Produktsäkerhetsförordning (2004:469)

SFS nr
2004:469
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2004-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:471

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning har samma syfte som produktsäkerhetslagen
(2004:451) och genomför tillsammans med lagen
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3
december 2001 om allmän produktsäkerhet, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009.
Förordning (2012:471).

2 § Denna förordning ska tillämpas på varor och tjänster som
avses i 2 § produktsäkerhetslagen (2004:451), med undantag för
varor som avses i 3 § samma lag.

Bestämmelserna i 9, 10, 13 och 14 §§ ska inte tillämpas på
varor och tjänster i den utsträckning som det i någon annan
författning eller i en EU-förordning finns bestämmelser som
reglerar samma fråga och har samma syfte.

Begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som
i produktsäkerhetslagen. Förordning (2012:471).

Tillsynsmyndigheter

3 § Konsumentverket skall se till att bestämmelserna i
produktsäkerhetslagen (2004:451) samt föreskrifter och beslut
som har meddelats med stöd av lagen efterlevs.

En statlig myndighet som enligt någon annan författning har
tillsyn över efterlevnaden av särskilda bestämmelser om
produktsäkerhet i fråga om vissa varor, tjänster eller risker
är dock tillsynsmyndighet även enligt produktsäkerhetslagen och
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Offentliggörande av Europastandarder

4 § Konsumentverket skall offentliggöra hänvisningar till
svenska standarder som överför sådana Europastandarder som
avses i 11 § produktsäkerhetslagen (2004:451).

Säkerhetsinformation

5 § Säkerhetsinformation enligt 13 § produktsäkerhetslagen
(2004:451) skall lämnas

1. genom märkning på varan eller den egendom som tjänsten avser
eller i bruksanvisning som följer med varan eller egendomen,

2. i annan form på säljstället,

3. i annonser eller andra framställningar som näringsidkaren
använder vid marknadsföringen, eller

4. i viss form till konsumenter som begär det.

Bevarande av dokumentation

6 § Distributörer skall bevara sådan dokumentation som avses
21 § andra stycket 2 produktsäkerhetslagen (2004:451) i fem år
från utgången av det räkenskapsår då varan förvärvades.

Samarbete mellan näringsidkare och tillsynsmyndighet

7 § Tillsynsmyndigheter enligt 3 § får meddela närmare
föreskrifter om förfarandet för det samarbete mellan
näringsidkare och tillsynsmyndigheten som avses i 22 §
produktsäkerhetslagen (2004:451) när det gäller sådana varor,
tjänster eller risker som myndigheten har tillsyn över.

Underrättelse om farliga varor och tjänster

8 § En sådan underrättelse som avses i 23 §
produktsäkerhetslagen (2004:451) skall göras skriftligen.

Underrättelsen skall innehålla

1. uppgifter som gör det möjligt att identifiera den farliga
varan, varupartiet eller tjänsten,

2. en fullständig beskrivning av den risk som är förknippad med
den farliga varan eller tjänsten,

3. alla tillgängliga uppgifter som kan behövas för att varan
eller tjänsten skall kunna spåras, och

4. en beskrivning av de åtgärder som har vidtagits för att
förebygga risker för konsumenter.

Tillsynsmyndigheter enligt 3 § får meddela närmare föreskrifter
om vilka uppgifter en underrättelse skall innehålla i fråga om
sådana varor, tjänster eller risker som myndigheten har tillsyn
över. Myndigheten får även meddela föreskrifter om förfarandet
för underrättelse.

Tillsyn

9 § En tillsynsmyndighet enligt 3 § skall inom sitt
tillsynsområde

1. upprätta, genomföra och följa upp program för sin tillsyn
över olika typer av varor, tjänster och risker,

2. följa upp vetenskapligt och tekniskt kunnande i frågor som
rör produktsäkerhet, och

3. regelbundet utvärdera och se över sin tillsynsverksamhet.

10 § En tillsynsmyndighet skall

1. ta emot och följa upp klagomål som rör produktsäkerhet, och

2. informera allmänheten om sin tillsynsverksamhet.

Kostnader för provtagning och undersökning av prover

11 § En näringsidkare som skall tillhandahålla varuprover och
liknande enligt 26 § produktsäkerhetslagen (2004:451) skall
ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och
undersökning av prover, om varan vid undersökning visar sig
vara farlig.

Betalning av sanktionsavgift

12 § En sanktionsavgift enligt 37 § produktsäkerhetslagen
(2004:451) som har fastställts genom lagakraftvunnen dom skall
betalas till Kammarkollegiet.

Genomförande av beslut av Europeiska kommissionen

13 § Om Europeiska kommissionen med stöd av artikel 13 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3
december 2001 om allmän produktsäkerhet har beslutat om
åtgärder mot specifika och individuellt identifierade varor
eller partier av varor som medför allvarlig risk, ska
tillsynsmyndigheten genomföra kommissionens beslut genom
förelägganden eller förbud.

Kommissionens beslut ska vara genomfört inom 20 dagar från att
det fattades, om inte någon annan tidsfrist anges i beslutet.
Förordning (2012:471).

14 § Tillsynsmyndigheten ska bereda berörda näringsidkare
tillfälle att inom en månad yttra sig över de åtgärder som har
vidtagits enligt 13 §. Tillsynsmyndigheten ska snarast
underrätta Europeiska kommissionen om de yttranden som har
kommit in. Förordning (2012:471).