Förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

SFS nr
2004:760
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2004-10-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1101
Upphävd
2015-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:751

1 kap. Gemensamma bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari
2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system
för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem
för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr
1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003.

3. kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29
oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för det system
med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i
rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av
gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för
jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

4. kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 av den 29
oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för
jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den
förordningen,

5. kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30
november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor,
modulering och det integrerade administrations- och
kontrollsystem inom de system för direktstöd till
jordbrukare som införs genom den förordningen och om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom
vinsektorn,

6. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005
om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,

7. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21
juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av
utbetalningsställen och andra organ och avslutande av
räkenskaperna för EGFJ och EJFLU, och

8. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18
december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas
finansiella intressen. Förordning (2013:751).

2 § I denna förordning betyder

jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp
av sådana personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars
juridiska ställning, som bedriver jordbruksverksamhet,

jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av
jordbrukaren inom Sveriges gränser,

jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av
jordbruksprodukter inbegripet skörd, mjölkning, uppfödning
och hållande av djur för animalieproduktion, eller verksamhet
för att hålla marken i enlighet med god jordbrukshävd och
goda miljöförhållanden enligt artikel 6 i rådets förordning
(EG) nr 73/2009,

jordbruksareal: den totala areal som upptas av åkermark,
permanent betesmark eller permanenta grödor,

stödberättigande hektar: de hektar som avses i artikel 34.2 i
rådets förordning (EG) nr 73/2009, och

regioner: områden enligt bilaga 1.
Förordning (2009:1520).

3 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på
medel, lämnas i form av

1. samlat gårdsstöd enligt avdelning III i rådets förordning
(EG) nr 73/2009, och

2. andra stödordningar enligt avdelning IV i rådets
förordning (EG) nr 73/2009.

Bestämmelser om villkor för att få stöd enligt denna
förordning finns i 2 och 3 kap. Förordning (2013:751).

Ansvariga myndigheter

4 § Statens jordbruksverk är centralt ansvarig myndighet för
tillämpningen av de förordningar som anges i 1 § samt av denna
förordning.

4 a § Länsstyrelserna fullgör de uppgifter som framgår av
5, 6, 11, 16 och 21 §§. Uppgifter som rör företag med
verksamhet i Blekinge län fullgörs av Länsstyrelsen i
Skåne län. Förordning (2011:171).

4 b § En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 45 §
förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, efter
överenskommelse med en annan länsstyrelse ställa en eller
flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens
förfogande för att

1. delta i handläggningen av sådana frågor som avses i 5 §
första stycket och 16 §, och

2. utöva sådan kontroll som avses i 11 § andra stycket och
13 §.

I överenskommelsen får ingå att ärenden ska avgöras om det
finns risk för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på
ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter
att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om
överenskommelsen. Förordning (2010:734).

4 c § Regeringen får besluta att ärenden som ska handläggas
av en länsstyrelse i stället ska handläggas av en annan
länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen annars
fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets
möjligheter att betala ut stödet under det innevarande
kalenderåret. Förordning (2010:734).

Förfarandet i stödärenden

5 § Länsstyrelsen prövar frågor om stöd, föreskrivna
verksamhetskrav, god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden
enligt denna förordning, om inte något annat följer av andra
stycket.

Jordbruksverket prövar frågor om stödrättigheter,
fastställande av referensbelopp, tilldelning ur den
nationella reserven enligt 3 kap. 14 §, ytterligare betalning
enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 och fördelning av
tilläggsbelopp enligt 4 kap. 1–3 §§. Förordning (2013:751).

6 § Ansökan om stöd eller utbetalning av stöd ska ges in till
länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs, om inte
något annat följer av andra eller tredje stycket. Om
jordbruksföretaget ligger inom flera län, ska ansökan ges in
till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten
bedrivs.

Ansökan om stöd till företag, vars verksamhet till huvuddelen
bedrivs i Blekinge län får ges in till Länsstyrelsen i Skåne
län.

Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven enligt 3
kap. 14 § och om ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 §
första stycket 2 ska ges in till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid
ansökan ska ges in och om innehåll i ansökan.
Förordning (2013:751).

7 § Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).
Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter som framgår av
rådets förordning (EG) nr 1290/2005.
Förordning (2009:1520).

8 § Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera
att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna
förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna
förordning.

Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida
mot EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som
meddelats med stöd av denna förordning, ska verket besluta
att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till
länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att
länsstyrelsens beslut förfaller.

Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om
sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i
första och andra styckena. Förordning (2010:734).

9 § Om beloppet för en enskild stödansökan inte överstiger 100
euro, skall stödet inte betalas ut.

10 § En ansökan om stöd enligt denna förordning ska, med de
undantag som anges i artikel 28 i rådets förordning (EG) nr
73/2009 och artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr
1120/2009, omfatta minst fyra hektar jordbruksareal.
Förordning (2009:1520).

Kontroll m.m.

11 § Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden
av rådets förordning (EG) nr 73/2009, kommissionens
förordning (EG) nr 1120/2009, kommissionens förordning (EG)
nr 1121/2009, kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 och
av denna förordning om inte något annat följer av denna
förordning.

Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen.
Jordbruksverket utövar dock den närmare kontrollen av
slakterier och av de certifieringsorgan som utför den
kvalitetscertifiering som avses i 3 kap. 19 § första stycket 1.
Förordning (2013:751).

12 § Har upphävts genom förordning (2009:1520).

13 § Om stöd sökts för odling av hampa skall länsstyrelsen vid
tillsyn enligt 11 § andra stycket ta nödvändiga prover av
odlingen och låta analysera dessa.

14 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att

1. de som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt rådets
förordning (EG) nr 73/2009 ska föra anteckningar om mottaget
stöd och betalda avgifter, och

2. anteckningar som avses under 1 och andra handlingar av
betydelse för kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter
ska bevaras under en viss tid, dock inte längre än vad som är
nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Förordning (2009:1520).

15 § Det integrerade administrations-och kontrollsystem som
avses i artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska
inrättas av Jordbruksverket. Förordning (2009:58).

Återbetalning m.m.

16 § Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta
att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är
berättigad till. Förordning (2011:171).

17 § Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder
på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2
i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/1995 finns i
artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som
anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att
ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska
fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på
återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller
preskriptionslagen (1981:130). Förordning (2011:171).

18 § Har upphävts genom förordning (2011:171).

Ränta

19 § Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp
och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt
räntelagen (1975:635).

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska
ske. Förordning (2009:1520).

20 § Har upphävts genom förordning (2009:1520).

Ytterligare föreskrifter m.m.

21 § Jordbruksverket får efter samråd med andra berörda
centrala och regionala myndigheter meddela närmare
föreskrifter om stöd, stödrättigheter, ansökningsförfarande,
utbetalning, tillsyn, återbetalning av stödbelopp och sådana
sanktioner som följer av avdelning II kapitel 4 i rådets
förordning (EG) nr 73/2009.

Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela
föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och
om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

Länsstyrelsen ska underrätta polismyndigheten om ansökningar
som avser stöd för odling av hampa. Förordning (2009:58).

Överklagande

22 § Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos
Jordbruksverket.

Beslut som gäller stöd enligt 3 kap. 19 § första stycket 2
får inte överklagas i andra fall än när det är fråga om
beslut enligt 1 kap. 16 och 19 §§.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2013:751).

2 kap. Gemensamma villkor för stöd

1 § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om
kravet på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som
avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009. Därvid
ska det särskilt beaktas att betesmark aktivt nyttjas årligen.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från
kravet på ett årligt aktivt nyttjande. Förordning (2009:58).

2 § I artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 finns
bestämmelser om de föreskrivna verksamhetskrav som ska
iakttas. Förordning (2009:58).

