Lag (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag

SFS nr
2004:559
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2004-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:429

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om arbetstagarinflytande
i europabolag.

2 § Arbetstagarinflytandet kommer till stånd på följande sätt.
Det bildas en förhandlingsdelegation för arbetstagarna, som har
till uppgift att med de företag som direkt deltar i bildandet
av ett europabolag träffa ett avtal om arbetstagarinflytande i
europabolaget. I vissa fall skall ett arbetstagarråd inrättas
och regler om medverkan tillämpas enligt 32-63 §§.

3 § Verksamhet som är av religiös, vetenskaplig, konstnärlig
eller annan ideell natur eller som har kooperativt, fackligt,
politiskt eller annat opinionsbildande ändamål undantas från
lagens tillämpningsområde i fråga om verksamhetens mål och
inriktning.

4 § Bestämmelserna i 6-10 §§ om förhandlingsdelegationen och i
20-31 §§ om förhandlingsförfarandet samt i 32-36, 42-58 och
60-63 §§ om vad som gäller om avtal inte träffas gäller när ett
europabolag skall ha eller har sitt säte i Sverige.

Bestämmelserna i 11-19, 37-41 §§ och 59 § om fördelning av
platser och om hur ledamöter för arbetstagare i Sverige utses
gäller oavsett var europabolaget skall ha eller har sitt säte.

Definitioner

5 § I denna lag avses med

– EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga
stater som omfattas av EES-avtalet,

– europabolag: ett bolag som bildas i enlighet med rådets
förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om
stadga för europabolag,

– deltagande bolag: de företag som direkt deltar i
bildandet av ett europabolag,

– dotterbolag: ett företag som ett annat företag utövar ett
bestämmande inflytande över i enlighet med 13-16 §§ lagen
(2011:427) om europeiska företagsråd,

– berörda dotterbolag eller berörda filialer: dotterbolag eller
filialer till ett deltagande bolag och som föreslås bli
dotterbolag eller filialer till ett europabolag när detta
bildas,

– medverkan: det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten
att

a) välja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett
företags tillsyns- eller förvaltningsorgan, eller

b) föreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett
företags tillsyns- eller förvaltningsorgan, och

– arbetstagarråd: organ som företräder arbetstagarna i ett
europabolag och dess dotterbolag och filialer vid information
och samråd samt, i förekommande fall, utövar rätten till
medverkan i europabolaget. Lag (2011:429).

Förhandlingsdelegation för arbetstagarna

Inrättande av en förhandlingsdelegation

6 § De deltagande bolagen skall så snart som möjligt vidta
nödvändiga åtgärder för att en förhandlingsdelegation för
arbetstagarna skall kunna inrättas. I de fall ett europabolag
skall bildas genom fusion eller skapande av ett holdingbolag
uppkommer skyldigheten att vidta nödvändiga åtgärder när ett
förslag att bilda ett europabolag offentliggjorts. I de fall
ett europabolag skall bildas genom ombildning eller genom
skapande av ett dotterbolag inträder denna skyldighet när
beslut om förslaget fattats.

Bolagen skall lämna information om namnen på och antalet
arbetstagare i de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen och
berörda filialerna samt namnen på övriga dotterbolag och
filialer i EES-staterna. Informationen skall lämnas till
arbetstagarnas representanter i de deltagande bolagen, berörda
dotterbolagen och berörda filialerna.

7 § En förhandlingsdelegation för arbetstagarna skall inrättas
i enlighet med bestämmelserna i 8-19 §§. Ledamöter till
förhandlingsdelegationen skall väljas eller utses inom tio
veckor från det att de deltagande bolagen fullgjort sina
skyldigheter enligt 6 §. Förhandlingsdelegationen företräder
arbetstagarna i de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen
och berörda filialerna i förhandlingar med de deltagande
bolagen om ett avtal om arbetstagarinflytande i europabolaget.
Lag (2006:480).

Fördelning av platser mellan arbetstagare i de olika EES-
staterna

8 § Arbetstagarna i de deltagande bolagen, berörda
dotterbolagen och berörda filialerna i varje EES-stat skall
tilldelas en ordinarie plats i förhandlingsdelegationen för
varje hel eller påbörjad tiondel som de tillsammans utgör av
samtliga arbetstagare i de deltagande bolagen, berörda
dotterbolagen och berörda filialerna i samtliga EES-stater.

