Förordning (2004:657) om utsläpp av koldioxid

SFS nr
2004:657
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2004-06-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1205
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:698

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen
av lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid för tidsperioden
2005-2007.

2 § Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt 2 kap. 3 §
lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid. Länsstyrelsen är
också tillsynsmyndighet enligt 4 kap. 2-4 §§ samma lag.

Naturvårdsverket är den myndighet som planerar, utreder och
prövar frågor om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.
4 § lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid. Naturvårdsverket
har också det övergripande tillsynsansvaret enligt 4 kap. samma
lag.

Definitioner

3 § Vid tillämpningen av denna förordning har begrepp och
uttryck den betydelse som anges i 4-9 §§. I övrigt har begrepp
som används i denna förordning den betydelse som anges i 1 kap.
2 § lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid.
Förordning (2004:698).

4 § Med anläggning inom el- och fjärrvärmesektorn avses en
anläggning vars huvudsakliga aktivitet är att producera el
eller fjärrvärme. Förbränningsanläggningar, oavsett
verksamhetsutövare, inom industri som anges i 2 kap. 1 § lagen
(2004:656) om utsläpp av koldioxid eller inom övrig
tillverkningsindustri eller inom jord-, skogs- eller vattenbruk
tillhör inte el- och fjärrvärmesektorn.

5 § Med befintlig anläggning avses en anläggning som tagits i
drift före den tidpunkt då den nationella fördelningsplan som
avses i 3 kap. 3 § lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid
lämnades till Europeiska gemenskapernas kommission.

6 § Med exceptionell händelse avses en händelse av teknisk art
som inneburit en tillfällig förändring av anläggningens drift,
såsom driftstopp, kraftiga driftstörningar till följd av
haverier, större ombyggnad eller annan liknande händelse av
allvarlig art och vars inverkan på utsläppen inneburit en
utsläppsminskning som motsvarar minst 10 procent av de
genomsnittliga utsläppen övriga år under den
fördelningsgrundande perioden. Med exceptionell händelse avses
inte utsläppsförändringar som enbart beror på konjunktur-,
temperatur- eller nederbördseffekter.

7 § Med kraftvärmeanläggning avses en enhet inom vilken det i
en process sker en integrerad och samtidig produktion av
termisk energi och elektrisk eller mekanisk energi och som
uppfyller kraven på högeffektiv kraftvärme enligt bilaga III
till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11
februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av
efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för
energi och om ändring av direktiv 92/42/EG.

8 § Med ny deltagare avses en ny anläggning som inte var tagen
i drift, eller en förändring i en befintlig anläggning genom en
ändring av dess art eller funktion eller dess utvidgning som
inte var tagen i drift, vid den tidpunkt då den nationella
fördelningsplanen överlämnades till Europeiska gemenskapernas
kommission.

Med ändring av anläggningens art avses att en ny kategori av
produkter tillverkas och med ändring av funktion avses att en
ny typ av produktionsprocess används. Med utvidgning av
anläggningen avses ökning av installerad produktionskapacitet
till följd av teknisk förändring eller utbyggnad av
anläggningen eller därmed direkt förknippad verksamhet som är
tekniskt sett knuten till verksamheten i anläggningen och som
kan påverka utsläppen.

Endast om ändringen av anläggningens art eller funktion eller
utvidgningen föranleds av rättsakter inom Europeiska
gemenskapen eller är av sådan natur att ett nytt tillstånd,
eller för anmälningspliktiga verksamheter en ny anmälan, krävs
enligt miljöbalken eller förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, skall ändringen medföra att den nya
anläggningen eller förändringen i en befintlig anläggning anses
vara en ny deltagare.

9 § Med råvarurelaterade utsläpp avses utsläpp av koldioxid
från produktionsprocesser vid anläggningar vars verksamheter
omfattas av lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid, och
syftet inte är att framställa el, varmvatten, hetvatten, ånga
eller hetolja, och där koldioxid bildas från fossilt kol som är
bundet till den råvara som skall förädlas eller som tillsätts
för att avlägsna en icke önskvärd komponent från en annan
råvara. För att räknas som råvarurelaterat utsläpp enligt denna
förordning skall det kolhaltiga materialet inte vara utbytbart
till en rimlig kostnad på kort sikt.

