ett fondbolag är moderföretag och i enlighet med
förordning (EU) nr 575/2013 ska redovisa uppgifter på
grundval av gruppens konsoliderade situation, ska
redovisningen upprättas med tillämpning av de regler som
gäller för upprättandet av koncernbalansräkning och
koncernresultaträkning enligt 7 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554). Detta gäller dock inte om något annat följer av
förordning (EU) nr 575/2013, lagen om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag eller föreskrifter
meddelade med stöd av den lagen. Lag (2014:981).

11 § Ett fondbolags egna medel får, trots vad som anges i
8-10 §§, inte understiga ett belopp som motsvarar 25 procent av
bolagets fasta omkostnader för det föregående året eller, om
bolagets verksamhet pågått i mindre än ett år, 25 procent av de
fasta omkostnader som angetts i bolagets verksamhetsplan.

Om omfattningen av fondbolagets verksamhet ändrats väsentligt
sedan det föregående året eller om Finansinspektionen finner
att verksamhetsplanen behöver korrigeras, får inspektionen
besluta om ändring av kapitalkravet enligt första stycket.

Filialverksamhet inom EES

12 § Avser ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder att
inrätta en filial i ett annat land inom EES, ska bolaget
underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas.
Underrättelsen ska innehålla

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om
filialens organisation och vilka tjänster som ska erbjudas,
och

2. uppgift om i vilket land filialen ska inrättas samt om
filialens adress och ansvariga ledning.

Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett
fondföretag som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG i det land där filialen ska inrättas, ska planen
också innehålla uppgift om

1. fondbolagets system för riskhantering, och

2. åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets
hemland kunna

– göra utbetalningar till andelsägarna,

– lösa in andelar,

– lämna den information som bolaget är skyldigt att
tillhandahålla, samt

– hantera klagomål. Lag (2011:882).

13 § Finner Finansinspektionen i fall som avses i 12 § att det
inte finns skäl att ifrågasätta fondbolagets administrativa
struktur eller finansiella situation, ska inspektionen inom
två månader från det att underrättelsen togs emot lämna över
den till behörig myndighet i det land där filialen ska
inrättas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen
lämna uppgift om det investerarskydd som gäller för
fondbolagets kunder.

Om underrättelsen avser sådana tjänster som anges i 12 § andra
stycket, ska Finansinspektionen även lämna över ett intyg om
att fondbolaget har tillstånd att driva sådan verksamhet som
avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. I
intyget ska omfattningen av fondbolagets tillstånd beskrivas
och uppgift lämnas om huruvida det finns några begränsningar
för vilka slag av värdepappersfonder som bolaget får förvalta.

Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget när inspektionen
lämnar över underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns
förutsättningar för att lämna över den underrättelse som avses
i första stycket, ska inspektionen meddela beslut om det inom
två månader från det att underrättelsen togs emot.
Lag (2011:882).

14 § Om ett fondbolag som avses i 12 § ska ändra något som
angetts i fondbolagets underrättelse till Finansinspektionen
efter det att filialen inrättats, ska fondbolaget skriftligen
underrätta inspektionen minst en månad innan ändringen
genomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, ska
inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det att
underrättelsen kom in till inspektionen. Behörig myndighet i
det andra landet ska omedelbart underrättas om beslutet.

Vid ändring av investerarskydd som avses i 13 § första stycket
ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i det land
där filialen finns om ändringen. Detsamma gäller vid ändring
av de uppgifter som lämnats i det intyg som avses i 13 § andra
stycket. Lag (2011:882).

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

15 § Avser ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder att
erbjuda och tillhandahålla tjänster i ett annat land inom EES
utan att inrätta filial där, ska bolaget underrätta
Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen
ska innehålla

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka
tjänster som ska erbjudas, och

2. uppgift om i vilket land verksamheten ska drivas.

Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett
fondföretag som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG i det land där verksamheten ska drivas, ska planen
också innehålla uppgift om

1. fondbolagets system för riskhantering, och

2. åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets
hemland kunna

– göra utbetalningar till andelsägarna,

– lösa in andelar,

– lämna den information som bolaget är skyldigt att
tillhandahålla, och

– hantera klagomål. Lag (2011:882).

15 a § Finansinspektionen ska inom en månad från det att en
underrättelse som avses i 15 § togs emot lämna över den till
behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas.
Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen lämna uppgift
om det investerarskydd som gäller för fondbolagets kunder.

Om underrättelsen avser sådana tjänster som anges i 15 § andra
stycket, ska Finansinspektionen även lämna över ett intyg om
att fondbolaget har tillstånd att driva sådan verksamhet som
avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. I
intyget ska omfattningen av fondbolagets tillstånd beskrivas
och uppgift lämnas om huruvida det finns några begränsningar
för vilka slag av värdepappersfonder som bolaget får förvalta.
Lag (2011:882).

15 b § Om ett fondbolag som avses i 15 § ska ändra något som
angetts i fondbolagets underrättelse till Finansinspektionen
efter det att verksamheten påbörjats, ska fondbolaget
skriftligen underrätta inspektionen innan ändringen genomförs.

Vid ändring av de uppgifter som lämnats i det intyg som avses
i 15 a § andra stycket ska Finansinspektionen underrätta
behörig myndighet i det land där verksamheten drivs om
ändringen. Lag (2011:882).

15 c § Avser ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder
att marknadsföra andelar i en sådan fond i ett annat land inom
EES, ska bolaget underrätta Finansinspektionen innan
verksamheten påbörjas. Bestämmelser om vilka uppgifter och
handlingar som underrättelsen ska innehålla finns i
kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli 2010
om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och
fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk
kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med
anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar
samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter.

Finansinspektionen ska inom tio arbetsdagar från det att en
fullständig underrättelse togs emot lämna över den till
behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas.
Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen även lämna ett
intyg om att värdepappersfonden uppfyller kraven i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.
Finansinspektionen ska meddela fondbolaget när inspektionen
lämnar över underrättelsen.

Fondbolaget ska offentliggöra de handlingar som lämnats
tillsammans med underrättelsen. Lag (2011:882).

Övriga fall av filialverksamhet utomlands

16 § I andra fall än som avses i 12 § ska ett fondbolag som
planerar att inrätta en filial utomlands ansöka om tillstånd
hos Finansinspektionen. Ett sådant tillstånd ska ges om det
finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att
drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra
författningar som reglerar bolagets verksamhet.

Ansökan om tillstånd ska innehålla den information som anges i
12 § första stycket. Lag (2011:882).

Krav på organisation av verksamheten

17 § Ett fondbolag ska ha sunda rutiner för

1. förvaltning av verksamheten och redovisning,

2. intern kontroll, och

3. drift och förvaltning av sina informationssystem.

Fondbolaget ska särskilt

– upprätta och tillämpa regler för styrelseledamöters och
anställdas egna affärer med finansiella instrument,

– dokumentera samtliga transaktioner som bolaget har
genomfört för en värdepappersfonds räkning eller för ett
sådant fondföretags räkning som avses i 12 § andra stycket
eller 15 § andra stycket, och

– ha en organisation som minskar risken för
intressekonflikter som kan påverka fondandelsägares eller
andra kunders intressen negativt. Lag (2013:563).

17 a § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen
(2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen
fastställa en skriftlig arbetsord-ning för sitt arbete gäller
även för styrelsen i ett fondbolag som är ett privat
aktiebolag. Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b §
samma lag för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i
skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de
uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:558).

17 b § Ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag som avses i
12 § andra stycket eller 15 § andra stycket ska vidta åtgärder
för att säkerställa att verksamheten drivs enligt tillämpliga
bestämmelser om fondföretagets bildande och drift i
fondföretagets hemland. Lag (2014:558).

Uppföranderegler

17 c § Ett fondbolag ska driva sin verksamhet på ett
hederligt, rättvist och professionellt sätt och även i övrigt
så att allmänhetens förtroende för fondmarknaden upprätthålls.

Fondbolaget ska ha tillräckliga resurser och rutiner för att
verksamheten ska kunna fungera väl. Bolaget ska vidta alla
rimliga åtgärder för att förhindra att fondandelsägares
intressen påverkas negativt av intressekonflikter.
Lag (2014:558).

Förvärvsförbud vid insyn i daglig handel

18 § Den som har insyn i ett fondbolags dagliga handel får
inte för egen räkning förvärva finansiella instrument från en
värdepappersfond som bolaget förvaltar eller sälja
finansiella instrument till fonden eller i övrigt handla med
fonden om han eller hon samtidigt är

1. styrelseledamot eller suppleant,

2. revisor eller revisorssuppleant, eller

3. innehavare av en ledande befattning.

Förbudet gäller också för den som i övrigt genom ett
förvaltningsuppdrag eller liknande har insyn i fondbolagets
dagliga handel.

Förbudet omfattar inte köp och försäljning av andelar i
fonden för egen räkning.

Styrelsen ska skriftligen underrätta den som har en sådan
ledande befattning i fondbolaget som nämns i första stycket 3
och den som har insyn i fondbolagets dagliga handel enligt
andra stycket om förbudet. Lag (2013:563).

Tystnadsplikt

19 § Enskildas förhållanden till en värdepappersfond, ett
fondbolag eller ett förvaringsinstitut får inte obehörigen
röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2013:563).

Uppgiftsskyldighet

20 § Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut är skyldiga att
lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om
det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning
i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett
ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en
annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Om skyldighet för fondbolag och förvaringsinstitut att lämna
uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap.
10 a § föräldrabalken. Lag (2008:912).

Meddelandeförbud

20 a § Den undersökningsledare eller åklagare som begär
uppgifter enligt 20 § får förordna att fondbolaget eller
förvaringsinstitutet samt bolagets eller institutets
styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller
för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 20 §
eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en
utredning om brott inte skall äventyras eller för att uppfylla
en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till
förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är
motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas
endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om
rättslig hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet
med förbudet, skall undersökningsledaren eller åklagaren
besluta att förordnandet skall upphöra. Lag (2005:496).

Ansvarsbestämmelse

20 b § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 20 a §.
Lag (2005:496).

Skadestånd

21 § Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att
fondbolaget överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, skall
fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett
fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet
överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, skall institutet
ersätta skadan. Lag (2007:562).

3 kap. Förvaringsinstitut

1 § För varje värdepappersfond ska det finnas ett
förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska ha sitt säte i
Sverige eller, om det är en i Sverige etablerad filial, i ett
annat land inom EES.

Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av fondbolaget och
uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse.
Lag (2013:563).

2 § Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av
fondbolaget som avser värdepappersfonden om de inte strider
mot bestämmelserna i denna lag eller fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den
egendom som ingår i fonden samt se till att

1. försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med
bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna,

2. fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i
denna lag och fondbestämmelserna,

3. tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet till
handa, och

4. medlen i fonden används enligt bestämmelserna i denna lag
och fondbestämmelserna.

Om utländska finansiella instrument ingår i fonden, får
förvaringsinstitutet låta ett lämpligt utländskt
förvaringsinstitut förvara dem. Ett sådant uppdrag fråntar
inte förvaringsinstitutet dess ansvar enligt denna lag.
Lag (2013:563).

3 § Förvaringsinstitutet får inte för en värdepappersfond ta
upp eller bevilja lån eller gå i borgen. Lag (2013:563).

4 § Förvaringsinstitutet ska med fondbolaget ingå ett
skriftligt avtal som reglerar förhållandet mellan parterna,
exempelvis det informationsutbyte och den samordning som
krävs för att institutet och bolaget ska kunna uppfylla
kraven i denna lag och andra författningar. Avtalet ska
innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artiklarna
30–33, 35 och 37 i kommissionens direktiv 2010/43/EU av den 1
juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav,
intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och
innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett
förvaltningsbolag.

Avtalet får omfatta flera värdepappersfonder. I avtalet ska
anges vilka värdepappersfonder som omfattas.

I ett avtal som ingås mellan ett förvaringsinstitut och ett
förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond efter
tillstånd enligt 1 kap. 6 b § ska det föreskrivas att svensk
lag är tillämplig på avtalet. Lag (2013:563).

4 kap. Allmänna bestämmelser för värdepappersfonder

Värdepappersfondens rättsliga ställning

1 § En värdepappersfond kan inte förvärva rättigheter eller
ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan
inför domstol eller någon annan myndighet.

Egendom som ingår i en värdepappersfond får inte utmätas.

Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser
fonden.

Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt ska inte tillämpas på
delägarskap i en värdepappersfond. Lag (2013:563).

Förvaltningen av en värdepappersfond

2 § Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör
en värdepappersfond. Fondbolaget handlar vid förvaltningen av
fonden i eget namn och ska därvid ange fondens beteckning.

Fondbolaget får använda tillgångarna i en värdepappersfond
för att fullgöra förpliktelser som ingåtts som ett led i
förvaltningen av fonden och för att ställa säkerhet för
fullgörandet av sådana förpliktelser.

Vid förvaltningen av en värdepappersfond ska fondbolaget
handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

Fondbolaget ska handla oberoende av förvaringsinstitutet.
Lag (2013:563).

3 § Fondbolaget får inte ha hand om egendom som ingår i en
värdepappersfond som bolaget förvaltar. Lag (2013:563).

Uppdragsavtal

4 § I syfte att effektivisera ett fondbolags verksamhet får
bolaget uppdra åt någon annan att utföra visst arbete eller
vissa funktioner som ingår i fondverksamheten eller
motsvarande verksamhet som avser fondföretag som har sådant
tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG. Ett sådant uppdrag får inte vara av
sådan omfattning eller karaktär att fondbolaget lämnar ifrån
sig all verksamhet eller så stor del av verksamheten att
fondbolaget inte längre har möjlighet att ta till vara
andelsägarnas gemensamma intressen eller i övrigt inte kan
uppfylla de skyldigheter som följer av denna lag. Ett lämnat
uppdrag fråntar aldrig fondbolaget dess ansvar enligt denna
lag.

