Förordning (2004:501) om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser

SFS nr
2004:501
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:789

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns bestämmelser om att av bullerskäl
införa driftsrestriktioner vid flygplatser1.

Definitioner

2 § I denna förordning används följande beteckningar:

flygplats: civil flygplats inom gemenskapen med över 50 000
flygrörelser avseende civila jetdrivna underljudsflygplan per
kalenderår (som flygrörelse räknas start eller landning),
varvid hänsyn skall tas till medeltalet under de tre
kalenderåren närmast innan bestämmelserna i den här
förordningen började tillämpas på den aktuella flygplatsen,

närflygplats: flygplats, som är belägen inom en storstadsregion
och som inte har start- och landningsbanor med tillgängliga
start- och rullsträckor på över 2 000 meter och som endast
används för direktflyg mellan eller inom europeiska stater samt
i vars närhet ett betydande antal människor på ett objektivt
fastställbart sätt är utsatta för flygbuller, och där varje
tillskott av flygrörelser utgör en särskilt stor olägenhet med
hänsyn till den redan mycket höga bullernivån,

civila jetdrivna underljudsflygplan: flygplan med tillåten
startmassa på 34 000 kg eller mer, vars godkända
passagerarkapacitet för denna typ av flygplan är mer än 19
passagerare – platser endast avsedda för besättningen dock ej
inräknade,

luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal: civila
jetdrivna underljudsflygplan, som överskrider
certifieringsgränserna i volym I, andra delen, kapitel 3 i
bilaga 16 till konventionen angående internationell civil
luftfart (Convention on International Civil Aviation) med en
sammanlagd avvikelse på högst 5EPNdB (Effective Perceived Noise
in decibels); med sammanlagd avvikelse avses här det värde i
EPNdB som erhålls genom summering av avvikelserna (dvs.
skillnaderna mellan certifierad bullernivå och högsta tillåtna
bullernivå) vid de tre referenspunkter för bullermätningen
vilka är fastställda i volym I, andra delen, kapitel 3 i bilaga
16 till den ovannämnda konventionen,

driftsrestriktioner: bullerrestriktioner som begränsar eller
minskar civila jetdrivna underljudsflygplans tillträde till en
flygplats, såsom åtgärder som innebär att luftfartyg som
uppfyller bullernorm med liten marginal inte får använda vissa
angivna flygplatser eller att start- och landningsförbud gäller
under vissa tider,

berörda parter: fysiska eller juridiska personer som berörs av
eller sannolikt kommer att beröras av bullerbekämpande
åtgärder, däribland i form av driftsrestriktioner, eller som
har ett rättmätigt intresse av att sådana åtgärder vidtas.

För svensk del är Stockholm-Bromma flygplats en närflygplats,

Behörig myndighet

3 § Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt denna
förordning. Förordning (2008:1153).

Införande av driftsrestriktioner

4 § I ärenden om införande av driftsrestriktioner med stöd av
denna förordning tillämpas 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken.

Ett beslut om driftsrestriktioner får inte innebära att vissa
flygbolag eller tillverkare av luftfartyg diskrimineras eller
att de diskrimineras på grund av att de kommer från vissa
stater.

Driftsrestriktioner som utgår från bulleregenskaper skall
baseras på luftfartygens bullervärden enligt det
certifieringsförfarande som fastställs i volym 1, tredje
upplagan (juli 1993), i bilaga 16 till konventionen om
internationell luftfart.

Regler för bedömning

5 § I ärenden om införande av driftsrestriktioner skall de
uppgifter som anges i bilagan till denna förordning beaktas i
så stor utsträckning som det är lämpligt och möjligt för de
aktuella driftsrestriktionerna och förhållandena på
flygplatsen.

När ett flygplatsprojekt är föremål för en
miljökonsekvensbedömning i enlighet med miljöbalkens
bestämmelser skall denna bedömning anses motsvara och uppfylla
kraven enligt bestämmelserna i första stycket, under
förutsättning att den information som avses i bilagan till
denna förordning i så stor utsträckning som möjligt beaktas i
bedömningen.