9 § När ett europabolag skall bildas genom fusion skall
arbetstagarna i de olika EES-staterna tilldelas extraplatser i
förhandlingsdelegationen om det behövs för att minst en
representant skall kunna utses för arbetstagarna i varje
deltagande bolag som föreslås upphöra i och med fusionen.

De extraplatser som tilldelas arbetstagarna enligt första
stycket får dock inte överstiga tjugo procent av de platser som
sammanlagt tilldelats arbetstagarna enligt 8 §. Om hela behovet
av extraplatser med hänsyn till detta inte kan täckas, skall de
tillgängliga platserna tilldelas arbetstagarna i deltagande
bolag i olika EES-stater i fallande ordning efter antalet
arbetstagare i de bolag som föreslås upphöra i och med
fusionen.

Tilldelningen av extraplatser får inte medföra att arbetstagare
blir representerade av mer än en ledamot.

10 § Om antalet arbetstagare i de deltagande bolagen, berörda
dotterbolagen eller berörda filialerna förändras under den tid
förhandlingsdelegationen verkar och förändringen är av sådan
omfattning att den påverkar fördelningen av antalet platser
mellan arbetstagarna i olika EES-stater, skall fördelningen
enligt 8 och 9 §§ göras om.

Fördelning av platser mellan arbetstagare i olika bolag och
filialer i Sverige

11 § De ordinarie platser i förhandlingsdelegationen som
tilldelas arbetstagare i Sverige, skall fördelas mellan
arbetstagarna i de deltagande bolagen i Sverige i fallande
ordning efter antalet arbetstagare i bolagen. Arbetstagarna i
varje bolag tilldelas högst en plats per bolag.

Om det efter fördelningen återstår ordinarie platser att
fördela, fördelas dessa mellan arbetstagarna i berörda
dotterbolag och berörda filialer i fallande ordning efter
antalet arbetstagare i respektive dotterbolag eller filial.
Arbetstagarna i varje dotterbolag eller filial tilldelas högst
en plats per bolag respektive filial.

Om det därefter återstår ordinarie platser att fördela,
fördelas dessa mellan arbetstagarna i de deltagande bolagen,
berörda dotterbolagen och berörda filialerna med en plats
vardera i fallande ordning efter antalet arbetstagare i de
deltagande bolagen, berörda dotterbolagen eller berörda
filialerna. Fördelningen upprepas till dess inga ordinarie
platser återstår att fördela.

12 § De lokala arbetstagarorganisationer som enligt 16 eller
17 § skall utse ledamöter från Sverige får komma överens om att
en annan fördelning av de ordinarie platserna skall gälla än
den som följer av 11 §. En sådan överenskommelse skall dock så
långt det är möjligt säkerställa att arbetstagarna i varje
deltagande bolag tilldelas en plats.

13 § De extraplatser i förhandlingsdelegationen som enligt 9 §
kan komma att tilldelas arbetstagare i Sverige fördelas mellan
arbetstagare i svenska bolag som föreslås upphöra i och med
fusionen i fallande ordning efter antalet arbetstagare i
bolagen. Fördelningen sker enbart mellan arbetstagare i bolag
som inte fått någon plats enligt 11 §.

14 § Om fördelningen av antalet platser i
förhandlingsdelegationen görs om enligt 10 §, skall även
fördelningen enligt 11 och 13 §§ göras om.

15 § Om arbetstagarna i ett deltagande bolag, berört
dotterbolag eller berörd filial i Sverige tilldelats en plats i
förhandlingsdelegationen och bolaget eller filialen upphör att
vara deltagande eller berört, skall platsen omfördelas även om
förhandlingsdelegationens sammansättning inte skall göras om
enligt 10 §.

Om det är en ordinarie plats som skall omfördelas enligt första
stycket, skall platsen tilldelas arbetstagarna i det bolag
eller den filial som vid närmast föregående fördelning enligt
11 § stod i tur att få nästa ordinarie plats. Om platsen
därigenom skulle tilldelas arbetstagarna i ett bolag som redan
fått en extraplats enligt bestämmelserna i 13 §, skall platsen
dock gå vidare till arbetstagarna i det bolag eller den filial
som därefter står näst i tur.

Om det är en extraplats som skall omfördelas enligt första
stycket, skall platsen tilldelas arbetstagarna i det bolag som
enligt 13 § stod i tur att få nästa extraplats vid det tidigare
förfarandet. Om det inte finns något sådant bolag skall ingen
tilldelas platsen.

