Lag (2004:629) om trängselskatt

SFS nr
2004:629
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2004-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:253

Inledande bestämmelser

1 § Trängselskatt skall betalas till staten enligt denna lag.

2 § Skatteverket är beskattningsmyndighet.

För beskattningsmyndighetens räkning ska Transportstyrelsen,
genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i
vägtrafikregistret, besluta om trängselskatt och
tilläggsavgift, om inte annat följer av 15, 15 a eller 20 §,
samt verkställa uppbörd av sådan skatt och avgift.
Lag (2008:1381).

3 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse
som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

3 a § Bestämmelserna i 26 och 27 §§ förvaltningslagen
(1986:223) ska inte tillämpas i fråga om Transportstyrelsens
beslut enligt denna lag. Lag (2008:1381).

3 b § I ärenden och mål om trängselskatt och tilläggsavgift
enligt denna lag gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244) om

1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning
i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §, samt

2. betalningssäkring i 46 kap., 68 kap. 1 §, 69 kap. 13–18 §§
och 71 kap. 1 §. Lag (2011:1259).

Skattepliktiga fordon

4 § Trängselskatt betalas för en bil som när
skattskyldigheten inträder enligt 9 §

1. är införd i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska
register, eller

2. brukas med stöd av saluvagnslicens. Lag (2014:1501).

5 § Skattepliktig är inte

1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är
undantagen från skatteplikt i Sverige,

2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i
vägtrafikregistret,

3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,

4. EG-mobilkran, eller

5. bil som enligt 6 § undantagits från skatteplikt.
Lag (2009:229).

Befrielse från skatteplikt i vissa fall

6 § Skatteverket ska besluta om att undanta en viss bil från
skatteplikt efter ansökan från

1. den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
(1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om
trafik, transporter och kommunikationer, eller

2. den som beviljats motsvarande tillstånd i ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns synnerliga skäl, ska ett undantag enligt första
stycket gälla två bilar.

Befrielse från skatteplikt enligt första eller andra stycket
får inte medges om bilen enligt anteckning i
vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register
används i yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om
gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av
personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av
rådets direktiv 96/26/EG, i den ursprungliga lydelsen eller
yrkestrafiklagen (2012:210) eller i taxitrafik enligt
taxitrafiklagen (2012:211). Lag (2014:1501).

7 § Har upphävts genom lag (2007:616).

Skattskyldighet

8 § Skattskyldig är ägaren av bilen.

Som ägare av bilen anses

1. den som när skattskyldigheten inträder är eller bör vara
upptagen som ägare i vägtrafikregistret,

2. i fråga om en bil som används med stöd av saluvagnslicens,
den som när skattskyldigheten inträder innehar licensen,
eller

3. den som när skattskyldigheten inträder är upptagen som
ägare i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret
eller, om innehavare finns registrerad i det utländska
registret, innehavaren. Lag (2014:1501).

Skattskyldighetens inträde

9 § Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas
vid passage av en sådan betalstation i Stockholms kommun som
anges i bilaga 1 till denna lag.

Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid
passage av en sådan betalstation i Göteborgs kommun som anges
i bilaga 2 till denna lag. Lag (2010:1023).

Skattens omfattning

10 § Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt
skattens storlek anges för Stockholms kommun i bilaga 1 till
denna lag.

Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt
skattens storlek anges för Göteborgs kommun i bilaga 2 till
denna lag. Lag (2010:1023).

Beskattningsbeslut

11 § Beskattningsbeslut ska fattas för varje bil, för vilken
skattskyldighet enligt 9 § har inträtt. Varje beslut ska avse
en kalendermånad.

Om mer än en person under en kalendermånad blivit skattskyldig
för en bil, ska ett beskattningsbeslut fattas för varje
skattskyldig.

Beskattningsbeslut enligt 2 § andra stycket ska fattas senast
den 20 i kalendermånaden efter den månad som beslutet avser.
Lag (2008:185).

Betalningstid för trängselskatt som har påförts genom
automatiserad behandling

12 § Trängselskatt, som har beslutats enligt 2 § andra stycket,
ska betalas senast den sista dagen i andra kalendermånaden
efter den månad som beslutet avser. Lag (2008:185).

