Förordning (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt

SFS nr
2004:619
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1106

Syfte och förutsättningar för stöd

1 § För att främja utbyggnad av infrastruktur för
informationsteknik (IT) som prioriteras av närings- och
regionalt utvecklingspolitiska skäl får stöd lämnas till en
kommun för projekt för att etablera telenät med hög
överföringskapacitet på orter och i områden där telenätet är
eftersatt. Stödet lämnas i form av kreditering på skattekonto
enligt 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av
stöd till kommuner för anläggande av telenät.

Stöd enligt denna förordning lämnas under de förutsättningar
som anges i 4-7 §§.

2 § Med etablering av telenät med hög överföringskapacitet
avses i denna förordning telenät enligt förordningen
(2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala
telenät, förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för
anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen
(2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning
till rikstäckande telenät.

3 § I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som
sägs om länsstyrelsen i 4, 5 och 12-19 §§ i stället gälla det
regionala självstyrelseorganet.

I Gotlands län och Kalmar län skall vad som sägs om
länsstyrelsen i dessa bestämmelser i stället gälla
samverkansorganet.

4 § Stöd får lämnas endast om kommunen har upprättat ett av
länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 §
förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande
av IT-infrastrukturprogram.

5 § Stöd får lämnas för ett projekt som är förenligt med
kommunens IT-infrastrukturprogram och där utbyggnad inte bedöms
komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det
att programmet har upprättats och godkänts. Stöd får lämnas
endast för projekt för att etablera telenät på orter och i
områden där telenätet är eftersatt i enlighet med 2 § i de
kommuner där länsstyrelsen bedömer att det behövs.
Länsstyrelsen skall vid sin bedömning samråda med kommunerna i
länet. Etablering av telenät sker genom anläggande av nytt
telenät eller genom förvärv av telenät. För etablering av
telenät som avses i förordningen (2001:350) om stöd till
kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och
förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av
anslutning till rikstäckande telenät kan etablering också ske
genom hyra av telenät.

Stödet skall avse stödberättigande åtgärder som har utförts
under perioden 1 januari 2004-31 december 2007.
Förordning (2006:1460).

6 § Stöd får inte lämnas för projekt eller del av projekt som
får stöd enligt förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner
för anläggande av lokala telenät, förordningen (2001:350) om
stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät
m.m. eller förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för
anläggande av anslutning till rikstäckande telenät.

7 § Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen
upphandlar tillhandahållandet av telenät. Vid upphandlingen ska
principerna i 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling tillämpas. Om upphandlingen inte medfört skäliga
anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen.
Förordning (2007:1106).

Underlag för stöd och stödets storlek

8 § I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader
för projektering, material, arbete, maskinhyra och
dokumentering samt liknande kostnader som är nödvändiga för att
etablera telenät. Även kostnader för att förvärva eller hyra
anslutning till telenät får ingå i underlaget. Kostnader för
utnyttjande av mark får dock inte ingå i underlaget.

9 § Länsstyrelsen får inom ramen för de belopp som anges i
bilagan till denna förordning lämna stöd till kommuner med
högst femtio procent av det stödberättigande underlaget. Av de
belopp som anges i bilagan får högst hälften fördelas under år
2004.

10 § Kommunen skall svara för att minst fem procent av det
stödberättigande underlaget medfinansieras.

11 § Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen frångå den
andel stöd som anges i 9 § liksom den andel medfinansiering som
anges i 10 §.

Ansökan och beslut

12 § En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det
län där kommunen är belägen. Ansökan skall innehålla en
beskrivning av det projekt som ansökan avser och stämma överens
med det kommunala IT-infrastrukturprogrammet.

13 § Efter ansökan lämnar länsstyrelsen förhandsbesked om ett
visst projekt är av sådan art att stöd kan lämnas. Ansökan får
avslås om en etablering av telenätet inte är ändamålsenlig.

Kan stöd lämnas endast för en del av projektet skall det framgå
av förhandsbeskedet. Om ansökan om stöd görs inom ett år från
dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för
beskedet inte har ändrats, är förhandsbeskedet bindande för
frågan om projektet är av sådan art att stöd kan lämnas för
det.

14 § Länsstyrelsen skall besluta om stödets storlek sedan
kostnaden för projektet fastställts. Länsstyrelsen skall lämna
Skatteverket de uppgifter som behövs för kreditering enligt
15 §.

15 § Stöd som beviljats av en länsstyrelse skall tillgodoföras
kommunen genom kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner
för anläggande av telenät. Hälften av det beviljade beloppet
skall krediteras när beslut om stödets storlek har fattats och
den resterande delen när kommunen underrättat länsstyrelsen om
att projektet är färdigt och slutredovisningen godkänts av
länsstyrelsen.

Återkrav

16 § Länsstyrelsen får återkräva stödet eller en del av det
under en tid av fem år från den dag stödets storlek bestämts
slutligt om

1. kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har
föranlett att stödet beviljades,

2. kommunen på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för
högt belopp,

3. stödet använts för något annat än det som avsetts, eller

4. kommunen dröjt med genomförandet av projektet så att stödet
upphört att gälla.

Tillsyn och uppföljning

17 § Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att beviljade stöd
utnyttjas för avsett ändamål och överensstämmer med föreskrivna
villkor samt att den som tillhandahåller anslutning till
telenät kan särredovisa vad stödet använts till. Länsstyrelsen
skall också svara för uppföljningen av ärendena.

18 § Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter
bevaka statens rätt gentemot mottagaren av stöd. Länsstyrelsen
får då efterskänka statens rätt.

19 § Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2004:619

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004. Förordningen
får dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2004.

Bilaga

Län/region Belopp i kronor

Stockholm 29 508 264
Uppsala 20 588 110
Södermanland 14 592 659
Östergötland 16 178 971
Jönköping 21 405 158
Kronoberg 12 754 398
Kalmar 16 704 159
Gotland 9 563 551
Blekinge 17 925 517
Skåne 54 711 700
Halland 22 721 273
Västra Götaland 65 003 268
Värmland 17 047 951
Örebro 20 083 915
Västmanland 12 020 127
Dalarna 20 954 071
Gävleborg 24 330 205
Västernorrland 17 432 331
Jämtland 23 503 602
Västerbotten 34 748 108
Norrbotten 28 222 662
Riket 500 000 000