Uppdragstagaren måste ha tillfredsställande sakkunskap och
kompetens med hänsyn till uppdragets innehåll.

Fondbolaget ska i ett avtal med uppdragstagaren som avser
förvaltningen av en värdepappersfond eller av ett fondföretag
som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/65/EG eller därmed sammanhängande
administration förbehålla sig rätten att övervaka den
anförtrodda verksamheten, att ge de anvisningar som behövs
för en sund förvaltning samt att med omedelbar verkan säga
upp avtalet, om en sådan uppsägning är i andelsägarnas
gemensamma intresse. Lag (2013:563).

5 § Omfattar ett uppdrag enligt 4 § att någon för
fondbolagets räkning ska förvalta tillgångarna i en
värdepappersfond eller i ett fondföretag som har sådant
tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG, ska avtalet innehålla riktlinjer för
placering av fondmedlen. Fondbolaget ska tillförsäkra sig en
rätt att regelbundet se över och vid behov ändra dessa
riktlinjer.

Ett förvaltningsuppdrag får ges till

1. företag som står under Finansinspektionens tillsyn och som
har fått inspektionens tillstånd att förvalta
värdepappersfonder eller att utföra diskretionär
portföljförvaltning avseende finansiella instrument,

2. företag med säte i ett annat land inom EES, om företaget
står under tillsyn av behörig myndighet i hemlandet och har
tillstånd att driva verksamhet motsvarande den som avses i 1,

3. annat utländskt företag under förutsättning att

a) företaget står under tillsyn av behörig myndighet i
hemlandet,

b) företaget har tillstånd att driva verksamhet motsvarande
den som avses i 1, och

c) ett samarbete kan ske mellan Finansinspektionen och
behörig myndighet i hemlandet. Lag (2013:563).

6 § Ett förvaltningsuppdrag får inte ges till
förvaringsinstitutet eller något annat företag vars intressen
kan komma i konflikt med fondbolagets eller andelsägarnas
intressen.

7 § Avser ett fondbolag att uppdra åt någon annan att för
bolagets räkning förvalta en värdepappersfond eller ett
fondföretag som har sådant tillstånd som avses i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller sköta
därmed sammanhängande administration ska bolaget anmäla detta
och ge in uppdragsavtalet till Finansinspektionen.

Om Finansinspektionen finner att ett uppdragsavtal strider
mot denna lag, eller att avtalet hindrar en effektiv tillsyn
av fondbolaget, ska inspektionen förelägga fondbolaget att
hos motparten begära de ändringar som behövs för att avtalet
ska uppfylla lagens krav. Lag (2013:563).

Fondbestämmelser

8 § För varje värdepappersfond ska det finnas
fondbestämmelser som upprättas av fondbolaget.

Fondbestämmelserna ska ange

1. namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet,

2. grunderna för fondens placeringsinriktning och för
placeringen av fondmedlen, med särskild upplysning om
huruvida medel ska placeras i sådana derivatinstrument som
anges i 5 kap. 12 §,

3. vilka andelsklasser som ska finnas och vilka villkor som
är förenade med dem,

4. om utdelning ska ske och, i så fall, grunderna och sättet
för utdelning,

5. grunderna för beräkning av fondens och fondandelarnas
värde, inklusive de värderingsprinciper som används vid
värderingen av onoterade tillgångar och sådana
derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket,

6. grunderna för beräkning av försäljnings- och inlösenpris
för fondandelarna,

7. var och hur försäljning och inlösen av fondandelar ska
ske,

8. grunderna för beräkning av fondbolagets och
förvaringsinstitutets ersättning från fonden,

9. fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och
inlösen av andelar,

10. hur pantsättning av fondandelar ska gå till,

11. fondens räkenskapsår,

12. när och var försäljnings- och inlösenpriset för
fondandelarna samt fondens halvårsredogörelse och
årsberättelse ska offentliggöras, samt

13. var ändringar av fondbestämmelserna ska tillkännages.

För fonder där fondmedlen placeras enligt bestämmelserna i
5 kap. 8 §, ska det dessutom anges de emittenter eller
garanter som gett ut eller garanterat sådana
skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av
fondens värde avses att placeras i. Lag (2013:563).

9 § Fondbestämmelserna och ändringar i dem ska godkännas av
Finansinspektionen.

Fondbestämmelser för en ny fond ska godkännas om
bestämmelserna är skäliga för fondandelsägarna.

Ändringar i fondbestämmelserna ska godkännas om

1. bestämmelserna även efter ändringarna är skäliga för
andelsägarna,

2. ändringarna inte strider mot andelsägarnas gemensamma
intresse, och

3. en underrättelse som ska lämnas till andelsägare enligt
9 a § uppfyller kraven i andra stycket den paragrafen.

Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt beslut
med anledning av ansökan om godkännande av fondbestämmelser
eller ändringar i dem inom två månader från det att en
fullständig ansökan har lämnats in till inspektionen.
Lag (2011:882).

9 a § Vid godkännande av fondbestämmelser eller ändringar i
dem får Finansinspektionen besluta att fondbestämmelserna inte
får tillämpas förrän en viss tid förflutit efter beslutet om
godkännande.

Vid godkännande av ändringar i fondbestämmelserna får
Finansinspektionen besluta att berörda fondandelsägare ska
underrättas om ändringarna. En sådan underrättelse ska
innehålla lämplig information om syftet med ändringarna och
vilka konsekvenser de kan få för andelsägarna. I förekommande
fall ska underrättelsen även innehålla information om rätten
till inlösen enligt 9 b §. Lag (2011:882).

9 b § Om en ändring av fondbestämmelserna är av väsentlig
betydelse för fondandelsägare, ska Finansinspektionen besluta
att berörda andelsägare ska ha rätt att få sina fondandelar
inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas,
utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar
kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av
begärd inlösen. Möjlighet att begära inlösen ska ges under
minst 30 dagar från dagen för underrättelse enligt 9 a §.
Lag (2011:882).

Fondandelar och inlösen av fondandelar

10 § Andelarna i en värdepappersfond ska vara lika stora och
medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden, om
inte annat följer av andra stycket.

I en värdepappersfond får det finnas andelar av olika slag
(andelsklasser). Andelsklasser i en och samma fond får vara
förenade med olika villkor för utdelning, avgifter, lägsta
teckningsbelopp samt i vilken valuta andelarna tecknas och
inlöses. Andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och
medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet
fondandelar. Om det finns andelsklasser ska värdet av en
fondandel dock bestämmas med beaktande av de villkor som är
förenade med andelsklassen.

Fondens värde beräknas enligt de grunder som anges i
fondbestämmelserna. Den egendom som ingår i fonden ska
värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

Fondbolaget ska fortlöpande och minst en gång varje vecka
beräkna och på lämpligt sätt offentliggöra
fondandelsvärdet. Lag (2013:563).

10 a § Fondbolaget får utfärda en
fondandel bara om det är säkerställt att betalning tillförs
värdepappersfonden inom rimlig tid. Lag (2013:563).

11 § Fondbolaget ska föra eller låta föra ett register över
samtliga innehavare av andelar i fonden. I fråga om
automatiserad och viss manuell behandling av personuppgifter
finns bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).

Är lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
tillämplig på andelarna i fonden, förs registret av en
central värdepappersförvarare. Fondbolaget har rätt till
insyn i registret.

Om lagen om kontoföring av finansiella instrument inte är
tillämplig på andelarna i fonden, ska den som för registret
anteckna inskränkningar enligt 13 kap. 19 § första stycket 4
eller 14 kap. 21 § första stycket 4 föräldrabalken där.

Fondbolaget ska till varje fondandelsägare skriftligen
bekräfta att dennes fondandelsinnehav har registrerats. Av
bekräftelsen ska det framgå värdepappersfondens och, i
förekommande fall, andelsklassens beteckning samt namnen på
fondbolaget och förvaringsinstitutet. Vidare ska det framgå
var informationsbroschyren enligt 15 §, faktabladet enligt
16 a § samt årsberättelsen och halvårsredogörelsen enligt
18 § finns att tillgå. Lag (2013:563).

12 § Har en fondandelsägare lämnat sina andelar för
förvaltning till någon som har fått tillstånd till
registrering som förvaltare, får förvaltaren på andelsägarens
uppdrag anges i det register som avses i 11 § första stycket i
stället för andelsägaren. I registret ska det särskilt
anmärkas att fondandelen förvaltas för någon annans räkning.
Förvaltaren ska skyndsamt till andelsägaren eller den som
förvaltaren har antecknat i andelsägarens ställe lämna den
information förvaltaren får från fondbolaget, om inte
andelsägaren avstått från sådan information. Information som
avser ändring av fondbestämmelser enligt 9 b § eller 5 a kap.
7 § eller som avser fusion enligt 8 kap. 8 § ska dock alltid
lämnas till andelsägaren eller den som förvaltaren har
antecknat i andelsägarens ställe.
Om registret förs av någon annan än en central
värdepappersförvarare, ska Finansinspektionen pröva frågor om
tillstånd till registrering som förvaltare.

Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med
särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda
intressen. Ett tillstånd ska återkallas av Finansinspektionen,
om ett villkor för tillståndet har åsidosatts och avvikelsen
är betydande eller om förutsättningarna för tillståndet inte
längre uppfylls. Lag (2011:882).

13 § En fondandel ska, på begäran av dess ägare, omedelbart
lösas in om det finns medel tillgängliga i
värdepappersfonden. Om medel för inlösen behöver anskaffas
genom försäljning av egendom som ingår i fonden, ska
försäljning ske och inlösen verkställas så snart som
möjligt.

Första stycket gäller dock inte om fondandelarna är upptagna
till handel på en reglerad marknad och det är säkerställt att
andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från
det värde som avses i 10 § tredje stycket.

Under den tid som ett förvaringsinstitut förvaltar en
värdepappersfond enligt 9 kap. 1 § första eller andra stycket
eller 5 a kap. 34 eller 42 § får fondandelar inte säljas
eller lösas in. Lag (2013:563).

13 a § Ett fondbolag får senarelägga försäljning och inlösen
av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och
den är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas intresse.

Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen
samt berörda investerare och andelsägare om åtgärden. Bolaget
ska också underrätta behöriga myndigheter i andra länder inom
EES där fondandelar marknadsförs.

Fondbolaget ska sedan orsakerna till senareläggningen upphört
underrätta Finansinspektionen om detta. Lag (2011:882).

13 b § Finansinspektionen får besluta att ett fondbolag ska
senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar om det är i
fondandelsägarnas eller allmänhetens intresse. Lag (2011:882).

14 § Är lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument inte tillämplig på andelarna i fonden, tillämpas i
fråga om överlåtelse eller pantsättning av en fondandel i
stället 31 § lagen (1936:81) om skuldebrev. I så fall skall vad
som i den bestämmelsen sägs om gäldenären gälla fondbolaget
eller, om fondandelarna är förvaltarregistrerade, förvaltaren.

Information om värdepappersfonder

Informationsbroschyr och faktablad

15 § För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell
informationsbroschyr.

Informationsbroschyren ska innehålla

1. fondbestämmelserna,

2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna
bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i
den,

3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens
riskprofil,

4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som
fondbolaget får uppdra åt någon annan att utföra enligt 4 och
5 §§,

5. uppgifter om vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras
i, och

6. för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument,
uppgifter om i vilket syfte och hur det möjliga resultatet av
användningen av derivatinstrument kan påverka fondens
riskprofil. Lag (2013:563).

16 § I informationsbroschyren och i allt övrigt
marknadsföringsmaterial avseende fonden ska följande
uppgifter anges på en framträdande plats:

1. fondens placeringsinriktning, för det fall medel i fonden
placeras i andra tillgångar än överlåtbara värdepapper och
penningmarknadsinstrument eller om fonden är en indexfond
enligt 5 kap. 7 §,

2. om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens
sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget
använder sig av, och

3. om fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 §, de emittenter
eller garanter som gett ut eller garanterat sådana
skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av
fondens värde placerats i eller avses att placeras i.
Lag (2013:563).

16 a § För varje värdepappersfond ska det finnas ett aktuellt
faktablad.

Faktabladet ska på ett lättbegripligt sätt och i
sammanfattning innehålla den grundläggande information som
behövs för att investerare ska kunna bedöma fonden och den
risk som är förenad med att investera i den.

Innehållet i faktabladet ska vara rättvisande och tydligt och
får inte vara vilseledande. Det ska stämma överens med
relevanta delar i informationsbroschyren.

Bestämmelser om hur faktabladet för en värdepappersfond ska
vara utformat och om dess innehåll finns i kommissionens
förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om
genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som
ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare
eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än
papper eller på en webbplats. Lag (2013:563).

17 § Fondbolaget ska, på begäran av en andelsägare eller den
som avser att köpa andelar i en värdepappersfond, lämna
kompletterande information om riskhanteringen för fonden,
innehållande de kvantitativa gränser som gäller för
placeringen av fondmedlen, de metoder som valts för
förvaltningen samt den senaste utvecklingen av risknivåer och
avkastning från de viktigaste kategorierna av tillgångar som
fondmedlen placeras i. Lag (2013:563).

Årsberättelse och halvårsredogörelse

18 § Fondbolaget ska för varje värdepappersfond som det
förvaltar lämna

1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets
utgång, och

2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex
månader inom två månader från halvårets utgång.

Årsberättelser och halvårsredogörelser ska innehålla den
information som behövs för att man ska kunna bedöma varje
värdepappersfonds utveckling och ställning. Handlingarna ska
på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas
att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.
Fondbolaget ska i samband med att bolaget lämnar sådan
information som avses i 22 § tillfråga andelsägarna om de
vill ha årsberättelsen och halvårsredogörelsen.
Lag (2013:563).

19 § Fondbolagets revisorer ska granska de räkenskaper som
ligger till grund för årsberättelsen för en värdepappersfond.
Revisionsberättelsen, med eventuella anmärkningar, ska i sin
helhet återges i årsberättelsen.

