Lag (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia

SFS nr
2004:874
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2004-10-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1410

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som
Sverige och Malaysia undertecknade den 12 mars 2002 skall,
tillsammans med det protokoll och den skriftväxling som är
fogade till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som
lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på
svenska, malaysiska och engelska. Skriftväxlingen är avfattad
på engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga
till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den
del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige
som annars skulle föreligga.

3 § Ha upphävts genom lag (2011:1410).

Övergångsbestämmelser

2004:874

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och
tillämpas

a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på inkomst som
förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då
lagen träder i kraft eller senare, och

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut
för beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret
närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

2. Genom lagen upphävs lagen (1995:542) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malaysia.

Den upphävda författningen skall dock fortfarande tillämpas

a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på inkomst som
förvärvas före den 1 januari kalenderåret närmast efter det år
då lagen träder i kraft, och

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut
för beskattningsår som börjar före den 1 januari kalenderåret
närmast efter det år då lagen träder i kraft.

2005:654

Regeringen föreskriver att lagen (2004:874) om skatteavtal
mellan Sverige och Malaysia skall träda i kraft den 31 december
2005.

Avtalet trädde i kraft den 29 januari 2005.

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Malaysias
regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande
av skatteflykt beträffande skatter på inkomst

Konungariket Sveriges regering och Malaysias regering, som
önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har
kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet
tillämpas, är:

a) i Malaysia:

1) inkomstskatten, och

2) inkomstskatten på petroleum,

(i det följande benämnd “malaysisk skatt”),

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten,

2) kupongskatten,

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister
m.fl., och

5) den kommunala inkomstskatten,

(i det följande benämnd “svensk skatt”).

2. Detta avtal tillämpas även på skatter på inkomst av samma
eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av
avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för
närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga
ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen
av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) “Malaysia” åsyftar Federationen Malaysias territorium, dess
territorialvatten och territorialvattnets havsbotten och
underlag, och innefattar områden utanför Malaysias
territorialvatten, samt sådant områdes havsbotten och underlag,
som är eller kommer enligt malaysisk lag och i enlighet med
folkrättens regler att bli ett område över vilket Malaysia
utövar suveräna rättigheter att utforska och exploatera
naturtillgångar, levande eller icke levande,

b) “Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när
uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium,
Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka
Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

c) “en avtalsslutande stat” och “den andra avtalsslutande
staten” åsyftar Malaysia eller Sverige, beroende på
sammanhanget,

d) “person” inbegriper fysisk person, bolag och annan
sammanslutning,

e) “bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid
beskattningen behandlas såsom juridisk person,

f) “företag i en avtalsslutande stat” och “företag i den andra
avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person
med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som
bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten,

g) “medborgare” åsyftar:

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande
stat,

2) juridisk person eller annan sammanslutning som bildats
enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat,

h) “internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller
luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom
då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten,

i) “behörig myndighet” åsyftar:

1) i Malaysia: finansministern eller dennes befullmäktigade
ombud, och

2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid någon
tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i avtalet, ha den betydelse
som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens
lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet
tillämpas, och den betydelse som uttrycket har enligt
tillämplig skattelagstiftning i denna stat äger företräde
framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i
denna stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket “person
med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt
skattelagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund
av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan
liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess
politiska underavdelningar, lokala myndigheter,
offentligrättsliga och statliga organ. Uttrycket inbegriper
handelsbolag och dödsbon endast till den del dess inkomst är
skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som
förvärvas av person med hemvist där, antingen hos
handelsbolaget eller dödsboet eller hos dess delägare eller
förmånstagare.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad
som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en
sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist endast i den
stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är
starkast (centrum för levnadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för
sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har
en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han
inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist
endast i den stat där han är medborgare,

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är
medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall
de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket “fast
driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från
vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket “fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad, och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för
utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, installations- eller
monteringsverksamhet utgör fast driftställe endast om
verksamheten pågår mer än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket “fast driftställe” inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring,
utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för lagring, utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar
för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av
förberedande eller biträdande art,

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i
punkterna a)-e), under förutsättning att hela den verksamhet
som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet
på grund av denna kombination är av förberedande eller
biträdande art.

5. Ett företag i en avtalsslutande stat anses ha ett fast
driftställe i den andra avtalsslutande staten om företaget
bedriver verksamhet som består av övervakning i den andra
staten under en tidsperiod som överstiger sex månader i
anslutning till plats för byggnads-, anläggnings-,
installations- eller monteringsverksamhet i den andra staten.

6. Om en person, som inte är sådan oberoende representant på
vilken punkt 7 tillämpas, är verksam i en avtalsslutande stat
för ett företag i den andra avtalsslutande staten, anses detta
företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 –
ha fast driftställe i den förstnämnda staten i fråga om varje
verksamhet som denna person bedriver för företaget, om
personen:

a) har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i
företagets namn, om inte den verksamhet som denna person
bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som,
om den bedrevs från en stadigvarande plats för
affärsverksamhet, inte skulle göra denna stadigvarande plats
för affärsverksamhet till fast driftställe enligt
bestämmelserna i nämnda punkt, eller

b) innehar ett företaget tillhörigt varulager i den förstnämnda
staten från vilket han regelmässigt tar emot och expedierar
beställningar för företaget.

7. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast
driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den
grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan
oberoende representant, under förutsättning att sådan person
därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en
avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett
bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför
inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe
för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk
eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. a) Uttrycket “fast egendom” har den betydelse som uttrycket
har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där
egendomen är belägen, om inte bestämmelserna i b) och c) nedan
föranleder annat.

b) Uttrycket “fast egendom” inbegriper dock alltid byggnader,
tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i
lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i
privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar
för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst,
källa eller annan naturtillgång.

c) Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan
användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst
av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast
egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat
förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss
angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra
staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det
fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe,
hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den
inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat,
om det varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor
och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket
driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag
för utgifter, härunder inbegripna utgifter för företagets
ledning och allmänna förvaltning, vilka skulle ha varit
avdragsgilla om det fasta driftstället varit ett oberoende
företag, i den mån utgifterna rätteligen har hänförts till det
fasta driftstället, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat
där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Om den information som finns tillgänglig inte är tillräcklig
för att bestämma vilka inkomster som är hänförliga till ett
företags fasta driftställe, skall bestämmelserna i denna
artikel inte hindra en stat att, med tillämpning av intern
lagstiftning, skönsmässigt bestämma en persons skattskyldighet
med användning av information som finns tillgänglig och i
enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den
anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets
försorg för företaget.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som
är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande
år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder
annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat
genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik beskattas endast i den staten.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag
eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt
deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital,
eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat
som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger
del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller
finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som
avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor
skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i
detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag
i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar
– inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda
inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget
i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan
företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av
varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra
vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för
inkomsten där om denna andra stat finner justeringen motiverad.
Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal
och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna
överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Utdelning som betalas av ett bolag med hemvist i Sverige
till en person med hemvist i Malaysia får även beskattas i
Sverige i enlighet med svensk lagstiftning, men om mottagaren
har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 15 procent
av utdelningens bruttobelopp. Om den som har rätt till
utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som
direkt innehar minst 10 procent av det utbetalande bolagets
sammanlagda röstvärde är utdelningen undantagen från
beskattning i Sverige.