Som råvarurelaterade utsläpp av koldioxid menas därmed
koldioxid som frigörs

1. från fossila karbonathaltiga mineral och kolhaltiga fossila
additiv vid tillverkning av cementklinker, kalk, glas, glasull,
keramiska produkter, pappersmassa eller järnmalmpellets,

2. från koks eller antracit som används för reduktion av
järnmalm till metalliskt järn eller skumning av slagg vid
tillverkning av stål i elektrostålverk,

3. vid förbrukning av kolelektroder och injektionskol vid
ståltillverkning,

4. vid förbränning av koks vid regenerering av katalysatorer
vid mineraloljeraffinaderier,

5. vid förbrukning av lättbensin eller naturgas för
vätgasframställning vid mineraloljeraffinaderier,

6. vid förbrukning av fossila karbonathaltiga mineral för
svavelrening eller syrareduktion i rökgaser.

Utsläpp av koldioxid som frigörs vid förbränning av masugnsgas
eller LD-gas vid järn- och stålverk eller
förbränningsanläggningar som är anslutna till järn- och
stålverk räknas också som råvarurelaterade utsläpp.

Med bränslerelaterade utsläpp avses alla utsläpp av koldioxid
med fossilt ursprung som inte utgör råvarurelaterade utsläpp.

Tillståndspliktens omfattning

10 § De anläggningar som anges i 11-16 §§ omfattas av
tillståndsplikt för utsläpp av koldioxid enligt lagen
(2004:656) om utsläpp av koldioxid.

11 § Anläggning i mineralindustrin: en anläggning för
produktion av cementklinker eller kalk i roterugn, produktion
av glas samt tillverkning av keramiska produkter genom bränning
som omfattar produktions- och förbränningsprocesser och avser

1. produktion av cementklinker i roterugn med en
produktionskapacitet som överstiger 500 ton per dag, eller av
kalk i roterugn med en produktionskapacitet som överstiger 50
ton per dag eller i andra typer av ugnar med en
produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag,

2. produktion av glas, inklusive anläggning som är avsedd för
tillverkning av glasfiber, med en smältningskapacitet som
överstiger 20 ton per dag, eller

3. tillverkning av keramiska produkter genom bränning, i
synnerhet takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller
porslin, med en produktionskapacitet som överstiger 75 ton per
dygn eller en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och
med en satsningsdensitet på mer än 300 kilo per kubikmeter per
ugn.

12 § Anläggning för produktion och bearbetning av järnmetaller:
en anläggning som omfattar samtliga produktions- och
förbränningsprocesser direkt förknippade med rostning och
sintring av metallhaltig malm vid tillverkning av
järnmalmpellets. Vidare avses anläggning som omfattar samtliga
produktions- och förbränningsprocesser direkt förknippade med
tillverkning av tackjärn och primär eller sekundär
stålproduktion till och med stränggjutning, om
produktionskapaciteten överstiger 2,5 ton per timme.

13 § Anläggning för tillverkning av papper, papp eller
pappersmassa: en anläggning som omfattar samtliga produktions-
och förbränningsprocesser direkt förknippade med tillverkning
av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial. Vidare avses
anläggning som omfattar samtliga produktions- och
förbränningsprocesser direkt förknippade med produktion av
papper eller papp med en produktionskapacitet som överstiger 20
ton per dag.