Om Finansinspektionen förordnat en revisor enligt 10 kap. 7 §
ska revisorn delta i granskningen. Lag (2013:563).

Tillgång till information

20 § Informationsbroschyren, faktabladet, den senaste
årsberättelsen och, i förekommande fall, den
halvårsredogörelse som publicerats därefter ska på begäran
kostnadsfritt tillhandahållas den som avser att köpa andelar
i en värdepappersfond. Denne ska, med undantag för de fall
som avses i 8 kap. 22 a § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, även utan begäran tillhandahållas
faktabladet i god tid innan avtal ingås.

Om fondbolaget genom marknadsföring erbjuder allmänheten att
köpa andelar i en värdepappersfond, ska det av erbjudandet
framgå att det finns ett faktablad och en
informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå.

Om information som anges i 16 och 16 a §§, 5 a kap. 24 § samt
andra stycket denna paragraf inte lämnas, ska även
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av
bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan
information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje
stycket den lagen. Lag (2013:563).

21 § Informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och
halvårsredogörelser skall ges in till Finansinspektionen så
snart de färdigställts.

Information om kostnader

22 § Fondbolaget ska varje år skriftligen informera varje
andelsägare i en värdepappersfond om hur stort belopp av de
totala kostnaderna för fonden under det närmast föregående
året som hänför sig till andelsinnehavet. I informationen ska
det anges hur stor del av beloppet som avser
förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av
fondtillgångarna.

I fråga om fondandelar som enligt 12 § lämnats till någon
annan för förvaltning ska informationen ges till förvaltaren.
Fondbolaget får ange ett sammanlagt belopp för alla andelar i
en värdepappersfond som lämnats för förvaltning till samma
förvaltare. Lag (2013:563).

23 § I fråga om andelsinnehav som är placerade enligt lagen
(1993:931) om individuellt pensionssparande skall den
information som anges i 22 § lämnas till det
pensionssparinstitut som administrerar sparandet.

Om andelsinnehaven är registrerade i institutets namn
(förvaltarregistrerade), skall fondbolaget i stället informera
om vilka kostnadsbelopp som dagligen belastat fonden under det
närmast föregående kalenderåret, redovisade per fondandel. I
informationen skall det anges hur stor del av beloppen som
avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring
av fondtillgångarna.

5 kap. Förvaltning av värdepappersfonder

Spridning och hantering av risker

1 § Varje värdepappersfond ska ha en lämplig fördelning av
placeringar med hänsyn till den riskspridning som är förenad
med fondens placeringsinriktning enligt fondbestämmelserna.

Medel i en värdepappersfond får, med de begränsningar som
följer av detta kapitel, placeras i likvida finansiella
tillgångar som utgörs av överlåtbara värdepapper,
penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar
samt på konto i kreditinstitut. I fonden får det också ingå
likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden.

Ett fondbolag får använda sig av tekniker och instrument som
hänför sig till överlåtbara värdepapper och
penningmarknadsinstrument i syfte att effektivisera
förvaltningen av tillgångarna i en värdepappersfond. Om
fondbolaget använder sig av derivatinstrument för att
effektivisera förvaltningen, ska de bestämmelser i detta
kapitel som gäller för derivatinstrument tillämpas.
Lag (2008:282).

2 § Ett fondbolag ska ha ett system för riskhantering som gör
det möjligt för fondbolaget att vid varje tidpunkt
kontrollera och bedöma den risk som är knuten till de
positioner som tas i en värdepappersfond och hur positionerna
påverkar fondens riskprofil. Fondbolaget ska inte ensidigt
eller mekaniskt förlita sig på kreditbetyg som har utfärdats
av kreditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdigheten
hos fondens tillgångar.

Om fondbolaget investerar i sådana derivatinstrument som
avses i 12 § andra stycket, ska bolagets system för
riskhantering även möjliggöra en exakt och oberoende
bedömning av värdet på dessa derivatinstrument.

Fondbolaget ska för varje värdepappersfond det förvaltar till
Finansinspektionen regelbundet lämna information om
riskhanteringen. Lag (2014:1017).

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument

3 § Medel i en värdepappersfond får placeras i
penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara
värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli,

1. upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES, eller

2. föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som
är reglerad och öppen för allmänheten.

En förutsättning för placeringar enligt första stycket är att
marknaden finns angiven i fondbestämmelserna eller är godkänd
av Finansinspektionen för sådana placeringar. Lag (2008:282).

4 § Medel i en värdepappersfond får placeras i andra
penningmarknadsinstrument än dem som anges i 3 § om reglerna
för emissionen eller emittenten av instrumenten medför ett
särskilt skydd för investeraren och det är instrument som

1. getts ut eller garanteras av en stat, av en delstat, av en
central, regional eller lokal myndighet i ett land inom EES, av
en centralbank i ett land inom EES, av Europeiska
centralbanken, av Europeiska unionen, av Europeiska
investeringsbanken eller av en mellanstatlig organisation i
vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar, eller

2. getts ut av ett företag vars finansiella instrument omsätts
på en marknad som anges i 3 § första stycket, eller

3. getts ut eller garanteras av ett organ som antingen är
föremål för tillsyn i enlighet med de kriterier som fastställs
i gemenskapslagstiftningen eller som omfattas av och följer
sådana tillsynsregler som motsvarar dessa kriterier, eller

4. getts ut av ett bolag som tillhör de kategorier som godkänts
av Finansinspektionen, förutsatt att investeringar i sådana
instrument omfattas av ett skydd för investerarna som är
likvärdigt med det som följer av punkterna 1-3 och som

a) har kapital och reserver som uppgår till ett belopp som
motsvarar minst 10 miljoner euro och lägger fram och
offentliggör redovisning i enlighet med rådets fjärde direktiv
78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i
fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG,

b) är en enhet, som inom en grupp företag som omfattar ett
eller flera företag som har gett ut aktier som är
inregistrerade vid en reglerad marknad, ägnar sig åt gruppens
finansiering, eller

c) är en enhet som ägnar sig åt att finansiera
värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en
bank. Lag (2007:562).

5 § I en värdepappersfond får det ingå andra överlåtbara
värdepapper och penningmarknadsinstrument än de som anges i 3
och 4 §§, dock högst till 10 procent av fondens värde.

Om upptagande till handel eller regelbunden handel enligt 3 §
inte har skett inom ett år från emissionen och de förvärvade
värdepapperen eller instrumenten inte ryms inom gränsen enligt
första stycket, ska de avyttras så snart det lämpligen kan ske.
Skälig hänsyn ska då tas till fondandelsägarnas intressen.

Om det i en fond ingår överlåtbara värdepapper som ännu inte
är, men som inom ett år från emissionen avses bli, upptagna
till handel eller föremål för regelbunden handel enligt 3 §
eller sådana andra överlåtbara värdepapper och
penningmarknadsinstrument som avses i första stycket, ska
fondbolaget informera Finansinspektionen om detta, om värdet av
dessa överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument
överstiger 10 procent av fondens värde. Lag (2008:282).

6 § I en värdepappersfond får, om inte annat följer av andra
stycket eller 19-22 §§, överlåtbara värdepapper och
penningmarknadsinstrument från en och samma emittent inte uppgå
till mer än 5 procent av fondens värde.

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en
och samma emittent får dock uppgå till

1. högst 35 procent av fondens värde om de är utgivna eller
garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig eller
kommunal myndighet i ett land inom EES eller av en
mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom
EES är medlemmar,

2. högst 25 procent av fondens värde om de består av
skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning
av säkerställda obligationer eller av motsvarande utländska
skuldförbindelser, under förutsättning att det sammanlagda
värdet av fondens innehav av sådana skuldförbindelser är högst
80 procent av fondens värde, och

3. högst 10 procent av fondens värde i andra fall än som sägs
under 1 eller 2, under förutsättning att det sammanlagda värdet
av sådana tillgångar som har högre värde än som sägs i första
stycket är högst 40 procent av fondens värde.

I en värdepappersfond får det inte ingå överlåtbara värdepapper
och penningmarknadsinstrument som getts ut av emittenter i en
och samma företagsgrupp till sammanlagt mer än 20 procent av
fondens värde. Lag (2008:282).

7 § Bestämmelserna i 6 § gäller inte för en värdepappersfond
vars medel enligt fondbestämmelserna skall placeras i aktier
eller skuldförbindelser i syfte att efterbilda sammansättningen
av ett visst aktieindex eller index för skuldförbindelser
(indexfond), om indexet har godkänts för detta ändamål av
Finansinspektionen. Inspektionen får godkänna ett index om det

1. har en tillräckligt diversifierad sammansättning,

2. utgör en lämplig referens för den marknad det hänför sig
till, och

3. offentliggörs på lämpligt vis.

I en indexfond får det, med de begränsningar som följer av 19
och 20 §§, ingå aktier eller skuldförbindelser som getts ut av
en och samma emittent eller av emittenter i en och samma
företagsgrupp till högst 20 procent av fondens värde. Om det
råder exceptionella marknadsförhållanden på den marknad som
indexet avser får sådana placeringar, efter tillstånd av
Finansinspektionen, uppgå till 35 procent av fondens värde.
Placeringar upp till denna gräns får bara tillåtas i fråga om
aktier eller skuldförbindelser utgivna av en enda emittent
eller av emittenter inom en enda företagsgrupp.

8 § Bestämmelserna i 6 § gäller inte för värdepappersfonder där
medlen, efter tillstånd av Finansinspektionen, får placeras i
obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller
garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller
kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något
mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är
medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex
olika emissioner och de som kommer från en och samma emission
får inte överstiga 30 procent av fondens värde.

Frågan om tillstånd enligt första stycket prövas i samband med
att Finansinspektionen godkänner fondbestämmelserna. Tillstånd
får ges bara om fondandelsägarna kan anses bli tillförsäkrade
ett skydd som är likvärdigt med det som tillkommer andelsägare
i värdepappersfonder för vilka de gränser som anges i 6, 21 och
22 §§ är tillämpliga.

9 § Oavsett det som sägs i 6 § får sådana överlåtbara
värdepapper eller penningmarknadsinstrument som är förenade med
rätt till nyteckning förvärvas till en värdepappersfond om
förvärvet grundas på tidigare innehav. Lag (2008:282).

Placeringar på konto hos kreditinstitut

10 § Medel i en värdepappersfond får placeras på konto hos
svenska kreditinstitut och utländska kreditinstitut med säte
inom EES samt hos andra utländska kreditinstitut om dessa
omfattas av tillsynsregler som motsvarar dem som fastställs i
gemenskapslagstiftningen.

Kontot får ha en bindningstid om högst tolv månader. Oavsett
bindningstiden måste emellertid villkoren för kontot vara
sådana att det finns möjlighet att genom uppsägning göra medlen
omedelbart tillgängliga för fonden.

11 § I en värdepappersfond får det, med de begränsningar som
följer av 21 och 22 §§, ingå insättningar i ett och samma
kreditinstitut eller i kreditinstitut som ingår i en och samma
företagsgrupp till högst 20 procent av fondens värde.

Derivatinstrument

12 § Medel i en värdepappersfond får placeras i
derivatinstrument, om dessa omsätts på en reglerad marknad
enligt 3 § och

1. underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till

– någon av de tillgångar som medel i en värdepappersfond får
placeras i enligt 1 § andra stycket första meningen,

– finansiella index,

– räntesatser,

– växelkurser, eller

– utländska valutor, och

2. sådana underliggande tillgångar enligt fondbestämmelserna
får ingå i fonden.

Medel får också placeras i derivatinstrument enligt första
stycket som handlas direkt mellan parterna, om

1. motparten omfattas av tillsyn och tillhör de kategorier av
företag som godkänts som motparter av Finansinspektionen, och

2. derivatinstrumenten är föremål för en daglig, tillförlitlig
och kontrollerbar värdering och de vid varje tidpunkt på
fondbolagets begäran kan säljas, lösas in eller avslutas genom
en utjämnande transaktion till ett rimligt värde.
Lag (2008:282).

13 § De gränser som anges i 6 § tillämpas, med de ytterligare
begränsningar som kan följa av 21 och 22 §§, på motsvarande
sätt i fråga om exponeringar mot emittent som gett ut de
överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument som
utgör underliggande tillgång i derivatinstrument. Det gäller
dock inte i fråga om indexbaserade derivatinstrument.

En värdepappersfonds sammanlagda exponeringar som hänför sig
till derivatinstrument får inte överskrida fondens värde.

Exponeringarna ska beräknas med hänsyn till värdet av
underliggande tillgångar, motpartsrisken, kommande
marknadsrörelser, derivatinstrumentens återstående löptid och
den tid som finns tillgänglig för att lösa in instrumenten.

Om ett överlåtbart värdepapper eller ett
penningmarknadsinstrument innefattar ett derivatinstrument, ska
även detta beaktas vid beräkning av exponeringar enligt första
och andra styckena. Lag (2008:282).

14 § I en värdepappersfond får, med de ytterligare
begränsningar som kan följa av 21 och 22 §§, exponeringen mot
en och samma motpart vid transaktioner med sådana
derivatinstrument som avses i 12 § andra stycket uppgå till
högst 10 procent av fondens värde, när motparten är ett sådant
kreditinstitut som anges i 10 §. I andra fall får exponeringen
uppgå till högst 5 procent av fondens värde.

Fondandelar

15 § Medel i en värdepappersfond får placeras i andelar i

1. andra värdepappersfonder,

2. fondföretag som uppfyller förutsättningarna i 1 kap. 7 §
och

3. specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder
som uppfyller förutsättningarna i 4 kap. 2 eller 3 § eller
5 kap. 6 § första stycket 1 eller andra stycket eller 11 §
första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder, såvida fonderna

a) gör kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges
i detta kapitel med kapital från allmänheten,

b) tillämpar principen om riskspridning,

c) är öppna för utträde och ger andelsägarna ett skydd som är
likvärdigt det som ges andelsägare i en värdepappersfond,
och

d) för varje räkenskapsår lämnar årsberättelse och
halvårsredogörelse som innehåller sådan information som är
nödvändig för att man ska kunna bedöma tillgångarna,
ansvarsfrågor, avkastning och händelser som inträffat under
den aktuella rapporteringsperioden.