3. Utdelning som betalas av ett bolag med hemvist i Malaysia
till en person med hemvist i Sverige, som har rätt till
utdelningen, är undantagen från varje skatt som skulle kunna
tas ut på utdelning i Malaysia utöver den skatt som tas ut på
bolagets inkomst eller vinst.

4. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 berör inte bolagets
beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

5. Med uttrycket “utdelning” förstås i denna artikel inkomst av
aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med
rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag,
som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget
har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som
inkomst av aktier.

6. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den
som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
där det bolag som betalar utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

7. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra
stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den
mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra
stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på
bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på
bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den
icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna
stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den
andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10
procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall en
avtalsslutande stats regering vara befriad från skatt i den
andra avtalsslutande staten i fråga om ränta som regeringen
erhåller och som härrör från denna andra stat.

4. Vid tillämpning av punkt 3, avses med uttrycket “regering”:

a) i Malaysia, regeringen i Malaysia och innefattar:

1) delstaternas regeringar,

2) Bank Negara Malaysia,

3) lokala myndigheter,

4) offentligrättsliga organ, och

5) Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank),

b) i Sverige, regeringen i Sverige och innefattar:

1) Riksbanken,

2) politiska underavdelningar,

3) lokala myndigheter,

4) offentligrättsliga organ,

5) AB Svensk Exportkredit (SEK), i den utsträckning lånet har
garanterats av svenska staten, och

6) Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (SIDA).

5. Med uttrycket “ränta” förstås i denna artikel inkomst av
varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning
i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar
särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och
inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet
agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper,
obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen
betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna
artikel.

6. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den
som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken
räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

7. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om
utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om
emellertid den person som betalar räntan, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan
betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat
där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen
finns.

8. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan
person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken
räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats
mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna
artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna
stat, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den
andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 8
procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket “royalty” förstås i denna artikel varje slags
betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller
för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film
eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent,
varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller
hemlig tillverkningsmetod eller för nyttjandet av, eller för
rätten att nyttja, industriell, kommersiell eller vetenskaplig
utrustning eller för upplysning (know-how) om erfarenhetsrön av
industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den
som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 15.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om
utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om
emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn
uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den
stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan
person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den
rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas,
överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren
och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte
förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på
sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med
iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Ersättning för tekniska tjänster

1. Ersättning för tekniska tjänster, som härrör från en
avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra
stat.

2. Ersättningen för tekniska tjänster får emellertid beskattas
även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till
ersättningen för tekniska tjänster har hemvist i den andra
avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 8 procent av
ersättningens bruttobelopp.

3. Med uttrycket “ersättning för tekniska tjänster” förstås i
denna artikel varje slags betalning till en person, om den inte
sker till en anställd hos personen som gör utbetalningen, för
tjänster av teknisk eller företagsledande art eller för
konsulttjänster.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den
som har rätt till ersättningen för tekniska tjänster har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken ersättningen för
tekniska tjänster härrör, från där beläget fast driftställe
eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat
från där belägen stadigvarande anordning, samt ersättningen för
tekniska tjänster äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

5. Ersättning för tekniska tjänster anses härröra från en
avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i
denna stat. Om emellertid den person som betalar ersättningen
för tekniska tjänster, antingen han har hemvist i en
avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har
fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed
skyldigheten att betala ersättningen för tekniska tjänster
uppkommit, och ersättningen för tekniska tjänster belastar det
fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses
ersättningen för tekniska tjänster härröra från den stat där
det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen
finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till ersättningen för tekniska tjänster eller
mellan dem båda och annan person ersättningsbeloppet, med
hänsyn till de tjänster för vilken ersättningen för tekniska
tjänster betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats
mellan utbetalaren och den som har rätt till ersättningen om
sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i
denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall
beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 14

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som
avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande
staten, eller på grund av överlåtelse av aktier i ett bolag
vars huvudsakliga tillgångar består av sådan egendom, får
beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del
av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i
en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning
för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst
på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig
eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

3. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik, eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg,
beskattas endast i den staten.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1, 2 och 3 beskattas endast i den
avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

5. Vinst på grund av överlåtelse av egendom, som förvärvas av
en fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat
och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får – utan
hinder av bestämmelserna i punkt 4 – beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten om överlåtelsen av egendomen
inträffar vid något tillfälle som infaller under de tio år som
följer närmast efter det att personen upphört att ha hemvist i
den förstnämnda staten.

Artikel 15

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig
verksamhet, beskattas endast i denna stat. Inkomsten får dock
beskattas i den andra avtalsslutande staten om:

a) han i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande
anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att
utöva verksamheten, men endast så stor del av inkomsten som är
hänförlig till den stadigvarande anordningen får beskattas i
denna andra avtalsslutande stat, eller

b) han vistas i den andra avtalsslutande staten under
tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt uppgår till eller
överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar
eller slutar under kalenderåret i fråga, men endast så stor del
av inkomsten som är hänförlig till den verksamhet som bedrivs i
denna andra stat får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket “fritt yrke” inbegriper särskilt självständig
vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet,
uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan
självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 16

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 17, 19, 20 och 21
föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning,
som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund
av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs
i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna
andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas
ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten,
endast i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under
tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger
183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar
under kalenderåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i
den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller
stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra
staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller
luftfartyg i internationell trafik av ett företag i en
avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

Artikel 17

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i
styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 18

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 får
inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller
filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker,
eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist
eller sportutövare bedriver i denna egenskap, inte tillfaller
artisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna
inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 15 och
16, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller
sportutövaren bedriver verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte på
ersättning eller inkomst som förvärvas på grund av verksamhet
utövad i en avtalsslutande stat om besöket i den staten, direkt
eller indirekt, finansierats, helt eller nästan helt, av
offentliga medel från den andra avtalsslutande staten, en av
dess politiska underavdelningar, lokala myndigheter eller
offentligrättsliga organ.

Artikel 19

Pensioner, livräntor och liknande betalningar

1. Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt
socialförsäkringslagstiftningen och livränta, som härrör från
en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket “livränta” förstås ett fastställt belopp, som
utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons
livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa
utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande
vederlag i pengar eller pengars värde.

Artikel 20

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande ersättning (med undantag för
pension), som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess
politiska underavdelningar, lokala myndigheter eller
offentligrättsliga organ till fysisk person på grund av arbete
som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars,
lokala myndigheters eller offentligrättsliga organs tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid
endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i
denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna andra
stat och

1) är medborgare i denna andra stat, eller

2) inte fick hemvist i denna andra stat uteslutande för att
utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 16 och 17 tillämpas på lön och
annan liknande ersättning som betalas på grund av arbete som
utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande
stat, en av dess politiska underavdelningar, lokala myndigheter
eller offentligrättsliga organ.

