Lag (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

SFS nr
2004:875
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2004-11-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:940

1 kap. Allmänna bestämmelser

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild förvaltning
och om inlösen av elektriska anläggningar.

Med elektrisk anläggning avses i denna lag en
starkströmsanläggning med däri ingående särskilda föremål för
överföring av el.

Med nätmyndigheten avses i denna lag den myndighet som, enligt
1 kap. 7 § ellagen (1997:857), av regeringen utsetts att
handlägga de frågor som ligger på nätmyndigheten.

Förutsättningar och former för särskild förvaltning

2 § Om ett nätföretag, som använder en elektrisk anläggning med
stöd av en nätkoncession enligt 2 kap. 1 § första stycket
ellagen (1997:857), i väsentlig mån inte fullgör sina
skyldigheter enligt ellagen, enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av den lagen eller enligt villkor i
nätkoncessionen, skall förvaltningsrätten, efter ansökan av
nätmyndigheten, besluta om särskild förvaltning av den
elektriska anläggningen.

Om ett nätföretag använder en elektrisk anläggning utan stöd av
nätkoncession, där sådan behövs, skall förvaltningsrätten,
efter ansökan av nätmyndigheten, besluta om särskild
förvaltning av den elektriska anläggningen.

Ansökan om särskild förvaltning skall göras hos den
förvaltningsrätt inom vars domkrets nätmyndigheten är belägen.

Sådana beslut som avses i första och andra styckena får
meddelas bara om anläggningen alltjämt behövs för en säker
elförsörjning.

Den särskilda förvaltningen skall utformas så, att en
tillfredsställande förvaltning av den berörda anläggningen kan
åstadkommas. Lag (2009:844).

3 § Ett beslut om särskild förvaltning omfattar, utöver
nätföretagets elektriska anläggning, den egendom som krävs för
att verksamheten vid anläggningen skall kunna bedrivas på ett
tillfredsställande sätt.

I ett beslut om särskild förvaltning skall förvaltningsrätten
förelägga nätföretaget att helt eller delvis överlämna
förvaltningen till en särskild förvaltare
(förvaltningsföreläggande). Om ett sådant föreläggande
sannolikt inte är tillräckligt för att åstadkomma en
tillfredsställande förvaltning, skall förvaltningsrätten i
stället förordna att anläggningen skall ställas under
förvaltning av en särskild förvaltare (tvångsförvaltning).

Under den tid som den särskilda förvaltningen pågår skall den
särskilde förvaltaren, i stället för nätföretaget, anses som
innehavare av den nätkoncession med vars stöd den elektriska
anläggningen används eller, om 2 § andra stycket är
tillämpligt, som den som senast haft nätkoncession för
anläggningen. Om förvaltningen endast delvis har överlämnats
till en särskild förvaltare gäller detta bara förvaltningen av
de angelägenheter som har överlämnats till den särskilde
förvaltaren.

Ett beslut om särskild förvaltning får inte avse en elektrisk
anläggning som används med stöd av en nätkoncession som innehas
av staten. Detsamma gäller om staten använder en elektrisk
anläggning utan stöd av nätkoncession, där sådan behövs.
Lag (2009:844).

4 § Om ett beslut om särskild förvaltning riktas mot någon som
innehar mer än en nätkoncession och bristerna enligt 2 § första
stycket inte gäller samtliga anläggningar, skall beslutet
bestämmas att avse endast anläggning till vilken bristerna är
att hänföra. Beslutet skall dock ha avseende på samtliga
anläggningar, om det krävs för att den samlade förvaltningen av
dessa anläggningar inte skall försvåras i nämnvärd omfattning.

Inlösen

5 § Om en tillfredsställande förvaltning av en elektrisk
anläggning sannolikt inte kan åstadkommas genom
tvångsförvaltning eller en tillfredsställande förvaltning
sannolikt inte kommer att bestå efter utgången av tiden för
en tvångsförvaltning får staten, efter ansökan av
nätmyndigheten, lösa anläggningen från ägaren.