Medel i en värdepappersfond får placeras i andra fonder eller
fondföretag enligt första stycket bara om dessa, enligt sina
fondbestämmelser eller sin bolagsordning, får placera högst
10 procent av sina medel i andelar i andra fonder eller
fondföretag. Lag (2013:563).

16 § I en värdepappersfond får det, med de begränsningar som
följer av 19 §, ingå andelar i en och samma fond eller ett och
samma fondföretag med högst 20 procent av värdepappersfondens
värde.

Placeringar i sådana andelar som avses i 15 § första stycket 3
får sammanlagt uppgå till högst 30 procent av en
värdepappersfonds värde.

17 § Medel i en värdepappersfond får placeras i andelar i en
annan fond eller i ett fondföretag även om värdepappersfonden
därigenom kommer att överskrida någon av de gränser som anges i
6, 11, 14, 21 och 22 §§.

18 § Om en betydande del av medlen i en värdepappersfond
placeras i fondandelar enligt 15 §, skall
informationsbroschyren och faktabladet rörande
värdepappersfonden samt årsberättelsen för fonden innehålla
uppgifter både om den högsta avgift som får tas ut för
förvaltningen av fonden och om den högsta avgift som får tas ut
för förvaltningen av de fonder eller fondföretag i vars
fondandelar medlen placeras.

Om medel i en värdepappersfond placeras i andelar i en fond
eller fondföretag som i sin tur förvaltas, direkt eller genom
uppdrag, av samma fondbolag som värdepappersfonden eller av en
fondförvaltare som direkt eller indirekt har samma ledning
eller ägare som värdepappersfondens fondbolag, får fondbolaget
inte ta ut någon avgift för förvärv eller inlösen av andelarna
i den fond eller det fondföretag som fondmedlen har placerats
i.

Övriga placeringsbegränsningar

19 § Tillgångarna i 6 och 7 §§ samt i 16 § första stycket får
inte överstiga

1. för aktier utan rösträtt, 10 procent av sådana aktier som en
enskild emittent gett ut,

2. för obligationer och andra skuldförbindelser, 10 procent av
de instrument som getts ut av en och samma emittent om de inte
är utgivna eller garanterade av en stat, av en kommun eller en
statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av
något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom
EES är medlemmar,

3. för penningmarknadsinstrument, 10 procent av de instrument
som getts ut av en och samma emittent om de inte är utgivna
eller garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig
eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något
mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är
medlemmar, och

4. för andelar i andra fonder eller fondföretag, 25 procent av
andelarna i fonden eller fondföretaget.

De gränsvärden som anges i första stycket 2-4 behöver inte
iakttas vid förvärvstillfället, om bruttomängden av
skuldförbindelserna eller penningmarknadsinstrumenten eller
nettomängden av de andelar som är föremål för emission då inte
kan beräknas.

20 § Ett fondbolag får inte till en värdepappersfond förvärva
aktier med sådan rösträtt som gör det möjligt för fondbolaget
att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett
företag.

Om ett fondbolag förvaltar flera värdepappersfonder,
fondföretag, specialfonder eller andra alternativa
investeringsfonder, gäller bestämmelsen i första stycket det
sammanlagda aktieinnehavet i fonderna och fondföretagen.
Lag (2013:563).

21 § Bestämmelserna i 6 § första stycket och andra stycket 3
samt 11 och 14 §§ får inte tillämpas så att exponeringar mot
ett och samma företag eller mot företag i en och samma
företagsgrupp tillsammans överstiger 20 procent av fondens
värde.

22 § Bestämmelserna i 6, 11, 13 och 14 §§ får inte tillämpas så
att exponeringar mot ett och samma företag eller mot företag i
en och samma företagsgrupp tillsammans överstiger 35 procent av
fondens värde.

Lån m.m.

23 § Fondbolaget får inte i fondverksamheten

1. ta upp eller bevilja penninglån,

2. gå i borgen, eller

3. sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument,
derivatinstrument eller fondandelar som inte ingår i fonden.

Fondbolaget får trots första stycket ta kortfristiga lån till
ett belopp motsvarande högst 10 procent av fondens värde.
Lag (2008:282).

Undantag för nya fonder

24 § Finansinspektionen får för en värdepappersfond tillåta
avvikelser från de villkor som anges i 6, 7, 8, 11, 14, 16, 21
eller 22 § och från fondbestämmelserna under sex månader från
det att verksamheten påbörjades, ändrade fondbestämmelser
började tillämpas eller en fusion genomfördes.
Lag (2011:882).

Rättelse

25 § Om värdet av tillgångar i en värdepappersfond kommer att
överskrida någon av gränserna i detta kapitel skall rättelse
vidtas så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn skall då
tas till fondandelsägarnas intressen.

5 a kap. Matarfonder och mottagarfonder

Placeringsbestämmelser

1 § Bestämmelserna i 5 kap. 1 andra stycket, 3–12 och 15–22 §§
gäller inte för en matarfond. I stället ska bestämmelserna i
denna paragraf tillämpas.

Medel i en matarfond får placeras i andelar i

– en värdepappersfond som inte är en matarfond och vars medel
inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag, eller

– ett fondföretag som har sådant tillstånd som avses i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och som inte
är ett matarfondföretag och vars medel inte placeras i en
matarfond eller ett matarfondföretag.

Placeringen ska uppgå till minst 85 procent av matarfondens
värde. Lag (2011:882).

2 § Utöver placering enligt 1 § får det i en matarfond ingå

– likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden, och

– derivatinstrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket och
12 §. Derivatinstrument får användas bara i syfte att skydda
värdet på tillgångarna i matarfonden. Lag (2011:882).

3 § Vid tillämpning av 5 kap. 13 § andra stycket ska en
matarfonds sammanlagda exponeringar som hänför sig till
derivatinstrument läggas samman med

1. mottagarfondens eller mottagarfondföretagets motsvarande
exponeringar, i proportion till matarfondens placeringar i
mottagarfonden eller mottagarfondföretaget, eller

2. mottagarfondens eller mottagarfondföretagets högsta möjliga
exponeringar hänförliga till derivatinstrument enligt
fondbestämmelserna, i proportion till matarfondens placeringar
i mottagarfonden eller mottagarfondföretaget. Lag (2011:882).

Mottagarfondföretag och matarfondföretag

4 § Det som anges om en mottagarfond eller ett fondbolag som
förvaltar en mottagarfond i 5–7, 9, 11–14, 16, 20, 23–25, 29–
31, 33, 37–39, 41, 42, 45 och 46 §§ gäller på motsvarande sätt
för ett mottagarfondföretag eller ett förvaltningsbolag som
förvaltar ett mottagarfondföretag.

Det som anges om en matarfond eller ett fondbolag som
förvaltar en matarfond i 18, 22, 47, 50, 51, 53 och 54 §§
gäller på motsvarande sätt för ett matarfondföretag eller ett
förvaltningsbolag som förvaltar ett matarfondföretag.
Lag (2011:882).

Ansökan och tillstånd

5 § Avser ett fondbolag att placera en värdepappersfonds medel
enligt 1 § ska bolaget ansöka om Finansinspektionens tillstånd
till detta.

Följande handlingar ska lämnas tillsammans med ansökan:

1. nya eller ändrade fondbestämmelser för fonden,

2. den avsedda mottagarfondens fondbestämmelser,

3. fondernas informationsbroschyrer och faktablad,

4. det avtal eller de rutiner som avses i 9 och 11 §§,

5. det avtal mellan förvaringsinstituten som avses i 16 §,

6. det avtal mellan revisorerna som avses i 20 §,

7. i förekommande fall, den underrättelse som ska lämnas till
andelsägarna enligt 7 §, och

8. om fondmedlen ska placeras i ett fondföretag, intyg från
behörig myndighet i företagets hemland om att det uppfyller
kraven i 1 § andra stycket. Lag (2011:882).

6 § Tillstånd att placera medel enligt 1 § ges av
Finansinspektionen i form av godkännande av fondbestämmelserna
enligt 4 kap. 9 § första stycket. Tillstånd ska ges om kraven
i detta kapitel är uppfyllda och fondbestämmelserna i övrigt
uppfyller kraven i 4 kap. 8 § och 9 § andra eller tredje
stycket.

Om ansökan avser en ändring av fondbestämmelserna som innebär
att placering ska ske i en annan mottagarfond eller att en
värdepappersfonds placeringsinriktning ändras till sådan som
avses i 1 §, ska Finansinspektionen underrätta fondbolaget om
sitt beslut inom 15 arbetsdagar från det att en fullständig
ansökan lämnats in. Om ansökan avser fondbestämmelser för en
ny fond eller fondbestämmelser som ändras på annat sätt än som
en följd av den nya placeringsinriktningen ska
Finansinspektionen underrätta fondbolaget om sitt beslut inom
den frist som anges i 4 kap. 9 § fjärde stycket. Lag (2011:882).

Underrättelse till andelsägarna

7 § Om Finansinspektionen har godkänt ändring av
fondbestämmelserna som avses i 6 § andra stycket första
meningen, har fondandelsägarna rätt att få sina fondandelar
inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tilllämpas,
utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar
kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av
begärd inlösen. Möjlighet att begära inlösen ska ges under
minst 30 dagar från dagen för underrättelse enligt andra
stycket.

Fondbolaget ska underrätta andelsägarna om den ändrade
placeringsinriktningen. Av underrättelsen ska det framgå

1. att Finansinspektionen har godkänt ändringen av
fondbestämmelserna,

2. när de ändrade fondbestämmelserna ska börja tillämpas, och

3. att andelsägarna har rätt till inlösen på sätt som anges i
första stycket.

Tillsammans med underrättelsen ska fondbolaget lämna
matarfondens och mottagarfondens faktablad.
Lag (2011:882).

Informationsutbyte och samordning

8 § Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av skilda
fondbolag, ska det fondbolag som förvaltar mottagarfonden till
det fondbolag som förvaltar matarfonden lämna den information
som behövs för att det senare ska kunna uppfylla kraven i
denna lag och andra författningar som reglerar bolagets
verksamhet. Lag (2011:882).

9 § För att säkerställa sådant utbyte av information som avses
i 8 § och övrig samordning mellan matarfonden och
mottagarfonden, ska det finnas ett avtal mellan fondbolagen.
Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i
artiklarna 8–13 i kommissionens direktiv 2010/44/EU av den 1
juli 2010 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende
fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och
anmälningsförfarande.

Avtalet ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas
andelsägarna i matarfonden.

Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet
har börjat gälla. Lag (2011:882).

10 § Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska
det i det avtal som avses i 9 § föreskrivas att svensk lag är
tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva
tvister med anledning av avtalet.

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska
det i det avtal som avses i 9 § föreskrivas antingen

1. att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska
domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet, eller

2. att lagstiftningen i mottagarfondföretagets hemland är
tillämplig på avtalet och att det landets domstolar ska pröva
tvister med anledning av avtalet. Lag (2011:882).

11 § Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av samma
fondbolag, ska fondbolaget upprätta skriftliga rutiner som
säkerställer samordning mellan fonderna. Rutinerna ska
innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artiklarna
15–19 i kommissionens direktiv 2010/44/EU. Lag (2011:882).

12 § Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska till
förvaringsinstitutet för fonden vidarebefordra sådan
information om mottagarfonden som institutet behöver för att
kunna fullgöra sina skyldigheter. Lag (2011:882).

13 § Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska effektivt
övervaka förvaltningen av mottagarfonden. Fondbolaget får då
förlita sig på den information som det får från det fondbolag
som förvaltar mottagarfonden, mottagarfondens
förvaringsinstitut eller revisor, om det inte finns anledning
att ifrågasätta informationens tillförlitlighet.
Lag (2011:882).

Ersättningar

14 § Om ett fondbolag som förvaltar en matarfond eller någon
som handlar på uppdrag av fondbolaget tar emot provision eller
annan ersättning i samband med placering av matarfondens medel
i andelar i mottagarfonden, ska denna ersättning tillföras
matarfondens tillgångar. Lag (2011:882).

Förvaringsinstitut

15 § Om matarfonden och mottagarfonden har skilda
förvaringsinstitut, ska förvaringsinstituten utbyta den
information och ha den samordning som behövs för att de ska
kunna fullgöra sina skyldigheter. Lag (2011:882).

16 § För att säkerställa sådant utbyte av information och
sådan samordning som avses i 15 § ska det finnas ett avtal
mellan förvaringsinstituten för matarfonden och
mottagarfonden. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana
uppgifter som anges i artikel 24 i kommissionens direktiv
2010/44/EU.

Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet
har börjat gälla. Lag (2011:882).

17 § Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska
det i det avtal som avses i 16 § föreskrivas att svensk lag är
tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva
tvister med anledning av avtalet.

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska
det i det avtal som avses i 16 § föreskrivas att det lands lag
som är tillämpligt på det avtal som avses i 9 § ska tillämpas
även på avtalet enligt 16 § och att domstolarna i det landet
ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om det saknas förutsättningar för avtal enligt 9 § ska det, i
stället för vad som anges i andra stycket, i ett avtal enligt
16 § föreskrivas antingen

1. att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska
domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet, eller

2. att lagstiftningen i mottagarfondföretagets hemland är
tillämplig på avtalet och att det landets domstolar ska pröva
tvister med anledning av avtalet. Lag (2011:882).