13 § Har upphävts genom lag (2008:185).

Tilläggsavgift

14 § Om trängselskatt inte betalas inom den tid som anges i
12 §, 15 § andra stycket eller 15 a § andra stycket, ska en
särskild avgift (tilläggsavgift) påföras den skattskyldige med
500 kronor. Tilläggsavgift får påföras en skattskyldig högst en
gång per bil och kalendermånad.

Beslut om tilläggsavgift enligt 2 § andra stycket ska fattas
senast 20 dagar efter dagen då skatten skulle ha betalats.

Tilläggsavgift och obetald trängselskatt ska betalas senast 30
dagar efter dagen för beslutet om tilläggsavgift.
Lag (2008:185).

Rättelse

14 a § Om trängselskatt eller tilläggsavgift som har beslutats
enligt 2 § andra stycket har blivit uppenbart oriktig på grund
av misstag vid den automatiserade behandlingen, ska
Transportstyrelsen rätta beslutet. Lag (2008:1381).

Beslut när trängselskatt eller tilläggsavgift inte har påförts
genom automatiserad behandling

15 § Om det inte har fattats något beslut om trängselskatt
eller tilläggsavgift enligt 2 § andra stycket, får
beskattningsmyndigheten besluta i frågan. Sådant beslut får
fattas, i fråga om trängselskatt, senast 60 dagar efter den dag
då ett beslut enligt 2 § andra stycket senast skulle ha kunnat
fattas och, i fråga om tilläggsavgift, senast 60 dagar efter
dagen då skatten skulle ha betalats.

Trängselskatt eller tilläggsavgift som har påförts enligt
första stycket ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen.
Lag (2008:185).

Omprövning

15 a § Beskattningsmyndigheten ska ompröva beslut om
trängselskatt eller tilläggsavgift, om den skattskyldige begär
det eller det finns andra skäl.

Trängselskatt eller tilläggsavgift som har påförts vid
omprövning ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen.
Lag (2008:185).

15 b § När beskattningsmyndigheten på eget initiativ omprövar
ett beslut, ska omprövningsbeslutet fattas senast 60 dagar
efter dagen för det första beslutet som fattats i frågan.

En begäran av den skattskyldige om omprövning ska ha kommit in
till beskattningsmyndigheten senast 60 dagar efter dagen för
det första beslutet som fattats i frågan. Om Transportstyrelsen
har beslutat om rättelse eller om beskattningsmyndigheten på
eget initiativ har omprövat ett beslut, ska en begäran om
omprövning av beslutet ha kommit in senast 60 dagar efter
beslutsdagen.

När beskattningsmyndigheten på den skattskyldiges begäran
omprövar ett beslut om tilläggsavgift, får myndigheten
samtidigt till den skattskyldiges fördel ompröva det
beskattningsbeslut som föregått tilläggsavgiften, även om tiden
för att begära omprövning av detta beslut har gått ut.
Lag (2008:1381).

Inbetalning av skatt och avgift

16 § Inbetalning av skatt och avgift skall göras genom
insättning på ett särskilt konto för skatte- och
avgiftsbetalningar enligt denna lag.

Skatten och avgiften anses ha betalats den dag då betalningen
har bokförts på det särskilda kontot.

Anstånd med betalning

17 § Bestämmelserna i 63 kap. 2, 4–7 och 23 §§, 65 kap. 4 §
första stycket och 7 § samt 67 kap. 5 § första stycket 6
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas i fråga om
anstånd med betalning av trängselskatt och tilläggsavgift. Med
skattetillägg ska då i stället avses tilläggsavgift.
Lag (2011:1259).

Befrielse och återbetalning

18 § Beskattningsmyndigheten får, självmant eller efter ansökan
av den skattskyldige, besluta att trängselskatt eller
tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut, eller ska
återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att
ta ut skatten eller avgiften. Lag (2008:185).

Användningsförbud

18 a § En skattepliktig bil får inte användas om
trängselskatt eller tilläggsavgift inte har betalats inom den
tid som anges i 12 §, 14 § tredje stycket, 15 § andra stycket
eller 15 a § andra stycket. Användningsförbudet inträder dock
först när

1. obetald trängselskatt och tilläggsavgift uppgår till mer
än 5 000 kronor, och

2. minst sex månader har gått från den dag då ett belopp
överstigande 5 000 kronor senast skulle ha betalats.