Om anläggningens ägare också är ägare till en fastighet på
vilken anläggningen, helt eller delvis, är belägen ska även
fastigheten eller, om det är lämpligt, del av fastigheten
lösas. Om ledningsrätt är upplåten för anläggningen på en
annan fastighet ska även ledningsrätten lösas.

Mål om inlösen ska tas upp av den mark- och miljödomstol inom
vars område anläggningen eller större delen av den ligger. I
fråga om inlösen gäller i övrigt expropriationslagen (1972:719)
i tillämpliga delar, dock med undantag för 4 kap. 1 § andra
stycket. Lag (2010:940).

2 kap. Förvaltningsföreläggande

Föreläggandet

1 § I ett förvaltningsföreläggande skall förvaltningsrätten
bestämma en viss tid inom vilken nätföretaget skall ge in ett
förvaltningsavtal till förvaltningsrätten.

Med förvaltningsavtal avses ett skriftligt avtal, varigenom
nätföretaget till en särskild förvaltare helt eller delvis
överlämnar förvaltningen av dels den eller de anläggningar som
omfattas av förvaltningsföreläggandet, dels den egendom som
krävs för att verksamheten vid anläggningarna skall kunna
bedrivas på ett tillfredsställande sätt.

Förvaltningsrätten får på ansökan av nätföretaget förlänga den
tid som har bestämts för att ge in ett förvaltningsavtal.
Ansökan om förlängning skall ges in före utgången av den
bestämda tiden. Lag (2009:844).

2 § Om ett förvaltningsföreläggande har meddelats och
nätkoncessionen för en anläggning som omfattas av föreläggandet
därefter övergår till en ny innehavare, förfaller
föreläggandet.

Förvaltningsavtalets innehåll m.m.

3 § Ett förvaltningsavtal skall vara utformat så, att en
tillfredsställande förvaltning av anläggningen kan antas komma
till stånd. För detta ändamål skall avtalet bland annat

1. ha en giltighetstid om minst ett år,

2. ange de angelägenheter som omfattas av förvaltningen, och

3. vara förenat med fullmakt för förvaltaren att företräda
nätföretaget i de angelägenheter som omfattas av
förvaltningsuppdraget.

Om ett förvaltningsavtal inte uppfyller dessa krav får
förvaltningsrätten ge nätföretaget en möjlighet att, inom en
viss angiven tid, avtala om de ändringar och tillägg som behövs
för att avtalet skall uppfylla kraven. Sådana ändringar och
tillägg får bara vara av mindre omfattning.

Om avtalet uppfyller kraven skall det godkännas av
förvaltningsrätten.

Ett avtal som inte godkänns blir ogiltigt. Lag (2009:844).

Bristfälliga förvaltningsavtal m.m.

4 § Om nätföretaget inte ger in ett förvaltningsavtal till
förvaltningsrätten inom den tid som bestämts eller om
förvaltningsrätten beslutar att inte godkänna ett ingivet
förvaltningsavtal skall rätten förordna att den eller de
berörda anläggningarna skall ställas under tvångsförvaltning.
Om nätföretaget kan förväntas ge in ett godtagbart
förvaltningsavtal inom rimlig tid får förvaltningsrätten i
stället meddela ett nytt förvaltningsföreläggande.
Lag (2009:844).

5 § Om ett förvaltningsavtal, som har godkänts enligt 3 §
tredje stycket, upphör att gälla eller ändras eller om
avtalsparterna inte följer avtalet skall förvaltaren genast
anmäla detta till nätmyndigheten.

Förvaltningsrätten skall i ett beslut om att godkänna ett
förvaltningsavtal upplysa förvaltaren om
anmälningsskyldigheten. Lag (2009:844).

3 kap. Tvångsförvaltning

Förvaltare

1 § Förvaltningsrätten skall i ett beslut om tvångsförvaltning
förordna en särskild förvaltare. Till förvaltare skall utses
någon som kan antas åstadkomma en tillfredsställande
förvaltning av den berörda anläggningen.

