Förordning (2004:872) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan

SFS nr
2004:872
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2004-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:182
Upphävd
2007-07-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag
till jämställdhetsprojekt inom förskolan.

Statsbidrag kan enligt denna förordning i första hand lämnas
till kommuner och andra huvudmän för förskolor.

Villkor för statsbidrag

2 § Statsbidrag kan lämnas under förutsättning att bidraget
används till utveckling av pedagogiskt jämställdhetsarbete inom
förskolan samt till dokumentation och spridning av kunskaper
och erfarenheter avseende sådant arbete.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Beslut om statsbidrag

3 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
Delegationen för jämställdhet i förskolan.

Ansökan om statsbidrag skall göras skriftligen. Ansökan skall
ha det innehåll och komma in till delegationen senast den dag
som delegationen bestämmer.

Om den som ansöker om statsbidrag själv kan finansiera en del
av det jämställdhetsprojekt som ansökan avser skall detta
beaktas vid bidragsprövningen.

4 § Delegationen för jämställdhet i förskolan får besluta att
ett beviljat statsbidrag inte skall betalas ut, om det kan
antas att bidraget har beviljats på grund av oriktiga
uppgifter.

Återbetalning

5 § Delegationen för jämställdhet i förskolan får besluta att
ett statsbidrag helt eller delvis skall betalas tillbaka om

1. det har beviljats på grund av oriktiga uppgifter,

2. det inte används för det ändamål det har beviljats, eller

3. mottagaren inte lämnar sådana utvärderingar och andra
uppgifter som avses i 6 §.

Utvärdering

6 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
skall lämna Delegationen för jämställdhet i förskolan de
skriftliga utvärderingar och andra uppgifter som delegationen
bestämmer.

Överklagande

7 § Ett beslut av Delegationen för jämställdhet i förskolan
enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2004:872

1. Denna förordning träder i kraft den 7 december 2004.

2. Beslut enligt 5 § skall inte meddelas om beslutet att
bevilja statsbidraget har fattats före ikraftträdandet.