Artikel 21

Studerande och affärspraktikanter

En fysisk person som har hemvist i en avtalsslutande stat
omedelbart före en vistelse i den andra avtalsslutande staten
och som vistas tillfälligt i den andra staten uteslutande i
egenskap av

a) studerande vid ett erkänt universitet, skola eller annan
liknande erkänd utbildningsinstitution i den andra staten,

b) affärs- eller yrkespraktikant, eller

c) mottagare av stipendium, underhåll avsett att täcka
specifika utgifter eller premie för det huvudsakliga syftet att
studera, forska eller praktisera och som erhållits från
regeringen i någon av staterna eller från en vetenskaplig eller
religiös organisation eller en utbildnings- eller
välgörenhetsorganisation eller enligt ett tekniskt
biståndsprogram som ingåtts av regeringen i en av staterna,
skall vara undantagen från beskattning i den andra staten
såvitt avser

1) ersättning från utlandet som avser att täcka kostnader för
hans uppehälle, utbildning, studier, forskning eller praktik,

2) tidigare angivet stipendium, underhåll avsett att täcka
specifika utgifter eller premie, och

3) ersättning för utfört arbete i den andra staten som inte
överstiger 2 500 US dollar per kalenderår om arbetet utförts i
samband med studier, forskning eller praktik eller är
nödvändigt för hans försörjning. Det nämnda beloppet skall
innefatta grundavdrag för kalenderåret i fråga.

Artikel 22

Annan inkomst

Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte uttryckligen behandlas i föregående
artiklar av detta avtal beskattas endast i denna avtalsslutande
stat. Om sådan inkomst härrör från den andra avtalsslutande
staten får den emellertid även beskattas i denna andra stat.

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I fråga om Malaysia skall dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

Med beaktande av den malaysiska lagstiftning som tillåter att
skatt som betalats i ett annat land än Malaysia avräknas mot
malaysisk skatt, skall person med hemvist i Malaysia som
erhållit inkomst som härrör från Sverige medges avräkning för
den svenska skatt som erlagts enligt svensk lagstiftning och i
enlighet med bestämmelserna i detta avtal från den malaysiska
skatt som betalats på inkomsten. När sådan inkomst utgör
utdelning som utbetalats av ett bolag med hemvist i Sverige
till ett bolag med hemvist i Malaysia som äger minst 10 procent
av röstetalet för aktierna i det utdelande bolaget, skall vid
avräkning hänsyn tas till den svenska skatt som det utdelande
bolaget erlagt för inkomst av vilken utdelningen betalats.
Avräkningen skall emellertid inte överstiga den del av den
malaysiska skatten, beräknad före avräkning, som är hänförlig
till sådan inkomst.

2. I fråga om Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt
malaysisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Malaysia skall Sverige – med
beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande
avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles
kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges
här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett
belopp motsvarande den malaysiska skatt som erlagts på
inkomsten.

b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i
Malaysia, får Sverige – vid bestämmandet av svensk progressiv
skatt – beakta sådan inkomst som beskattas endast i Malaysia.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är
utdelning från bolag med hemvist i Malaysia till bolag med
hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt
bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning
som erhålls av svenska bolag från bolag utomlands.

d) Om ett svenskt bolag har ett fast driftställe i Malaysia
skall vid tillämpningen av a) i denna punkt uttrycket “den
malaysiska skatt som erlagts” anses innefatta den malaysiska
skatt på sådant fast driftställes inkomst som skulle ha erlagts
men som inte erlagts eller erlagts med lägre belopp på grund av
tidsbegränsade bestämmelser om stimulansåtgärder i den
lagstiftning i Malaysia som är avsedd att främja ekonomisk
utveckling i den mån sådan skattebefrielse eller
skattereduktion beviljas för vinst från industriell verksamhet
eller tillverkningsverksamhet eller från jordbruk, skogsbruk,
fiske eller turistnäring (däri inbegripna restauranger och
hotell), under förutsättning att verksamheterna utövats i
Malaysia. Vid tillämpningen av c) i denna punkt skall en skatt
på 15 procent på ett svenskt beskattningsunderlag ansetts ha
erlagts för sådana verksamheter och under de förutsättningar
som anges i föregående mening även om den skatt som faktiskt
erlagts i Malaysia är lägre än 15 procent.

e) Bestämmelserna i d) skall tillämpas endast under de första
tio åren som detta avtal tillämpas. Denna tidsperiod kan
utsträckas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga
myndigheterna.

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än
den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli
underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1
tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist
i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1,
artikel 11 punkt 8, artikel 12 punkt 6 eller artikel 13 punkt 6
tillämpas, är ränta, royalty, ersättning för tekniska tjänster
och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten
avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten
för sådant företag på samma villkor som betalning till person
med hemvist i den förstnämnda staten. Detta gäller emellertid
inte om en avtalsslutande stats interna lagstiftning
föreskriver att skatt skall innehållas vid källan och denna
skyldighet inte fullgjorts.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller
delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en
eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat
slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som annat liknande företag i den
förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Denna artikel medför inte skyldighet för

a) en avtalsslutande stat att medge fysisk person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid
beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på
grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som
medges person med hemvist i den egna staten,

b) Malaysia att medge svenska medborgare som inte har hemvist i
Malaysia, de personliga avdrag vid beskattningen,
skattebefrielse eller skattenedsättning som vid tidpunkten för
undertecknandet av detta avtal enligt lag är tillgängliga
endast för malaysiska medborgare som inte har hemvist i
Malaysia.

6. Med uttrycket “beskattning” avses i denna artikel de skatter
på vilka avtalet är tillämpligt.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda
avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför
eller kommer att medföra beskattning som strider mot
bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar
hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa
staters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist,
eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den
avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall läggas
fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick
vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som
strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning,
skall myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som
strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller
tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att
undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av
avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan
träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa
överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa
bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas
av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning
inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas
inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat
mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som
upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter
(däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som
fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av
avtalet eller handlägger åtal eller överklaganden i fråga om
dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda
upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för
en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning
eller administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt
lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna
avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet,
industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar,
vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

Artikel 27

Begränsning av förmåner

1. Om inkomst på grund av bestämmelse i detta avtal inte fullt
ut kan beskattas i en avtalsslutande stat och, enligt gällande
lagstiftning i den andra avtalsslutande staten, en person, vad
gäller denna inkomst, beskattas för den del av inkomsten som
överförs eller tas emot i denna andra stat och inte för
inkomstens hela belopp, skall sådan begränsning av
beskattningsrätten i den förstnämnda avtalsslutande staten
endast gälla för den del av inkomsten som överförs till eller
tas emot i denna andra avtalsslutande stat.

2. Bestämmelser i detta avtal som medger befrielse från eller
nedsättning av skatt skall inte tillämpas på personer som är
berättigade till någon skatteförmån enligt:

a) lagstiftning i någon av staterna som anges i noter som
utväxlas mellan staterna, eller

b) någon i huvudsak likartad skattelagstiftning.

Artikel 28

Medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid
beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller
bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar
av diplomatisk beskickning eller konsulat.