Förvaltningsrätten skall, på ansökan av nätmyndigheten,
entlediga förvaltaren om denne inte fullgör sitt uppdrag på ett
tillfredsställande sätt. Förvaltningsrätten skall också
entlediga förvaltaren om denne begär det. Samtidigt som
förvaltaren entledigas skall förvaltningsrätten förordna en ny
förvaltare.

Nätmyndigheten skall lämna förslag till förvaltare.
Lag (2009:844).

Tiden för förvaltningen

2 § Förvaltningsrätten ska, sedan förvaltaren gett in den plan
som avses i 4 § fjärde stycket, besluta hur länge förvaltningen
ska pågå. Tiden ska bestämmas så, att en tillfredsställande
förvaltning kan åstadkommas. Tiden får bestämmas till högst fem
år från förvaltningsrättens beslut.

Om det vid utgången av den tid som bestämts alltjämt finns skäl
för tvångsförvaltning ska förvaltningsrätten, på ansökan av
nätmyndigheten, förlänga tiden med högst tre år i sänder.
Beslutet om tvångsförvaltning gäller till dess att ansökan har
prövats slutligt.

Innan förvaltningsrätten beslutar enligt första stycket ska
nätmyndigheten ges tillfälle att yttra sig. Lag (2009:844).

3 § Om det inte längre finns skäl för tvångsförvaltning, skall
förvaltningsrätten, på ansökan av nätmyndigheten eller
nätföretaget, besluta att den skall upphöra.

Innan förvaltningsrätten, efter ansökan av nätföretaget, avgör
ett ärende enligt första stycket skall nätmyndigheten ges
tillfälle att yttra sig. Lag (2009:844).

Förvaltarens uppgifter m.m.

4 § Förvaltaren ska särskilt verka för att de missförhållanden
som har föranlett beslutet om tvångsförvaltning undanröjs.

Förvaltaren ska dessutom svara för en tillfredsställande
förvaltning av anläggningen och därvid verka för att
verksamheten ger en skälig avkastning.

Förvaltaren ska kontinuerligt pröva om förutsättningar för en
tillfredsställande förvaltning föreligger.

Förvaltaren ska så snart som möjligt och senast inom tre
månader från det att han eller hon förordnades enligt 1 §
första eller andra stycket ge in en plan till
förvaltningsrätten. I planen ska det anges vilka åtgärder som
krävs för att undanröja de missförhållanden som har föranlett
beslutet om tvångsförvaltning, hur dessa åtgärder ska
genomföras och den tid som krävs för att genomföra åtgärderna.

Om det finns synnerliga skäl får förvaltningsrätten förlänga
den tid inom vilken planen ska ges in. Lag (2009:844).

5 § Förvaltaren får besluta att en angelägenhet som saknar
betydelse för ändamålet med förvaltningen skall undantas från
denna. Ett sådant beslut får ändras eller upphävas av
förvaltaren. Förvaltaren skall genast underrätta nätmyndigheten
om beslut enligt denna paragraf.

6 § Förvaltaren får inte överlåta anläggningen eller på annat
sätt förfoga över den så att den helt eller delvis frånhänds
ägaren.

Förvaltaren får inte överlåta den nätkoncession med vars stöd
den elektriska anläggningen används.

Förvaltaren får inte på nätföretagets vägnar ingå borgen.

7 § Förvaltaren skall genast underrätta varje känd gäldenär,
vars skuld hänför sig till verksamheten vid den berörda
anläggningen, om ett beslut om tvångsförvaltning och om ett
beslut att förordna en ny förvaltare.

En gäldenär som har fått en sådan underrättelse kan, så länge
förvaltningen pågår, inte med befriande verkan betala sin skuld
till annan än förvaltaren eller den som förvaltaren har
anvisat. En upplysning om detta skall tas in i underrättelsen.