18 § Förvaringsinstitutet för en mottagarfond ska omedelbart
underrätta Finansinspektionen, det fondbolag som förvaltar
matarfonden och förvaringsinstitutet för matarfonden om det
upptäcker fel eller försummelser i förvaltningen av
mottagarfonden som bedöms få negativa konsekvenser för
matarfonden. Lag (2011:882).

Revisorer

19 § Om de fondbolag som förvaltar matarfonden respektive
mottagarfonden har olika revisorer, ska revisorerna utbyta den
information och ha den samordning som behövs för att de ska
kunna fullgöra sina skyldigheter. Lag (2011:882).

20 § För att säkerställa sådant utbyte av information och
sådan samordning som avses i 19 § ska det finnas ett avtal
mellan revisorerna för matarfonden och mottagarfonden. Avtalet
ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artikel
27 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet
har börjat gälla. Lag (2011:882).

21 § Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska
det i det avtal som avses i 20 § föreskrivas att svensk lag är
tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva
tvister med anledning av avtalet.

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska
det i det avtal som avses i 20 § föreskrivas att det lands lag
som är tillämpligt på det avtal som avses i 9 § ska tillämpas
även på avtalet enligt 20 § och att domstolarna i det landet
ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om det saknas förutsättningar för avtal enligt 9 § ska det, i
stället för vad som anges i andra stycket, i ett avtal enligt
20 § föreskrivas antingen

1. att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska
domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet, eller

2. att lagstiftningen i mottagarfondföretagets hemland är
tillämplig på avtalet och att det landets domstolar ska pröva
tvister med anledning av avtalet. Lag (2011:882).

22 § Om en matarfond har ett annat räkenskapsår än
mottagarfonden, ska den revisor som granskar räkenskaperna för
mottagarfonden upprätta en särskild granskningsrapport som
omfattar tiden från utgången av mottagarfondens räkenskapsår
till utgången av matarfondens räkenskapsår. Lag (2011:882).

23 § I revisionsberättelsen för en matarfond ska
revisionsberättelsen för mottagarfonden beaktas. I
revisionsberättelsen ska det anges om det finns avvikelser i
revisionsberättelsen för mottagarfonden och vilka konsekvenser
de får för matarfonden. Lag (2011:882).

Information om matarfonder och mottagarfonder

24 § I allt marknadsföringsmaterial avseende matarfonden ska
det anges att fondmedlen till minst 85 procent av fondens
värde placeras i andelar i en mottagarfond. Lag (2011:882).

25 § Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska på begäran
kostnadsfritt lämna eller skicka mottagarfondens
informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse i
pappersform till matarfondens andelsägare och den som avser
att köpa andelar i matarfonden. Lag (2011:882).

26 § Om en matarfonds medel placeras i ett
mottagarfondföretag, ska det fondbolag som förvaltar
matarfonden ge in mottagarfondföretagets aktuella
informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och
halvårsredogörelse till Finansinspektionen. Lag (2011:882).

Finansinspektionens underrättelseskyldighet

27 § Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som
förvaltar en matarfond om varje ingripande enligt 12 kap. mot
det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller enligt 15
kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse mot
förvaringsinstitutet för mottagarfonden med anledning av
åsidosättande av kraven i detta kapitel.

Finansinspektionen ska även underrätta det fondbolag som
förvaltar en matarfond om en revisors rapport enligt 10 kap.
8 § som gäller det fondbolag som förvaltar mottagarfonden.

Om ett matarfondföretags medel placeras i en mottagarfond, ska
Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i
matarfondföretagets hemland om ingripanden eller en revisors
rapport som avses i första och andra styckena. Lag (2011:882).

28 § Om en behörig myndighet har underrättat
Finansinspektionen om ett ingripande eller en revisors rapport
som rör ett mottagarfondföretag, ska inspektionen omedelbart
underrätta varje fondbolag som förvaltar en berörd matarfond.
Lag (2011:882).

Senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar

29 § Ett fondbolag som förvaltar en matarfond får senarelägga
försäljning och inlösen av andelar i fonden under den tid som
andelar i mottagarfonden är föremål för sådan senareläggning.
I sådana fall gäller 4 kap. 13 a § andra och tredje styckena.
Lag (2011:882).

Upplösning av en mottagarfond

30 § En matarfond ska upplösas om mottagarfonden upplöses,
såvida inte Finansinspektionen, efter ansökan av det fondbolag
som förvaltar matarfonden, godkänner att

1. matarfondens medel placeras i en annan mottagarfond enligt
6 §, eller

2. fondbestämmelserna ändras på annat sätt enligt 4 kap. 9 §.
Lag (2011:882).

31 § Underrättelse om att matarfonden ska upplösas eller en
fullständig ansökan enligt 30 § 1 eller 2 ska ges in till
Finansinspektionen senast två månader från det att fondbolaget
som förvaltar matarfonden fått information om att
mottagarfonden ska upplösas.

Om fondbolaget fått sådan information mer än fem månader före
den dag då upplösningen av mottagarfonden ska inledas, ska
underrättelsen eller den fullständiga ansökan dock ges in
senast tre månader före den dag då upplösningen av
mottagarfonden ska inledas. Lag (2011:882).

32 § Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt
beslut i en fråga som avses i 30 § 1 eller 2 inom 15
arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har lämnats
in. Lag (2011:882).

33 § Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska underrätta det
fondbolag som förvaltar mottagarfonden om Finansinspektionens
beslut i en fråga som avses i 30 § 1 eller 2. Lag (2011:882).

34 § Om matarfonden ska upplösas enligt 30 § ska förvaltningen
övertas av förvaringsinstitutet. Övertagandet får ske tidigast
tre månader från det att de ändrade förhållandena kungjorts
enligt 35 §, om inte Finansinspektionen beslutar att
övertagandet får ske tidigare. Lag (2011:882).

35 § Information om att matarfonden ska upplösas och
förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet ska utan
dröjsmål kungöras av fondbolaget i Post- och Inrikes Tidningar
samt finnas att tillgå hos fondbolaget och
förvaringsinstitutet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag
från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl för
det. Lag (2011:882).

36 § Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av
en matarfond enligt 34 § ska snarast upplösa fonden genom att
sälja tillgångarna i fonden och skifta ut nettobehållningen
till fondandelsägarna.

För förvaringsinstitutets förvaltning av matarfonden gäller 9
kap. 3 §, 5 § andra stycket och 6 § i tillämpliga delar.
Lag (2011:882).

37 § Medel som tillfaller matarfonden när mottagarfonden
upplöses får bestå av pengar eller finansiella instrument. De
tillgångar som mottagits får förvaltas till dess matarfonden
ska upplösas eller fondmedlen placeras i enlighet med
tillstånd som avses i 30 § 1 eller 2. Lag (2011:882).

Fusion eller delning av en mottagarfond

38 § En matarfond ska upplösas om mottagarfonden fusioneras
eller delas, såvida inte Finansinspektionen, efter ansökan av
det fondbolag som förvaltar matarfonden, godkänner att

1. matarfondens medel placeras i en annan mottagarfond enligt
6 §, eller

2. fondbestämmelserna ändras på annat sätt enligt 4 kap. 9 §.

Om det fondbolag som förvaltar matarfonden avser att efter
fusionen eller delningen placera matarfondens medel i samma
mottagarfond och ändring av fondbestämmelserna inte krävs, ska
fondbolaget i stället för det som anges i första stycket
anmäla detta till Finansinspektionen. Lag (2011:882).

39 § Underrättelse om att matarfonden ska upplösas, en
fullständig ansökan enligt 38 § första stycket 1 eller 2,
eller en anmälan enligt 38 § andra stycket ska ges in till
Finansinspektionen senast en månad från det att fondbolaget
som förvaltar matarfonden fått information om att
mottagarfonden ska fusioneras eller delas.

Om fondbolaget fått sådan information mer än fyra månader före
den dag då fusionen eller delningen ska genomföras, ska
underrättelsen, den fullständiga ansökan eller anmälan dock
ges in senast tre månader före den dag då fusionen eller
delningen ska genomföras. Lag (2011:882).

40 § Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt
beslut i en fråga som avses i 38 § första stycket 1 eller 2
inom 15 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har
lämnats in. Lag (2011:882).

41 § Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska underrätta det
fondbolag som förvaltar mottagarfonden om Finansinspektionens
beslut i en fråga som avses i 38 § första stycket 1 eller 2.
Lag (2011:882).

42 § Om matarfonden ska upplösas enligt 38 § ska förvaltningen
övertas av förvaringsinstitutet. Övertagandet får ske tidigast
tre månader från det att de ändrade förhållandena kungjorts
enligt 43 §, om inte Finansinspektionen beslutar att
övertagandet får ske tidigare.

Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta det fondbolag som
förvaltar mottagarfonden om beslutet att upplösa matarfonden.
Lag (2011:882).

43 § Information om att matarfonden ska upplösas och
förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet ska utan
dröjsmål kungöras av fondbolaget i Post- och Inrikes Tidningar
samt finnas att tillgå hos fondbolaget och
förvaringsinstitutet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag
från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl för
det. Lag (2011:882).

44 § Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av
en matarfond enligt 42 § ska snarast upplösa fonden genom att
sälja tillgångarna i fonden och skifta ut nettobehållningen
till fondandelsägarna.

För förvaringsinstitutets förvaltning av matarfonden gäller 9
kap. 3 §, 5 § andra stycket och 6 § i tillämpliga delar.
Lag (2011:882).

45 § Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska begära inlösen
av fondandelarna i mottagarfonden om Finansinspektionen har
avslagit en ansökan om godkännande som avses i 38 § första
stycket 1 eller 2 eller inte har meddelat beslut i frågan
senast arbetsdagen före den sista dag då andelar i
mottagarfonden får lösas in innan fusionen eller delningen
genomförs.

Sådan inlösen ska också ske om matarfonden ska upplösas enligt
38 § eller om det behövs för att säkerställa andelsägarnas
rätt till inlösen av andelar i matarfonden enligt 7 § eller 4
kap. 9 b §. Lag (2011:882).

46 § Medel som tillfaller matarfonden när andelar i
mottagarfonden inlöses enligt 45 § får bestå av pengar eller
finansiella instrument. De tillgångar som mottagits får
förvaltas till dess matarfonden ska upplösas eller fondmedlen
placeras i enlighet med tillstånd som avses i 38 § första
stycket 1 eller 2. Lag (2011:882).

Särskilda bestämmelser om mottagarfonder och
mottagarfondföretag

47 § En mottagarfond som har minst två matarfonder som
andelsägare behöver inte vara öppen för kapitaltillskott från
allmänheten. Lag (2011:882).

48 § Ett mottagarfondföretag vars andelar inte marknadsförs
här i landet på annat sätt än att de innehas av en eller flera
matarfonder behöver inte uppfylla kraven i 1 kap. 7 §.

Ett fondbolag som inte marknadsför andelar i en mottagarfond i
ett annat land inom EES på annat sätt än att de innehas av ett
eller flera matarfondföretag behöver inte uppfylla kraven i 2
kap. 15 c § första stycket. Lag (2011:882).

49 § Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond ska till
Finansinspektionen lämna uppgift om varje matarfond eller
matarfondföretag vars medel placeras i mottagarfonden.

Om en sådan uppgift avser ett matarfondföretag, ska
Finansinspektionen lämna uppgiften till behörig myndighet i
matarfondföretagets hemland. Lag (2011:882).

50 § Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond får inte ta
ut någon avgift av matarfonden för försäljning eller inlösen
av andelar i mottagarfonden. Lag (2011:882).

51 § Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond ska på
begäran lämna den information som avses i 4 kap. 20 § även
till förvaringsinstitutet och revisorn för matarfonden.
Lag (2011:882).

52 § En fusion eller en delning av en mottagarfond får
genomföras tidigast 60 dagar från det att den information som
avses i 8 kap. 8 eller 25 § lämnats till

1. andelsägarna i mottagarfonden, och

2. behörig myndighet i matarfondföretagets hemland, om
mottagarfonden har ett matarfondföretag som andelsägare.
Lag (2011:882).

53 § Om en mottagarfond ska delas har det fondbolag som
förvaltar en matarfond rätt att lösa in andelarna i
mottagarfonden innan delningen genomförs. Fondbolaget ska ges
möjlighet att begära inlösen under minst 30 dagar från dagen
för underrättelsen om delningen enligt 8 kap. 25 §.
Lag (2011:882).

54 § En mottagarfond får upplösas enligt 9 kap. 2 § tidigast
tre månader från det att det kungjorts enligt 9 kap. 4 §
första stycket att förvaltningen av fonden ska övertas av
förvaringsinstitutet och en underrättelse om övertagandet
lämnats till

1. det fondbolag som förvaltar matarfonden,

2. Finansinspektionen, om mottagarfonden har en matarfond som
andelsägare, och

3. behörig myndighet i matarfondföretagets hemland, om
mottagarfonden har ett matarfondföretag som andelsägare.
Lag (2011:882).

6 kap. Har upphävts genom lag (2013:563).

7 kap. Portföljförvaltning avseende finansiella instrument

1 § Ett fondbolag som enligt 1 kap. 4 § har tillstånd för
portföljförvaltning avseende finansiella instrument får,
efter tillstånd av Finansinspektionen, som ett led i
verksamheten

1. ta emot fondandelar för förvaring, dock inte sådana
fondandelar som ingår i en värdepappersfond, ett fondföretag
eller en alternativ investeringsfond som förvaltas av
fondbolaget,
2. ta emot medel med redovisningsskyldighet, och

3. lämna investeringsråd avseende sådana finansiella
instrument som avses i 5 kap.

Medel som tas emot med redovisningsskyldighet enligt första
stycket 2 ska omedelbart avskiljas från bolagets egna
tillgångar. Lag (2013:563).

2 § Ett fondbolag får inte placera en investerares tillgångar
i andelar i en värdepappersfond, en alternativ
investeringsfond eller ett fondföretag som fondbolaget
förvaltar, direkt eller på uppdrag av någon annan
fondförvaltare, om inte investeraren har godkänt detta på
förhand. Lag (2013:563).

