Förordning (2004:675) om omgivningsbuller

SFS nr
2004:675
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2004-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:265

Inledande bestämmelser

1 § Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande
och fastställande av åtgärdsprogram ska det eftersträvas att
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors
hälsa (miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § första stycket 4
miljöbalken).

Förordningen är meddelad

1. med stöd av 5 kap. 4 § miljöbalken i fråga om 3 och 8 a §§,

2. med stöd av 5 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 8 a §,

3. med stöd av 5 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 12, 13 och
18 §§,

4. med stöd av 5 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 3, 7, 8, 9–11
och 13–15 §§, och

5. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Förordning (2012:51).

2 § I denna förordning avses med

omgivningsbuller: buller från vägar, järnvägar, flygplatser
och industriell verksamhet,

industriell verksamhet: verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18,
19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1
eller 6 §, 9 kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap.
1, 2, 3, 5 eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15
kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §, 17 kap. 4 §,
19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § eller 29
kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50,
54 eller 58 § miljöprövningsförordningen (2013:251) eller är
en tillståndspliktig hamn enligt den förordningen,

direktiv 2002/49/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av
omgivningsbuller, ändrat genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1137/2008,

Lden: bullermått för allmän störning definierat på det sätt
som anges i bilaga 1 punkt 1 i direktiv 2002/49/EG, och

Lnight: bullermått för sömnstörning definierat på det sätt
som anges i bilaga 1 punkt 2 i direktiv 2002/49/EG.
Förordning (2013:265).

Skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram

3 § Kommuner med mer än 100 000 invånare ska senast den
30 juni vart femte år ha kartlagt omgivningsbullret inom
kommunen och tagit fram strategiska bullerkartor som visar
bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret.
Förordning (2012:51)

4 § Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha
kartlagt buller från vägtrafik vid vägar med en trafiktäthet
på mer än tre miljoner fordon per år och tagit fram
strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det
närmast föregående kalenderåret. Förordning (2012:51).

5 § Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha
kartlagt buller från järnvägstrafik vid järnvägar med en
trafiktäthet på mer än 30 000 tåg per år och tagit fram
strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det
närmast föregående kalenderåret. Förordning (2012:51).

6 § Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha
kartlagt buller från flygtrafik vid civila flygplatser med en
trafiktäthet på mer än 50 000 flygrörelser per år och tagit
fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen
under det närmast föregående kalenderåret. Vid fastställandet
av antalet flygrörelser ska inte starter och landningar som
utförs enbart för övningsändamål med lätta luftfartyg räknas.
Förordning (2012:51).

7 § Buller från trafik vid en sådan väg, järnväg eller
flygplats som avses i 4-6 §§ och som är belägen inom en kommun
som avses i 3 §, skall med undantag av vad som anges i 11 §
första stycket 3 inte kartläggas av de myndigheter som anges i
4-6 §§, utan av kommunen. Kartläggningen skall ingå i de
strategiska bullerkartor som kommunen skall utarbeta.

8 § Den som ska upprätta bullerkartor enligt 3, 4, 5 eller 6 §
ska vid behov se över och ändra en bullerkarta även om det
inte har gått fem år från det att kartan togs fram.
Förordning (2012:51).

8 a § Den som ska upprätta bullerkartor enligt 3, 4, 5 eller
6 § ska vart femte år upprätta ett förslag till åtgärdsprogram
och fastställa det. Programmet ska vara fastställt senast den
18 juli året efter det att bullerkartorna senast ska ha tagits
fram.

Om det sker en större förändring av förhållandena som påverkar
bullersituationen, ska åtgärdsprogrammet omprövas och vid
behov ändras även om det inte har gått fem år från det att
programmet fastställdes. Förordning (2012:51).

Kartläggningen

9 § Vid bullerkartläggningen skall bullermåtten Lden och Lnight
användas. Utöver Lden och Lnight får kompletterande bullermått
användas om det behövs för att i ett särskilt fall ge en mer
rättvisande bild av omgivningsbullret.

10 § Vid kartläggning av buller enligt 3 § skall separata
bullerkartor utarbetas för buller från vägtrafik,
järnvägstrafik, flygtrafik och industriell verksamhet. Till var
och en av bullerkartorna skall fogas

1. en beräkning av antalet människor som bor i bostäder som
utsätts för buller Lden i intervallen 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69
dB, 70-74 dB och >75 dB,

2. en beräkning av antalet människor som bor i bostäder som
utsätts för buller Lnight i intervallen 50-54 dB, 55-59 dB,
60-64 dB, 65-69 dB och >70 dB,

3. en redogörelse för i vilken omfattning buller från de vägar,
järnvägar och flygplatser som omfattas av 4-6 §§ bidrar till
situationen, och

4. en redovisning av de beräknings- eller mätmetoder som
tillämpas.

Beräkningen av antalet människor enligt första stycket 1 och 2
skall för varje intervall ske separat för buller från
vägtrafik, järnvägstrafik, flygtrafik och industriell
verksamhet.

En kommun som avses i 3 § skall, om det av kommunen bedöms som
ändamålsenligt, kartlägga buller från annan spårbunden trafik
än järnvägstrafik. Vid en sådan kartläggning skall en separat
bullerkarta upprättas. Till kartan skall de uppgifter fogas som
framgår av första stycket 1, 2 och 4.

