Lag (2004:656) om utsläpp av koldioxid

SFS nr
2004:656
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2004-06-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1199
Upphävd
2005-01-01

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillstånd till utsläpp av
koldioxid och om tilldelning av utsläppsrätter för tidsperioden
2005-2007.

2 § I denna lag förstås med

anläggning: en fast teknisk enhet där det bedrivs en verksamhet
som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd enligt denna
lag, liksom all annan därmed direkt förknippad verksamhet som
tekniskt sett är knuten till de verksamheter som bedrivs på
platsen och som kan påverka utsläpp och föroreningar,

handelsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring
av rådets direktiv 96/61/EG,

utsläpp av koldioxid: frigörande i atmosfären av koldioxid från
källor belägna inom en anläggning,

verksamhetsutövare: varje fysisk eller juridisk person som
driver eller innehar en verksamhet eller anläggning eller som
på annat sätt har rätt att fatta avgörande ekonomiska beslut om
verksamhetens eller anläggningens tekniska drift.

2 kap. Tillstånd till utsläpp av koldioxid

1 § Efter utgången av år 2004 får utsläpp av koldioxid inte ske
utan tillstånd enligt denna lag, om utsläppet sker från

1. förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på
mer än 20 megawatt eller anläggning som är ansluten till ett
fjärrvärmenät med en total installerad tillförd effekt över 20
megawatt,

2. mineraloljeraffinaderi,

3. koksverk,

4. anläggning för produktion eller bearbetning av järnmetaller,

5. anläggning för produktion av cementklinker eller kalk i
roterugn, produktion av glas samt tillverkning av keramiska
produkter genom bränning, samt

6. anläggning för tillverkning av papper, papp eller
pappersmassa.

Första stycket gäller inte anläggning eller del av anläggning
som används endast för forskning eller utveckling samt provning
av nya produkter eller nya processer. Det gäller inte heller
anläggning för hantering av farligt avfall eller
hushållsavfall.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att anläggningar som avses i 1 § första
stycket på grund av anläggningens kapacitet inte skall omfattas
av tillståndsplikten, om sådana föreskrifter är förenliga med
handelsdirektivet.

Regeringen får också föreskriva att om samma verksamhetsutövare
utövar flera verksamheter inom samma sektor och inom samma
anläggning eller på en och samma plats, skall dessa
verksamheters produktionskapacitet räknas samman.

Regeringen får i det enskilda fallet ge dispens från
tillståndsplikt enligt 1 §, om Europeiska kommissionen har
medgett ett tillfälligt undantag enligt artikel 27 i
handelsdirektivet.

3 § Frågor om tillstånd till utsläpp av koldioxid prövas av den
tillståndsmyndighet som regeringen bestämmer efter ansökan av
verksamhetsutövaren.

En ansökan skall innehålla uppgifter om

1. anläggningen och de verksamheter som bedrivs, inklusive den
teknik som används,

2. råvaror och insatsvaror vars användning sannolikt kommer att
ge upphov till utsläpp av koldioxid,

3. anläggningens utsläppskällor av koldioxid,

4. de åtgärder som planeras för övervakning och rapportering,
och

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i
1-4.

4 § Tillstånd till utsläpp av koldioxid skall lämnas, om det
för anläggningen finns erforderliga tillstånd enligt
miljöbalken eller äldre miljölagstiftning samt om
verksamhetsutövaren bedöms kunna övervaka och rapportera
verksamhetens utsläpp av koldioxid på ett tillförlitligt sätt.

5 § Ett tillstånd till utsläpp av koldioxid får omfatta en
eller flera anläggningar på samma plats om anläggningarna drivs
av samma verksamhetsutövare.

Ett tillstånd får avse en del av en anläggning.

6 § Ett tillstånd till utsläpp av koldioxid skall förenas med
villkor om att utsläppen skall övervakas genom beräkning eller
mätning.

Tillståndet skall också förenas med villkor om rapporteringen.
Denna skall för varje anläggning innehålla

1. en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som
används, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om
mätningens eller beräkningens säkerhet, och

2. uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

Tillståndet skall även förenas med villkor om skyldighet att
överlämna utsläppsrätter motsvarande gjorda utsläpp för
annullering i enlighet med bestämmelser i handelsdirektivet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om övervakning och rapportering.

7 § Verksamhetsutövaren skall till tillståndsmyndigheten
omedelbart anmäla varje planerad förändring av anläggningens
eller verksamhetens art eller funktion och varje utvidgning av
anläggningen eller verksamheten, om ändringen eller
utvidgningen kan påverka utsläppen av koldioxid.

