Förordning (2004:685) om bidrag för installation av hiss m.m. i flerbostadshus

SFS nr
2004:685
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2004-07-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1177
Upphävd
2011-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna förordning kan bidrag lämnas för installation
av hiss eller annan lyftanordning, i eller i anslutning till
flerbostadshus, som görs för att förbättra tillgängligheten för
de boende.

Bidrag beviljas i mån av tillgång på medel.

Förutsättningar för bidrag

2 § Bidrag kan lämnas för installation av hiss eller annan
lyftanordning i flerbostadshus i samband med underhåll, om-,
till- eller påbyggnad av huset om det har minst tre våningar
när bidraget betalas ut.

3 § Som förutsättning för att bidrag lämnas gäller att

1. de åtgärder som anges i 2 § berättigar till stöd enligt
förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention,

2. andra nödvändiga åtgärder för att förbättra tillgängligheten
genomförs,

3. installationen påbörjas under tiden den 15 april-31 december
2004, dock senast vid den tidpunkt som anges i beslutet om
bidrag,

4. installationen färdigställs inom två år från dagen för
påbörjandet, och

5. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement har en F-
skattsedel eller, i fråga om utländska företagare eller
företag, uppfyller motsvarande krav som gäller för en F-
skattsedel.

4 § Vid bedömningen av när ett installationsprojekt skall anses
påbörjat och färdigställt skall bestämmelserna i förordningen
(1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention samt de
föreskrifter som meddelas med stöd av den förordningen
tillämpas.

Bidragets storlek

5 § Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar en fjärdedel av
kostnaden för installationen, dock högst med 250 000 kronor.

Förfarandet

6 § Ansökan om bidrag skall göras av husägaren. Frågor om
bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där fastigheten är
belägen.

7 § Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om bidragsbelopp
och vilka installationer bidrag beviljats för.

Återkallelse av beslut om bidrag

8 § Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om
installationen inte uppfyller de krav som uppställts för
bidraget.

Utbetalning av bidrag

9 § Bidrag betalas ut efter särskild ansökan hos länsstyrelsen
sedan installationen har färdigställts. Sådan ansökan skall ha
kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter
färdigställandet.

10 § Bidrag betalas ut av Boverket. Bidraget skall betalas ut
till den som vid tidpunkten för utbetalningen är antecknad som
fastighetsägare eller tomträttshavare i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Om bidraget har beviljats för installation av
hiss eller lyftanordning i hus som inte ägs av fastighetsägaren
eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till den som vid
utbetalningstidpunkten är antecknad som bidragsmottagare hos
länsstyrelsen.

Återkrav av bidrag

11 § Länsstyrelsen får besluta om återkrav av bidrag helt eller
delvis om

1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga
uppgifter eller på annat sätt förorsakat att bidraget lämnats
felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp,

2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med ett
för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

12 § Boverket får helt eller delvis befria bidragsmottagaren
från återbetalningsskyldigheten enligt 11 § om det finns
särskilda skäl.

Särskilda uppgifter för Boverket

13 § Boverket får meddela föreskrifter om

1. förfarandet i ansökningsärenden,

2. tillämpningen av 3 § 2.

14 § Boverket skall ha tillsyn över bidragsverksamheten enligt
denna förordning.

Överklagande

15 § Länsstyrelsens beslut om bidrag får överklagas hos
Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2004:685

1. Denna förordningen träder i kraft den 1 september 2004.

2. Bidrag får lämnas för installationer som har påbörjats efter
den 14 april 2004.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1983:1025) om
statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m.m.