Förordning (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel

SFS nr
2004:549
Departement/myndighet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2004-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1455
Upphävd
2007-01-01

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning ges bestämmelser om vissa
högskoleutbildningar som har betydelse för yrkesutövning inom
vård, omsorg och skola och som anordnas med särskilda medel.
Utbildningar med konstnärlig inriktning omfattas inte av denna
förordning.

2 § Utbildningarna med särskilda medel skall anordnas vid de
universitet och högskolor som regeringen bestämmer.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och
högskolor.

3 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen
(1993:100) skall tillämpas på utbildningarna, om inte annat
följer av denna förordning.

Utbildningarna

4 § Utbildningarna skall ges för att stärka studenternas
kompetens inom de områden som anges i 1 § där verksamheten är
helt eller till betydande del finansierad av kommuner eller
landsting.

5 § Utbildningarna skall anordnas på minst halvtid och bestå av
kurser om högst 20 poäng.

Antagning m.m.

6 § Antagning till utbildningarna skall göras till höstterminen
2004 och vår- och höstterminen 2005.

7 § För att få antas till en utbildning skall sökanden ha
beviljats rätt till bidrag enligt 3 § andra stycket lagen
(2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

8 § Om ett urval måste göras bland de sökande till en
utbildning, skall följande urvalsgrunder användas i stället för
de grunder som anges i 7 kap. 10 § andra och fjärde styckena
samt 11-16 c §§ högskoleförordningen (1993:100):

– arbetslivserfarenhet, eller

– vissa förkunskaper eller andra för utbildningen sakliga
omständigheter.