3 § Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument skall i denna förvaltning och
när det utför tjänster enligt 1 § första stycket tillämpa
bestämmelserna i 8 kap. 1, 9-12, 14, 21-23, 26, 27 och 34 §§
samt 35 § första stycket lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Lag (2007:562).

8 kap. Fusion och delning av värdepappersfonder m.m.

Vad en fusion innebär

1 § Två eller flera värdepappersfonder får läggas samman genom
att samtliga tillgångar och skulder i en eller flera av
fonderna överförs till en annan fond mot vederlag till
andelsägarna i den eller de överlåtande fonderna (fusion). Vid
fusionen upplöses den eller de överlåtande fonderna.

Fusion kan ske

1. mellan den övertagande värdepappersfonden på ena sidan och
en eller flera överlåtande värdepappersfonder på den andra
(absorption), eller

2. mellan två eller flera överlåtande värdepappersfonder genom
att de bildar en ny övertagande värdepappersfond
(kombination). Lag (2011:882).

Fusionsvederlag

2 § Vederlaget till andelsägarna i den eller de överlåtande
värdepappersfonderna (fusionsvederlaget) ska bestå av andelar
i den övertagande värdepappersfonden. Om det behövs för att
genomföra fusionen, får fusionsvederlaget även bestå av
pengar. Den delen av vederlaget får dock uppgå till högst tio
procent av värdet av andelsägarnas andelar i den överlåtande
fonden. Lag (2011:882).

Fusionsplan

3 § Det eller de fondbolag som förvaltar de värdepappersfonder
som ska ingå i fusionen ska upprätta en fusionsplan som är
gemensam för fonderna.

Fusionsplanen ska innehålla uppgifter om

1. vilka fonder som ska ingå i fusionen och vilket slag av
fusion enligt 1 § andra stycket som avses,

2. bakgrunden till och syftet med fusionen,

3. fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna,

4. vilka metoder som ska användas för värdering av tillgångar
och skulder vid tidpunkten för beräkning av
utbytesförhållandet enligt 4 §,

5. vilken metod som ska användas för beräkning av det
utbytesförhållande som avses i 4 §,

6. den planerade tidpunkten för genomförandet av fusionen, och

7. tillämpliga regler för överföring av tillgångar och utbyte
av fondandelar.

Vid kombination ska fusionsplanen även innehålla den
övertagande värdepappersfondens fondbestämmelser.
Lag (2011:882).

4 § Det eller de fondbolag som avses i 3 § ska fastställa
tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet mellan andelar
i den överlåtande och den övertagande värdepappersfonden samt,
i förekommande fall, kontant ersättning. Tidpunkten ska
fastställas till en dag som infaller före den dag då fusionen
genomförs. Lag (2011:882).

Utlåtande av förvaringsinstitut

5 § Varje förvaringsinstitut för de värdepappersfonder som ska
ingå i fusionen ska i ett utlåtande för var och en av de
fonder vars tillgångar institutet förvarar bekräfta att
uppgifterna i fusionsplanen enligt 3 § andra stycket 1, 6 och
7 är förenliga med bestämmelserna i denna lag och fondernas
fondbestämmelser. Lag (2011:882).

Revisorsgranskning

6 § En revisor ska granska

1. de metoder som ska användas för värdering av tillgångar och
skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet
enligt 4 §,

2. den kontanta ersättningen per andel, och

3. den metod som ska användas för beräkning av det
utbytesförhållande som avses i 4 §.

Revisorn ska upprätta ett yttrande över granskningen.

När fusionen har genomförts ska revisorn lämna uppgifter om
det fastställda utbytesförhållandet till Finansinspektionen.

Den revisor som utför granskningen ska vara en auktoriserad
eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.
Lag (2011:882).

7 § Det eller de fondbolag som förvaltar de värdepappersfonder
som ska ingå i fusionen ska på begäran lämna revisorns
yttrande enligt 6 § kostnadsfritt till andelsägarna i de
överlåtande och övertagande värdepappersfonderna.
Lag (2011:882).

Information till fondandelsägare

8 § När tillstånd till fusionen har getts ska de fondbolag som
förvaltar värdepappersfonderna som ingår i fusionen
tillhandahålla lämplig och rättvisande information om fusionen
till andelsägarna i fonderna.

Av informationen ska det framgå

1. bakgrunden till och syftet med fusionen,

2. de konsekvenser fusionen kan få för andelsägarna,

3. vilka rättigheter andelsägarna har i samband med fusionen
enligt 11 §, och

4. uppgifter om förfarandet och den planerade tidpunkten för
genomförandet av fusionen.

Tillsammans med informationen till andelsägarna i en
överlåtande värdepappersfond ska den övertagande
värdepappersfondens faktablad lämnas. Om faktabladet ändrats i
samband med fusionen ska det också lämnas till andelsägarna i
den övertagande värdepappersfonden.

Informationen enligt första–tredje styckena ska även
tillhandahållas den som innan fusionen genomförs tecknar
andelar i någon av värdepappersfonderna samt den som begär
sådan information som avses i 4 kap. 20 § första stycket.
Lag (2011:882).

Tillstånd till fusion

9 § Det fondbolag som förvaltar en överlåtande
värdepappersfond ska ansöka om tillstånd till fusion hos
Finansinspektionen.

Följande handlingar ska lämnas tillsammans med ansökan:

1. fusionsplan enligt 3 §,

2. utlåtande av förvaringsinstitut enligt 5 §,

3. revisorns yttrande enligt 6 §, och

4. den information som ska tillhandahållas andelsägarna enligt
8 §.

Om en ansökan inte är fullständig, ska Finansinspektionen
senast tio arbetsdagar från det att en ansökan har lämnats in
begära att fondbolaget kompletterar den. Lag (2011:882).

10 § Finansinspektionen ska ge tillstånd till en fusion om

1. kraven enligt 3, 5, 6, 8 och 9 §§ är uppfyllda, och

2. andelarna i den övertagande värdepappersfonden får
marknadsföras i de länder där andelarna i den överlåtande
värdepappersfonden marknadsförs enligt 2 kap. 15 c §.

Finansinspektionen ska inom 20 arbetsdagar från det att en
fullständig ansökan har lämnats in underrätta fondbolaget om
sitt beslut i tillståndsfrågan. Lag (2011:882).

Fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion

11 § Andelsägarna i de värdepappersfonder som ska ingå i en
fusion har rätt att få sina fondandelar inlösta innan fusionen
genomförs, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar
kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av
begärd inlösen.

I stället för inlösen av fondandelarna får andelsägarna låta
byta dessa mot andelar i en annan värdepappersfond eller ett
annat fondföretag med liknande placeringsinriktning som
förvaltas av samma fondbolag eller av ett bolag som direkt
eller indirekt har samma ledning eller ägare som fondbolaget.

Möjlighet att begära inlösen eller utbyte av fondandelar
enligt första och andra styckena ska ges under minst 30 dagar
från den dag information om fusionen lämnas till andelsägarna
enligt 8 §. Möjligheten ska upphöra senast fem arbetsdagar
före dagen för beräkning av utbytesförhållandet enligt 4 §.
Lag (2011:882).

Senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar

12 § Finansinspektionen får, efter ansökan av ett fondbolag
eller utan sådan ansökan, tillåta eller kräva att ett
fondbolag senarelägger försäljning och inlösen av andelar i en
värdepappersfond som ingår i en fusion, om det är motiverat
med hänsyn till fondandelsägarnas intressen. En sådan
senareläggning får inte påverka andelsägarnas rättigheter
enligt 11 §.

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i ett land
där fondandelar marknadsförs enligt 2 kap. 15 c § om sitt
beslut. Fondbolaget ska underrätta andelsägarna om beslutet.

Så snart orsakerna till senareläggningen upphört ska
fondbolaget anmäla detta till Finansinspektionen.
Lag (2011:882).

Kostnader i samband med en fusion

13 § Värdepappersfonder som ingår i en fusion och andelsägarna
i fonderna får inte belastas med kostnader som uppkommer i
samband med förberedandet och genomförandet av fusionen.
Lag (2011:882).

Fusionens rättsverkningar

14 § En fusion får genomföras tidigast tre månader från det
att Finansinspektionen gett tillstånd till fusionen.

Vid genomförandet av fusionen inträder följande
rättsverkningar.

1. Den överlåtande värdepappersfondens tillgångar och skulder
överförs till den övertagande värdepappersfonden.

2. Andelsägarna i den överlåtande värdepappersfonden blir
andelsägare i den övertagande värdepappersfonden och har, i
förekommande fall, rätt till kontant utbetalning av
fusionsvederlag.

3. Den överlåtande värdepappersfonden upplöses.
Lag (2011:882).

15 § En fusion som fått rättsverkan enligt 14 § får inte
förklaras ogiltig. Lag (2011:882).

Underrättelse och offentliggörande

16 § Det fondbolag som förvaltar den övertagande
värdepappersfonden ska underrätta förvaringsinstitutet för
fonden när överföringen av tillgångar och skulder enligt 14 §
andra stycket 1 har slutförts.

Fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen när fusionen har
genomförts och offentliggöra genomförandet på sin webbplats.
Lag (2011:882).

Gränsöverskridande fusion

17 § En värdepappersfond får läggas samman med ett fondföretag
som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG
(gränsöverskridande fusion). Lag (2011:882).

18 § Vid en gränsöverskridande fusion mellan en överlåtande
värdepappersfond och ett övertagande fondföretag gäller
följande bestämmelser i detta kapitel:

1 § om vad en fusion innebär,

2 § om fusionsvederlag,

3 § om fusionsplan,

5 § om utlåtande av förvaringsinstitut,

6 och 7 §§ om revisorsgranskning,

8 § om information till fondandelsägare,

9 och 19–21 §§ om tillstånd till fusion,

11 § om fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion,

12 § om senareläggning av försäljning och inlösen av
fondandelar,

13 § om kostnader i samband med en fusion, och

14 § andra stycket och 15 § om fusionens rättsverkningar.

Det som anges om en övertagande värdepappersfond eller ett
fondbolag som förvaltar en sådan fond i 1–3 och 5 §§, 8 §
tredje stycket första meningen och 14 § andra stycket gäller
på motsvarande sätt för ett övertagande fondföretag eller ett
förvaltningsbolag som förvaltar ett sådant fondföretag.
Lag (2011:882).

19 § Tillsammans med en ansökan enligt 9 § ska det övertagande
fondföretagets informationsbroschyr och faktablad samt den
information som ska tillhandahållas dess andelsägare lämnas.
Lag (2011:882).

20 § Finansinspektionen ska omedelbart lämna över en kopia av
den fullständiga ansökan enligt 9 § till behörig myndighet i
det övertagande fondföretagets hemland. Lag (2011:882).

21 § Finansinspektionen ska godkänna att en överlåtande
värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande fusion om

1. kraven enligt 3, 5, 6, 8, 9 och 19 §§ är uppfyllda,

2. behörig myndighet i det övertagande fondföretagets hemland
inte har meddelat att den har invändningar mot den information
som ska lämnas till andelsägarna i fondföretaget, och

3. andelarna i det övertagande fondföretaget får marknadsföras
i de länder där andelarna i den överlåtande värdepappersfonden
marknadsförs enligt 2 kap. 15 c § samt här i landet.

Finansinspektionen ska inom 20 arbetsdagar från det att en
fullständig ansökan har lämnats in underrätta fondbolaget om
sitt beslut.

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i det
övertagande fondföretagets hemland om beslutet.
Lag (2011:882).

22 § Vid en gränsöverskridande fusion där en värdepappersfond
är övertagande fond gäller följande bestämmelser i detta
kapitel:

4 § om tidpunkt för beräkning av utbytesförhållande,

7 § om revisorns yttrande,

8 och 23 §§ om information till fondandelsägare,

11 § om fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion,

12 § om senareläggning av försäljning och inlösen av
fondandelar,

13 § om kostnader i samband med en fusion,

14 § första stycket om tidpunkt för genomförande av en fusion,
samt

16 § om underrättelse och offentliggörande. Lag (2011:882).

23 § Finansinspektionen ska, efter det att behörig myndighet i
det överlåtande fondföretagets hemland överlämnat en kopia av
ansökan om tillstånd till fusionen, bedöma om informationen
till andelsägarna i den övertagande värdepappersfonden
uppfyller kraven i 8 §. Finansinspektionen får senast 15
arbetsdagar från det att kopian av ansökan överlämnats begära
att det fondbolag som förvaltar den övertagande
värdepappersfonden förtydligar informationen. Inspektionen ska
omgående underrätta behörig myndighet i det överlåtande
fondföretagets hemland om en sådan begäran.

Finansinspektionen ska senast 20 arbetsdagar från det att
fondbolaget har lämnat in kompletterande information
underrätta behörig myndighet i det överlåtande fondföretagets
hemland om huruvida informationen uppfyller kraven.
Lag (2011:882).

24 § Har upphävts genom lag (2013:563).

Delning av värdepappersfonder

25 § Ett fondbolag får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, dela en värdepappersfond. Tillstånd till
en delning ska lämnas om åtgärden kan anses förenlig med
fondandelsägarnas intressen.

Ett fondbolag som har fått tillstånd till en delning ska
genast underrätta andelsägarna om den planerade åtgärden och
Finansinspektionens beslut. Denna information ska också
finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.
En delning får genomföras tidigast tre månader från dagen för
Finansinspektionens beslut. Lag (2013:563).

Ombildningsförbud

26 § En värdepappersfond får inte ombildas till en
specialfond eller någon annan typ av alternativ
investeringsfond. Lag (2013:563).

9 kap. Upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en
värdepappersfond

1 § Ett fondbolags förvaltning av en värdepappersfond ska
omedelbart tas över av fondens förvaringsinstitut om

1. Finansinspektionen har återkallat fondbolagets tillstånd
att driva fondverksamhet,

2. beslut har fattats om att fondbolaget ska gå i
tvångslikvidation, eller

3. fondbolaget har försatts i konkurs.