11 § Till en bullerkarta som utarbetats enligt 4, 5 eller 6 §
skall fogas

1. en beräkning av antalet människor som bor i bostäder utanför
en kommun som kartlagts enligt 3 § och som utsätts för buller
Lden i intervallen 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB och
>75 dB,

2. en beräkning av antalet människor som bor i bostäder utanför
en kommun som kartlagts enligt 3 § och som utsätts för buller
Lnight i intervallen 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB och
>70 dB,

3. uppgift om den sammanlagda areal i kvadratkilometer,
inbegripet kommuner som kartlagts enligt 3 §, som utsätts för
buller Lden över 55 dB, 65 dB respektive 75 dB samt beräknat
antal bostäder och människor som bor i vart och ett av dessa
områden, och

4. en redovisning av de beräknings- eller mätmetoder som
tillämpas.

Vid redogörelse för uppgifter enligt första stycket 3 skall
gränslinjerna för de områden som utsätts för buller Lden på 55
respektive 65 dB visas på en eller flera kartor, där det
dessutom skall anges var samhällen, städer och tätbebyggelse är
belägna inom dessa gränslinjer.

Åtgärdsprogrammen

12 § Ett åtgärdsprogram skall innehålla

1. en uppgift om att åtgärdsprogrammet är upprättat i enlighet
med denna förordning och vilken myndighet eller kommun som
upprättat åtgärdsprogrammet,

2. en beskrivning av vilka bullerkällor som myndigheten eller
kommunen skall kartlägga enligt 3-6 §§ och bullerkällornas
omgivningar,

3. en sammanfattning av bullerkartläggningen som skall
innefatta en uppskattning av det antal personer som beräknas
vara utsatta för buller,

4. en beskrivning av situationer som behöver förbättras samt
problem som bedöms vara prioriterade och kriterierna för hur
dessa valts ut,

5. en sammanställning över de samråd som skett enligt 5 kap.
4 § miljöbalken,

6. en beskrivning av de bullerminskande åtgärder som vidtagits
eller planeras, däribland åtgärder som planeras att vidtas
under de kommande fem åren,

7. en beskrivning av åtgärder för att skydda områden där
ljudnivån ansetts utgöra en särskild kvalitet såsom parker,
rekreationsområden, friluftsområden och andra natur- och
kulturmiljöer,

8. en långsiktig strategi för hantering av buller och effekten
av buller, vid behov även minskning av buller,

9. en beskrivning av hur åtgärdsprogrammets genomförande och
resultat avses att utvärderas,

10. en analys av kostnaderna i förhållande till
åtgärdsprogrammets effektivitet och nytta, och

11. en sammanfattning av åtgärdsprogrammet på högst tio sidor.

13 § Bestämmelser om samråd finns i 5 kap. 4 § miljöbalken.

En myndighet eller en kommun, som i ett förslag till
åtgärdsprogram föreslås vidta åtgärder, får begära att den
myndighet eller kommun som upprättat förslaget ger regeringen
möjlighet att pröva förslaget i denna del. Den myndighet eller
kommun som upprättat förslaget till åtgärdsprogram skall då ge
regeringen sådan möjlighet innan åtgärdsprogrammet fastställs.

Information till allmänheten

14 § En myndighet eller en kommun som har utarbetat en
bullerkarta eller fastställt eller omprövat ett åtgärdsprogram
skall på lämpligt sätt göra kartan och programmet tillgängliga
för allmänheten och andra som är berörda eller har intresse av
dem.

Sammanställning av information och rapportering till Europeiska
kommissionen

15 § En myndighet eller en kommun som har tagit fram en
bullerkarta eller fastställt ett åtgärdsprogram ska senast en
månad efter den tidpunkt då kartan eller programmet enligt 3,
4, 5, 6 eller 8 a § ska tagits fram respektive fastställts,
sända en kopia av kartan eller programmet till
Naturvårdsverket och andra myndigheter och kommuner som
berörs.

En myndighet eller en kommun ska när en bullerkarta varit
föremål för översyn enligt 8 § eller ett åtgärdsprogram
omprövats enligt 8 a §, sända en kopia av kartan eller
programmet till Naturvårdsverket och andra myndigheter eller
kommuner som berörs.

Naturvårdsverket ska sammanställa informationen från
bullerkartläggningarna och åtgärdsprogrammen.
Förordning (2012:51).

16 § Naturvårdsverket skall fullgöra de uppgifter i fråga om
rapportering till Europeiska kommissionen som framgår av
artiklarna 4.2, 7.1, 7.2 och 10.2 i direktiv 2002/49/EG.

17 § Naturvårdsverket skall tillhandahålla det underlag som
behövs för att regeringen skall kunna lämna den information
till Europeiska kommissionen som framgår av artiklarna 5.4 och
8.3 i direktiv 2002/49/EG. Underlaget skall vara regeringen
tillhanda senast två månader innan informationen skall sändas
till kommissionen.

Samverkan

18 § Trafikverket och de kommuner som avses i 3 § ska

1. samarbeta med varandra samt med Transportstyrelsen och de
myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)
utövar tillsyn över miljöfarlig verksamhet så att Trafikverket
och kommunerna kan fullgöra sina skyldigheter enligt denna
förordning, och

2. samarbeta med Naturvårdsverket så att verket kan fullgöra
sin rapportering till Europeiska kommissionen enligt 16 § och
till regeringen enligt 17 §. Förordning (2012:51).

Övergångsbestämmelser

2012:51

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

2. Bullerkartor enligt 3–6 §§ i sin nya lydelse ska för första
gången ha tagits fram senast den 30 juni 2012.