Lag (2004:772) om kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

SFS nr
2004:772
Departement/myndighet
Finansdepartementet KL
Utfärdad
2004-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:47
Upphävd
2009-03-01

Om det i en kommun eller ett landsting skall tas ut skatt
enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, får kommunen eller
landstinget träffa avtal med staten om att biträda staten med

1. information om systemet med trängselskatt, och

2. förvaltning och upphandling med anledning av
trängselskatten.

Kommunen eller landstinget får dock inte med stöd av denna
bestämmelse utföra uppgifter som innebär myndighetsutövning.