Lag (2004:491) om konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet

SFS nr
2004:491
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:336

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att konventionen mellan
Sverige och Luxemburg om social trygghet som har undertecknats
i Bryssel den 1 december 2003 skall gälla som lag här i landet.
Konventionens innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

Bilaga

Konvention mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet
Luxemburg om social trygghet

Konungariket Sveriges regering och Storhertigdömet Luxemburgs
regering,

som beaktar att rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och dess
tillämpningsförordning (EEG) nr 574/72 har blivit tillämpliga
på förbindelserna mellan Konungariket Sverige och
Storhertigdömet Luxemburg,

som önskar komplettera bestämmelserna i de nämnda rättsakterna,
särskilt med avseende på sammanläggning av försäkringsperioder
avseende pensioner enligt parternas lagstiftning och i tredje
land,

har kommit överens om att, med beaktande av artikel 8 i rådets
förordning (EEG) nr 1408/71, sluta följande konvention, som
skall ersätta konventionen mellan de båda staterna om social
trygghet av den 21 februari 1985.

Artikel 1

1. I denna konvention används följande beteckningar med de
betydelser som här anges:

a) förordningen: rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda,
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen, i den lydelse som gäller när den tillämpas,

b) tillämpningsförordningen: rådets förordning (EEG) nr 574/72
om tillämpning av dess förordning (EEG) nr 1408/71 om
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda,
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen, i den lydelse som gäller när den tillämpas.

2. Övriga ord och termer som används i denna konvention skall
ha den mening som de ges i förordningen och
tillämpningsförordningen eller, i de fall de inte nämns där, i
den nationella lagstiftningen.

Artikel 2

Denna konvention skall i materiellt hänseende tillämpas på den
lagstiftning som täcks av förordningen.

Artikel 3

Denna konvention skall gälla alla personer som omfattas av
förordningen och de personer som avses i rådets förordning (EG)
nr 859/2003 om utvidgningen av bestämmelserna i förordning
(EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla
de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt
medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser.

Artikel 4

Om en person inte har rätt till pension grundad på
försäkringsperioder som fullgjorts enligt båda parters
lagstiftning, beräknade enligt denna konvention, bestäms rätten
till pension genom sammanläggning av dessa perioder och de
perioder som har fullgjorts enligt ett tredje lands
lagstiftning, med vilket båda parter är bundna av avtal om
social trygghet som innehåller regler om sammanläggning.

Artikel 5

1. Verkställbara beslut av domstol i endera parten och
verkställbara handlingar som utfärdats av endera partens
myndighet eller institution med avseende på
socialförsäkringsavgifter och andra anspråk skall erkännas inom
den andra partens territorium.

2. Erkännande får endast vägras om det strider mot
rättsprinciperna i den part inom vars territorium beslutet
eller handlingen skulle verkställas.

3. Verkställigheten skall vara förenlig med den lagstiftning
som gäller för verkställighet av sådana beslut och handlingar i
den part inom vars territorium verkställigheten sker. Beslutet
eller handlingen skall åtföljas av ett intyg om att de kan
verkställas (verkställighetsklausul).

4. Avgifter som har förfallit till betalning till endera
partens institutioner skall i varje verkställighet,
konkursförfarande eller lagakraftvunnet beslut inom den andra
partens territorium ha samma prioritet som motsvarande anspråk
inom ifrågavarande parts territorium.

Artikel 6

1. Denna konvention skall även gälla händelser som inträffat
före dess ikraftträdande. Emellertid skall inga förmåner kunna
utbetalas med stöd av konventionen avseende tid före
ikraftträdandet, även om försäkringsperioder som fullgjorts
dessförinnan skall beaktas för att bestämma rätt till förmåner.

2. Efter framställning skall en förmån som har beviljats före
denna konventions ikraftträdande räknas om i enlighet med
konventionens bestämmelser. Omräkning av sådana förmåner får
också ske utan att begäran därom har gjorts. Omräkningen skall
inte föranleda minskning av en utbetalad förmån.