14 § Förbränningsanläggning: en gasturbin eller en stationär
förbränningsmotor eller en sådan anläggning inom el- och
fjärrvärmesektorn eller inom övrig näringsverksamhet i vilken
förbränning sker, oavsett vilket bränsle som används, för
produktion av el, varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja.
Däremot avses inte anläggningar där förbränningsprocesser sker
i annan industri än den som nämns i 2 kap. 1 § första stycket
2-6 lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid och där den
genererade värmen används direkt i tillverkningsprocessen, till
exempel vissa ugnar, torkar samt anläggning för värmebehandling
och smältning inom exempelvis kemi- och verkstadsindustrin. För
en förbränningsanläggning inom sådan industri som nämns i 2
kap. 1 § första stycket 2-6 samma lag gäller, om
verksamhetsutövaren är densamma, att förbränningsanläggningen
omfattas av industrianläggningen.

Med en förbränningsanläggning avses inte anläggning för
förbränning av farligt avfall och hushållsavfall, dvs. en
anläggning som har tillstånd enligt miljöbalken, eller enligt
föreskrifter meddelade med stöd av balken, att förbränna
farligt avfall eller hushållsavfall och vars huvudsakliga
aktivitet är att förbränna farligt avfall eller hushållsavfall.
Med farligt avfall och hushållsavfall avses detsamma som i
avfallsförordningen (2001:1063) respektive 15 kap. 2 §
miljöbalken. Med en anläggning för förbränning av farligt
avfall och hushållsavfall menas dock inte en separat teknisk
utrustning som använder fossilt bränsle med en installerad
tillförd effekt över 20 MW som är belägen på samma plats men
som inte har tillstånd att förbränna farligt avfall eller
hushållsavfall. Förordning (2004:698).

15 § Koksverk: en anläggning som omfattar samtliga produktions-
och förbränningsprocesser direkt förknippade med produktion av
koks. Koksverk kan ingå i integrerade stålverk som tekniskt
sett är direkt knutna till anläggningar för produktion och
bearbetning av järnmetaller.

16 § Mineraloljeraffinaderi: en anläggning som omfattar
samtliga produktions- och förbränningsprocesser direkt
förknippade med raffinering av mineralolja.

17 § Om samma verksamhetsutövare utövar flera verksamheter inom
samma bransch enligt 2 kap. 1 § (2004:656) om utsläpp av
koldioxid och inom samma anläggning eller på en och samma
plats, skall dessa verksamheters produktionskapacitet räknas
samman.

Tilldelning av utsläppsrätter

Allmänna bestämmelser

18 § Ansökan om tilldelning får göras hos Naturvårdsverket av
behörig firmatecknare för verksamheter som bedrivs vid
anläggningar som avses i 11-16 §§.

Mellan verksamhetsutövare får dock ingås överenskommelse om att
i de fall gaser som utgör avfall från en produktionsprocess
används som bränsle av en annan verksamhetsutövare än den som
producerar gaserna, skall tilldelning av utsläppsrätter ske
till den verksamhetsutövare som överför gasen. Ansökan om
tilldelning av utsläppsrätter för dessa gaser skall göras av
den verksamhetsutövare som överför gaserna.

Överenskommelse enligt andra stycket skall bifogas ansökan om
tilldelning och vara behörigt undertecknad av
verksamhetsutövarna.

En överenskommelse åsidosätter inte fullgörande av de
skyldigheter som enligt lagen (2004:656) om utsläpp av
koldioxid åvilar respektive verksamhetsutövare.

19 § Ansökan för en befintlig anläggning som tagits i drift
tidigare än den 1 januari 2002 skall innehålla uppgifter såsom
år för driftstart och utsläpp av koldioxid under de
fördelningsgrundande åren, samt, där så är tillämpligt,
prognostiserad produktionsvolym åren 2005-2007, årlig
produktionsvolym avseende åren 1998-2003, tillämpliga
emissionsfaktorer för bränslen och material, effektivt
värmevärde för bränslen och en beskrivning av exceptionella
händelser åren 1998-2003 och tillämpliga emissionsfaktorer.

Ansökan för en ny deltagare och för befintliga anläggningar som
tagits i drift, ändrats eller utvidgats efter den 1 januari
2002, skall innehålla uppgifter såsom datum för driftstart
eller planerad driftstart, en beskrivning av anläggning och
verksamhet samt prognostiserad produktionsvolym och därmed
relaterade utsläpp av koldioxid för åren 2005-2007.