Hur ledamöter från Sverige utses

16 § Ledamöter från Sverige i förhandlingsdelegationen utses av
den eller de lokala arbetstagarorganisationer i Sverige som är
bundna av kollektivavtal i förhållande till de deltagande
bolagen, berörda dotterbolagen eller berörda filialerna i
Sverige.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala
arbetstagarorganisationer och dessa inte kommer överens om
annat gäller följande ordning för att utse en eller flera
ledamöter. Om det är fråga om att utse en ledamot skall denna
utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder det
största antalet av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna i
Sverige vid de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen och
berörda filialerna. Om det är fråga om att utse flera ledamöter
skall den ordning gälla för hur arbetstagarrepresentanter utses
som finns angiven i 8 § andra och tredje styckena lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma
huvudorganisation skall anses som en organisation.

17 § Om inget av de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen
eller berörda filialerna i Sverige är bundet av kollektivavtal
i förhållande till någon arbetstagarorganisation, skall
ledamöterna från Sverige i förhandlingsdelegationen utses av
den lokala arbetstagarorganisation som företräder flest
arbetstagare i de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen och
berörda filialerna i Sverige. Detta gäller dock endast om de
lokala arbetstagarorganisationerna inte kommer överens om
annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma
huvudorganisation skall anses som en organisation.

18 § Finns inte sådan organisation som avses i 17 §, utses
ledamöterna i förhandlingsdelegationen av arbetstagarna i de
deltagande bolagen, berörda dotterbolagen och berörda
filialerna i Sverige.

Vilka arbetstagare företräder ledamöterna från Sverige?

19 § En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av
bestämmelserna i 11 § företräder arbetstagarna i det bolag
eller den filial vars arbetstagare tilldelats platsen.

Om flera ledamöter utses för arbetstagarna i ett bolag eller en
filial med stöd av bestämmelserna i 11 § företräder de, om
möjligt, lika många arbetstagare var.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av 11 §
företräder även arbetstagare i bolag och filialer vars
arbetstagare inte tilldelats någon plats i
förhandlingsdelegationen. Antalet arbetstagare i de bolag och
filialer vars arbetstagare inte tilldelats någon plats fördelas
så jämnt som möjligt mellan de ledamöter som företräder andra
arbetstagare.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av
bestämmelserna i 13 § företräder enbart arbetstagarna vid det
bolag som föreslås upphöra i och med fusionen. Lag (2008:16).

Förhandlingar

Förhandlingsperiod

20 § Förhandlingarna mellan de deltagande bolagen och
arbetstagarnas förhandlingsdelegation om ett avtal om
arbetstagarinflytande i europabolaget skall inledas så snart
förhandlingsdelegationen har inrättats och får pågå i högst sex
månader efter inrättandet.

Parterna får gemensamt besluta att förlänga
förhandlingsperioden till sammanlagt högst ett år.

20 a § Om tidsfristen i 7 § överskrids på grund av
omständigheter som arbetstagarna ansvarar för skall den
förhandlingsperiod som avses i 20 § anses börja löpa när
tidsfristen enligt 7 § överskrids. Lag (2006:480).

Avstående från eller avbrytande av förhandlingar

21 § Förhandlingsdelegationen får besluta att avstå från att
inleda förhandlingar om ett avtal om arbetstagarinflytande i
europabolaget eller att avbryta pågående sådana förhandlingar.
Ett sådant beslut får dock inte fattas om europabolaget skall
bildas genom ombildning och det finns en rätt till medverkan i
det bolag som skall ombildas.

Tidigast två år efter ett beslut enligt första stycket, skall
en förhandlingsdelegation sammankallas på nytt om det finns en
skriftlig begäran från minst tio procent av arbetstagarna i
europabolaget, dess dotterbolag och filialer. Parterna får dock
gemensamt besluta att inleda eller återuppta förhandlingarna
tidigare.

Information

22 § De deltagande bolagen skall informera
förhandlingsdelegationen om förekomsten och omfattningen av
arbetstagarinflytande i form av medverkan i de deltagande
bolagen samt om planerna för bildandet av europabolaget och om
hur processen med att bilda europabolaget fortskrider fram till
dess att bolaget registrerats.