Artikel 29

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall meddela varandra när de
åtgärder vidtagits som krävs enligt lagstiftningen i staten i
fråga för att detta avtal skall träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då
den sista av dessa underrättelser tas emot och tillämpas:

a) i Malaysia:

1) beträffande annan malaysisk skatt än inkomstskatten på
petroleum, på skatt som påförs för taxeringsår som börjar den 1
januari kalenderåret närmast efter det år då avtalet träder i
kraft eller senare,

2) beträffande inkomstskatten på petroleum, på skatt som påförs
för taxeringsår som börjar den 1 januari det andra kalenderåret
som följer efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

b) i Sverige:

1) beträffande skatt som innehålls vid källan, på inkomst som
förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då
avtalet träder i kraft eller senare,

2) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs
för beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret
närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

3. Avtalet mellan Malaysias regering och Konungariket Sveriges
regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande
av skatteflykt beträffande inkomstskatter, undertecknat i Kuala
Lumpur den 21 november 1970, skall upphöra att gälla och dess
bestämmelser skall inte längre tillämpas från de datum som
detta avtal skall tillämpas enligt bestämmelserna i punkt 2 av
denna artikel.

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft tills vidare. Vardera
avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg skriftligen säga
upp avtalet genom underrättelse till den andra avtalsslutande
staten härom senast den 30 juni under något kalenderår som
följer efter en tidsperiod av fem år från den dag då avtalet
träder i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet
att tillämpas

a) i Malaysia:

1) beträffande annan malaysisk skatt än inkomstskatten på
petroleum, på skatt som påförs för taxeringsår som börjar den 1
januari kalenderåret närmast efter det år då uppsägningen sker
eller senare,

2) beträffande inkomstskatten på petroleum, på skatt som påförs
för taxeringsår som börjar den 1 januari det andra kalenderåret
som följer efter det år då uppsägningen sker eller senare,

b) i Sverige:

1) beträffande skatt som innehålls vid källan, på inkomst som
förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då
uppsägningen sker eller senare,

2) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs
för beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret
närmast efter det år då uppsägningen sker eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 12 mars 2002 i två exemplar på
malaysiska, svenska och engelska språken vilka äger lika
vitsord. För den händelse att tvist uppstår om tolkningen eller
tillämpningen av avtalet skall den engelska texten äga
företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Leif Pagrotsky

För Malaysias regering

Seri Rafidah Aziz

PROTOKOLL

1. Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sveriges
regering och Malaysias regering för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst har de två regeringarna kommit överens om
att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av
avtalet.

2. Det är överenskommet att:

a) bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 tillämpas på inkomst som
förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar
den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den
svenske delägaren i SAS,

b) bestämmelserna i artikel 14 punkt 3 tillämpas i fråga om
vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av vinsten
som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige
AB, den svenske delägaren i SAS, och

c) vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 16 punkt 3,
skall inkomst som person med hemvist i Sverige uppbär för
arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i
internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS), beskattas endast i Sverige.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill
vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 12 mars 2002 i två exemplar på
malaysiska, svenska och engelska språken vilka äger lika
vitsord. För den händelse att tvist uppstår om tolkningen eller
tillämpningen av protokollet skall den engelska texten äga
företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Leif Pagrotsky

För Malaysias regering

Seri Rafidah Aziz

SKRIFTVÄXLING

Sveriges note angående artikel 27 punkt 2

I have the honour to refer to the Agreement between the
Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
Malaysia for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income
which has been signed today and to propose on behalf of the
Government of the Kingdom of Sweden that with reference to
paragraph 2 of Article 27:

The provisions of this Agreement shall not apply to persons
carrying on offshore business activity under the Labuan
Offshore Business Activity Tax Act 1990 (as amended).

“Offshore business activity” means an offshore business
activity as defined under Section 2(1) of the Labuan Offshore
Business Activity Tax Act 1990 (as amended).

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of
Malaysia, I have the honour to suggest that the present Note
and Your Excellency’s reply to that effect should be regarded
as constituting an agreement that shall form an integral part
of the Agreement for the avoidance of double taxation in this
matter, which shall enter into force at the same time as the
entry into force of this Agreement.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Leif Pagrotsky

Malaysias note angående artikel 27 punkt 2

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency’s
Note of today which reads as follows:

“I have the honour to refer to the Agreement between the
Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
Malaysia for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income
which has been signed today and to propose on behalf of the
Government of the Kingdom of Sweden that with reference to
paragraph 2 of Article 27:

The provisions of this Agreement shall not apply to persons
carrying on offshore business activity under the Labuan
Offshore Business Activity Tax Act 1990 (as amended).

“Offshore business activity” means an offshore business
activity as defined under Section 2(1) of the Labuan Offshore
Business Activity Tax Act 1990 (as amended).

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of
Malaysia, I have the honour to suggest that the present Note
and Your Excellency’s reply to that effect should be regarded
as constituting an agreement that shall form an integral part
of the Agreement for the avoidance of double taxation in this
matter, which shall enter into force at the same time as the
entry into force of this Agreement.”

The above proposal being acceptable to the Government of
Malaysia, l have the honour to confirm that Your Excellency’s
Note and this reply shall be regarded as constituting an
agreement that shall form an integral part of the Agreement for
the avoidance of double taxation in this matter, which shall
enter into force at the same time as the entry into force of
this Agreement.

For the Government of Malaysia

Seri Rafidah Aziz

Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and
the Government of Malaysia for the avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
Malaysia, desiring to conclude an Agreement for the avoidance
of double taxation and the prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income, have agreed as follows:

Article 1

Persons covered

This Agreement shall apply to persons who are residents of one
or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes which are the subject of this Agreement
are:

(a) in Malaysia:

(i) the income tax; and

(ii) the petroleum income tax;

(hereinafter referred to as “Malaysian tax”);

(b) in Sweden:

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten);

(ii) the withholding tax on dividends (kupongskatten);

(iii) the income tax on non-residents (den särskilda
inkomstskatten för utomlands bosatta);

(iv) the income tax on non-residents artistes and athletes (den
särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.);
and

(v) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten);

(hereinafter referred to as “Swedish tax”).

2. This Agreement shall apply also to any identical or
substantially similar taxes on income which are imposed after
the date of signature of this Agreement in addition to, or in
place of, the existing taxes. The competent authorities of the
Contracting States shall notify each other of important changes
which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context
otherwise requires:

(a) the term “Malaysia” means the territories of the Federation
of Malaysia, the territorial waters of Malaysia and the sea-bed
and subsoil of the territorial waters, and includes any area
extending beyond the limits of the territorial waters of
Malaysia, and the sea-bed and subsoil of any such area, which
has been or may hereafter be designated under the laws of
Malaysia and in accordance with international law as an area
over which Malaysia has sovereign rights for the purposes of
exploring and exploiting the natural resources, whether living
or non-living;

(b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when
used in a geographical sense, includes the national territory,
the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas
over which Sweden in accordance with international law
exercises sovereign rights or jurisdiction;

(c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting
State” mean Malaysia or Sweden as the context requires;

(d) the term “person” includes an individual, a company and any
other body of persons;

(e) the term “company” means any body corporate or any entity
which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms “enterprise of a Contracting State” and
“enterprise of the other Contracting State” mean respectively
an enterprise carried on by a resident of a Contracting State
and an enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

(g) the term “national” means:

(i) any individual possessing the citizenship of a Contracting
State;

(ii) any legal person, partnership or association deriving its
status as such from the laws in force in a Contracting State;

(h) the term “international traffic” means any transport by a
ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting
State, except when the ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contracting State;

(i) the term “competent authority” means:

(i) in the case of Malaysia, the Minister of Finance or his
authorised representative; and

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his
authorised representative or the authority which is designated
as a competent authority for the purpose of this Agreement.