Förvaltaren skall också så snart det kan ske underrätta varje
känd gäldenär, vars skuld hänför sig till verksamheten vid den
berörda anläggningen, om förvaltningsrättens beslut enligt 2 §.
Lag (2009:844).

Vissa skyldigheter för nätföretaget

8 § Nätföretaget skall ställa de kontorslokaler och andra
utrymmen som krävs för förvaltningen till förvaltarens
förfogande. Detta gäller dock inte bostäder.

9 § Nätföretaget är skyldigt att lämna förvaltaren de
upplysningar om anläggningen som behövs för en
tillfredsställande förvaltning.

Förvaltningsrätten skall, på ansökan av förvaltaren, kalla
ställföreträdare för nätföretaget att inför rätten under ed
lämna upplysningar enligt första stycket. Bestämmelserna i 36
kap. 6, 11, 14, 20 och 21 §§ rättegångsbalken skall därvid äga
motsvarande tillämpning. Även förvaltaren och nätmyndigheten
skall kallas. Lag (2009:844).

10 § Nätföretaget är skyldigt att tillhandahålla förvaltaren
handlingar och andra föremål av betydelse för förvaltningen.

10 a § Om nätföretaget inte fullgör sin skyldighet enligt 8 §
till följd av att företaget inte förfogar över lokalerna eller
utrymmena, får nätmyndigheten, på ansökan av förvaltaren,
förelägga innehavaren av lokalerna eller utrymmena att fullgöra
skyldigheten.

Ett sådant föreläggande får ges endast om skälen för åtgärden
uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden
innebär för den som drabbas av den eller för något annat
motstående intresse. Lag (2008:381).

10 b § Om det är sannolikt att ställföreträdarna för
nätföretaget saknar kännedom om förhållanden som nätföretaget
enligt 9 § första stycket är skyldigt att upplysa förvaltaren
om ska förvaltningsrätten, på ansökan av förvaltaren, kalla den
som kan antas känna till förhållandena att inför rätten under
ed lämna dessa upplysningar. Därvid ska 9 § andra stycket
tillämpas. Lag (2009:844).

10 c § Om nätföretaget inte fullgör sin skyldighet enligt 10 §
till följd av att företaget inte förfogar över handlingarna
eller föremålen, får nätmyndigheten, på ansökan av förvaltaren,
förelägga innehavaren av handlingarna eller föremålen att
fullgöra skyldigheten.

Ett sådant föreläggande får ges endast om skälen för åtgärden
uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden
innebär för den som drabbas av den eller för något annat
motstående intresse. Lag (2008:381).

10 d § Förvaltaren får begära handräckning av
Kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i
8 och 10 §§.

Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om
verkställighet av förpliktelser som inte avser
betalningsskyldighet eller avhysning. Lag (2008:381).

Den ekonomiska förvaltningen

11 § Förvaltaren uppbär de löpande intäkterna och disponerar de
tillgångar i övrigt som är hänförliga till den verksamhet som
omfattas av förvaltningen. Förvaltaren företräder även i övrigt
nätföretaget i de angelägenheter som omfattas av förvaltningen,
om inte annat följer av andra stycket eller 6 §.

Förvaltaren får bara ta upp sådana lån som krävs för den
löpande verksamheten och som kan finansieras med de löpande
intäkterna under förvaltningstiden. Innan förvaltningstiden
bestämts skall den anses vara tre år. Förvaltaren får, efter
tillstånd av nätmyndigheten, även ta upp andra typer av lån.
Tillstånd skall meddelas om lånet är till gagn för den framtida
verksamheten vid anläggningen och inte står i missförhållande
till de ekonomiska förutsättningarna för denna verksamhet.

Innan nätmyndigheten beslutar i tillståndsfrågan skall
nätföretaget ges tillfälle att yttra sig.

12 § Medel som förvaltaren har hand om för anläggningens
förvaltning skall hållas skilda från andra medel.