Experter

23 § Förhandlingsdelegationen får biträdas av experter som den
själv utser. Experterna får på förhandlingsdelegationens
begäran närvara vid förhandlingarna med de deltagande bolagen
när detta är lämpligt för att främja enhetlighet och konsekvens
på europeisk nivå.

Omröstningsregler

24 § Som förhandlingsdelegationens beslut gäller, om inte annat
följer av 25 eller 26 §, den mening som stöds av mer än hälften
av förhandlingsdelegationens ledamöter om dessa representerar
mer än hälften av samtliga arbetstagare i de deltagande
bolagen, berörda bolagen och berörda filialerna.

25 § Om ett avtalsförslag skulle leda till att andelen
ledamöter som omfattas av rätt till medverkan i europabolaget
blir mindre än vad som tidigare gällt för arbetstagarna i det
av de deltagande bolagen med högst andel medverkan, krävs för
att avtalet skall godkännas att minst två tredjedelar av de
ledamöter som företräder minst två tredjedelar av arbetstagarna
i minst två EES-stater röstar för detta. Denna majoritetsregel
gäller

– när europabolag bildas genom fusion om arbetstagarinflytande
i form av medverkan omfattar minst tjugofem procent av det
totala antalet arbetstagare i de deltagande bolagen, och

– när europabolag bildas genom att ett holdingbolag eller ett
dotterbolag skapas om medverkan omfattar minst femtio procent
av det totala antalet arbetstagare i de deltagande bolagen.

När europabolag bildas genom ombildning gäller 31 §.

26 § För ett beslut att avstå från att inleda förhandlingar
eller att avbryta pågående förhandlingar enligt 21 § krävs
samma majoritet som anges i 25 § första stycket.

Kostnader

27 § Alla kostnader för förhandlingsdelegationens
förhandlingsverksamhet och verksamhet i övrigt skall bäras av
de deltagande bolagen i den utsträckning som krävs för att
förhandlingsdelegationen skall kunna utföra sina uppgifter på
lämpligt sätt.

Avtal om arbetstagarinflytande

28 § Ett avtal om arbetstagarinflytande skall vara skriftligt.

Avtalet skall behandla

a) avtalets omfattning,

b) om ett arbetstagarråd skall inrättas eller om en annan
ordning för informations- och samrådsförfarande skall gälla,

c) om rätt till medverkan skall finnas eller inte,

d) avtalets löptid, i vilka fall det bör omförhandlas, hur en
omförhandling skall genomföras och vad som skall gälla för det
fall omförhandlingar inte leder till något nytt avtal.

29 § Om ett arbetstagarråd skall inrättas skall avtalet
behandla

a) arbetstagarrådets sammansättning,

b) arbetstagarrådets uppgifter samt hur information och samråd
med arbetstagarrådet skall gå till,

c) hur ofta arbetstagarrådet skall sammanträda, och

d) vilka ekonomiska och materiella resurser som skall ställas
till arbetstagarrådets förfogande.

Om en annan ordning för informations- och samrådsförfarande
skall gälla skall det i avtalet regleras hur en sådan ordning
skall utformas.

30 § Om rätt till medverkan skall finnas skall avtalet behandla

a) det huvudsakliga innehållet i en ordning för medverkan,
inklusive uppgifter om antalet ledamöter som arbetstagarna har
rätt att välja, utse, föreslå eller avvisa,

b) vilka förfaranden som skall användas när ledamöterna väljs,
utses, föreslås eller avvisas, och

c) ledamöternas rättigheter.

31 § Om ett europabolag bildas genom ombildning, skall det i
ett avtal om arbetstagarinflytande föreskrivas åtminstone samma
nivå för arbetstagarinflytandet som den som finns i det bolag
som skall ombildas.

Vad som gäller om avtal inte träffas

När reglerna skall tillämpas

32 § Ett arbetstagarråd för information och samråd skall
inrättas enligt 36-54 §§ om

a) parterna är ense om detta, eller

b) ett avtal som uppfyller kraven i denna lag inte har träffats
när tidsfristen under vilken förhandlingar kan pågå enligt 20 §
har löpt ut.

33 § Bestämmelserna om medverkan i 55-63 §§ skall tillämpas om
parterna är överens om det.

