Lag (2004:752) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

SFS nr
2004:752
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2004-10-21

Inledande bestämmelser

1 § Skattereduktion enligt denna lag ges ägare till bostadshus
och innehavare av privatbostadsrätt som haft utgifter av det
slag som avses i 2 §, om inte annat framgår av 5 § andra
stycket. Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall likställas med
ägare.

I fråga om handelsbolag tillkommer rätten till skattereduktion
i stället delägarna.

Med bostadshus avses byggnad som vid fastighetstaxeringen
betecknats som småhus eller hyreshus, i fråga om hyreshus dock
endast till den del det utgör en värderingsenhet för bostäder.

Med privatbostadsrätt avses lägenhet eller småhus som upplåtits
till medlem i förening eller delägare i aktiebolag, om
föreningen eller bolaget är ett sådant privatbostadsföretag som
avses i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229). Avgörande
vid denna bedömning är de förhållanden som rådde vid ingången
av det kalenderår då de åtgärder som avses i 2 § första stycket
utfördes.

Underlag för skattereduktion

2 § Underlag för skattereduktion är utgifter för reparation och
underhåll samt utgifter för om- och tillbyggnad av bostadshus
(byggnadsarbete). Som byggnadsarbete räknas inte åtgärder som
enbart avser service på maskiner och andra inventarier eller
installationer eller rengöring.

I underlaget räknas inte in utgifter för material och
utrustning och inte heller värdet av byggnadsarbete som utförts
av fastighetsägaren eller innehavaren av privatbostadsrätten
eller, i det fall som avses i 1 § andra stycket, delägarna i
handelsbolaget. Med ägare eller innehavare jämställs i detta
hänseende företag som ingår i samma koncern eller annars står
under i huvudsak gemensam ledning med fastighetsägaren eller
innehavaren av privatbostadsrätten.

I underlaget räknas inte heller in utgifter för åtgärder för
vilka försäkringsersättning lämnats, för vilka statliga bidrag
eller annat statligt stöd beviljats eller för vilka annan
skattereduktion givits.

3 § Underlaget för skattereduktionen omfattar endast utgifter
för byggnadsarbete som har utförts under tiden den 15 april
2004 – 30 juni 2005 och som är betalda vid tidpunkten för
ansökan.

Utgifter för byggnadsarbete inräknas i underlaget endast om
arbetet utförts av någon som innehar F-skattsedel vid den
tidpunkt när avtalet om arbete träffades eller när ersättningen
utbetalades.

En uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas, om den lämnas
i en anbudshandling, en faktura eller någon jämförlig handling
som även innehåller utbetalarens och betalningsmottagarens namn
och adress samt betalningsmottagarens personnummer,
samordningsnummer eller organisationsnummer. Uppgiften om
innehav av F-skattsedel får dock inte godtas, om den som
betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

Skattereduktionens storlek

4 § Skattereduktionen uppgår till 30 procent av underlaget.
Skattereduktionen får dock, om inte annat framgår av 5 § andra
stycket, sammanlagt inte överstiga

1. för småhus som utgör en taxeringsenhet 10 500 kronor,

2. för hyreshus som utgör en taxeringsenhet det högsta av
beloppen 20 000 kronor eller ett belopp motsvarande tre gånger
fastighetsskatten för bostadsdelen för hela kalenderåret 2004,

3. för en privatbostadsrätt 5 000 kronor.

Om sökandens underlag inte uppgår till sammanlagt minst 2 000
kronor ges inte någon skattereduktion.

Skattereduktion medges inte med större belopp än vad som är
förenligt med kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den
12 januari 2001 om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i EG-
fördraget på stöd av mindre betydelse. Det totala stödet enligt
den förordningen får inte överstiga 100 000 euro under en
treårsperiod.

5 § I fråga om taxeringsenhet som består av två eller flera
småhus som till övervägande del upplåtits med hyresrätt får
reglerna tillämpas som om småhusen tillsammans utgör ett
hyreshus, om skattereduktionen därigenom blir högre.

I fråga om taxeringsenhet som består av två eller flera småhus
som upplåtits med bostadsrätt, skall varje innehavare av
privatbostadsrätt ges skattereduktion som om han eller hon ägde
det med bostadsrätt upplåtna småhuset. I sådant fall har
fastighetsägaren inte rätt att erhålla skattereduktion.

Skattereduktion för en delägare i en fastighet eller i en
privatbostadsrätt utgör högst så stor andel av den totala
skattereduktionen för fastigheten eller privatbostadsrätten som
svarar mot hans eller hennes andel i fastigheten eller
privatbostadsrätten när arbetet utfördes.

Ansökan och beslut

6 § Ansökan om skattereduktion görs skriftligen hos
Skatteverket.

