Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder

SFS nr
2004:47
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2004-02-19

1 § Lagen (2004:46) om investeringsfonder och denna lag träder
i kraft den 1 april 2004.

2 § Genom lagen (2004:46) om investeringsfonder upphävs lagen
(1990:1114) om värdepappersfonder och lagen (1990:1115) om
ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

3 § Fondbolag och andra fondförvaltare som vid ikraftträdandet
av lagen (2004:46) om investeringsfonder har tillstånd att
driva verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
får fortsätta med denna verksamhet fram till den 13 februari
2007. Under denna tid gäller bestämmelserna i lagen om
värdepappersfonder.

Ett fondbolag eller annan fondförvaltare som inte har beviljats
tillstånd enligt lagen om investeringsfonder senast den 13
februari 2007 skall upphöra med sin verksamhet enligt första
stycket.

4 § Om fondbestämmelserna för en fond enligt lagen (1990:1114)
om värdepappersfonder inte har godkänts enligt lagen (2004:46)
om investeringsfonder senast den 13 februari 2007, skall fonden
upplösas.

5 § För fonder enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
som förvaltas av ett fondbolag eller annan fondförvaltare som
enligt 3 § andra stycket skall upphöra med sin verksamhet
enligt den lagen skall bestämmelserna om upphörande och
överlåtelse av förvaltningen av en investeringsfond i 9 kap.
lagen (2004:46) om investeringsfonder tillämpas. Motsvarande
gäller fonder som skall upplösas enligt 4 §.