Även i fall som avses i 32 § b skall bestämmelserna om
medverkan i 55-63 §§ tillämpas när ett europabolag bildas genom

a) ombildning,

– om arbetstagarna hade rätt till medverkan i bolaget före
ombildningen till europabolag,

b) fusion,

– om minst tjugofem procent av arbetstagarna i de deltagande
bolagen hade rätt till medverkan, eller

– om arbetstagarna i något av de deltagande bolagen, även om de
utgjorde en mindre andel än tjugofem procent av arbetstagarna i
dessa bolag, hade rätt till medverkan och
förhandlingsdelegationen beslutar att arbetstagarna skall ha
rätt till medverkan i europabolaget,

c) att ett holdingbolag eller ett dotterbolag bildas,

– om minst femtio procent av arbetstagarna i de deltagande
bolagen hade rätt till medverkan, eller

– om arbetstagarna i något av de deltagande bolagen, även om de
utgjorde en mindre andel än femtio procent av arbetstagarna i
dessa bolag, hade rätt till medverkan och
förhandlingsdelegationen beslutar att arbetstagarna skall ha
rätt till medverkan i europabolaget.

34 § Bestämmelserna i 36-63 §§ skall dock inte tillämpas om
förhandlingsdelegationen fattat beslut enligt 21 § första
stycket att avstå från att inleda eller att avbryta pågående
förhandlingar om ett avtal om arbetstagarinflytande.
Bestämmelserna skall inte heller tillämpas om avtal inte
träffats efter att parterna enligt 21 § andra stycket inlett
nya förhandlingar eller återupptagit förhandlingar om ett
avtal.

35 § Om bestämmelserna om medverkan i 55-63 §§ skall tillämpas
och det i de deltagande bolagen finns mer än en form för
medverkan, får förhandlingsdelegationen besluta vilken form som
skall införas i europabolaget.

Om förhandlingsdelegationen inte fattar ett beslut enligt
första stycket, får de deltagande bolagen besluta vilken form
för medverkan som skall införas i europabolaget.

Arbetstagarrådets sammansättning m.m.

36 § Arbetstagarna i europabolaget, dess dotterbolag och
filialer i varje EES-stat skall tilldelas en plats i
arbetstagarrådet för varje hel eller påbörjad tiondel som de
tillsammans utgör av samtliga arbetstagare i europabolaget,
dess dotterbolag och filialer i samtliga EES-stater.

37 § De platser i arbetstagarrådet som tilldelats arbetstagare
i Sverige skall fördelas mellan arbetstagarna i europabolaget,
dess dotterbolag och filialer i Sverige med en plats vardera i
fallande ordning efter antalet arbetstagare i var och en av
dessa, om inte de organisationer som enligt 39 eller 40 § skall
utse ledamöterna enas om något annat. Fördelningen upprepas
till dess inga platser återstår att fördela.

38 § Ledamöter från Sverige i arbetstagarrådet skall utses
bland arbetstagarna i Sverige i europabolaget, dess dotterbolag
och filialer.

39 § Ledamöter från Sverige i arbetstagarrådet utses av den
eller de lokala arbetstagarorganisationer i Sverige som är
bundna av kollektivavtal i förhållande till europabolaget, dess
dotterbolag eller filialer.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala
arbetstagarorganisationer och dessa inte kommer överens om
annat gäller följande ordning för att utse en eller flera
ledamöter. Om det är fråga om att utse en ledamot skall denna
utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder det
största antalet av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna i
Sverige vid bolagen och filialerna. Om det är fråga om att utse
flera ledamöter skall den ordning gälla för hur
arbetstagarrepresentanter utses som finns angiven i 8 § andra
och tredje styckena lagen (1987:1245) om styrelserepresentation
för de privatanställda.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma
huvudorganisation skall anses som en organisation.

40 § Om varken europabolaget, dess dotterbolag eller filialer i
Sverige är bundna av kollektivavtal i förhållande till någon
arbetstagarorganisation, skall ledamöterna från Sverige utses
av den lokala arbetstagarorganisation i Sverige som företräder
flest arbetstagare vid bolagen och filialerna. Detta gäller
dock endast om de lokala arbetstagarorganisationerna inte
kommer överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma
huvudorganisation skall anses som en organisation.

41 § En ledamot från Sverige företräder arbetstagarna i det
bolag eller den filial vars arbetstagare tilldelats platsen
enligt 37 §.

Om flera ledamöter utses för arbetstagarna i ett bolag eller en
filial företräder de, om möjligt, lika många arbetstagare var.