Om ett fondbolag vill upphöra med förvaltningen av en
värdepappersfond, ska förvaltningen övertas av
förvaringsinstitutet vid den tidpunkt då verksamheten
upphör.

Har en värdepappersfond varken andelsägare eller
fondförmögenhet får fondbolaget, i stället för det som anges
i andra stycket, efter tillstånd av Finansinspektionen
avveckla fonden. Fondbolaget ska tillsammans med en ansökan
om sådant tillstånd lämna ett intyg från bolagets revisor om
att fonden saknar andelsägare och inte har några tillgångar
eller skulder.

Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen
överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett annat
fondbolag.

Ett övertagande enligt andra eller fjärde stycket får ske
tidigast tre månader från det att de ändrade förhållandena
kungjorts enligt 4 §, om inte Finansinspektionen beslutar att
övertagandet får ske tidigare. Lag (2013:563).

2 § Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av
en värdepappersfond från ett fondbolag ska snarast överlåta
förvaltningen av fonden till ett annat fondbolag om
Finansinspektionen tillåter det. I annat fall ska
värdepappersfonden upplösas genom att tillgångarna i fonden
säljs och nettobehållningen i fonden skiftas ut till
fondandelsägarna. Lag (2013:563).

3 § Om en fondandelsägare inte har anmält sitt innehav inom fem
år efter det att medel som utskiftats enligt 2 § har kunnat
lyftas, har fondandelsägaren förlorat sin rätt att lyfta
medlen. Sådana medel samt andra restbelopp som inte har kunnat
skiftas ut till andelsägarna skall tillfalla allmänna
arvsfonden.

4 § Information om följande förändringar i fråga om en
värdepappersfond ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar
samt finnas att tillgå hos fondbolaget och
förvaringsinstitutet, nämligen att

1. förvaltningen av fonden ska överlåtas till en annan
fondförvaltare,

2. förvaltningen av fonden ska övertas av
förvaringsinstitutet, och

3. förvaringsinstitutet har beslutat att överlåta
förvaltningen av fonden till en fondförvaltare eller att
upplösa fonden.

Kungörandet ska i fall som avses i första stycket 1 göras av
det överlåtande fondbolaget och i övriga fall av
förvaringsinstitutet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag
från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl för
det. Lag (2013:563).

5 § Om förvaltningen av en värdepappersfond har övertagits av
en ny förvaltare, ska denne fullgöra de förpliktelser
avseende fonden som tidigare förvaltare har på grund av denna
lag.

Ett förvaringsinstitut får inte utöva rösträtt för aktier som
ingår i en värdepappersfond som institutet förvaltar.
Lag (2013:563).

6 § För sin förvaltning med anledning av upphörande eller
överlåtelse av en värdepappersfond har ett förvaringsinstitut
rätt till skälig ersättning ur fonden. Ersättningens storlek
ska bestämmas av Finansinspektionen. Lag (2013:563).

10 kap. Tillsyn

Tillsynen och dess omfattning

1 § Finansinspektionen har tillsyn över fondbolag,
förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 §, fondföretag som
avses i 1 kap. 7 § samt förvaringsinstitut.

För fondbolag och svenska förvaringsinstitut omfattar
tillsynen att verksamheten drivs enligt denna lag, andra
författningar som reglerar företagets verksamhet,
fondbestämmelserna, företagets bolagsordning, stadgar eller
reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en
författning som reglerar företagets verksamhet.

För förvaltningsbolag och fondföretag samt förvaringsinstitut
som driver verksamhet från filial i Sverige omfattar
tillsynen att företaget följer de lagar och andra
författningar som gäller för företagets verksamhet i Sverige
samt, när en värdepappersfond förvaltas enligt 1 kap. 6 b §,
det som anges i fondbestämmelserna. Lag (2013:563).

2 § Fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som avses i
1 § första stycket samt förvaringsinstitut ska lämna
Finansinspektionen upplysningar om sin verksamhet och därmed
sammanhängande omständigheter enligt föreskrifter som meddelats
med stöd av denna lag.

Företagen ska, utöver det som anges i första stycket, lämna
Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.
Lag (2008:282).

2 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 2 §
första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället
ska lämnas till Statistiska centralbyrån. Lag (2014:486).

3 § För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag och
föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs, får
Finansinspektionen begära att

1. en fysisk eller juridisk person tillhandahåller uppgifter,
handlingar eller annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken kommer
till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet
skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för
advokater.

Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en begäran
enligt första stycket att fullgöra sin skyldighet.
Lag (2008:282).

Platsundersökning

4 § Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en
undersökning hos

1. ett fondbolag,

2. ett förvaltningsbolag eller fondföretag som driver
verksamhet i Sverige, samt

3. ett förvaringsinstitut.

Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett
företag som har fått i uppdrag av ett fondbolag eller ett
förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige att utföra
visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för
tillsynen av fondbolaget eller förvaltningsbolaget.
Lag (2011:882).

Samarbete och utbyte av information

5 § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta
och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska
bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska systemrisknämnden i
den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG. Lag (2012:191).

5 a § Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett
förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för
tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.5, 101.8
och 108.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.
Lag (2012:191).

6 § Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet,
efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land inom
EES, lämna eller kontrollera information som behövs för att
den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Den
utländska myndigheten får närvara vid en undersökning som
utförs av Finansinspektionen. Lag (2011:882).

6 a § Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet,
efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land,
lämna eller kontrollera information som behövs för att den
utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. Detta
gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om
samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens
bemyndigande, har ingått med den utländska myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i
stället lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål. Lag (2010:1861).

Revision

7 § Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera
revisorer att tillsammans med övriga revisorer delta i
revisionen av ett fondbolag. Inspektionen får när som helst
återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt att få skäligt arvode av bolaget för sitt
arbete. Storleken på arvodet beslutas av Finansinspektionen.
Lag (2008:282).

8 § En revisor ska omedelbart rapportera till
Finansinspektionen om han eller hon när ett uppdrag i ett
fondbolag fullgörs får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning
som reglerar bolagets verksamhet,

2. kan påverka bolagets fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen
eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt
9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551).

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han
eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första
stycket när ett uppdrag som revisorn har i fondbolagets
moderföretag eller dotterföretag eller ett företag som har en
likartad förbindelse med fondbolaget fullgörs. Lag (2008:282).

9 § Skyldigheten enligt 8 § att rapportera till
Finansinspektionen gäller i fondbolag också för särskilda
granskare som avses i 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551).
Lag (2008:282).

Sammankallande av styrelse eller stämma

10 § Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i ett
fondbolag. Inspektionen får även begära att styrelsen kallar
till extra stämma. Om styrelsen inte rättar sig efter en sådan
begäran, får inspektionen utfärda kallelsen.

Finansinspektionen får närvara vid en stämma och vid ett sådant
styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt
delta i överläggningarna. Lag (2008:282).

Avgifter till Finansinspektionen

11 § Fondbolag samt förvaltningsbolag och fondföretag som
anges i 1 § första stycket ska med årliga avgifter bekosta
Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns
verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för
övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.
Lag (2014:486).

11 kap. Särskilt om prövningen av ägares lämplighet

1 § Om ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett
fondbolag skulle medföra att förvärvarens sammanlagda innehav
utgör ett kvalificerat innehav, krävs tillstånd av
Finansinspektionen för förvärvet. Detsamma gäller ett förvärv
som innebär att ett kvalificerat innehav ökas

1. så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50
procent av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga
aktier, eller

2. så att fondbolaget blir dotterbolag.

Tillstånd enligt första stycket ska inhämtas före förvärvet.
Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen. Om förvärvet har
gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på
annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att
förvärvaren ska få behålla aktierna. Förvärvaren ska då ansöka
om tillstånd inom sex månader efter förvärvet.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att en
fullständig ansökan kom in till inspektionen skicka en
bekräftelse till förvärvaren om att ansökan har tagits emot.
Lag (2011:882).

2 § Frågan om tillstånd enligt 1 § till förvärv i ett
fondbolag får avgöras först efter samråd med behörig myndighet
i ett annat land inom EES, om förvärvaren är

1. ett i det landet auktoriserat värdepappersföretag,
kreditinstitut, företag för elektroniska pengar,
försäkringsföretag eller ett förvaltningsbolag som omfattas av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1,
eller

3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant
företag som avses i 1. Lag (2011:882).

3 § Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om
förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande
över ledningen av ett fondbolag och det kan antas att det
tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till
förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i fondbolaget.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens
anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i
styrelsen för fondbolaget eller vara verkställande direktör i
detta bolag eller vara ersättare för någon av dem, har
tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av
ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en sådan
uppgift,

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att
motverka att fondbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är
förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar
bolagets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med
eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott.

Om förvärvaren är ett blandat finansiellt holdingföretag, ska
det vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas
om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i
ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om
särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan
fondbolaget och någon annan, ska tillstånd ges bara om
förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.
Lag (2011:882).

3 a § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till
förvärv som avses i 1 § ska meddelas inom 60 arbetsdagar från
det att den bekräftelse som avses i 1 § tredje stycket
skickades (bedömningsperioden). Om Finansinspektionen begär
kompletterande uppgifter, får bedömningsperioden förlängas.

Finansinspektionen ska anses ha beviljat tillstånd till
förvärvet, om inspektionen inte inom bedömningsperioden har
meddelat beslut i fråga om ansökan.

Om Finansinspektionen beviljar tillstånd till ett förvärv, får
inspektionen besluta en viss tid inom vilken förvärvet ska
genomföras. Inspektionen får besluta att förlänga tiden.
Lag (2011:882).

4 § Den som har beslutat att avyttra ett kvalificerat innehav
eller en så stor del av ett kvalificerat innehav att innehavet
därigenom kommer att understiga någon av de i 1 § första
stycket angivna gränserna, ska skriftligen underrätta
Finansinspektionen om detta. Lag (2011:882).

5 § När ett fondbolag får kännedom om ett förvärv eller en
avyttring av aktier i bolaget som kräver tillstånd enligt 1 §
eller underrättelse enligt 4 §, ska bolaget snarast anmäla
förvärvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

När ett fondbolag i andra fall får kännedom om att det har nära
förbindelser med någon annan, ska bolaget snarast anmäla det
till Finansinspektionen.

Ett fondbolag ska årligen till Finansinspektionen anmäla namnen
på de aktieägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i
bolaget samt storleken på innehaven. Lag (2008:282).

6 § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i ett
fondbolag, ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar
av vilka som ingår i dess ledning till Finansinspektionen.
Lag (2008:282).

7 § Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett
kvalificerat innehav av aktier vid stämman inte får företräda
fler aktier än som motsvarar ett innehav som inte är
kvalificerat

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att
fondbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med
kraven i denna lag och andra författningar som reglerar
bolagets verksamhet,

2. om ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina
skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska
angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig
brottslighet,

3. om ägaren är ett blandat finansiellt holdingföretag och
dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i
ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om
särskild tillsyn över finansiella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med
eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier inte har
ansökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får
Finansinspektionen besluta att innehavaren vid stämman inte
får företräda aktierna till den del de omfattas av ett krav på
tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett
kvalificerat innehav av aktier, får innehavaren inte företräda
aktierna vid stämman till den del innehavet står i strid med
beslutet. Lag (2011:882).

8 § Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i 7 §
första stycket att avyttra så stor del av aktierna att
innehavet därefter inte är kvalificerat. En ägare som avses i
7 § andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så
stor del av aktierna att innehavet inte står i strid med
inspektionens beslut. Lag (2008:282).

9 § Aktier som omfattas av ett förbud enligt 7 § eller
föreläggande enligt 8 § ska inte räknas med när det krävs
samtycke av ägare till en viss del av aktierna i fondbolaget
för att ett beslut ska bli giltigt eller en befogenhet ska få
utövas. Detta gäller dock inte om en förvaltare har förordnats
enligt 10 §. Lag (2008:282).

10 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ansöka
om att tingsrätten förordnar en lämplig person att som
förvaltare företräda sådana aktier som enligt 7 § inte får
företrädas av ägaren. En sådan ansökan prövas av tingsrätten i
den ort där ägaren har sin hemvist. Om ägaren inte har hemvist
i Sverige prövas ansökan av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och
utlägg. Ersättningen ska betalas av ägaren till aktierna och
ska på begäran förskotteras av fondbolaget. Om den
betalningsskyldige inte godtar förvaltarens anspråk, fastställs
ersättningen av tingsrätten. Lag (2008:282).

11 § Om ett fondbolag har nära förbindelser med någon annan och
detta hindrar en effektiv tillsyn av fondbolaget, får
Finansinspektionen förelägga innehavare av aktier som medför
att förbindelserna är nära att avyttra så stor del av aktierna
att så inte längre är fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som
omfattas av ett föreläggande enligt första stycket inte får
företräda aktierna vid stämman. I så fall ska bestämmelserna i
10 § tillämpas. Lag (2008:282).

12 kap. Ingripanden

Ingripande mot fondbolag

1 § Om ett fondbolag har åsidosatt sina skyldigheter enligt
denna lag, andra författningar som reglerar bolagets
verksamhet, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller interna
instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar
bolagets verksamhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då förelägga bolaget att inom viss tid
begränsa verksamheten i något avseende, minska riskerna i den
eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med
situationen, ett förbud att verkställa beslut eller en
anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig, ska fondbolagets
tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning
meddelas. Lag (2008:282).

2 § Finansinspektionen får avstå från ingripande enligt 1 § om
en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om fondbolaget gör
rättelse eller om något annat organ har vidtagit åtgärder mot
fondbolaget som bedöms tillräckliga. Lag (2008:282).