3. Om en framställning om en förmån som avses i punkt 2 görs
inom två år från dagen för denna konventions ikraftträdande,
skall de rättigheter som förvärvats med stöd av konventionen få
verkan från den dagen och bestämmelserna i parternas
lagstiftning om upphörande eller begränsning av rättigheter får
inte åberopas mot de berörda personerna.

4. Om en framställning om en förmån som avses i punkt 2 görs
efter utgången av en tvåårsperiod från dagen för denna
konventions ikraftträdande, skall rättigheter som inte har
upphört eller inte är tidsbegränsade få verkan från dagen för
framställningen, utom i de fall en parts mer förmånliga
bestämmelser gäller.

Artikel 7

Från dagen för denna konventions ikraftträdande skall följande
rättsakter upphöra att gälla:

– Konventionen mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet
Luxemburg om social trygghet av den 21 februari 1985.

– Överenskommelsen om tillämpningen av konventionen mellan
Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg om social
trygghet av den 21 februari 1985.

Artikel 8

1. Denna konvention skall gälla på obegränsad tid. Den får
emellertid sägas upp av vardera partens regering. Uppsägning
skall göras skriftligen och senast tre månader före utgången av
ett kalenderår. Konventionen upphör då att vara tillämplig vid
utgången av det kalenderåret.

2. Om konventionen sägs upp, skall alla rättigheter som
förvärvats med stöd av den bibehållas.

3. Rättigheter som beräknas och avser försäkringsperioder som
fullgjorts före denna konventions tillämpning skall inte gå
förlorade med anledning av uppsägningen. Deras fortsatta
giltighet skall bestämmas genom ett särskilt avtal eller, i
avsaknad av ett sådant avtal, av den lagstiftning som den
berörda myndigheten tillämpar.

Artikel 9

1. Parterna skall skriftligen meddela varandra när deras
konstitutionella formaliteter för konventionens ikraftträdande
har uppfyllts.

2. Konventionen träder i kraft den första dagen i den andra
månaden som följer efter den månad då båda parter har lämnat
meddelande enligt punkt 1 ovan.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat denna konvention.

Upprättad i två exemplar i Bryssel den 1 december 2003 på
svenska och franska språken, vilka båda texter är lika giltiga.

Convention entre le Royaume de Suède et le Grand-Duché du
Luxembourg sur la securite sociale

Le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg;

Considérant que le règlement (CEE) n 1408/71 et le règlement
d’application (CEE) n 574/72 sont applicables dans les
relations entre le Royaume de Suède et le Grand-Duché de
Luxembourg;

Désirant compléter les dispositions des instruments
susmentionnés, particulièrement en matière de totalisation des
périodes d’assurance pension accomplies en vertu des
législations des Parties contractantes et dans un Etat tiers;

Ont convenu, en tenant compte de l’article 8 du règlement (CEE)
n 1408/71, de conclure la convention ci-après qui remplace la
convention entre les deux Etats sur la sécurité sociale du 21
février 1985 :

Article 1er

1. Aux fins de l’application de la présente convention:

a. le terme “règlement” désigne le règlement (CEE) n 1408/71
du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l’intérieur de la Communauté en sa teneur en vigueur au moment
deson application entre les Parties contractantes;

b. le terme “règlement d’application” désigne le règlement
(CEE) n 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application
du règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l’intérieur de la Communauté en sa teneur en
vigueur au moment de son application entre les Parties
contractantes.

2. Les autres termes et expressions utilisés dans la présente
convention ont la signification qui leur est attribuée
respectivement dans le règlement, le règlement d’application
ou, dans la mesure où ils n’y sont pas mentionnés, dans la
législation nationale.

Article 2

La présente convention s’applique aux législations relevant du
champ d’application matériel du règlement.

Article 3

La présente convention s’applique à toutes les personnes
couvertes par le règlement et aux personnes visées par le
règlement (CE) n 859/2003 du Conseil visant à étendre les
dispositions du règlement (CEE) n 1408/71 et du règlement
(CEE) 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas
déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur
nationalité.

