Förordning (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

SFS nr
2004:527
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1028
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:454

Ansvar och uppgifter

1 § Järnvägsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet och
utövar tillsyn över järnvägs-, tunnelbane- och
spårvägssystemen.

Järnvägsstyrelsen skall verka för säkerheten inom systemen och
för en effektiv järnvägsmarknad med en sund konkurrens.

Järnvägsstyrelsen skall verka för att de transportpolitiska
målen uppnås.

2 § Järnvägsstyrelsen skall

1. utöva tillsyn och pröva tvister enligt järnvägslagen
(2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526),

2. utöva tillsyn enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid
tunnelbana och spårväg samt förordningen (1990:1165) om
säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

3. pröva frågor om tillstånd att utföra järnvägstrafik,
organisera järnvägstrafik eller förvalta järnvägsinfrastruktur
enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,

4. pröva frågor om tillstånd att driva spåranläggningar,
spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet enligt lagen
om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt förordningen om
säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

5. pröva frågor om godkännande av delsystem enligt
järnvägslagen och järnvägsförordningen,

6. pröva frågor om godkännande av spåranläggning för tunnelbana
och spårväg eller av fordon som skall framföras på
spåranläggningen enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg samt förordningen om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg,

7. pröva frågor om undantag från bestämmelserna om
driftskompatibilitet enligt järnvägslagen och
järnvägsförordningen,

8. föra register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon
enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,

9. utöva marknadskontroll i fråga om komponenter som är
nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem enligt
järnvägslagen och järnvägsförordningen,

10. bistå regeringen i fråga om förslag om tekniska
specifikationer för driftskompatibilitet,

11. utbyta information om sitt arbete och om principerna och
rutinerna för sina beslut enligt järnvägslagen och
järnvägsförordningen med behöriga myndigheter inom EES och i
Schweiz,

12. ta emot rapporter om olyckor och olyckstillbud när det
gäller händelser som berör trafiken med järnväg, tunnelbana
eller spårväg och vidarebefordra informationen till Statens
haverikommission,

13. utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen (2006:263) om
transport av farligt gods och föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen, när det gäller järnvägstransporter,

14. besluta namn på trafikplats för järnväg enligt
järnvägsförordningen, samt

15. tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbetet
som rör järnvägstransportsystemet. Förordning (2007:454).

3 § Järnvägsstyrelsen skall i sin tillsyn enligt järnvägslagen
(2004:519) bland annat övervaka att

1. avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och sådana
tjänster som avses i 6 kap. 23 § järnvägslagen fastställs på
ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt,

2. kapacitetstilldelning av järnvägsinfrastruktur och
tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 6 kap. 23 §
järnvägslagen sker på ett konkurrensneutralt och icke-
diskriminerande sätt, och

3. järnvägsföretags och infrastrukturförvaltares ekonomiska
redovisning uppfyller kraven i järnvägslagen och i föreskrifter
meddelade med stöd av lagen.

Järnvägsstyrelsen skall i sin tillsyn enligt järnvägslagen
samråda med Konkurrensverket i konkurrensfrågor.

Järnvägsstyrelsen skall utöver sin tillsyn enligt järnvägslagen
övervaka att marknaderna för järnvägstjänster, inklusive
marknaderna för järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett
konkurrensperspektiv och anmäla missförhållanden till
Konkurrensverket.

3 a § Järnvägsstyrelsen skall årligen upprätta och
offentliggöra en rapport om sitt säkerhetsarbete. Rapporten
skall överlämnas till Europeiska järnvägsbyrån senast den 30
september. Rapporten skall innehålla uppgifter om

1. utvecklingen av järnvägssäkerheten, med en sammanställning
av gemensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29
april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring
av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag
och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av
infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av
järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg
(järnvägssäkerhetsdirektivet),

2. mer betydelsefulla ändringar i lag, förordning eller
föreskrift om järnvägssäkerhet,

3. utvecklingen av antalet meddelade säkerhetsintyg och
säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare, samt

4. resultat och erfarenheter från myndighetens tillsynsarbete.
Förordning (2007:454).

3 b § Järnvägsstyrelsen skall samla in information om
gemensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med artikel 5 och
bilaga I till direktiv 2004/49/EG
(järnvägssäkerhetsdirektivet). Förordning (2007:454).

3 c § Järnvägsstyrelsen skall till Europeiska gemenskapernas
kommission anmäla beslutade ändringar av gällande föreskrifter
om säkerhet och förslag till nya föreskrifter om säkerhet,
såvida bestämmelserna inte enbart avser genomförande av EG-
direktiv eller tillämpningen av sådana tekniska specifikationer
för driftskompatibilitet som avses i 2 kap. 5 §
järnvägsförordningen (2004:526). Förordning (2007:454).

3 d § Järnvägsstyrelsen skall enligt 15 b § förordningen
(1990:717) om undersökning av olyckor årligen rapportera
tillbaka till Statens haverikommission vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av säkerhetsrekommendationer som
riktats till styrelsen under det gångna året.

Om en säkerhetsrekommendation utfärdats av en myndighet eller
ett organ i ett annat land inom EES eller i Schweiz och riktats
till Sverige enligt artikel 25.2 i direktiv 2004/49/EG
(järnvägssäkerhetsdirektivet), skall Järnvägsstyrelsen för
svenskt vidkommande handha ärendet, vidta lämpliga åtgärder och
rapportera tillbaka till den myndighet eller det organ som har
utfärdat säkerhetsrekommendationen. Förordning (2007:454).

3 e § Järnvägsstyrelsen skall följa marknaden för
järnvägsutbildningar och snarast möjligt underrätta ansvarigt
departement i Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om det
finns risk för att det kommer att saknas

1. utbildning som är nödvändig för att järnvägsföretag skall
kunna få säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen
(2004:519), eller

2. utbildning för infrastrukturförvaltare och personal hos
infrastrukturförvaltare som utför uppgifter med betydelse för
säkerheten enligt artikel 13.1 i direktiv 2004/49/EG
(järnvägssäkerhetsdirektivet). Förordning (2007:454).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Järnvägsstyrelsen med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 33 och
34 §§. Förordning (2006:1132).

Järnvägsstyrelsens ledning

5 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Insynsråd

6 § Vid Järnvägsstyrelsen skall det finnas ett insynsråd som
skall bestå av högst fem ledamöter. Generaldirektören skall
ingå i rådet och vara dess ordförande. Andra ledamöter i
insynsrådet än generaldirektören utses av regeringen för en
bestämd tid.

Insynsrådets uppgifter

7 § Insynsrådet skall ge generaldirektören de råd som behövs
för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i
överensstämmelse med syftet med verksamheten. Generaldirektören
skall informera rådet om verksamheten.

8 § Har upphävts genom förordning (2006:1132).

9 § Har upphävts genom förordning (2006:1132).

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Järnvägsstyrelsen.