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
verkställigheten av bestämmelserna om bibehållande av
permanent betesmark i artiklarna 3 och 4 i kommissionens
förordning (EG) nr 1122/2009. Förordning (2009:1520).

3 kap. Samlat gårdsstöd

1 § Det samlade gårdsstödet ska fastställas enligt
bestämmelserna i avdelning III i rådets förordning (EG) nr
73/2009 samt enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.
Förordning (2009:58).

Fördelning av stödrättigheter

2 § Det samlade gårdsstödet ska fördelas på regioner i
enlighet med artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om
inte annat föreskrivs i detta kapitel. Förordning (2009:58).

3 § Beloppen per region enligt artikel 46 i rådets förordning
(EG) nr 73/2009 ska vara

– 100,54 miljoner euro i region 1,

– 76,57 miljoner euro i region 2,

– 298,74 miljoner euro i region 3,

– 143,00 miljoner euro i region 4,

– 148,58 miljoner euro i region 5.

Beloppen får jämkas av Jordbruksverket vid tilldelning enligt
14 §. Förordning (2013:751).

4 § Har upphävts genom förordning (2006:1315).

5 § Har upphävts genom förordning (2009:1520).

6 § Har uppphävts genom förordning (2009:58).

7 § Har uppphävts genom förordning (2009:58).

8 § Har uppphävts genom förordning (2009:58).

9 § Har uppphävts genom förordning (2009:58).

10 § Har uppphävts genom förordning (2009:58).

11 § Har uppphävts genom förordning (2009:58).

12 § Har uppphävts genom förordning (2009:58).

Nationell reserv

13 § Har upphävts genom förordning (2009:1520).

14 § En jordbrukare får, i den utsträckning det finns
tillgång, tilldelas stödrättigheter eller stödbelopp ur den
nationella reserven i enlighet med artikel 41 i rådets
förordning (EG) nr 73/2009. Förordning (2009:1520).

15 § Har upphävts genom förordning (2013:751).

16 § Har upphävts genom förordning (2008:28).

17 § Har upphävts genom förordning (2008:28).

Särskilt stöd

18 § Den andel av det nationella taket som ska utnyttjas
enligt artikel 69 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska vara
0,45 %. Förordning (2011:1230).

19 § Sådant särskilt stöd som avses i artikel 68 i rådets
förordning (EG) nr 73/2009 får beviljas för

1. deltagande i certifierade kvalitetssäkringssystem, eller

2. kostnader för information om och reklam för produkters
kvalitet, egenskaper och produktionsmetoder.

Jordbruksverket får inom varje typ av särskilt stöd prioritera
mellan inkomna ansökningar enligt första stycket.
Förordning (2011:1230).

20 § Stöd enligt 19 § får endast beviljas enligt villkoren i
artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 73/2009.
Förordning (2011:1230).

21 § Stöd enligt 19 § får inte kombineras med statligt stöd
för samma stödberättigande kostnader.
Förordning (2010:734).

4 kap. Tilläggsbelopp

1 § Fördelningen av det tilläggsbelopp som avses i artikel 65
i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska baseras på en
referensperiod som löper från och med den 1 oktober 2009 till
och med den 31 december 2011.

Fördelningen enligt första stycket ska grundas på

1. det stöd som jordbrukaren har beviljats under
referensperioden, eller

2. om en händelse som utgör force majeure eller andra
exceptionella omständigheter inträffat, på det stödbelopp
jordbrukaren skulle ha fått under referensperioden om händelsen
inte hade inträffat. Förordning (2013:751).

1 a § Ny beteckning 1 § genom förordning (2013:751).

1 b § Ny beteckning 2 § genom förordning (2013:751).

1 c § Ny beteckning 3 § genom förordning (2013:751).