20 § Beslut om tilldelning av utsläppsrätter skall grundas på
de uppgifter som lämnas in av verksamhetsutövaren vid ansökan
om tilldelning. Ett särskilt råd inom Naturvårdsverket skall
granska och bereda ärendena samt lämna förslag till beslut om
tilldelning för varje anläggning till Naturvårdsverket.

Om Naturvårdsverkets slutliga beslut avviker från rådets
förslag till beslut skall beslutet särskilt motiveras av
verket. Naturvårdsverket skall anmäla till regeringen de
ärenden där rådet varit oenigt eller där Naturvårdsverket
avvikit från rådets förslag till beslut.

21 § Principerna för tilldelning av utsläppsrätter till
befintliga anläggningar följer av 23-25 och 32 §§. För nya
deltagare gäller principerna enligt 26-32 §§.

Den mängd utsläppsrätter som beräknas för befintliga
anläggningar tilldelas verksamhetsutövaren för vart och ett av
åren 2005, 2006 och 2007. Den mängd utsläppsrätter som beräknas
för nya deltagare tilldelas för vart och ett av åren 2005, 2006
och 2007 så att det motsvarar den prognostiserade
produktionsnivån under varje år.

22 § Utsläppsrätter utfärdas från den 1 januari 2005.
Verksamhetsutövare över vars ansökan beslut kan fattas senast
den 30 september 2004 får utsläppsrätter utfärdade senast den
28 februari 2005.

Tilldelning avseende befintliga anläggningar

23 § Beslut om tilldelning av utsläppsrätter skall grundas på
de beräknade genomsnittliga utsläppen av koldioxid per år från
respektive anläggning under perioden 1998-2001.

Om anläggningen togs i drift under perioden 1998-2001 eller om
data saknas på grund av att anläggningen bytt
verksamhetsutövare under perioden, beräknas genomsnittliga
utsläpp för ett mindre antal år, dock minst två, enligt
tabellen i bilagan.

Om en eller flera exceptionella händelser inträffat under den
fördelningsgrundande perioden enligt första och andra stycket
kan tilldelningen baseras på de genomsnittliga utsläppen under
åren då exceptionella händelser inte inträffat. Tilldelningen
får dock inte grundas på mindre än två år. Om exceptionella
händelser inträffat under tre eller fyra år skall genomsnittet
baseras på de två år som ger högst tilldelning.

För bränslerelaterade utsläpp från förbränningsanläggningar
inom el- och fjärrvärmesektorn skall tilldelningen utgöra 80
procent av den beräknade tilldelningen enligt första, andra och
tredje stycket.

Har en anläggning tagits i drift, eller om det har skett en
utvidgning av en befintlig anläggning eller en ändring av dess
art eller funktion som krävt nytt tillstånd, eller för
anmälningspliktiga verksamheter en ny anmälan, enligt
miljöbalken eller förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, mellan den 1 januari 2002 och
tidpunkten för den nationella fördelningsplanens överlämnande
till Europeiska gemenskapernas kommission, skall utsläppsrätter
tilldelas med utgångspunkt i riktmärken (benchmark) eller bästa
möjliga teknik enligt vad som följer av 30 och 31 §§.

Tilldelning avseende befintliga anläggningar med
råvarurelaterade utsläpp

24 § Verksamhetsutövare som har anläggningar med
råvarurelaterade utsläpp och som inte är nya deltagare kan
tilldelas utsläppsrätter för en genomsnittlig prognostiserad
ökning av råvarurelaterade utsläpp för anläggningen under
perioden 2005-2007 i förhållande till de genomsnittliga
råvarurelaterade utsläppen under 1998-2001 som beräknats enligt
23 §.