2. As regards the application of this Agreement at any time by
a Contracting State, any term not defined therein shall, unless
the context otherwise requires, have the meaning that it has at
that time under the law of that State for the purposes of the
taxes to which this Agreement applies, any meaning under the
applicable tax laws of that State prevailing over a meaning
given to the term under other laws of that State.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a
Contracting State” means any person who, under the tax laws of
that State, is liable to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management or any other criterion of a
similar nature, and also includes that State and a political
subdivision, a local authority and any statutory body or
governmental agency thereof. However, in the case of a
partnership or estate the term applies only to the extent that
the income derived by such partnership or estate is subject to
tax in that State as the income of a resident, either in its
hands or in the hands of its partners or beneficiaries.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an
individual is a resident of both Contracting States, then his
status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in
which he has a permanent home available to him; if he has a
permanent home available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident only of the State with which his
personal and economic relations are closer (centre of vital
interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests
cannot be determined, or if he has not a permanent home
available to him in either State, he shall be deemed to be a
resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of
them, he shall be deemed to be a resident only of the State of
which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them,
the competent authorities of the Contracting States shall
settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person
other than an individual is a resident of both Contracting
States, the competent authorities of the Contracting States
shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term “permanent
establishment” means a fixed place of business through which
the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop; and

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of
extraction of natural resources.

3. A building site or construction, installation or assembly
project constitutes a permanent establishment only if it lasts
more than 12 months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
the term “permanent establishment” shall be deemed not to
include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage,
display or delivery of goods or merchandise belonging to the
enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of storage,
display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of
processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting
information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity
of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any
combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to
(e), provided that the overall activity of the fixed place of
business resulting from this combination is of a preparatory or
auxiliary character.

5. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have
a permanent establishment in the other Contracting State if it
carries on supervisory activities in that other State for more
than six months in connection with a building site or a
construction, installation or assembly project which is being
undertaken in that other State.

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where
a person – other than an agent of an independent status to whom
paragraph 7 applies – is acting in a Contracting State on
behalf of an enterprise of the other Contracting State, that
enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in
the first-mentioned Contracting State in respect of any
activities which that person undertakes for the enterprise, if
such a person:

(a) has and habitually exercises in that State an authority to
conclude contracts in the name of the enterprise, unless the
activities of such a person are limited to those mentioned in
paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of
business, would not make this fixed place of business a
permanent establishment under the provisions of that paragraph;
or

(b) maintains in the first-mentioned State a stock of goods or
merchandise belonging to the enterprise from which he regularly
receives and fills orders on behalf of the enterprise.

7. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to
have a permanent establishment in the other Contracting State
merely because it carries on business in that other State
through a broker, general commission agent or any other agent
of an independent status, provided that such persons are acting
in the ordinary course of their business.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting
State controls or is controlled by a company which is a
resident of the other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a permanent
establishment or otherwise), shall not of itself constitute
either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from
immovable property (including income from agriculture or
forestry) situated in the other Contracting State may be taxed
in that other State.

2. (a) The term “immovable property” shall, subject to the
provisions of subparagraphs (b) and (c), have the meaning which
it has under the law of the Contracting State in which the
property in question is situated.

(b) The term “immovable property” shall in any case include
buildings, property accessory to immovable property, livestock
and equipment used in agriculture and forestry, rights to which
the provisions of general law respecting landed property apply,
usufruct of immovable property and rights to variable or fixed
payments as consideration for the working of, or the right to
work, mineral deposits, sources and other natural resources.

(c) Ships, boats and aircraft shall not be regarded as
immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived
from the direct use, letting, or use in any other form of
immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the
income from immovable property of an enterprise and to income
from immovable property used for the performance of independent
personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be
taxable only in that State unless the enterprise carries on
business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise carries on
business as aforesaid, the profits of the enterprise may be
taxed in the other State but only so much of them as is
attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an
enterprise of a Contracting State carries on business in the
other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, there shall in each Contracting State be
attributed to that permanent establishment the profits which it
might be expected to make if it were a distinct and separate
enterprise engaged in the same or similar activities under the
same or similar conditions and dealing wholly independently
with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment,
there shall be allowed as deductions expenses including
executive and general administrative expenses, which would be
deductible if the permanent establishment were an independent
enterprise, insofar as they are reasonably allocable to the
permanent establishment, whether incurred in the State in which
the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. If the information available is inadequate to determine the
profits to be attributed to a permanent establishment of an
enterprise, nothing in this Article shall affect the
application of any law of that State relating to the
determination of the tax liability of a person by the exercise
of a discretion or the making of an estimate, provided that the
law shall be applied, so far as the information available
permits, in accordance with the principles of this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment
by reason of the mere purchase by that permanent establishment
of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to
be attributed to the permanent establishment shall be
determined by the same method year by year unless there is good
and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with
separately in other Articles of this Agreement, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the
operation of ships or aircraft in international traffic shall
be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to the
profits from the participation in a pool, a joint business or
an international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where –

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly
or indirectly in the management, control or capital of an
enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of a
Contracting State and an enterprise of the other Contracting
State,

and in either case conditions are made or imposed between the
two enterprises in their commercial or financial relations
which differ from those which would be made between independent
enterprises, then any profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and taxed
accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an
enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on
which an enterprise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the profits so included
are profits which would have accrued to the enterprise of the
first-mentioned State if the conditions made between the two
enterprises had been those which would have been made between
independent enterprises, then that other State shall make an
appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein
on those profits where that other State considers the
adjustment justified. In determining such adjustment, due
regard shall be had to the other provisions of this Agreement
and the competent authorities of the Contracting States shall
if necessary consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a
Contracting State to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

2. Dividends paid by a company which is a resident of Sweden to
a resident of Malaysia may also be taxed in Sweden according to
Swedish laws, but if the recipient is the beneficial owner of
the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent
of the gross amount of the dividends. Where, however, the
beneficial owner of the dividends is a company (other than a
partnership) which holds directly at least 10 per cent of the
voting power of the company paying the dividends, the dividends
shall be exempt from tax in Sweden.

3. Dividends paid by a company which is a resident of Malaysia
to a resident of Sweden who is the beneficial owner thereof
shall be exempt from any tax in Malaysia which is chargeable on
dividends in addition to the tax chargeable in respect of
income or profits of the company.

4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not affect the
taxation of the company in respect of the profits out of which
the dividends are paid.

5. The term “dividends” as used in this Article means income
from shares or other rights, not being debt-claims,
participating in profits, as well as income from other
corporate rights which is subjected to the same taxation
treatment as income from shares by the laws of the State of
which the company making the distribution is a resident.