En ledamot från Sverige företräder även arbetstagare i bolag
och filialer vars arbetstagare inte tilldelats någon plats vid
fördelning enligt 37 §. Antalet arbetstagare i de bolag och
filialer vars arbetstagare inte tilldelats någon plats fördelas
så jämnt som möjligt mellan de ledamöter som företräder andra
arbetstagare. Lag (2008:16).

42 § Om inte annat avtalats skall arbetstagarrådet en gång om
året pröva om förändringar inom europabolaget, dess dotterbolag
och filialer leder till att arbetstagarrådet skall ges en ny
sammansättning varvid 36-41 §§ skall tillämpas.

43 § Arbetstagarrådet skall underrätta europabolaget om rådets
sammansättning.

44 § När det är lämpligt med hänsyn till arbetstagarrådets
storlek, skall det bland ledamöterna utses ett arbetsutskott
bestående av högst tre ledamöter.

Utskottet fastställer sin egen arbetsordning.

Information och samråd

45 § Arbetstagarrådet har rätt till information från och samråd
med europabolaget i frågor som

_ rör europabolaget,

_ rör dotterbolag eller filialer belägna i en annan EES-stat än
den där europabolaget har sitt säte, eller

_ faller utanför beslutsbefogenheterna för de beslutsfattande
organen i en enskild EES-stat.

46 § Information skall ges vid en tidpunkt, på ett sätt och med
ett innehåll så att den ger arbetstagarrådet möjlighet att göra
en noggrann bedömning av eventuella konsekvenser samt, när det
är lämpligt, förbereda samråd med europabolaget.

Samråd innebär upprättande av en dialog mellan europabolaget
och arbetstagarrådet och skall ske vid en tidpunkt, på ett sätt
och med ett innehåll som ger arbetstagarrådet möjlighet att, på
grundval av tillhandahållen information, lämna synpunkter på
planerade åtgärder så att de kan beaktas i europabolagets
beslutsprocess.

47 § Europabolaget skall minst en gång om året sammanträffa med
arbetstagarrådet och informera och samråda om bolagets
verksamhetsutveckling och framtidsplaner.

Inför ett sådant möte skall europabolaget förse
arbetstagarrådet med dagordningar för mötena i förvaltnings-,
eller i förekommande fall, lednings- och tillsynsorganen, samt
kopior av alla handlingar som förelagts bolagsstämman.

Ett sådant möte skall särskilt handla om

a) bolagsstrukturen,

b) den ekonomiska och finansiella situationen,

c) den förväntade utvecklingen av affärsverksamheten och av
produktionen och försäljningen,

d) sysselsättningsläget och den förväntade utvecklingen,

e) investeringar,

f) betydande organisationsförändringar,

g) införande av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser,

h) produktionsöverföringar,

i) fusioner,

j) nedläggningar av verksamheter eller betydande nedskärningar
av verksamheter, och

k) kollektiva uppsägningar.

48 § Europabolaget skall, så snart det kan ske och i god tid
före beslut, lämna information till arbetstagarrådet om
särskilda omständigheter som påverkar arbetstagarnas intressen
i betydande utsträckning, särskilt såvitt avser
omlokaliseringar, produktionsöverföringar, nedläggning av hela
eller delar av verksamheter eller kollektiva uppsägningar.

Om arbetstagarrådet eller arbetsutskottet så begär, skall
europabolaget sammanträffa med rådet eller utskottet för att
informera och samråda om sådana särskilda omständigheter som
avses i första stycket. I de fall ett möte sker med
arbetsutskottet skall de ledamöter som företräder arbetstagare
som direkt berörs av åtgärderna också ha rätt att delta.

Om europabolaget överväger att inte handla i enlighet med den
uppfattning som framförts av arbetstagarrådet, skall detta ges
tillfälle till ytterligare ett möte med bolaget för att försöka
nå enighet.

Regler för arbetstagarrådet och arbetsutskottet

49 § Arbetstagarrådet och arbetsutskottet får biträdas av
experter som de själva utser.

50 § Arbetstagarrådet och arbetsutskottet har rätt att på
europabolagets bekostnad sammanträda enskilt inför möten med
bolaget. Därutöver har arbetstagarrådet rätt att på
europabolagets bekostnad sammanträda enskilt ytterligare en
gång per år.

51 § Ledamöterna i arbetstagarrådet skall, i den utsträckning
det är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina
uppgifter, ha rätt till ledighet för utbildning med bibehållna
anställningsförmåner.