13 § Medel som inte behöver avsättas för förvaltningen skall
förvaltaren betala ut till nätföretaget.

14 § Om förvaltaren inte kan få tillräckliga medel till
förvaltningen genom löpande intäkter och lån får
nätmyndigheten, på ansökan av förvaltaren, ålägga nätföretaget
och, i förekommande fall, ägaren till anläggningen att ställa
ytterligare medel för förvaltningen till förvaltarens
förfogande. Beslutet skall grundas på vad som är skäligt med
hänsyn till behovet av ytterligare medel och nätföretagets och
ägarens ekonomiska förhållanden.

Om nätföretaget överlåter den nätkoncession som avser den
tvångsförvaltade anläggningen kvarstår nätföretagets
betalningsskyldighet enligt beslut, som har meddelats enligt
första stycket innan koncessionen har övergått till den nye
koncessionshavaren.

Om ägaren till den tvångsförvaltade anläggningen överlåter
denna kvarstår ägarens betalningsskyldighet enligt beslut, som
har meddelats enligt första stycket innan äganderätten har
övergått till den nye ägaren. Detta gäller dock bara om ägaren
inte har nätkoncession för den tvångsförvaltade anläggningen.

Om det finns skäl för det, får nätmyndigheten, på ansökan av
nätföretaget eller, i förekommande fall, anläggningens ägare
besluta att en betalningsskyldighet som beslutats enligt första
stycket inte längre behöver fullgöras.

14 a § Om det behövs medel för en åtgärd under
tvångsförvaltningen som inte kan skjutas upp utan risk för att
någon drabbas av allvarlig skada eller annan nackdel, ska
nätmyndigheten, på ansökan av förvaltaren, tillskjuta medel
till förvaltningen. Lag (2008:381).

15 § Förvaltaren skall låta nätföretaget ta del av det
räkenskapsmaterial som gäller anläggningen.

Förvaltarens redovisning

16 § Förvaltaren skall för varje räkenskapsår lämna en
skriftlig redovisning av sin förvaltning till nätmyndigheten
och nätföretaget. När förvaltaren lämnar sitt uppdrag skall en
redovisning för den gångna delen av räkenskapsåret lämnas.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om förvaltarens
redovisning.

17 § Om nätföretaget vill klandra förvaltningen, skall talan
väckas mot förvaltaren vid mark- och miljödomstolen inom ett år
från det att nätföretaget tog emot redovisningen. Om
nätföretaget som grund för sin talan åberopar en omständighet
som inte hänför sig till en viss redovisning, får talan väckas
inom ett år från det nätföretaget tog emot den redovisning som
lämnats med anledning av att förvaltarens uppdrag upphörde.

Ett nätföretag som inte gör vad som sägs i första stycket har
förlorat sin rätt till talan, om inte förvaltaren har gjort sig
skyldig till brottslig gärning, som inneburit skada för
nätföretaget. Lag (2010:940).

Förvaltararvode

18 § Förvaltningsrätten ska fastställa arvode till förvaltaren
för varje räkenskapsår. Om det finns särskilda skäl, får
arvodet fastställas för kortare tid. Arvodet ska vara skäligt.

Arvodet ska anses utgöra en kostnad i den verksamhet som
omfattas av tvångsförvaltningen.

I den omfattning arvodet inte utan väsentlig tidsutdräkt kan
betalas med medel ur den verksamhet som omfattas av
tvångsförvaltningen, ska nätmyndigheten, på ansökan av
förvaltaren, tillskjuta medel till förvaltningen.
Lag (2009:844).

Återbetalning av tillskjutna medel

19 § Belopp som enligt 14 a § och 18 § tredje stycket
tillskjutits av nätmyndigheten ska betalas tillbaka till
nätmyndigheten med ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från
dagen för utbetalningen.

Återbetalning ska ske så snart som det är möjligt utan att en
tillfredsställande förvaltning av anläggningen äventyras.