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if
the beneficial owner of the dividends, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting
State, of which the company paying the dividends is a resident,
through a permanent establishment situated therein, or performs
in that other State independent personal services from a fixed
base situated therein, and the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

7. Where a company which is a resident of a Contracting State
derives income or profits from the other Contracting State,
that other State may not impose any tax on the dividends paid
by the company, except insofar as such dividends are paid to a
resident of that other State or insofar as the holding in
respect of which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or a fixed base
situated in that other State, nor subject the company’s
undistributed profits to a tax on the company’s undistributed
profits, even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of income or profits arising
in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting
State in which it arises and according to the laws of that
State, but if the beneficial owner of the interest is a
resident of the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the
interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the
Government of a Contracting State shall be exempt from tax in
the other Contracting State in respect of interest derived by
the Government from that other State.

4. For the purposes of paragraph 3, the term “Government”:

(a) in the case of Malaysia means the Government of Malaysia
and shall include:

(i) the governments of the states;

(ii) the Bank Negara Malaysia;

(iii) the local authorities;

(iv) the statutory bodies; and

(v) the Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank);

(b) in the case of Sweden means the Government of Sweden and
shall include:

(i) the Central Bank of Sweden;

(ii) the political subdivisions;

(iii) the local authorities;

(iv) the statutory bodies;

(v) the Swedish Export Credit Corporation (SEK), to the extent
that the loan is guaranteed by the Government of Sweden; and

(vi) the Swedish International Development Authority (SIDA).

5. The term “interest” as used in this Article means income
from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage and whether or not carrying a right to participate in
the debtor’s profits, and in particular, income from government
securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or
debentures. Penalty charges for late payment shall not be
regarded as interest for the purpose of this Article.

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if
the beneficial owner of the interest, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting
State in which the interest arises, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed base situated
therein, and the debt-claim in respect of which the interest is
paid is effectively connected with such permanent establishment
or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or
Article 15, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State
when the payer is a resident of that State. Where, however, the
person paying the interest, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed base in connection with
which the indebtedness on which the interest is paid was
incurred, and such interest is borne by such permanent
establishment or fixed base, then such interest shall be deemed
to arise in the State in which the permanent establishment or
fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some other
person, the amount of the interest, having regard to the debt-
claim for which it is paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain taxable according
to the laws of each Contracting State, due regard being had to
the other provisions of this Agreement.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting
State in which they arise, and according to the laws of that
State, but if the beneficial owner of the royalties is a
resident of the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed 8 per cent of the gross amount of the
royalties.

3. The term “royalties” as used in this Article means payments
of any kind received as a consideration for the use of, or the
right to use, any copyright of literary, artistic or scientific
work (including cinematograph films, and films or tapes for
radio or television broadcasting), any patent, trade mark,
design or model, plan, secret formula or process, or for the
use of, or the right to use, industrial, commercial or
scientific equipment, or for information (know-how) concerning
industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the
beneficial owner of the royalties, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting
State in which the royalties arise, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed base situated
therein, and the right or property in respect of which the
royalties are paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such a case the provisions of
Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State
when the payer is a resident of that State. Where, however, the
person paying such royalties, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed base in connection with
which the liability to pay the royalties was incurred, and such
royalties are borne by such permanent establishment or fixed
base, then such royalties shall be deemed to arise in the State
in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some other
person, the amount of the royalties, having regard to the use,
right or information for which they are paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to the last-
mentioned amount. In such case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this
Agreement.

Article 13

Fees for technical services

1. Fees for technical services arising in a Contracting State
and paid to a resident of the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. However, such fees for technical services may also be taxed
in the Contracting State in which they arise and according to
the laws of that State, but where the beneficial owner of the
fees for technical services is a resident of the other
Contracting State the tax so charged shall not exceed 8 per
cent of the gross amount of the fees for technical services.

3. The term “fees for technical services” as used in this
Article means payments of any kind to any person, other than to
an employee of the person making the payments, in consideration
for any services of a technical, managerial or consultancy
nature.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the
beneficial owner of the fees for technical services, being a
resident of a Contracting State, carries on business in the
other Contracting State in which the fees for technical
services arise through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein, and the fees for
technical services are effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In such a case the
provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be,
shall apply.

5. Fees for technical services shall be deemed to arise in a
Contracting State when the payer is a resident of that State.
Where, however, the person paying the fees for technical
services, whether he is a resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a permanent establishment or a
fixed base in connection with which the liability to pay the
fees for technical services was incurred, and such fees for
technical services are borne by such permanent establishment or
fixed base, then such fees for technical services shall be
deemed to arise in the Contracting State in which the permanent
establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some other
person, the amount of the fees for technical services having
regard to the services for which they are paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to the last-
mentioned amount. In such case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the law of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this
Agreement.

Article 14

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of immovable property referred to in Article 6 and
situated in the other Contracting State, or from the alienation
of shares in a company the assets of which consist principally
of such property, may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part
of the business property of a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State or of movable property pertaining to a fixed base
available to a resident of a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose of performing independent
personal services, including such gains from the alienation of
such a permanent establishment (alone or with the whole
enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other
State.

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of ships or aircraft operated in international
traffic or movable property pertaining to the operation of such
ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property other than that
referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in
the Contracting State of which the alienator is a resident.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, gains from
the alienation of any property derived by an individual who has
been a resident of a Contracting State and who has become a
resident of the other Contracting State, may be taxed in the
first-mentioned State if the alienation of the property occurs
at any time during the ten years next following the date on
which the individual has ceased to be a resident of the first-
mentioned State.

Article 15

Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in
respect of professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in that State
except in the following circumstances, when such income may
also be taxed in the other Contracting State:

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the
other Contracting State for the purpose of performing his
activities; in that case, only so much of the income as is
attributable to that fixed base may be taxed in that other
Contracting State; or

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period
or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days
in any twelve month period commencing or ending in the calendar
year concerned; in that case, only so much of the income as is
derived from his activities performed in that other State may
be taxed in that other State.

2. The term “professional services” includes especially
independent scientific, literary, artistic, educational or
teaching activities as well as the independent activities of
physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and
accountants.

Article 16

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20 and 21,
salaries, wages and other similar remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of an employment
shall be taxable only in that State unless the employment is
exercised in the other Contracting State. If the employment is
so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration
derived by a resident of a Contracting State in respect of an
employment exercised in the other Contracting State shall be
taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other Contracting State for
a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in
any twelve month period commencing or ending in the calendar
year concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer
who is not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment
or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
remuneration derived in respect of an employment exercised
aboard a ship or aircraft operated in international traffic by
an enterprise of a Contracting State may be taxed in that
State.

Article 17

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments derived by a
resident of a Contracting State in his capacity as a member of
the board of directors of a company which is a resident of the
other Contracting State, may be taxed in that other State.

Article 18

Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income
derived by a resident of a Contracting State as an artiste,
such as a theatre, motion picture, radio or television artiste,
or a musician, or as a sportsman, from his personal activities
as such exercised in the other Contracting State, may be taxed
in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by
an artiste or a sportsman in his capacity as such accrues not
to the artiste or sportsman himself but to another person, that
income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15
and 16, be taxed in the Contracting State in which the
activities of the artiste or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to
remuneration or profits derived from activities exercised in a
Contracting State if the visit to that State is directly or
indirectly supported wholly or almost wholly from the public
funds of the other Contracting State, a political subdivision,
a local authority or a statutory body thereof.