Beräkningen av utsläppsökningen skall göras med utgångspunkt i
prognostiserad produktion som ger upphov till koldioxidutsläpp
och i specifika utsläpp uttryckt i koldioxid per enhet produkt.
De specifika utsläppen beräknas från utfallet i snitt för
perioden 1998-2001 med hänsyn tagen till exceptionella
händelser.

25 § Vid granskningen av verksamhetsutövarens egna prognoser
för råvarurelaterade utsläpp skall prognoserna jämföras med den
historiska produktions- och utsläppsutvecklingen från åren
1998-2001 fram till de senast tillgängliga uppgifterna från
företagen. Jämförelse skall också göras med tillgängliga
internationella och nationella mikro- och makroekonomiska
prognoser och analyser.

Om avvikelser inte kan förklaras utifrån en bedömning av
aktuella marknads- och produktionsförhållanden får avdrag i
beräkningsunderlaget göras efter samråd med
verksamhetsutövaren.

Tilldelning till nya deltagare

26 § Nya deltagare, som vid tidpunkten för inlämnandet av den
svenska nationella fördelningsplanen inte fått erforderliga
tillstånd att bedriva sin verksamhet enligt miljöbalken,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd eller äldre miljölagstiftning, kan ansöka om
tilldelning av utsläppsrätter utan betalning ur en reserv
motsvarande 2,4 miljoner ton koldioxid för perioden 2005-2007.

Ansökningarna skall behandlas enligt principen att de
verksamhetsutövare som innehar tillstånd att släppa ut
koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid och
som först inkommer med ansökan om tilldelning till
Naturvårdsverket tilldelas utsläppsrätter utifrån
beräkningsprinciperna för nya deltagare till dess att
utsläppsrätterna i reserven tar slut. Om två eller flera
verksamhetsutövare ansöker om tilldelning samma dag och det
råder brist på utsläppsrätter i reserven, skall kvarvarande
utsläppsrätter fördelas proportionerligt mellan sökandena.

Ansökningar om tilldelning av utsläppsrätter från reserven
skall prövas löpande.

Verksamhetsutövare som ansöker om tilldelning ur reserven efter
det att utsläppsrätterna tagit slut skall hänvisas till
marknaden för utsläppsrätter.

27 § Till ansökan om tilldelning av utsläppsrätter skall för
den nya deltagaren fogas en rapport om årlig produktion under
perioden 2005-2007. Uppfyller anläggningen förutsättningarna
för tilldelning utan betalning skall en bedömning göras av
produktionen år 2005-2007 utifrån den installerade kapaciteten
och vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en rimlig
utnyttjandegrad, med hänsyn till tekniska och ekonomiska
förutsättningar och omständigheter.

Om den planerade produktionen inte kan styrkas med utgångspunkt
i relevanta ekonomiska och tekniska förhållanden, får avdrag
från de i verksamhetsutövarnas ansökan angivna prognoserna
göras efter samråd med verksamhetsutövaren.

28 § Tilldelning av utsläppsrätter till en ny deltagare när en
del av anläggningen inledningsvis inte omfattats av
handelssystemet på grund av att kapaciteten varit lägre än de
kapacitetsgränser som anges enligt 2 kap. 1 § lagen (2004:656)
om utsläpp av koldioxid eller 11-16 §§, men som sedermera
omfattas av handelssystemet som ny deltagare, skall beräknas på
samma sätt som för befintliga anläggningar enligt 23 § för den
del av anläggningen som inledningsvis inte omfattats.

29 § Vad gäller nya deltagare inom el- och fjärrvärmesektorn
skall utsläppsrätter endast tilldelas till verksamhetsutövare
för kraftvärmeanläggningar som uppfyller kriteriet att vara
högeffektiva enligt kraftvärmedirektivet eller andra
anläggningar som innebär ett lika effektivt utnyttjande av
bränslet.

30 § Riktmärken skall tillämpas som beräkningsgrund för
tilldelningen för nya deltagare som är förbränningsanläggningar
och som producerar el, värme eller ånga.