52 § Ledamöterna i arbetstagarrådet skall, med beaktande av
eventuell tystnadsplikt, underrätta representanter för
arbetstagarna i europabolaget och dess dotterbolag och filialer
om innehållet i och resultatet av informations- och
samrådsförfarandet.

53 § Fyra år efter det att arbetstagarrådet har inrättats,
skall det pröva om förhandlingar skall inledas för att sluta
ett avtal som avses i 28-30 §§.

Om förhandlingar inleds skall 20, 21 och 23-30 §§ samt vad som
enligt 4 § föreskrivs om lagval för dessa bestämmelser
tillämpas. Vad som sägs om de deltagande bolagen skall gälla
för europabolaget. Arbetstagarrådet skall utgöra
förhandlingsdelegation. Tidsfristen enligt 20 § skall räknas
från det att rådet påkallat förhandling.

Om inget avtal har träffats när tidsfristen enligt 20 § löpt
ut, skall reglerna om vad som gäller om avtal inte träffas
fortsätta att tillämpas.

Kostnader

54 § Arbetstagarrådets och arbetsutskottets kostnader skall
bäras av europabolaget i den utsträckning som krävs för att
rådet och utskottet skall kunna utföra sina uppgifter på
lämpligt sätt.

Medverkan

55 § När ett europabolag bildas genom ombildning, skall
arbetstagarna ha rätt till medverkan i samma omfattning som
före ombildningen.

56 § När ett europabolag bildas på annat sätt än genom
ombildning, skall arbetstagarnas rätt att välja, utse, föreslå
eller avvisa ett antal ledamöter i europabolagets förvaltnings-
eller tillsynsorgan motsvara den högsta andel som gällde i
något av de deltagande bolagen före registreringen.

57 § Arbetstagarrådet skall besluta hur platser i
europabolagets förvaltnings- eller tillsynsorgan skall fördelas
mellan ledamöter som företräder arbetstagare från olika EES-
stater. Fördelningen skall ske proportionellt i förhållande
till andelen arbetstagare i europabolaget, dess dotterbolag och
filialer i varje EES-stat.

Om inte arbetstagarna i samtliga EES-stater blir representerade
vid fördelningen enligt första stycket, skall en plats undantas
från den proportionella fördelningen. Den undantagna platsen
skall tilldelas arbetstagarna i den EES-stat där europabolaget
skall ha sitt säte. Om dessa arbetstagare redan är
representerade skall platsen i stället tilldelas arbetstagarna
i den EES-stat som har flest arbetstagare av dem som blivit
utan representation.

58 § Arbetstagarrådet skall utse ledamöter till de platser i
förvaltnings- eller tillsynsorganet som fördelats mellan
arbetstagarna i olika EES-stater enligt 57 §. Om en EES-stat
har en nationell ordning för val av arbetstagarledamöter till
förvaltnings- eller tillsynsorgan, skall i stället den
ordningen tillämpas för val av ledamöter till platser som
tilldelats arbetstagare från den staten.

59 § Ledamöter till de platser i förvaltnings- eller
tillsynsorganet som tilldelats arbetstagare i Sverige utses av
lokala arbetstagarorganisationer enligt 39 eller 40 §.
Organisationerna får enas om att överlåta sin rätt att utse
ledamöter till arbetstagarrådet.

60 § Den som utser arbetstagarledamöter till förvaltnings-
eller tillsynsorganet enligt 58 och 59 §§ skall bestämma
mandatperiodens längd.

61 § När arbetstagarnas medverkan består i en rätt att föreslå
eller avvisa ledamöter till förvaltnings- eller
tillsynsorganet, bestämmer arbetstagarrådet vilka kandidater
som skall föreslås eller avvisas.

62 § Arbetstagarrepresentanter i förvaltnings- eller
tillsynsorganet skall ha samma rättigheter och skyldigheter som
de ledamöter som företräder aktieägarna.

Arbetstagarrepresentanterna får dock inte delta i behandlingen
av frågor som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller av
andra frågor där arbetstagarrådet eller en
arbetstagarorganisation har ett väsentligt intresse som kan
strida mot europabolagets.

63 § En av arbetstagarrepresentanterna får närvara och delta i
överläggningarna när ett ärende, som senare skall avgöras i
europabolagets förvaltnings- eller tillsynsorgan, förbereds av
därtill särskilt utsedda ledamöter i förvaltnings- eller
tillsynsorganet eller befattningshavare i bolaget.