Article 19

Pensions, annuities and similar payments

1. Pensions and other similar remuneration, disbursement under
the Social Security legislation and annuities arising in a
Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in the first-mentioned
Contracting State.

2. The term “annuity” means a stated sum payable periodically
at stated times during life or during a specified or
ascertainable period of time under an obligation to make the
payments in return for adequate and full consideration in money
or money’s worth.

Article 20

Government service

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other
than a pension, paid by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority or a statutory body thereof to
an individual in respect of services rendered to that State or
political subdivision or local authority or statutory body
thereof shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other similar
remuneration, shall be taxable only in the other Contracting
State if the services are rendered in that other State and the
individual is a resident of that other State who:

(i) is a national of that other State, or

(ii) did not become a resident of that other State solely for
the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 16 and 17 shall apply to
salaries, wages and other similar remuneration in respect of
services rendered in connection with a business carried on by a
Contracting State or a political subdivision or a local
authority or a statutory body thereof.

Article 21

Students and trainees

An individual who is a resident of a Contracting State
immediately before making a visit to the other Contracting
State and is temporarily present in the other State solely:

(a) as a student at a recognised university, college, school or
other similar recognised educational institution in that other
State;

(b) as a business or technical apprentice; or

(c) as a recipient of a grant, allowances to compensate for
specific expenses or award for the primary purpose of study,
research or training from the Government of either State or
from a scientific, educational, religious or charitable
organisation or under a technical assistance programme entered
into by the Government of either State, shall be exempt from
tax in that other State on:

(i) all remittances from abroad for the purposes of his
maintenance, education, study, research or training;

(ii) the amount of such grant, allowances to compensate for
specific expenses or award; and

(iii) any remuneration not exceeding 2,500 US dollars per annum
in respect of services in that other State provided the
services are performed in connection with his study, research
or training or are necessary for the purposes of his
maintenance. The amount stated above shall include the personal
allowance for the calendar year in question.

Article 22

Other income

Items of income of a resident of a Contracting State which are
not expressly mentioned in the foregoing Articles of this
Agreement shall be taxable only in that Contracting State
except that if such income is derived from sources in the other
Contracting State, it may also be taxed in that other State.

Article 23

Elimination of double taxation

1. In the case of Malaysia, double taxation shall be avoided as
follows:

Subject to the laws of Malaysia regarding the allowance as a
credit against Malaysian tax of tax payable in any country
other than Malaysia, the Swedish tax payable under the laws of
Sweden and in accordance with this Agreement by a resident of
Malaysia in respect of income derived from Sweden shall be
allowed as a credit against Malaysian tax payable in respect of
that income. Where such income is a dividend paid by a company
which is a resident of Sweden to a company which is a resident
of Malaysia and which owns not less than 10 per cent of the
voting shares of the company paying the dividend, the credit
shall take into account Swedish tax payable by that company in
respect of its income out of which the dividend is paid. The
credit shall not, however, exceed that part of the Malaysian
tax, as computed before the credit is given, which is
appropriate to such item of income.

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as
follows:

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the
laws of Malaysia and in accordance with the provisions of this
Agreement may be taxed in Malaysia, Sweden shall allow –
subject to the provisions of the laws of Sweden concerning
credit for foreign tax (as it may be amended from time to time
without changing the general principle hereof) – as a deduction
from the tax on such income, an amount equal to the Malaysian
tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in
accordance with the provisions of this Agreement, shall be
taxable only in Malaysia, Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take into account the income
which shall be taxable only in Malaysia.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this
paragraph, dividends paid by a company which is a resident of
Malaysia to a company which is a resident of Sweden shall be
exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish
law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish
companies by companies abroad.

(d) For the purposes of sub-paragraph (a) of this paragraph,
when a Swedish company has a permanent establishment in
Malaysia, the term “Malaysian tax paid” shall be deemed to
include the Malaysian tax on profits attributable to such
permanent establishment which would have been paid but for any
time-limited exemption or reduction of tax granted under
incentive provisions contained in the laws of Malaysia designed
to promote economic development to the extent that such
exemption or reduction is granted for profits from industrial
or manufacturing activities or from the agriculture, forestry,
fishing or tourism sectors (including restaurants and hotels)
provided that the activities have been carried out in Malaysia.
For the purposes of sub-paragraph (c) of this paragraph a tax
of 15 per cent calculated on a Swedish tax base shall be
considered to have been paid for such activities and under
those conditions mentioned in the previous sentence even if the
tax actually paid in Malaysia is less than 15 per cent.

(e) The provisions of sub-paragraph (d) shall apply only for
the first ten years during which this Agreement is effective.
This period may be extended by a mutual agreement between the
competent authorities.

Article 24

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in
the other Contracting State to any taxation or any requirement
connected therewith which is other or more burdensome than the
taxation and connected requirements to which nationals of that
other State in the same circumstances are or may be subjected.
This provision shall, notwithstanding the provisions of Article
1, also apply to persons who are not residents of one or both
of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State shall not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9,
paragraph 8 of Article 11, paragraph 6 of Article 12 and
paragraph 6 of Article 13 apply, interest, royalties, fees for
technical services and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of determining the
taxable profits of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been paid to a resident of the
first-mentioned State. When, however, the domestic laws of a
Contracting State provide that a tax shall be withheld at
source and this obligation has not been fulfilled the aforesaid
requirements may be set aside.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is
wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly,
by one or more residents of the other Contracting State, shall
not be subjected in the first-mentioned State to any taxation
or any requirement connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to
which other similar enterprises of that first-mentioned State
are or may be subjected.

5. Nothing in this Article shall be construed as obliging:

(a) a Contracting State to grant to individuals who are
resident of the other Contracting State any personal
allowances, reliefs and reductions for tax purposes on account
of civil status or family responsibilities which it grants to
its own residents;

(b) Malaysia to grant to nationals of Sweden not resident in
Malaysia those personal allowances, reliefs and reductions for
tax purposes which are by law available on the date of
signature of this Agreement only to nationals of Malaysia who
are not resident in Malaysia.

6. In this Article, the term “taxation” means taxes to which
this Agreement applies.

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of
the Contracting States result or will result for him in
taxation not in accordance with the provisions of this
Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the
domestic law of those States, present his case to the competent
authority of the Contracting State of which he is a resident
or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that
of the Contracting State of which he is a national. The case
must be presented within three years from the first
notification of the action resulting in taxation not in
accordance with the provisions of this Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection
appears to it to be justified and if it is not itself able to
arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with this Agreement. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding any time limits in
the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall
endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or
doubts arising as to the interpretation or application of this
Agreement. They may also consult together for the elimination
of double taxation in cases not provided for in this Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may
communicate with each other directly for the purposes of
reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall
exchange such information as is necessary for carrying out the
provisions of this Agreement or of the domestic laws of the
Contracting States concerning taxes covered by the Agreement
insofar as the taxation thereunder is not contrary to the
Agreement. The exchange of information is not restricted by
Article 1. Any information received by a Contracting State
shall be treated as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State and shall be
disclosed only to persons or authorities (including courts and
administrative bodies) concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or
the determination of appeals in relation to, the taxes covered
by the Agreement. Such persons or authorities shall use the
information only for such purposes. They may disclose the
information in public court proceedings or in judicial
decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed
so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the
laws or the administrative practice of that or of the other
Contracting State;

(b) to supply information which are not obtainable under the
laws or in the normal course of the administration of that or
of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade,
business, industrial, commercial or professional secret or
trade process, or information, the disclosure of which would be
contrary to public policy.

