Förordning (2004:506) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål

SFS nr
2004:506
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2004-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:27

1 § Försöksverksamhet enligt lagen (2004:505) om
försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål får
bedrivas vid Stockholms tingsrätt, Uppsala tingsrätt och
Helsingborgs tingsrätt. Förordning (2007:27).

2 § Ett sådant samråd som föreskrivs i 1 § andra stycket tredje
meningen förordningen (1992:289) om särskild personutredning i
brottmål, m.m. behöver inte ske i försöksverksamheten.

3 § Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om vad en
upplysning enligt 3 a § andra stycket delgivningslagen
(1970:428) skall innehålla när förenklad delgivning används i
försöksverksamheten.

4 § Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 a § andra
stycket andra meningen förundersökningskungörelsen (1947:948)
om när en underrättelse till den misstänkte skall delges,
gäller i försöksverksamheten att sådan delgivning skall ske om
det för brottet är föreskrivet svårare straff än fängelse i två
år.