Tilldelningen för vart och ett av åren 2005-2007 beräknas genom
att den nya deltagarens prognostiserade fossilbränslebaserade
elproduktion under året uttryckt i GWh multipliceras med
riktmärket 265 ton koldioxid/GWh och den prognostiserade
fossilbränslebaserade ång- eller värmeproduktion under året
uttryckt i GWh multipliceras med riktmärket 83 ton
koldioxid/GWh.

Den fossilbränslebaserade delen av den sammanlagda el-
respektive värmeproduktionen beräknas genom att talet för det
beräknade energiinnehållet i tillförda fossilbränslen divideras
med talet för det beräknade totala energiinnehållet i de
bränslen som tillförs förbränningsanläggningen. Den
fossilbränslebaserade produktionen erhålls genom att den
fossilbränslebaserade delen multipliceras med prognostiserad
produktion av el respektive värme.

Vid en utvidgning av anläggningen skall endast den tillkommande
produktionen användas för beräkning av tilldelning. Den
tillkommande produktionen erhålls genom att från den beräknade
totala framtida fossilbaserade el- respektive värmeproduktionen
subtrahera det beräknade genomsnittet av sådan produktion för
de år som använts för beräkning av tilldelning enligt 23 §.

För bränslerelaterade utsläpp från förbränningsanläggningar
inom el- och fjärrvärmesektorn skall tilldelningen utgöra 80
procent av den beräknade tilldelningen enligt andra, tredje och
fjärde stycket.

31 § Tilldelningen av utsläppsrätter till en ny deltagare som
inte omfattas av 30 §, skall för åren 2005-2007 motsvara de
utsläpp som beräknas bli följden utifrån prognostiserad
produktion för den nye deltagaren och efter tilllämpning av
bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § miljöbalken, efter en
avvägning enligt 2 kap. 7 § samma lag.

Tilldelningen för vart och ett av åren 2005-2007 beräknas såsom
den nye deltagarens prognostiserade utsläpp beräknade mot
bakgrund av produktionsprognoser och specifika emissioner.
Förordning (2004:698).

Tilldelning avseende anläggningar med oundvikliga
utsläppsökningar

32 § Vid tilldelningen av utsläppsrätter skall ett tillägg till
den del av tilldelningen som baseras på historiska utsläpp
göras för befintliga anläggningar eller nya deltagare vars
produktion under perioden 2005-2007 ger upphov till oundvikliga
utsläppsökningar till följd av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/17/EG2 av den 3 mars 2003 om ändring av direktiv
98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen.

Tillägget beräknas genom att från de beräknade genomsnittliga
prognostiserade utsläppen under perioden 2005-2007 från den
aktuella anläggningen subtrahera de genomsnittliga utsläppen
för åren 1998-2001 beräknade enligt 23 §.

Övriga bestämmelser

33 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om
uppgifter som skall lämnas i en ansökan om tillstånd till
utsläpp av koldioxid, såsom anläggnings- och
organisationsbeskrivning, emissionsfaktorer, mätprinciper,
aktivitetsdata, om ansökans innehåll i övrigt, och om rutinerna
för elektronisk ansökan enligt 2 kap. 3 § lagen (2004:656) om
utsläpp av koldioxid, samt om villkor i tillståndsbeslut enligt
2 kap. 6 § samma lag.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om
övervakning och rapportering enligt 2 kap. 6 § samma lag.

Naturvårdsverket får inom sitt ansvarsområde meddela
ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen.

34 § Bestämmelser för överklagande av tillståndsbeslut finns i
6 kap. 1 § lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid.

Bestämmelser för överklagande av tilldelningsbeslut finns i 6
kap. 2 § samma lag.

Bilaga

År som anläggningen Fördelningsgrundande utsläpp
tagits i drift eller
data saknas

1998 Summan av utsläppen 1999-2001/3

1999 Summan av utsläppen 2000-2001/2

2000 Summan av utsläppen 2001-2002/2

2001 Summan av utsläppen 2002-2003/2