Regler för införande av driftsrestriktioner som har till syfte
att fasa ut luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten
marginal

6 § Om en bedömning som gjorts i enlighet med 5 § och som
omfattar alla tänkbara åtgärder, inklusive införande av
flygrestriktioner under vissa tider, visar att det måste
införas driftsrestriktioner som innebär utfasning av
luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal för
att målen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/30/EG av den 26 mars 2002 om regler och
förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner
vid flygplatser i unionen ska uppnås, ska följande regler
tillämpas för den berörda flygplatsen i stället för
förfarandet i artikel 9 i förordning (EEG) nr 2408/92:

– Sex månader efter det att bedömningen färdigställts och
beslut fattats om att införa driftsrestriktioner, får det i
jämförelse med motsvarande tidsperiod för året före inte ges
ytterligare tillstånd för ny trafik med luftfartyg som
uppfyller bullernorm med liten marginal på den aktuella
flygplatsen.

– Tidigast sex månader därefter får flygbolag åläggas att
minska flygrörelserna för sina luftfartyg som uppfyller
bullernorm med liten marginal som trafikerar den aktuella
flygplatsen, varvid den årliga utfasningstakten inte får
överstiga 20 procent av de totala ursprungliga rörelserna.

I enlighet med bestämmelserna om bedömning i 5 § har man på
Stockholm-Bromma flygplats rätt att tillämpa en snävare
definition av luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten
marginal, under förutsättning att denna definition inte
omfattar civila jetdrivna underljudsflygplan som – antingen
genom ursprunglig certifiering eller omcertifiering –
uppfyller bullernormerna i volym I, del II, kapitel 4 i
bilaga 16 till konventionen angående internationell civil
luftfart. Förordning (2010:789).

Undantag för luftfartyg som är registrerade i utvecklingsländer

7 § Luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal och
som är registrerade i utvecklingsländer omfattas inte av
bestämmelserna i 6 § fram till den 28 mars 2012, under
förutsättning att

a) flygplanen, vilka bullercertifierats enligt normerna i volym
I, andra delen, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen
angående internationell civil luftfart, har använts för
flygtrafik vid den berörda flygplatsen i gemenskapen under
tiden 1 januari 1996-31 december 2001 (referensperioden),

b) de förtecknade flygplanen under referensperioden har varit
upptagna i det berörda utvecklingslandets register och att en
fysisk eller juridisk person som är etablerad i det aktuella
landet även i fortsättningen kommer att bedriva flygtrafik med
flygplanen.

Undantag för exceptionella flygningar

8 § Transportstyrelsen får för luftfartyg med en normavvikelse med
liten marginal, vid flygplatser där driftsrestriktioner
införts, tillåta enskilda flygningar som inte kan utföras med
stöd av övriga bestämmelser i denna förordning under
förutsättning att det gäller

a) luftfartyg vars starter och landningar är så exceptionella
att det skulle vara orimligt att vägra att göra ett tillfälligt
undantag, eller

b) luftfartyg som används för icke-kommersiella flygningar för
ändringar, reparationer och underhåll.
Förordning (2008:1153).

Tidsfrist för underrättelse

9 § Transportstyrelsen ska när nya driftsrestriktioner införs
se till att alla berörda parter underrättas om de nya
restriktionerna samt får reda på skälen till att de införs,
inklusive hur 4 § tillämpats, senast

a) sex månader innan åtgärder vidtas i enlighet med 6 §
första stycket första strecksatsen,

b) ett år innan åtgärderna i 6 § första stycket andra
strecksatsen och 6 § andra stycket träder i kraft,

c) två månader före tidtabellskonferensen för den berörda
tidtabellsperioden innan åtgärder vidtas i enlighet med 6 §.

Transportstyrelsen ska skyndsamt underrätta Regeringskansliet
(Näringsdepartementet), övriga medlemsstater och Europeiska
kommissionen om sådana nya driftsrestriktioner som avses i
denna förordning som verket har beslutat att införa på en
flygplats på sitt territorium. Förordning (2010:789).

Överklagande

10 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Information

11 § Transportstyrelsen ska vid behov lämna information till
Europeiska kommissionen om tillämpningen av denna förordning.
Förordning (2010:789).