Article 4

Si une personne n’a pas droit à une pension sur la base des
périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux
Parties contractantes, totalisées comme prévu dans la présente
convention, le droit à pension est déterminé en totalisant ces
périodes avec des périodes accomplies sous la législation d’un
Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont
liées par un accord de sécurité sociale qui prévoit des règles
de totalisation.

Article 5

1. Les décisions exécutoires rendues par un tribunal de l’une
des Parties contractantes, ainsi que les actes exécutoires
rendus par l’autorité ou l’institution de l’une des Parties
contractantes, relatifs à des cotisations de sécurité sociale
et autres demandes, sont reconnus sur le territoire de l’autre
Partie contractante.

2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu’elle
est incompatible avec les principes légaux de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle la décision ou
l’acte doit être exécuté.

3. La procédure d’exécution doit être en conformité avec la
législation régissant l’exécution de telles décisions et actes
de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
l’exécution a lieu. La décision ou l’acte est accompagné d’un
certificat attestant qu’elle est exécutoire (clause
exécutoire).

4. Les cotisations dues à l’institution de l’une des Parties
contractantes ont, dans le cadre d’une procédure d’exécution,
de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de
l’autre Partie contractante, le même rang de priorité que les
créances équivalentes sur le territoire de cette Partie
contractante.

Article 6

1. La présente convention s’applique également à des événements
survenus antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois,
aucune prestation n’est payée au titre de la présente
convention pour des périodes antérieures à son entrée en
vigueur, bien que les périodes d’assurance accomplies avant
cette entrée en vigueur doivent être prises en compte pour la
détermination du droit aux prestations.

2. Toute prestation liquidée avant l’entrée en vigueur de la
présente convention est recalculée sur demande, compte tenu de
ses dispositions. Le recalcul de ces prestations peut également
être effectuée d’office. Un tel recalcul ne peut avoir pour
effet de réduire la prestation antérieure.

3. Si une demande visée au paragraphe 2 est présentée dans un
délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de
la présente convention, les droits ouverts conformément à cette
convention sont acquis à partir de cette date, sans que les
dispositions prévues par les législations des Parties
contractantes relatives à la déchéance ou à la limitation des
droits soient opposables aux intéressés.

4. Si une demande visée au paragraphe 2 est présentée après
l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de l’entrée
en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont
pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont
acquis à partir de la date de la présentation de la demande,
sans préjudice des dispositions plus favorables de la
législation d’une Partie contractante.

Article 7

A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente
convention, cessent d’être applicables :

– la convention entre le Royaume de Suède et le Grand-Duché de
Luxembourg sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg le 21
février 1985,

– l’arrangement administratif entre le Royaume de Suède et le
Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, signé à
Luxembourg le 21 février 1985.

Article 8

1. La présente convention demeure en vigueur sans limitation de
durée. Toutefois, elle peut être dénoncée par le Gouvernement
de chacune des deux Parties contractantes. La dénonciation doit
être notifiée au plus tard trois mois avant la fin de l’année
civile sur quoi la convention cesse d’être applicable à la fin
de cette année civile.

2. En cas de dénonciation de la présente convention tous les
droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus.

3. Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes
d’assurance accomplies avant la date à laquelle la présente
convention cesse d’être applicable, ne s’éteignent pas du fait
de la dénonciation. Leur maintien ultérieur est déterminé par
voie d’accord spécial ou, à défaut d’un tel accord, par la
législation que l’institution en cause applique.

Article 9

1. Les deux Parties contractantes se notifient mutuellement
l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles
requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.

2. La convention entre en vigueur le premier jour du deuxième
mois qui suit le mois au cours duquel chaque Partie
contractante a fait la prédite notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente convention.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2003, en double exemplaire,
en langues suédoise et française, les deux textes faisant
également foi.

För Konungariket Sveriges regering:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède

Berit Andnor

För Storhertigdömet Luxemburgs regering:

Pour le Gouvernement Grand-Duché de Luxembourg

François Biltgen