Om en ny verksamhetsutövare tar över driften av den eller de
verksamheter som bedrivs på anläggningen, skall
verksamhetsutövaren omgående anmäla detta till
tillståndsmyndigheten.

8 § Tillståndsmyndigheten skall pröva om en förändring eller
utvidgning av anläggningen eller verksamheten eller om ett byte
av verksamhetsutövare gör det nödvändigt att förena tillståndet
med ändrade eller nya villkor om övervakning och rapportering.
Om myndigheten finner att ändrade eller nya villkor behövs och
de förutsättningar som anges i 4 § är uppfyllda, skall
myndigheten ersätta det tidigare tillståndet med ett nytt
tillstånd.

9 § Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd till
utsläpp av koldioxid om

1. ett villkor som tillståndet är förenat med inte har följts
och avvikelsen är av allvarlig art,

2. erforderliga tillstånd enligt miljöbalken eller äldre
miljölagstiftning saknas, eller om

3. en ny verksamhetsutövare inte uppfyller de krav som följer
av 4 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

3 kap. Tilldelning av utsläppsrätter

1 § Utsläpp av koldioxid som görs med stöd av tillstånd enligt
denna lag skall täckas av sådana utsläppsrätter som avses i
detta kapitel.

En verksamhetsutövare som har tillstånd till utsläpp enligt 2
kap. skall efter ansökan utan betalning tilldelas
utsläppsrätter för den eller de anläggningar som omfattas av
tillståndet.

En verksamhetsutövare som inte har tillstånd enligt 2 kap. kan
erhålla en tilldelning av utsläppsrätter som är beroende av att
ett sådant tillstånd meddelas.

Om verksamhetsutövaren har fler än en anläggning, skall
tilldelning göras för var och en av anläggningarna.

2 § Varje utsläppsrätt medför rätt att släppa ut ett ton
koldioxid under en fastställd period i enlighet med
bestämmelserna i denna lag och föreskrifter som meddelas med
stöd av lagen.

3 § Regeringen skall meddela föreskrifter om tilldelning av
utsläppsrätter, grundade på den nationella fördelningsplan som
avses i artikel 9 i handelsdirektivet.

4 § Frågor om tilldelning av utsläppsrätter prövas av den
myndighet som regeringen bestämmer.

4 kap. Tillsyn

1 § Tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen skall utövas av den
tillsynsmyndighet som regeringen bestämmer.

2 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen. En begäran får förenas med vite.

3 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs
för att trygga efterlevnaden av de föreskrifter som omfattas av
tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite.

4 § Tillsynsmyndigheten skall på begäran få tillträde till
anläggningar som avses i denna lag samt lokaler och områden som
hör till sådana anläggningar i den utsträckning det behövs för
tillsynen. Denna rätt omfattar inte bostäder.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för
tillsynen.

5 § Om det finns anledning anta att den som omfattas av
tillsynen har begått brott, får denne inte föreläggas vid vite
att medverka i utredning av en fråga som har samband med den
gärning som brottsmisstanken avser.

5 kap. Straffbestämmelser

1 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen

1. driver verksamhet som medför utsläpp av koldioxid utan att
inneha tillstånd enligt denna lag,

2. lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter om övervakning
och rapportering i en ansökan om tillstånd enligt 2 kap.,

3. underlåter att göra anmälan enligt 2 kap. 7 §, eller

4. lämnar oriktiga eller uppenbart vilseledande uppgifter i en
ansökan om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 § och
därigenom skulle kunna föranleda att ett för stort antal
utsläppsrätter tilldelas.

I ringa fall döms inte till ansvar.

2 § Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är
belagd med straff enligt brottsbalken.

3 § Den som överträtt ett vitesföreläggande får inte dömas till
ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av
föreläggandet.

6 kap. Överklagande

1 § Beslut av tillståndsmyndigheten om tillstånd enligt 2 kap.
får överklagas hos miljödomstolen. I 23 kap. 1 § miljöbalken
finns bestämmelser om överklagande av miljödomstolens domar och
beslut.

2 § Beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. och
begäran eller förelägganden enligt 4 kap. 2 eller 3 §§ som
förenats med vite får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

3 § Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2004:656

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

2. Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. kommit in till
tillståndsmyndigheten men ärendet inte avgjorts före den 1
januari 2005, får myndigheten besluta att utsläpp av koldioxid
tills vidare får ske trots att tillståndsfrågan inte slutligt
har avgjorts. Ett sådant beslut skall förenas med villkor om
rapportering av utsläpp och om överlämnande av utsläppsrätter.