Article 27

Limitation of relief

1. Where under any provision of this Agreement any income is
relieved from tax in a Contracting State and, under the law in
force in the other Contracting State a person, in respect of
that income, is subject to tax by reference to the amount
thereof which is remitted to or received in that other
Contracting State and not by reference to the full amount
thereof, then the relief to be allowed under this Agreement in
the first-mentioned Contracting State shall apply only to so
much of the income as is remitted to or received in that other
Contracting State.

2. Any provision of this Agreement conferring an exemption or a
reduction of tax shall not apply to persons entitled to any tax
benefits under:

(a) a law of either one of the States which has been identified
in an Exchange of Notes between the States; or

(b) any other substantially similar tax law.

Article 28

Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of
members of diplomatic missions or consular posts under the
general rules of international law or under the provisions of
special agreements.

Article 29

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify the other of the
completion of the procedures required by its law for the entry
into force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day
after the receipt of the later of these notifications and shall
thereupon have effect

(a) in Malaysia:

(i) in respect of Malaysian tax, other than petroleum income
tax, to tax chargeable for any year of assessment beginning on
or after the first day of January in the calendar year
following the year in which this Agreement enters into force;

(ii) in respect of petroleum income tax, to tax chargeable for
any year of assessment beginning on or after the first day of
January of the second calendar year following the year in which
this Agreement enters into force;

(b) in Sweden:

(i) in respect of taxes withheld at source, to income derived
on or after the first day of January in the calendar year
following the year in which this Agreement enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable
for any tax year beginning on or after the first day of January
in the calendar year following the year in which this Agreement
enters into force.

3. The Agreement between the Government of Malaysia and the
Government of the Kingdom of Sweden for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income signed at Kuala Lumpur on November 21, 1970,
shall terminate and cease to have effect from the dates upon
which this Agreement has effect in accordance with the
provisions of paragraph 2 of this Article.

Article 30

Termination

This Agreement shall remain in effect indefinitely, but either
Contracting State may terminate the Agreement, through
diplomatic channels, by giving to the other Contracting State
written notice of termination on or before June 30th in any
calendar year after the period of five years from the date on
which this Agreement enters into force. In such an event this
Agreement shall cease to have effect:

(a) in Malaysia:

(i) in respect of Malaysian tax, other than petroleum income
tax, to tax chargeable for any year of assessment beginning on
or after the first day of January in the calendar year
following the year in which the notice is given;

(ii) in respect of petroleum income tax, to tax chargeable for
any year of assessment beginning on or after the first day of
January of the second calendar year following the year in which
the notice is given;

(b) in Sweden:

(i) in respect of taxes withheld at source, to income derived
on or after the first day of January in the calendar year
following the year in which the notice is given;

(ii) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable
for any tax year beginning on or after the first day of January
in the calendar year following the year in which the notice is
given.

IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorised thereto, by
their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Stockholm this twelfth day of March 2002,
each in the Malay, the Swedish and the English language, the
three texts being equally authentic. In the event of there
being a dispute in the interpretation and the application of
this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Leif Pagrotsky

For the Government of Malaysia

Seri Rafidah Aziz

PROTOCOL

1. At the time of signing the Agreement between the Government
of the Kingdom of Sweden and the Government of Malaysia for the
avoidance of double taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income, both Governments have
agreed that the following provisions shall form an integral
part of the Agreement.

2. It is understood that:

(a) with reference to Article 8, profits derived by the air
transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the
provisions of paragraph 1 shall apply only to such part of the
profits as corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS;

(b) with reference to paragraph 3 of Article 14, gains derived
by the air transport consortium Scandinavian Airlines System
(SAS) the provisions of this paragraph shall apply only to such
part of the profits as corresponds to the participation held in
that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS;
and

(c) with reference to paragraph 3 of Article 16, where a
resident of Sweden derives remuneration in respect of an
employment exercised aboard an aircraft operated in
international traffic by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be
taxable only in Sweden.

IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorised thereto, by
their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Stockholm this twelfth day of March 2002,
each in the Malay, the Swedish and the English language, the
three texts being equally authentic. In the event of there
being a dispute in the interpretation and the application of
this Protocol, the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Leif Pagrotsky

For the Government of Malaysia

Seri Rafidah Aziz

(Översättning)

Jag har äran att hänvisa till avtalet mellan Konungariket
Sveriges regering och Malaysias regering för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst som har undertecknats i dag och att föreslå
för Konungariket Sveriges räkning att med hänvisning till
artikel 27 punkt 2:

Bestämmelserna i detta avtal skall inte tillämpas på personer
som bedriver offshoreverksamhet enligt Labuan Offshore Activity
Business Tax Act 1990 (med ändringar).

“Offshoreverksamhet” innebär offshoreverksamhet som definieras
enligt Section 2(1) i Labuan Offshore Business Activity Tax Act
1990 (med ändringar).

Om detta förslag är godtagbart för Malaysias regering, har jag
äran att föreslå att denna note och Ers Excellens svar på denna
skall anses som en överenskommelse vilken utgör en integrerande
del av avtalet för undvikande av dubbelbeskattning i denna del,
som skall träda i kraft vid samma tidpunkt som ikraftträdandet
av detta avtal.

För Konungariket Sveriges regering

Leif Pagrotsky

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Ers Excellens note av
i dag som lyder som följer.

“Jag har äran att hänvisa till avtalet mellan Konungariket
Sveriges regering och Malaysias regering för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst som har undertecknats i dag och att föreslå
för Konungariket Sveriges räkning att med hänvisning till
artikel 27 punkt 2:

Bestämmelserna i detta avtal skall inte tillämpas på personer
som bedriver offshoreverksamhet enligt Labuan Offshore Activity
Business Tax Act 1990 (med ändringar).

“Offshoreverksamhet” innebär offshoreverksamhet som definieras
enligt Section 2(1) i Labuan Offshore Business Activity Tax Act
1990 (med ändringar).

Om detta förslag är godtagbart för Malaysias regering, har jag
äran att föreslå att denna note och Ers Excellens svar på denna
skall anses som en överenskommelse vilken utgör en integrerande
del av avtalet för undvikande av dubbelbeskattning i denna del,
som skall träda i kraft vid samma tidpunkt som ikraftträdandet
av detta avtal.”

Förslaget ovan är godtagbart för Malaysias regering, varför jag
har äran att bekräfta att Ers Excellens note och detta svar
skall anses som en överenskommelse vilken utgör en integrerande
del av avtalet för undvikande av dubbelbeskattning i denna del,
som skall träda i kraft vid samma tidpunkt som ikraftträdandet
av detta avtal.

För Malaysias regering

Seri Rafidah Aziz