Övriga bestämmelser

64 § Arbetstagarnas förhandlingsdelegation och ett
arbetstagarråd kan förvärva rättigheter och ikläda sig
skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra
myndigheter.

När ett arbetstagarråd inrättats övertar det alla rättigheter
och skyldigheter från förhandlingsdelegationen och inträder som
part i ett avtal om arbetstagarinflytande i europabolaget.

Skydd för arbetstagarrepresentanter

65 § Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 § och 6-8 §§ lagen
(1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
skall gälla på motsvarande sätt för arbetstagarrepresentanter
som vanligtvis utför sitt arbete i Sverige och utför uppgifter
enligt denna lag.

Tystnadsplikt

66 § De deltagande bolagen eller europabolaget får besluta om
tystnadsplikt för ledamöter i förhandlingsdelegationen eller
arbetstagarrådet samt för de experter som biträder dessa organ,
om det är nödvändigt med hänsyn till bolagets bästa.
Europabolaget får av samma skäl besluta om tystnadsplikt även
för övriga arbetstagarrepresentanter som fullgör uppgifter inom
ett informations- och samrådsförfarande enligt denna lag.

Den som har fått information under tystnadsplikt får trots
tystnadsplikten föra informationen vidare till andra ledamöter
i samma förhandlingsdelegation eller arbetstagarråd och deras
experter. Rätten att föra informationen vidare gäller endast om
uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om tystnadsplikten. I
sådant fall gäller tystnadsplikten även för mottagaren.

Tystnadsplikten skall fortsätta att gälla även efter det att
uppdraget som ledamot, annan arbetstagarrepresentant eller
expert upphört.

Missbruk av förfarandet

67 § Reglerna om europabolag får inte tillämpas i syfte att
frånta eller förvägra arbetstagarna deras rätt till
arbetstagarinflytande.

Om väsentliga förändringar i europabolaget, dess dotterbolag
eller filialer inträffar inom ett år från det att europabolaget
har registrerats och är sådana att arbetstagarna skulle ha fått
ett mer omfattande inflytande om förändringarna gjorts före
registreringen av europabolaget, skall förändringarna anses
gjorda i syfte att frånta eller förvägra arbetstagarna deras
rätt till arbetstagarinflytande, om inte bolaget visar andra
skäl för förändringarna.

Skadestånd

68 § Den som bryter mot denna lag, mot ett avtal enligt lagen
eller mot tystnadsplikt som avses i denna lag skall ersätta
uppkommen skada i enlighet med bestämmelserna i 55 och 56 §§,
57 § andra stycket, 60 § första stycket samt 61 och 62 §§ lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall vad som där sägs
om arbetsgivare gälla även för europabolag och deltagande bolag
samt vad som sägs om arbetstagarorganisation gälla även för
arbetstagarråd, arbetstagarnas förhandlingsdelegation och andra
organ för information och samråd.

En arbetstagare eller en arbetstagarorganisation kan dock inte
med stöd av denna lag kräva skadestånd av en annan arbetstagare
eller arbetstagarorganisation.

Rättegång

69 § Mål om tillämpningen av denna lag ska, i den mån tvisten
avser förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare,
handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister. I ett sådant fall ska Arbetsdomstolen vara
första domstol.

Vid tillämpningen av lagen om rättegången i arbetstvister ska
det som sägs där om arbetsgivare gälla även för europabolag och
deltagande bolag samt det som sägs om arbetstagarorganisation
gälla även för arbetstagarnas förhandlingsdelegation,
arbetstagarråd och andra organ för information och samråd. Det
som sägs där om kollektivavtal ska gälla även för sådana avtal
som avses i denna lag.

Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas
skyndsamt. Lag (2011:429).

70 § När någon vill yrka skadestånd enligt denna lag, gäller i
tillämpliga delar vad som sägs i 64, 65 och 68 §§ lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Vid tillämpningen
av 64 § skall europabolag, deltagande bolag, arbetstagarnas
förhandlingsdelegation samt arbetstagarrådet och andra organ
för information och samråd anses ha förhandlingsrätt enligt
10 § lagen om medbestämmande i arbetslivet. Den tid enligt 65 §
inom vilken talan senast skall väckas, skall dock vara åtta
månader.