3 § Om någon som ingår i ett fondbolags styrelse eller är
verkställande direktör inte uppfyller de krav som anges i 2
kap. 1 § 4, ska Finansinspektionen återkalla bolagets
tillstånd. Detta får dock ske bara om inspektionen först har
beslutat att påtala för fondbolaget att personen inte uppfyller
kraven och han eller hon ändå finns kvar i styrelsen eller som
verkställande direktör efter det att en av inspektionen bestämd
tid på högst tre månader har gått ut.

I stället för att återkalla tillståndet, får Finansinspektionen
besluta att en styrelseledamot eller verkställande direktör
inte längre får vara det. Inspektionen får då förordna en
ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess bolaget har
utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör.

Det som sägs i första och andra styckena om verkställande
direktör ska tillämpas även på en ersättare för verkställande
direktör. Lag (2008:282).

4 § Finansinspektionen ska återkalla ett fondbolags tillstånd
om bolaget

1. har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller
på något annat otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har
börjat driva sådan verksamhet som tillståndet avser,

3. har förklarat sig avstå från tillståndet, eller

4. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit
sådan verksamhet som tillståndet avser.

I de fall som avses i första stycket 1, 2 och 4 får i stället
varning meddelas om det är tillräckligt. Lag (2008:282).

4 a § Innan Finansinspektionen återkallar tillståndet för ett
fondbolag som förvaltar fondföretag som avses i 2 kap. 12 §
andra stycket eller 15 § andra stycket, ska inspektionen
samråda med behörig myndighet i fondföretagets hemland.
Lag (2011:882).

5 § Finansinspektionen ska omedelbart underrätta behöriga
myndigheter i de andra länder inom EES där ett fondbolag
marknadsför andelar i en värdepappersfond som bolaget
förvaltar, när någon åtgärd enligt 1, 3 eller 4 § har
vidtagits mot bolaget. Lag (2011:882).

6 § Om en behörig myndighet har underrättat Finansinspektionen
om att ett fondbolag överträtt föreskrifter som gäller i det
landet för bolaget, får inspektionen vidta de åtgärder som
anges i 1-4 §§ mot bolaget, om det föreligger någon
omständighet som avses där. Inspektionen ska underrätta den
behöriga myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.
Lag (2008:282).

Straffavgift

7 § Om ett fondbolag har fått anmärkning eller varning enligt
1 § eller varning enligt 4 § andra stycket, får
Finansinspektionen besluta att fondbolaget ska betala en
straffavgift. Detta gäller dock inte om varningen bara omfattar
fall som avses i 4 § första stycket 2 eller 4. Lag (2008:282).

Avgiften tillfaller staten.

8 § Straffavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst
50 miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av fondbolagets
omsättning under närmast föregående räkenskapsår. Om
överträdelsen har skett under bolagets första verksamhetsår
eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är
bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

9 § När straffavgiftens storlek beslutas, ska särskild hänsyn
tas till hur allvarlig den överträdelse är som har föranlett
anmärkningen eller varningen och hur länge överträdelsen har
pågått. Lag (2008:282).

Förseningsavgift

10 § Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som
det är skyldigt att göra enligt föreskrifter som meddelats
med stöd av 13 kap. 1 § 21, får Finansinspektionen besluta
att bolaget ska betala en förseningsavgift på högst 100 000
kronor.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2013:1052).

Verkställighet av beslut om straffavgift och förseningsavgift

11 § En straffavgift eller förseningsavgift ska betalas till
Finansinspektionen inom trettio dagar från det att
avgiftsbeslutet har vunnit laga kraft eller den längre tid som
anges i beslutet. Lag (2008:282).

12 § Finansinspektionens beslut om straffavgift eller
förseningsavgift får verkställas enligt utsökningsbalkens
bestämmelser, om avgiften inte har betalats inom den tid som
anges i 11 §. Lag (2008:282).

13 § Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas
inom den tid som anges i 11 §, ska Finansinspektionen lämna den
obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av
statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m. Lag (2008:282).

14 § En straffavgift eller förseningsavgift som har beslutats
faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett
inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.
Lag (2008:282).

Ingripande mot förvaltningsbolag och fondföretag

15 § Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige
efter anmälan enligt 1 kap. 6 § åsidosätter sina skyldigheter
enligt denna lag eller andra författningar som reglerar
bolagets verksamhet i Sverige eller fondbestämmelserna för en
värdepappersfond som förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, får
Finansinspektionen förelägga bolaget att göra rättelse.

Om förvaltningsbolaget inte följer föreläggandet, ska
Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets
hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen vidta sådana
åtgärder som avses i 1 § andra stycket första meningen eller
förbjuda förvaltningsbolaget att påbörja nya transaktioner i
Sverige. Inspektionen får också besluta att bolaget inte längre
får förvalta en värdepappersfond. Innan en åtgärd enligt detta
stycke vidtas ska inspektionen underrätta behörig myndighet i
bolagets hemland. I brådskande fall får inspektionen dock vidta
en sådan åtgärd utan föregående föreläggande enligt första
stycket eller underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna,
Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten ska då underrättas så snart som möjligt.

Om Finansinspektionen har vidtagit en åtgärd enligt tredje
stycket utan föregående föreläggande eller underrättelse till
hemlandsmyndigheten och kommissionen därefter har beslutat att
åtgärden ska undanröjas, ska inspektionen göra det.
Lag (2012:191).

16 § Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige
efter anmälan enligt 1 kap. 6 § har fått sitt
verksamhetstillstånd återkallat i hemlandet, ska
Finansinspektionen genast förbjuda bolaget att påbörja nya
transaktioner i Sverige. Lag (2008:282).

17 § Om ett fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt
1 kap. 7 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag
eller andra författningar som reglerar företagets verksamhet i
Sverige, får Finansinspektionen förelägga företaget att göra
rättelse. Om rättelse inte sker, får inspektionen förbjuda
företaget att påbörja nya transaktioner i Sverige.

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i
företagets hemland om åtgärder som vidtagits med stöd av denna
paragraf. Lag (2011:882).

17 a § Om Finansinspektionen har skäl att anta att ett
fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 §
vid marknadsföringen åsidosätter sina skyldigheter enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i annat fall
än som avses i 17 §, ska Finansinspektionen underrätta behörig
myndighet i företagets hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares
intressen i Sverige skadas, får Finansinspektionen förelägga
fondföretaget att göra rättelse eller förbjuda fondföretaget
att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan en sådan åtgärd
vidtas ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i
företagets hemland. Europeiska kommissionen och Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart
underrättas när en sådan åtgärd vidtagits. Lag (2012:191).

18 § Har upphävts genom lag (2013:563).

Ingripande mot den som saknar tillstånd m.m.

19 § Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag
utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen
förelägga den som driver verksamheten att upphöra med den.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet,
får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att
lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver
för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt
företag får riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är
verksam för företagets räkning. Lag (2008:282).

Vite

20 § Ett föreläggande eller förbud enligt denna lag får förenas
med vite. Lag (2008:282).

13 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2
kap. 4 §,

2. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap.
8, 9 och 11 §§,

3. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första
stycket ska skrivas,

4. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2
kap. 15 c § tredje stycket,

5. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla
skyldigheterna i 2 kap. 17 och 17 c §§,

6. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till
andelsägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt
underrättelsen ska lämnas,

7. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad
enligt 4 kap. 20 §,

8. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska
tillhandahållas,

9. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en
värdepappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra
stycket första meningen,

10. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda
enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för
sådan användning,

11. det system för riskhantering som ett fondbolag ska ha
enligt 5 kap. 2 § första och andra styckena,

12. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,

13. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,

14. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt
5 a kap. 7 § ska lämnas,

15. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a
kap. 18 §,

16. förutsättningar för överföring av finansiella instrument
och förvaltning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

17. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta om det tar
emot medel med redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,

18. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta för att
uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

19. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur
den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och
vad som ska bifogas informationen,

20. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans
med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

21. vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag,
fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till
Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när
upplysningarna ska lämnas, och

22. sådana avgifter för tillsyn som avses i 10 kap. 11 §.
Lag (2014:558).

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om handläggningen av
tillståndsärenden enligt 11 kap. 1, 3 och 3 a §§.
Lag (2011:882).

14 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 10 kap. 10 § och 12 kap.
19 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock
inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud,
föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.
Lag (2008:282).

2 § Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 1
kap. 4 eller 5 § inte meddelar beslut inom sex månader från
det att ansökan gavs in, ska inspektionen underrätta sökanden
om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring
av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som
avses i 2 kap. 12 § till behörig myndighet i utlandet inom
två månader från det att underrättelsen togs emot och inte
heller inom samma tid meddelar beslut enligt 2 kap. 13 §
fjärde stycket, ska inspektionen underrätta sökanden om
skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av
domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra
stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett
beslut som avses i första stycket inom sex månader från det
att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha
avslagits. Om en underrättelse som avses i andra stycket inte
har lämnats över inom två månader från det att en förklaring
har lämnats, ska beslut enligt 2 kap. 13 § fjärde stycket
anses ha meddelats. Lag (2013:105).

Övergångsbestämmelser

2004:46

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen
(2004:47) om införande av lagen (2004:46) om
investeringsfonder.

2007:562

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

2. Fondbolag som vid ikraftträdandet av denna lag har tillstånd
att förvalta någon annans finansiella instrument enligt 1 kap.
4 § skall anses ha tillstånd för portföljförvaltning avseende
finansiella instrument enligt samma paragraf och att lämna
investeringsråd enligt 7 kap. 1 § första stycket 3.

2008:282

1. Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.

2. En fråga om ingripande enligt 12 kap. bedöms enligt äldre
bestämmelser, om någon omständighet som föranleder frågan om
ingripande hänför sig till tiden före ikraftträdandet av denna
lag. Detta gäller dock inte om en tilllämpning av de nya
bestämmelserna skulle leda till ett mindre strängt ingripande.

2011:882

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Ett fondföretag som vid lagens ikraftträdande driver
verksamhet som inte fordrar tillstånd enligt äldre lydelse av
1 kap. 9 §, men för vilken tillstånd krävs enligt den nya
lydelsen av paragrafen, får fortsätta att driva verksamheten
fram till den 31 december 2011 eller, om en ansökan om
tillstånd dessförinnan har getts in, till dess att ansökan har
prövats slutligt.

3. För investeringsfonder vars fondbestämmelser har godkänts
senast den 31 juli 2011 får äldre bestämmelser om faktablad
tillämpas fram till den 1 juli 2012. För sådana
investeringsfonder behöver faktabladet inte upprättas enligt
bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010
förrän den 1 juli 2012.

4. Bestämmelserna i 5 a kap. 9, 16 och 20 §§ ska inte gälla
för specialfonder vars placeringsinriktning innebär att
fondens medel placeras i en viss investeringsfond enligt 6
kap. 3 § och vars fondbestämmelser har godkänts av
Finansinspektionen före ikraftträdandet. Om fondbestämmelserna
ändras efter ikraftträdandet så att specialfondens medel ska
placeras i en annan investeringsfond, ska dock bestämmelserna
gälla.

5. I fråga om ansökningar om tillstånd enligt 2 kap. 1 § eller
11 kap. 1 § som har kommit in till Finansinspektionen före
lagens ikraftträdande ska äldre bestämmelser gälla.

6. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier i ett
fondbolag i sådan omfattning att han eller hon skulle ha varit
skyldig att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 1 § första
stycket om aktierna hade förvärvats efter lagens
ikraftträdande ska, om tillstånd inte tidigare har meddelats,
anmäla sitt innehav till Finansinspektionen senast den 1
november 2011.

7. En fråga om ingripande enligt 12 kap. 15 eller 17 a §
bedöms enligt äldre bestämmelser om någon omständighet som
föranleder frågan om ingripande hänför sig till tiden före
ikraftträdandet av denna lag. Detta gäller dock inte om en
tillämpning av de nya bestämmelserna skulle leda till ett
mindre strängt ingripande.

2013:563

1. Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

2. Fondbolag, värdepappersbolag och svenska kreditinstitut
som vid ikraftträdandet av denna lag har tillstånd att driva
verksamhet avseende specialfonder får, om en ansökan om
tillstånd som AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder har getts in
till Finansinspektionen senast den 22 juli 2014, fortsätta
att driva denna verksamhet enligt äldre bestämmelser till
dess att ansökan har prövats slutligt. Om tillstånd vägras,
ska bolaget eller institutet upphöra med verksamheten.
3. Ett värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut som vid
ikraftträdandet av denna lag förvaltar en specialfond får,
efter Finansinspektionens tillstånd, överlåta förvaltningen
av fonden till en AIF-förvaltare om överlåtelsen sker och
AIF-förvaltaren har tillstånd enligt lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder senast den 22
juli 2014 eller, om AIF-förvaltaren är etablerad i ett annat
land inom EES, överlåtelsen sker och AIF-förvaltaren har
tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/61/EU senast den 22 juli 2014. För sådana överlåtelser
gäller äldre bestämmelser i 9 kap. 4 och 5 §§ lagen (2004:46)
om investeringsfonder.

4. Ett förvaltningsbolag som vid ikraftträdandet av denna lag
har tillstånd att driva verksamhet från filial i Sverige
enligt 1 kap. 8 § lagen (2004:46) om investeringsfonder får,
om en ansökan om tillstånd enligt lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder har getts in
till Finansinspektionen senast den 22 juli 2014, fortsätta
att driva denna verksamhet enligt äldre bestämmelser till
dess att ansökan har prövats slutligt. Om tillstånd vägras,
ska förvaltningsbolaget upphöra med verksamheten.

5. Ett fondföretag som vid ikraftträdandet av denna lag har
tillstånd att marknadsföra andelar i företaget i Sverige
enligt 1 kap. 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder får,
om en ansökan om tillstånd enligt lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder har getts in
till Finansinspektionen senast den 22 juli 2014, fortsätta
att driva denna verksamhet enligt äldre bestämmelser till
dess att ansökan har prövats slutligt. Om tillstånd vägras,
ska fondföretaget upphöra med verksamheten.