Förordning (2004:694) om särskild redovisning av allmän försäkringskassas tillgångar och skulder m.m.

SFS nr
2004:694
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-08-26

1 § Styrelsen för en allmän försäkringskassa skall upprätta en
särskild redovisning över försäkringskassans tillgångar och
skulder.

Till grund för denna redovisning får läggas försäkringskassans
senaste balansräkning, varvid tillgångar och skulder skall tas
upp till marknadsvärde. I redovisningen skall upptas även
sådana tillgångar och skulder som inte ingår i den senaste
balansräkningen, om dessa har ett inte obetydligt
marknadsvärde.

Tillgångarnas och skuldernas värde skall beräknas med hänsyn
till förhållandena vid den tidpunkt som Riksförsäkringsverket
bestämmer.

2 § Riksförsäkringsverket får meddela de närmare föreskrifter
som behövs för redovisning enligt 1 §.

3 § Redovisningen skall undertecknas av styrelsens ordförande
och försäkringskassans direktör samt lämnas till
Riksförsäkringsverket senast den 1 november 2004. En kopia av
redovisningen skall samtidigt lämnas till regeringen.

4 § Riksförsäkringsverket skall göra en sammanställning över de
allmänna försäkringskassornas redovisning enligt 1 §.
Sammanställningen skall senast den 15 november 2004 lämnas till
regeringen och den särskilde utredare (S 2003:13) som har i
uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en
sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringsområdet.

5 § Den allmänna försäkringskassan skall i samråd med Statens
konstråd inventera samt upprätta en förteckning över sitt
innehav av konst. Förteckningen skall senast den 1 november
överlämnas till Statens konstråd.