Övergångsbestämmelser

2004:501

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Denna förordning gäller inte driftsrestriktioner som beslutats
senast den 28 mars 2002, och inte heller mindre tekniska
ändringar av sådana flygrestriktioner som gäller under vissa
tider, förutsatt att ändringarna inte har någon betydande
inverkan på kostnaderna för de flygbolag som använder den
aktuella flygplatsen i gemenskapen och att de har införts efter
den tidpunkt då detta direktiv trädde i kraft.

Bilaga

Information som avses i 5 §

1. Aktuella förhållanden

1.1 Beskrivning av flygplatsen, bl.a. med uppgift om kapacitet,
geografiskt läge, omgivningar samt om lufttrafikens storlek och
sammansättning och startbanornas sammansättning.

1.2 Miljömålen för flygplatsen sedda i ett landsomfattande
sammanhang.

1.3 Bullerkonturer för innevarande och föregående år med en
uppskattning av antalet personer som drabbas av flygbullret.
Beskrivning av metoden för beräkningen av bullerkonturerna.

1.4 Åtgärder som redan vidtagits för att minska flygbullret.
Exempel: markanvändningsplanering och dess tillämpning;
åtgärder för bullerisolering; bullerreducerande flygprocedurer,
t.ex. PANS-OPS; driftsrestriktioner, t.ex. genom bullergränser,
inskränkning av eller förbud mot nattflyg, bullerrelaterade
avgifter; reserverade start- och landningsbanor, av bullerskäl
reserverade eller påbjudna flygvägar; bullerövervakning.

2. Eventuella effekter om inga ytterligare åtgärder vidtas

2.1 Beskrivning av flygplatsutbyggnader som det redan beviljats
tillstånd för och som är inplanerade, t.ex. beträffande ökad
kapacitet samt utbyggnad av start- och landningsbanor och
terminaler, planerad framtida sammansättning av trafiken och
beräknad ökning.

2.2 Om flygplatsens kapacitet skall ökas skall fördelarna med
detta anges.

2.3 Beskrivning av hur bullermiljön påverkas om inga
kompletterande åtgärder vidtas och av åtgärder som redan
planerats för att förbättra bullermiljön under samma period.

2.4 Beräknade framtida bullerkonturer med en uppskattning av
antalet personer som sannolikt kommer att störas av
flygbullret; härvid skall åtskillnad göras mellan gamla och
nybyggda bostadsområden.

2.5 Uppskattning av följder och eventuella kostnader om inga
åtgärder vidtas för att minska effekterna av ökat buller, om
det är detta man förväntar sig.

3. Bedömning av kompletterande åtgärder

3.1 Övergripande beskrivning av kompletterande åtgärder som kan
komma i fråga när det gäller de olika möjligheter som anges i 2
kap. 3 och 7 §§ miljöbalken, och skälen till att de valts ut.
Beskrivning av åtgärder som valts ut för ytterligare utredning
samt kostnaderna för att vidta dem; antal människor som
förväntas få bättre bullermiljö och hur snabbt det kommer att
ske; rangordning av enskilda åtgärder baserad på deras
respektive totala effekt.

3.2 Beräkning av kostnadseffektivitet eller kostnadsnytta för
enskilda åtgärder, med beaktande av de socioekonomiska effekter
åtgärderna får för dem som använder flygplatsen: flygbolag
(passagerar- och fraktflyg), resenärer och närliggande
samhällen.

3.3 Översikt av tänkbara miljö- och konkurrenseffekter som de
föreslagna åtgärderna kan få för andra flygplatser, flygbolag
och andra berörda parter.

3.4 Motivering till valet av alternativ.

3.5 Sammanfattning utan tekniska detaljer.

4. Samband med Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller.

4.1 Om bullerkartor eller handlingsplaner mot bullret
utarbetats i enlighet med nämnda direktiv, skall de utnyttjas
för rapportering av de uppgifter som krävs enligt denna bilaga.

4.2 Vid bedömning av bullerexponering (dvs. bullerlinjer och
antal personer som drabbas av buller) är minimikravet att de
gemensamma bullermåtten Lden (dag-kväll-natt) och Lnight
(natt), vilka definieras i det ovannämnda direktivet, skall
användas när de är tillgängliga.