2 § Fördelningen av det tilläggsbelopp som avses i artikel
64 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 när det gäller stöd för
odling av stärkelsepotatis och tillverkning av
potatisstärkelse, ska grundas på de odlingsavtal som
jordbrukarna ingått med potatisstärkelseproducenter inom den
kvot som tilldelats potatisstärkelseproducenterna för
regleringsåret 2011/2012 enligt artikel 84 a i rådets
förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om
upprättande av en gemensam organisation av
jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa
jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad
marknadsordning”). Förordning (2013:751).

3 § Det tilläggsbelopp som avses i artikel 64 i rådets
förordning (EG) nr 73/2009 när det gäller stöd för bearbetning
av torkat foder ska fördelas enligt bestämmelserna i artikel
63.2 b) första stycket i rådets förordning (EG) nr 73/2009.
Förordning (2013:751).

Övergångsbestämmelser

2005:1227

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. De nya
bestämmelserna i 3 kap. skall dock tillämpas för tid från och
med den 1 januari 2005.

2006:1315

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2006. Äldre
föreskrifter gäller för ansökningar som avser gårdsstöd år
2005.

2008:28

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2008.

2009:58

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före
den 1 januari 2009.

2009:1520

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. Den äldre
lydelsen av 4 kap. 2 § gäller dock till och med den 28
februari 2010.

2013:751

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som
avser tid före den 1 november 2013.

Bilaga

Regionindelning

Skördeområde Region Församlingar

Stockholms län

0321 2

0111, 0112, 0421
och 0431 3

0322 4

Uppsala län

321 2

0311, 1921 och 1922 3

0312 och 0322 4

121 4 Västland västra delen, Älvkarleby
och Skutskär

Södermanlands län

0422 2

411, 0421 och 0431 3

0521 3 Björkvik västra delen, Kila södra
delen, Lunda södra delen, Stora
Malm västra delen, Tuna södra
delen, Västra Vingåker södra delen
och Östra Vingåker södra delen

Östergötlands län

513 och 0514 1

0515 2

512 och 0821 3

0521 3 Hällestad, Kristberg, Krokek,
Kvarsebo, Ljung norra delen,
Motala skogsbygden, Regna,
Risinge, Simonstorp, Skedevi,
Stjärnorp, Tjällmo, Vånga
västra delen och Västra Ny

0511 4 Blåvik, Ekeby, Gammalkil södra
delen, Kisa, Malexander, Nykil
södra delen, Rinna, Rök södra
delen, Stora Åby södra delen,
Tidersrum, Trehörna, Ulrika,
Västra Harg, Åsbo och Ödeshög
södra delen

0521 4 Godegård

0511 5 Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult,
Torpa och Västra Ryd

Jönköpings län

0612 3 Visingsö

0621 och 1611 4

0611, 0622 och 1322 5

Kronobergs län

0621 och 0711 4

0622, 0731, 0831
och 1131 5

Kalmar län

0811 och 0821 3

0813 4

0812 4 Algutsrum norra delen, Borgholm,
Glömminge, Gårdby, Gärdslösa,
Högsrum, Köping, Långlöt, Norra
Möckleby, Runsten, Räpplinge,
Sandby och Torslunda östra delen

0814 och 0831 5

0812 5 Alböke, Bredsätra, Böda, Egby,
Föra, Högby, Källa, Löt och
Persnäs

Gotlands län

0912 3

0911 och 0913 4

Blekinge län

1011 3

0731 och 0831 5

Skåne län

1121, 1211, 1212,
1214 och 1216 1

1123 och 1222 2

1111, 1112, 1122,
1213, 1215 och 1321 3

1124 och 1221 4

0731 och 1131 5

Hallands län

1311 och 1321 3

1331 3 Stråvalla, Veddige, Värö, Ås,
Fjärås västra delen, Hanhals,
Kungsbacka, Landa, Onsala, Släp,
Vallda, Ölmevalla, Grimeton
slättbygden, Gödestad, Stamnared
och Valinge