I den totala skulden ska inte räknas in

1. skatt eller avgift som en tidigare ägare av bilen är
skyldig att betala och som har beslutats efter ägarbytet,
eller

2. skatt eller avgift för vilken anstånd med betalningen
gäller.

Användningsförbudet gäller till dess den totala skuld som har
lett till förbudet har betalats.

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket medge att en
viss bil får användas trots bestämmelserna i första
stycket. Lag (2014:1501).

18 b § Om en bil har sålts vid en exekutiv försäljning eller
av ett konkursbo, får den användas av den nya ägaren även om
trängselskatt eller tilläggsavgift som en tidigare ägare är
skattskyldig för inte har betalats. Detsamma gäller för en
bil som tillhör ett konkursbo i fråga om trängselskatt eller
tilläggsavgift som konkursgäldenären eller en tidigare ägare
är skattskyldig för. Lag (2014:1501).

18 c § Om en bil används i strid med 18 a §, ska en polisman
eller bilinspektör ta hand om bilens registreringsskyltar.

Den som enligt första stycket har tagit hand om
registreringsskyltarna får medge att bilen förs till närmaste
lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats.
Lag (2014:1501).

Överklagande

19 § Beslut som avses i 15, 15 a, 17 och 18 §§ samt 18 a §
fjärde stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol
av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos
Skatteverket. Beslut som avses i 6 § får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol av den sökande eller av det
allmänna ombudet hos Skatteverket. Andra beslut enligt denna
lag får inte överklagas.

Bestämmelserna i 67 kap. 7–10 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska tillämpas i fråga om behörig
förvaltningsrätt. Lag (2014:1501).

20 § Överklagande av den skattskyldige eller av sökanden skall
ha kommit in till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från
den dag då den skattskyldige eller sökanden fick del av
beslutet. Överklagande av allmänna ombudet skall ha kommit in
till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från dagen för det
överklagade beslutet.

Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges
förmån. Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

Beskattningsmyndigheten skall snarast ompröva det överklagade
beslutet. Detta gäller dock inte om överklagandet skall
avvisas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 § Vid handläggning i förvaltningsrätt av mål om
tilläggsavgift skall muntlig förhandling hållas, om den
skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte,
om det finns anledning att anta att tilläggsavgiften inte
kommer att tas ut. Lag (2009:843).

22 § En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett
beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att
betala den skatt eller avgift som omprövningen eller
överklagandet avser.

Verkställighet

23 § Om skatt eller avgift enligt denna lag inte betalas i rätt
tid, skall den lämnas för indrivning. Regeringen får meddela
föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för ett
ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får
verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Övergångsbestämmelser

2004:629

1. Denna lag, utom bilagan till lagen, träder i kraft den 1
januari 2005.

2. Bilagan till lagen träder i kraft den dag regeringen
bestämmer och gäller till och med utgången av juli 2006, men
tillämpas även därefter för förhållanden som hänför sig till
tiden före den 1 augusti 2006.

2006:334

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006. Äldre bestämmelse
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2007:616

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2008:185

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

2008:1041

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. För bil som före ikraftträdandet dels är införd i
vägtrafikregistret, dels är undantagen från skatteplikt enligt
5 § 4, gäller 5 § i sin äldre lydelse till och med den 31 juli
2012.

2010:1023

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Bestämmelserna i 9 § andra stycket och 10 § andra stycket
tillämpas från och med den 1 januari 2013.

2011:1259

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas
på skatt för vilken skattskyldighet inträder efter utgången av
2011.

2. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för
ombud, biträde eller utredning i 3 b § tillämpas på kostnader
i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.

3. De nya bestämmelserna om anstånd med betalning av skatt och
avgift i 17 § tillämpas från och med ikraftträdandet.
Bestämmelserna om ränta i 17 § tillämpas dock på ränta som
hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta
som hänför sig till tid dessförinnan gäller bestämmelserna om
ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

2011:1490

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. För passager av betalstationer som sker under perioden den
1 januari 2013 till och med den 31 december 2014 gäller
punkten 2 i sin äldre lydelse.

