Förordning (2004:75) om investeringsfonder

SFS nr
2004:75
Departement/myndighet
Finansdepartementet MF
Utfärdad
2004-02-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:588
Upphävd
2013-07-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:199

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2004:46)
om investeringsfonder.

Termer och uttryck som används i förordningen har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen om
investeringsfonder. Förordning (2011:889).

2 § Finansinspektionen ska på begäran utfärda ett intyg om att
en värdepappersfond uppfyller kraven för att vara mottagarfond
enligt 1 kap. 1 § första stycket 19 b och c lagen (2004:46) om
investeringsfonder. Förordning (2011:889).

3 § Innan Finansinspektionen avslår ett förvaltningsbolags
ansökan om tillstånd att förvalta en värdepappersfond enligt
1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om investeringsfonder, ska
inspektionen samråda med behörig myndighet i bolagets hemland.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om hur många
ansökningar som avslagits och skälen för avslag.
Förordning (2012:199).

4 § Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra
information om de lagar och andra författningar som gäller för
bildande och drift av värdepappersfonder här i landet samt för
sådan marknadsföring av andelar i fondföretag som avses 1 kap.
7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Informationen ska
offentliggöras åtminstone på ett språk som används allmänt på
de internationella finansiella marknaderna.
Förordning (2011:889).

5 § Om en behörig myndighet begär kompletterande uppgifter om
innehållet i ett intyg som Finansinspektionen utfärdat enligt
2 kap. 13 § andra stycket eller 15 a § andra stycket lagen
(2004:46) om investeringsfonder eller den dokumentation som
ett fondbolag lämnat i samband med en ansökan om tillstånd att
förvalta ett fondföretag, ska inspektionen besvara begäran
inom tio arbetsdagar från det att den togs emot.
Förordning (2011:889).

6 § Finansinspektionen ska utan dröjsmål vidarebefordra
uppgifter om uppdragsavtal som avses i 4 kap. 7 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder till behörig myndighet i ett
berört fondföretags hemland. Förordning (2011:1052).

7 § Finansinspektionen ska underrätta Skatteverket om beslut
att godkänna att en värdepappersfond får ingå i en
gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 21 § lagen (2004:46)
om investeringsfonder.

Finansinspektionen ska också underrätta Skatteverket om beslut
av en behörig myndighet att godkänna en gränsöverskridande
fusion där en värdepappersfond är övertagande fond.
Förordning (2011:889).

8 § Bestämmelserna i 9–12 §§ ska tillämpas vid
Finansinspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd
till förvärv av aktier enligt 11 kap. 1 § första och andra
styckena lagen (2004:46) om investeringsfonder.
Förordning (2011:889).

9 § Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som
avses i 11 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:46) om
investeringsfonder ange vilken dag bedömningsperioden löper
ut. Förordning (2011:889).

10 § Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för
att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 11
kap. 1 § första och andra styckena lagen (2004:46) om
investeringsfonder, får inspektionen förelägga förvärvaren att
komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det
ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den
femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.
Förordning (2011:889).

11 § Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska
bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet
arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den
dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen.
Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte
något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden får
förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst
trettio arbetsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller

2. förvärvaren inte är ett kreditinstitut, ett institut för
elektroniska pengar, ett försäkringsföretag, ett
värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag eller ett
fondföretag och står under tillsyn av Finansinspektionen,
eller

3. förvärvaren inte är ett utländskt företag inom EES som

a) i sitt hemland får bedriva motsvarande verksamhet som ett
företag som avses i 2, och

b) står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt
organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de
kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka
en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits
emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag
bedömningsperioden löper ut. Förordning (2011:889).

12 § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till
förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två
arbetsdagar från det att det fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat
land inom EES som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat
synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter
framgå av beslutet. Förordning (2011:889).

13 § Om Finansinspektionen med stöd av 12 kap. 3 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder beslutar att en styrelseledamot
eller verkställande direktör inte längre får vara det, ska
inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om beslutet.
Detsamma gäller om inspektionen förordnar en ersättare för en
styrelseledamot eller verkställande direktören.
Förordning (2011:889).

14 § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten om alla tillstånd som beviljas enligt
1 kap. 4 § första meningen lagen (2004:46) om
investeringsfonder. Förordning (2012:199).

15 § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen
och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om alla
svårigheter av allmän natur som fondbolag möter vid
marknadsföringen av fondandelar i länder utanför EES.
Förordning (2012:199).

16 § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen
och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de
åtgärder som inspektionen har vidtagit mot förvaltningsbolag
enligt 12 kap. 15 § tredje stycket första meningen lagen
(2004:46) om investeringsfonder. Förordning (2012:199).

17 § Finansinspektionen ska till Europeiska kommissionen och
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämna en
förteckning över de banker och kreditmarknadsföretag som fått
tillstånd att ge ut säkerställda obligationer enligt lagen
(2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Vid
varje förändring ska en ny förteckning överlämnas.
Förordning (2012:199).

18 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2004:46) om
investeringsfonder meddela föreskrifter om

1. översättning till svenska och engelska språket av
information som fondföretag och förvaltningsbolag lämnar i
Sverige,

2. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna
förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse ska
innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till
Finansinspektionen,

3. vilka åtgärder som fondföretag ska vidta enligt 1 kap. 7 §
andra stycket eller 9 § andra stycket 3,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2
kap. 4 §,

5. innehållet i sådan plan som krävs enligt 2 kap. 6 § andra
stycket,

6. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap.
8, 9 och 11 §§,

7. innehållet i sådan plan som krävs enligt 2 kap. 12 § första
stycket 1 eller 15 § första stycket 1,

8. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första
stycket ska skrivas,

9. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2
kap. 15 c § tredje stycket,

10. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla
skyldigheterna i 2 kap. 17 och 17 b §§,

11. innehållet i fondbestämmelser enligt 4 kap. 8 §,

12. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till
andelsägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt
underrättelsen ska lämnas,

13. innehållet i informationsbroschyrer och faktablad enligt 4
kap. 15–16 a §§,

14. innehållet i information om riskhantering enligt 4 kap.
17 §,

15. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt
4 kap. 18 §,

16. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad
enligt 4 kap. 20 §,

17. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska
tillhandahållas,

18. information om kostnader enligt 4 kap. 22 §,

19. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en
värdepappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra
stycket första meningen,

20. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda
enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för
sådan användning,

21. det system för riskhantering som ett fondbolag ska ha
enligt 5 kap. 2 § första och andra styckena,

22. innehållet i information om riskhantering enligt 5 kap.
2 § tredje stycket,

23. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,

24. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,

25. sådan information om förvaltningsavgifter som avses i 5
kap. 18 § första stycket,

26. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a
kap. 7 § ska lämnas,

27. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a
kap. 18 §,

28. förutsättningar för överföring av finansiella instrument
och förvaltning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

29. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå
ska utföras enligt 6 kap. 4 §,

30. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta om det tar emot
medel med redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,

31. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta för att
uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

32. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den
ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad
som ska bifogas informationen,

33. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans
med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas, och

34. vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag,
fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till
Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när
upplysningarna ska lämnas. Förordning (2012:199).

Övergångsbestämmelser

2004:75

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1990:1123) om
värdepappersfonder.

3. Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande beträffande
sådana fondbolag och andra fondförvaltare som med stöd av 3 §
lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om
investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114)
om värdepappersfonder samt beträffande värdepappersfonder och
fondföretag som förvaltas av dessa.