7 § Ansökan skall innehålla uppgift om

1. sökandens personnummer, samordningsnummer eller
organisationsnummer samt, om ansökan avser en
privatbostadsrätt, föreningens eller bolagets
organisationsnummer,

2. fastighetens beteckning samt, om ansökan avser en
privatbostadsrätt, lägenhetens eller småhusets beteckning,

3. sökandens andel i fastigheten eller i privatbostadsrätten
när arbetet utfördes,

4. det byggnadsarbete som utförts på fastigheten eller på
privatbostadsrätten och när arbetet utförts,

5. underlaget för den skattereduktion som begärs,

6. organisationsnummer, samordningsnummer eller personnummer
för den som utfört byggnadsarbetet, samt

7. huruvida sökanden ansökt om eller beviljats sådan
ersättning, bidrag eller annat stöd som avses i 2 § tredje
stycket.

Om sökanden har förvärvat fastigheten eller privatbostadsrätten
under något av åren 2004 eller 2005, skall ansökan också
innehålla uppgift om förvärvet och om den som fastigheten eller
privatbostadsrätten förvärvats från.

Till ansökan skall fogas kopia av faktura eller motsvarande
handling utvisande vilket byggnadsarbete som utförts och
utgiften för detta arbete, uppgift om utgiften för material och
utrustning samt, om sökanden är innehavare av en
privatbostadsrätt, intyg från föreningen eller bolaget som
visar att han eller hon är medlem i föreningen eller delägare i
bolaget och är innehavare av en privatbostadsrätt. Till ansökan
skall även fogas uppgift beträffande annat statligt stöd som
beviljats under den närmast föregående treårsperioden för
kontroll i enlighet med artikel 3.1 i kommissionens förordning
(EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre
betydelse.

Av ansökan skall framgå när betalningen skett.

8 § Ägs fastigheten eller innehas privatbostadsrätten av ett
handelsbolag, skall i ansökan uppges hur skattereduktionen
skall fördelas mellan delägarna.

9 § Utgår sådan ersättning eller beviljas sådan skattereduktion
eller sådant bidrag eller stöd som avses i 2 § tredje stycket
efter det att ansökan om skattereduktion lämnats in skall
sökanden, inom en månad från den dag ersättningen,
skattereduktionen, bidraget eller stödet beviljades, anmäla
detta till Skatteverket.

10 § Om en fastighet eller en privatbostadsrätt har bytt ägare
eller innehavare och två eller flera ägare eller innehavare på
grund av detta är berättigade till skattereduktion skall den
vars ansökan först kom in till Skatteverket i första hand ges
skattereduktion. Kom ansökningarna in samma dag, skall
skattereduktionen fördelas mellan sökandena i förhållande till
storleken av de underlag för skattereduktion, beräknade med
beaktande av 4 § andra stycket, som ansökningarna avser.

11 § Ansökan om skattereduktion skall ha kommit in till
Skatteverket senast den 1 mars 2006.

Om en ansökan har kommit in senast den 1 mars 2005 skall
skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av skatt på
grund av 2005 eller 2006 års taxering efter vad som anges i
ansökan. Har ansökan kommit in senare tillgodoräknas
skattereduktionen vid debitering på grund av 2006 års taxering
eller, om taxering inte sker detta år, 2007 års taxering.

12 § Skatteverket skall besluta i ärenden enligt denna lag.

Har Skatteverket avgjort ett sådant ärende får en ny ansökan
inte prövas förrän efter utgången av år 2005 om inte ansökan
avser utgifter på minst 2 000 kronor som ingår i sökandens
underlag för skattereduktion.

Skattetillägg, omprövning och överklagande

13 § Bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap.
skattebetalningslagen (1997:483) gäller också i fråga om
uppgifter som avses i denna lag.

Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas
enligt bestämmelserna i 21 och 22 kap. skattebetalningslagen.

Om Skatteverkets beslut behöver ändras till följd av ett annat
beslut av Skatteverket eller förvaltningsdomstol som rör
skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering eller
debitering av fastighetsskatt, får sådan ändring ske genom
omprövning även efter utgången av tid som föreskrivs för
omprövning i skattebetalningslagen men senast sex månader efter
det beslut som föranleder ändringen.

Övriga bestämmelser

14 § I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad
som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt
enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Skattereduktion enligt denna lag skall räknas av mot kommunal
och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt.

Bestämmelser om att hänsyn skall tas till skattereduktion vid
beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 §
skattebetalningslagen.

15 § Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av
skattebeloppet enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av
skatt.

Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av
preliminär skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

16 § Vid avyttring av en fastighet eller en privatbostadsrätt
skall skattereduktionen inte beaktas vid beräkning av
anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter enligt 44 kap.
14 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Skattereduktionen skall inte heller beaktas vid beräkning av
anskaffningsvärdet för en byggnad enligt 19 kap.
inkomstskattelagen.