Förordning (2004:703) om europabolag

SFS nr
2004:703
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2004-09-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:258

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för europabolag enligt rådets
förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga
för europabolag (SE-förordningen). Den innehåller regler som
kompletterar lagen (2004:575) om europabolag.
Förordning (2011:258).

2 § Av 7 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att
bestämmelserna i aktiebolagsförordningen (2005:559),
förordningen om bank- och finansieringsrörelse (2004:329) och
försäkringsrörelseförordningen (2011:257) om registrering i
aktiebolagsregistret eller, om europabolaget driver
bankrörelse eller försäkringsrörelse, bankregistret respektive
försäkringsregistret ska tilllämpas i fråga om registrering i
europabolagsregistret.

Bestämmelserna i aktiebolagsförordningen eller, om
europabolaget driver bankrörelse eller försäkringsrörelse,
förordningen om bank- och finansieringsrörelse eller
försäkringsrörelseförordningen ska även i övrigt tillämpas på
europabolag, om inte annat framgår av SE-förordningen, lagen
om europabolag eller denna förordning. Förordning (2011:258).

Registrering av europabolag m.m.

3 § Anmälan för registrering skall undertecknas av den
verkställande direktören eller

1. när det gäller europabolag som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i SE-
förordningen (dualistiskt organiserade europabolag), en ledamot
i ledningsorganet, eller

2. när det gäller europabolag som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 43-45 i SE-
förordningen (monistiskt organiserade europabolag), en ledamot
i förvaltningsorganet. Förordning (2006:504).

4 § En anmälan för registrering enligt artikel 12 i SE-
förordningen skall innehålla de uppgifter som anges i 1 kap.
3 § aktiebolagsförordningen (2005:559). Bestämmelserna i 1 kap.
4 § aktiebolagsförordningen skall gälla i tillämpliga delar.

Vad som sägs i 1 kap. 3 § första stycket 3 a-c och tredje
stycket, 1 kap. 4 § första stycket 3 och andra stycket samt 4
kap. 4 § aktiebolagsförordningen om styrelseordförande,
styrelseledamot och styrelsesuppleant skall

1. i dualistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande,
ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet,
och

2. i monistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande,
ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.

Vid en anmälan enligt första stycket skall det ges in

1. en kopia av ett avtal om arbetstagarinflytande enligt
28-31 §§ lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i
europabolag,

2. en kopia av ett beslut enligt 21 § första stycket lagen om
arbetstagarinflytande i europabolag, eller

3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 §
lagen om arbetstagarinflytande i europabolag har löpt ut och
att ett sådant avtal som avses i 1 inte har ingåtts.
Förordning (2006:915).

5 § Om ett europabolag har bildats genom fusion enligt artikel
2.1 i SE-förordningen, skall det vid en anmälan enligt artikel
12 i SE-förordningen ges in en kopia av ett sådant förslag som
avses i artikel 20 i SE-förordningen.

Dessutom skall följande handlingar ges in för vart och ett av
de fusionerande bolagen:

1. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där det
förslag som avses i första stycket godkändes, och

2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SE-
förordningen.

En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om
intyget har utfärdats av Bolagsverket.

6 § Om ett europabolag har bildats genom bildande av ett SE-
holdingbolag enligt artikel 2.2 i SE-förordningen, skall vid en
anmälan enligt artikel 12 i SE-förordningen följande handlingar
ges in:

1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 32.2 i
SE-förordningen, och

2. en kopia av intyg som avses i artikel 33.5 i SE-
förordningen.

Dessutom skall det för vart och ett av de bolag som har tagit
initiativet till bildandet ges in en kopia av protokollet från
den bolagsstämma där det förslag som avses i första stycket 1
godkändes.

7 § Om ett europabolag har bildats genom ombildning av ett
publikt aktiebolag till ett europabolag enligt artikel 2.4 i
SE-förordningen, skall vid en anmälan enligt artikel 12 i SE-
förordningen följande handlingar ges in:

1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 37.4 i
SE-förordningen,

2. en kopia av ett sådant intyg från en revisor som avses i
artikel 37.6 i SE-förordningen, och

3. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där det
förslag som avses i 1 godkändes.