1124 4

1131 och 1322 5

Västra Götalands län

1622 och 1623 2

1512, 1612, 1615,
1616 och 1621 3

1614 3 Grevbäck, Hjo, Norra Fågelås och
Södra Fågelås

1412, 1421, 1521,
1611, 1613, 1617
och 1722 4

1331 4 Lindome, Horred, Istorp,
Surteby-Kattunga södra delen och
Öxnevalla

1614 4 Forsby, Fridene, Fröjered,
Hagelberg, Korsberga, Mofalla,
Norra Kyrketorp, Ryd,
Sjogerstad-Rådene östra delen,
Skövde, Sventorp, Tibro, Varola,
Vreten och Värsås

1411, 1511 och 1522 5

1721 5 Bäcke, Dals-Ed, Dalskog,
Edsleskog, Håbol, Laxarby, Mo,
Nössemark, Skållerud, Steneby,
Tisselskog, Torrskog, Töftedal,
Vårvik, Ärtemark och Ödskölt

Värmlands län

1711 och 1722 4

1724 5

1712 5 Bjurtjärn, Borgvik, Frykerud,
Gillberga, Grums norra delen,
Kila, Lungsund, Nedre Ullerud,
Nyed, Stora Kil norra delen,
Tveta, Väse norra delen, Stavnäs,
Glava och Långserud

1713 5 Sunne, Västra Ämtervik, Östra
Ämtervik, Boda, Eda, Köla,
Värmskog, Gräsmark, Arvika östra
delen, Arvika västra delen,
Högerud, Gunnarskog, Ny, Älgå,
Mangskog och Brunskog

1721 5 Järnskog, Skillingmark, Silbodal,
Sillerud, Karlanda, Holmedal,
Blomskog, Trankil, Västra Fågelvik,
Töcksmark, Östervallskog
och Svanskog

1723 5 Brattfors, Filipstad, Kroppa,
Munkfors, Nordmark, Ransäter,
Storfors, Älvsbacka, Övre Ullerud,
Gåsborn, Rämmen, Hagfors, Gustav
Adolf, Norra Råda och Sunnemo

1812 och 1821 3

1811 och 1813 4

1723 5 Grythyttan, Hjulsjö, Hällefors,
Hjärnboås och Ljusnarsberg

Västmanlands län

0422 2

0431, 1821, 1911,
1921 och 1922 3

1912 4

Dalarnas län

2011 4 Aspeboda, Avesta, By, Falu
Kristine, Folkärna, Garpenberg,
Grycksbo, Grytnäs, Gustafs,
Hedemora, Hosjö, Husby, Silvberg,
Stora Kopparberg, Stora Skedvi,
Stora Tuna, Sundborn, Säter,
Torsång och Vika

1724 och 2019 5

2011 5 Gagnef

2012 5 Grangärde, Grängesberg, Ludvika,
Norrbärke, Söderbärke, Järna,
Nås, Äppelbo, Mockfjärd, Floda,
Leksand, Djura, Ål, Siljansnäs,
Rättvik, Boda, Ore, Orsa,
Älvdalen, Mora, Våmhus, Sollerön,
Venjan, Bjursås och Säfsnäs

2122 5 Enviken och Svärdsjö

Gävleborgs län

2121 4 Bomhus, Gävle Helga Trefaldighet,
Gävle Maria, Gävle Staffan, Gävle
Tomas, Hedesunda, Hille, Hofors,
Ovansjö, Sandviken, Torsåker,
Valbo, Årsunda och Österfärnebo

2122 4 Järbo

2111, 2221 och 2331 5

2121 5 Söderhamn, Sandarne, Ljusne,
Söderala, Bergvik, Mo, Trönö,
Norrala, Rengsjö, Segersta,
Undersvik och Arbrå

2122 5 Hamrånge, Ockelbo och Åmot

Västernorrlands län

Hela länet 5

Jämtlands län

Hela länet 5

Västerbottens län

Hela länet 5

Norrbottens län

Hela länet 5