Om förvaltaren inte kan få tillräckliga medel till
återbetalningen genom löpande intäkter och lån får
nätmyndigheten, på ansökan av förvaltaren, ålägga nätföretaget
och, i förekommande fall, ägaren till anläggningen att
tillskjuta ytterligare medel till förvaltningen. Beslutet ska
grundas på vad som är skäligt med hänsyn till behovet av
ytterligare medel och nätföretagets och ägarens ekonomiska
förhållanden. Lag (2008:381).

20 § Om den nätkoncession som avser den tvångsförvaltade
anläggningen överlåts, kvarstår nätföretagets
återbetalningsskyldighet enligt beslut, som har meddelats
enligt 19 § tredje stycket innan koncessionen har övergått till
den nye koncessionshavaren.

Om ägaren till den tvångsförvaltade anläggningen överlåter
denna, och ägaren inte själv innehar nätkoncessionen för
anläggningen, kvarstår ägarens återbetalningsskyldighet enligt
beslut, som har meddelats enligt 19 § tredje stycket innan
äganderätten har övergått till den nye ägaren.

Om det finns skäl för det, får nätmyndigheten, på ansökan av
nätföretaget eller, i förekommande fall, anläggningens ägare
besluta att återbetalningsskyldighet inte behöver fullgöras.
Lag (2008:381).

4 kap. Övriga bestämmelser

Ny innehavare av nätkoncessionen

1 § Om nätkoncessionen för en elektrisk anläggning som har
ställts under särskild förvaltning övergår på någon annan,
upphör beslutet om särskild förvaltning omedelbart att gälla.

Bestämmelser om rättegången

2 § Förvaltningsrättens beslut att enligt 1 kap. 3 § andra
stycket meddela ett förvaltningsföreläggande, att enligt 2 kap.
3 § tredje stycket godkänna ett ingivet förvaltningsavtal och
att enligt 1 kap. 3 § andra stycket förordna att en elektrisk
anläggning skall ställas under tvångsförvaltning gäller
omedelbart.

Förvaltningsrätten får även när det gäller annat beslut enligt
denna lag förordna att det skall gälla omedelbart.
Lag (2009:844).

3 § Om det finns skäl för det får förvaltningsrätten förordna
att en elektrisk anläggning skall ställas under
tvångsförvaltning för tiden intill dess att förvaltningsrätten
har avgjort frågan om särskild förvaltning. Lag (2009:844).

4 § Mål om särskild förvaltning enligt denna lag skall prövas
skyndsamt.

Tillsyn över förvaltningen

5 § Tillsynen över förvaltarens efterlevnad av denna lag och av
föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen
utövas av nätmyndigheten.

6 § Nätmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar
och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. En
begäran får förenas med vite.

7 § Nätmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för
att trygga efterlevnaden av de föreskrifter och villkor som
omfattas av tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite.

Tvistprövning och överklagande

8 § Tvister om nätföretagets skyldigheter enligt 3 kap. 8 §,
9 § första stycket och 10 § samt om förvaltarens skyldigheter
enligt 3 kap. 13 och 15 §§ prövas av nätmyndigheten.

Nätmyndigheten får förordna att ett beslut om nätföretagets
skyldigheter enligt 3 kap. 8 §, 9 § första stycket och 10 § ska
gälla omedelbart.

Nätmyndighetens beslut om nätföretagets skyldigheter enligt 3
kap. 8 och 10 §§ och nätmyndighetens föreläggande enligt 3 kap.
10 a och 10 c §§ får verkställas enligt utsökningsbalkens
bestämmelser. Lag (2008:381).

9 § Andra beslut av nätmyndigheten enligt denna lag än beslut
enligt 3 kap. 14 a § och 18 § tredje stycket får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2008:381).

Övergångsbestämmelser

2010:830

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningen, om
talan om inlösen har väckts före ikraftträdandet. I ett
sådant fall ska hänvisningarna till expropriationslagen
(1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.