8 § Vid en anmälan för registrering av ett beslut enligt 17 §
första stycket lagen (2004:575) om europabolag skall
tillsynsorganet ge in en kopia av protokollet från det
sammanträde där beslutet fattades.

Registrering av vissa beslut

9 § Följande beslut skall registreras i europabolagsregistret
när de har vunnit laga kraft:

1. Bolagsverkets beslut enligt 29 § första stycket lagen
(2004:575) om europabolag om att ett europabolag inte uppfyller
skyldigheten i artikel 7 i SE-förordningen att ha sitt säte och
sitt huvudkontor i samma stat, och

2. Bolagsverkets beslut enligt 29 § andra stycket lagen om
europabolag om att ett europabolag skall gå i likvidation.

Underrättelser

9 a § Bolagsverket skall, utöver vad som följer av 4 kap. 5 §
aktiebolagsförordningen (2005:559), underrätta europabolaget
när verket fattar beslut i ett ärende om tillstånd till
flyttning av säte enligt 13 § lagen (2004:575) om europabolag.
Förordning (2006:915).

9 b § Om allmän domstol har fattat ett beslut i ett ärende om
flyttning av ett europabolags säte enligt 14 § lagen (2004:575)
om europabolag, skall domstolen underrätta Bolagsverket om
detta. Till underrättelsen skall en kopia av domstolens beslut
fogas. Förordning (2006:915).

9 c § Bolagsverket ska genast underrätta Skatteverket och
Finansinspektionen när ett förslag om flyttning av ett
europabolags säte har offentliggjorts enligt artikel 8.2 i
SE-förordningen. Förordning (2009:719).

9 d § Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när
inspektionen fattar beslut om att motsätta sig att ett
europabolag flyttar sitt säte från Sverige.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när det fattar
beslut om hinder mot att ett europabolag flyttar sitt säte
från Sverige. Om ansökan om tillstånd till flyttning av säte
prövas av Finansinspektionen, ska Skatteverket i stället
underrätta inspektionen.

Om ett ärende om flyttning av ett europabolags säte har
överlämnats till regeringen för prövning, ska
Finansinspektionen underrätta regeringen om Skatteverkets
beslut. Förordning (2009:719).

10 § Om Bolagsverket får kännedom om att ett europabolag som
har sitt säte i en annan stat samtidigt har sitt huvudkontor i
Sverige, skall verket underrätta den behöriga myndigheten i den
stat där europabolaget har sitt säte om detta.

Registreringsavgifter

11 § I ärenden som rör registrering ska, utöver vad som följer
av 3 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559),
4 kap. 29 och 30 §§ förordningen (2004:329) om bank- och
finansieringsrörelse samt 4 kap. 36–39 §§
försäkringsrörelseförordningen (2011:257), avgifter betalas
med följande belopp:

a) vid anmälan för registrering av ett europabolag enligt
artikel 12 i SE-förordningen, 2 500 kr,

b) vid anmälan för registrering av beslut eller uppgifter
enligt 8 § lagen (2004:575) om europabolag, 1 000 kr, och

c) vid anmälan för registrering av beslut enligt 17 § första
stycket lagen om europabolag, 800 kr.
Förordning (2011:258).

Avgifter för vissa ärenden

12 § För handläggning och prövning av ansökan om tillstånd till
flyttning av säte enligt 11 § lagen (2004:575) om europabolag
skall avgift betalas med 1 500 kr.

Övergångsbestämmelser

2005:567

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om anmälningar som har
kommit in till Bolagsverket före den 1 januari 2006.

2006:915

1. Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om anmälningar som har
kommit in till Bolagsverket före den 18 augusti 2006.

2009:719

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där
fusionsplan har upprättats före ikraftträdandet.