2013:1067

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av
betalstationer som sker före ikraftträdandet.

2014:248

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av
betalstationer som sker före ikraftträdandet.

2014:1501

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för passager av
betalstationer som sker före ikraftträdandet.

Bilaga 1 /Upphör att gälla U:2015-09-07/

Stockholms kommun

1. Karta av vilken framgår var de skattebelagda
betalstationerna skall placeras.

/Kartan är inte med här/

2. Trängselskatt skall betalas under vardagar utom lördagar
under följande tider och med följande belopp vid passage av en
sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag
och under juli månad skall dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten
för passagen skall bestämmas av timmen och den påbörjade
minuten.

Tider Skattebelopp
klockan kronor

6.30-6.59 10

7.00-7.29 15

7.30-8.29 20

8.30-8.59 15

9.00-15.29 10

15.30-15.59 15

16.00-17.29 20

17.30-17.59 15

18.00-18.29 10

3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil skall högst
uppgå till 60 kronor.

4. Skattskyldigheten enligt 9 § inträder inte om en bil vid
passage till eller från Lidingö kommun passerar två skilda
betalstationer, varav den ena skall vara någon av
betalstationerna vid Gasverksvägen, Lidingövägen eller Norra
Hamnvägen, och tiden mellan passagerna inte överstiger 30
minuter. Lag (2010:1023).

Bilaga 1 /Träder i kraft I:2015-09-07/

Stockholms kommun

1. Karta av vilken framgår var de skattebelagda
betalstationerna ska placeras.

/Kartan är inte med här/

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar
under följande tider och med följande belopp vid passage av
en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före
helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut.
Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den
påbörjade minuten.

Tider Skattebelopp

klockan kronor

6.30–6.59 10

7.00–7.29 15

7.30–8.29 20

8.30–8.59 15

9.00–15.29 10

15.30–15.59 15

16.00–17.29 20

17.30–17.59 15

18.00–18.29 10

3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst
uppgå till 60 kronor. Lag (2013:1067).

Bilaga 1 /Träder i kraft I:2016-01-01/

Stockholms kommun

1. Kartor av vilka det framgår var de skattebelagda
betalstationerna ska placeras.

Stockholms innerstad

/Kartan är inte med här/

Essingeleden

/Kartan är inte med här/

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar
under följande tider och med följande belopp vid passage av
en sådan betalstation som är markerad på kartorna. I fråga om
kartan som benämns Essingeleden gäller detta för passage på
Essingeleden över den streckade linjen på kartan, dock inte
för trafik till och från Drottningholmsvägen öster om
Essingeleden eller till och från Lindhagensgatan.

Dag före helgdag och under juli månad ska ingen skatt tas ut.
Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den
påbörjade minuten.

Stockholms innerstad

Tider Skattebelopp

klockan kronor

6.30–6.59 15

7.00–7.29 25

7.30–8.29 35

8.30–8.59 25

9.00–9.29 15

9.30–14.59 11

15.00–15.29 15

15.30–15.59 25

16.00–17.29 35

17.30–17.59 25

18.00–18.29 15

Essingeleden

Tider Skattebelopp

klockan kronor

6.30–6.59 15

7.00–7.29 22

7.30–8.29 30

8.30–8.59 22

9.00–9.29 15

9.30–14.59 11

15.00–15.29 15

15.30–15.59 22

16.00–17.29 30

17.30–17.59 22

18.00–18.29 15

3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst
uppgå till 105 kronor. Lag (2014:248).

Bilaga 2

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda
betalstationerna ska placeras.

/Kartan är inte med här/

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar
under följande tider och med följande belopp vid passage av en
sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag
och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten
för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade
minuten.

Tider Skattebelopp
klockan kronor

6.00–6.29 9

6.30–6.59 16

7.00–7.59 22

8.00–8.29 16

8.30–14.59 9

15.00–15.29 16

15.30–16.59 22

17.00–17.59 16

18.00–18.29 9

3. Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare
passager av betalstation som sker inom 60 minuter från en
passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket
inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som
ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt
och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp som gäller
för en enskild gjord passage under denna period.

4. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst
uppgå till 60 kr. Förordning (2011:1490).