Förordning (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS nr
2004:9
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2004-01-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:776
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:938

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Statistiska centralbyrån skall varje bidrags- och avgiftsår
för varje kommun beräkna

1. standardkostnad enligt 2 § lagen (2003:887) om
utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och
enligt 2 § lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner
för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade,

2. utjämningsbidrag enligt 3 § lagen (2003:887) om
utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
samt

3. utjämningsavgift enligt 3 § lagen (2003:886) om
utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Om summan av samtliga bidrag inte motsvarar summan av samtliga
avgifter för kommunerna, skall en nivåjustering göras som
motsvarar skillnaden. För samtliga kommuner görs ett avdrag
eller tillägg med ett enhetligt belopp per invånare, som
beräknas så att summan av avgifterna motsvarar summan av
bidragen.

2 § Standardkostnaden skall beräknas utifrån
befolkningsuppgifter per den 1 november året före bidrags- och
avgiftsåret samt anges i kronor per invånare och avrundas till
närmaste hela krontal. Standardkostnaden skall beräknas i
bidrags- och avgiftsårets prisnivå utifrån en prognostiserad
utveckling av nettoprisindex.

3 § Underlag för beräkningar av standardkostnaden skall utgöras
av Statistiska centralbyråns räkenskapssammandrag och
Socialstyrelsens individ- och insatsstatistik (mikrostatistik)
för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, två år före bidrags- och avgiftsåret.

Beräkning av standardkostnad

4 § En kommuns standardkostnad skall beräknas enligt följande.
Antalet personer i kommunen med verkställda beslut om insatser
enligt 9 § 2-10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, multipliceras med den enligt 5 § beräknade
genomsnittliga kostnaden per insats i landet, varefter
produkterna summeras. Till summan adderas kommunens ersättning
till Försäkringskassan enligt lagen (1993:389) om
assistansersättning enligt räkenskapssammandraget.

Den enligt första stycket beräknade kostnaden multipliceras med
det koncentrationsindex och det personalkostnadsindex som
beräknats enligt 6 §. Produkten divideras slutligen med antalet
invånare i kommunen, varvid kommunens standardkostnad är
beräknad. Förordning (2004:1370).

5 § Den genomsnittliga kostnaden per insats enligt 4 § skall
beräknas enligt följande.

Genomsnittskostnaden för daglig verksamhet och personlig
assistans framgår direkt av räkenskapssammandraget och
mikrostatistiken. De övriga insatserna beräknas utifrån
skattningar baserade på kostnader för bostad med särskild
service och övriga insatser, vilka också framgår av
räkenskapssammandraget.

Beträffande boende enligt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade skall följande gälla.
Genomsnittskostnaden för bostad med särskild service för vuxna
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna skall utgöra ett
riktvärde för övriga boendeformer. Bostad med särskild service
för barn och ungdomar skall motsvara 140 procent och barn i
familjehem 30 procent av riktvärdet.

För övriga insatser skall följande gälla. Genomsnittskostnaden
för insatsen korttidsvistelse skall utgöra ett riktvärde för
följande insatser. Korttidstillsyn skall motsvara 100 procent,
avlösarservice 25 procent, ledsagarservice 12,5 procent och
kontaktperson 12,5 procent av riktvärdet.

Den genomsnittliga kostnaden per insats skall uppdateras
årligen.

6 § Koncentrationsindexet beräknas som kvoten av andelen
personer med verkställda beslut per den 1 oktober 2006 i
kommunen och andelen personer med verkställda beslut i landet
per den 1 oktober 2006, upphöjt med en exponent som justerar
för koncentrationens effekt på standardkostnaden.

Personalkostnadsindexet för respektive kommun beräknas dels
utifrån kostnadsuppgifter från räkenskapssammandragen 2006,
dels utifrån den kostnad som beräknats enligt 4 § första
stycket för bidrags- och avgiftsåret 2008, på följande sätt.

Ett belopp motsvarande 70 procent av skillnaden mellan en
beräknad personalkostnad per kommun för 2006 och den
personalkostnad som ingår i den i andra stycket nämnda och för
2006 beräknade kostnaden, adderas till sist nämnda kostnad,
multiplicerad med det koncentrationsindex som beräknats för
samma år. Den erhållna summan divideras med den i andra stycket
nämnda och för 2006 beräknade kostnaden, multiplicerad med
koncentrationsindexet för samma år. Förordning (2007:708).

7 § För beräkningarna gäller i övrigt de beräkningsmetoder och
närmare detaljer som anges i bilagan till denna förordning.

Uppgiftslämnande

8 § Statistiska centralbyrån skall senast den 1 oktober året
före bidrags- och avgiftsåret lämna uppgift till varje kommun
om preliminära bidrag och avgifter enligt 3 § lagen (2003:887)
om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och
enligt 3 § lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

9 § Statistiska centralbyrån skall senast den 10 januari varje
år till Skatteverket lämna uppgifter som beräknats enligt denna
förordning.

Verkställighetsföreskrifter

10 § Statistiska centralbyrån får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

2004:9

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004 och tillämpas
första gången för bidrags- och avgiftsåret 2004.

För bidrags- och avgiftsåret 2004 skall i stället för vad som
sägs i 9 § gälla att Statistiska centralbyrån senast den 5 mars
2004 till Skatteverket skall lämna uppgifter som beräknats
enligt denna förordning.

2004:1370

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005 och
tillämpas första gången för bidrags- och avgiftsåret 2005.

2005:1169

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2006 och
tillämpas första gången för bidrags- och avgiftsåret 2006.

2008:776

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Genom
förordningen upphävs förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag
till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om
bidrag och avgifter för år 2008 och tidigare år.

Bilaga

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen

Befolkningsuppgifter

Befolkningsuppgifter hämtas från Statistiska centralbyråns
(SCB) befolkningsstatistik.

Nettoprisindex

Uppräkning till bidrags- och avgiftsårets kostnadsnivå sker med
hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig
procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år
används följande: 2007 (2,5) och 2008 (2,0).

Genomsnittskostnaden

Genomsnittskostnaden per insats i landet beräknas enligt
följande formel:

Boendeformer

Vuxna = nettokostnader från rad 5131 enligt
räkenskapssammandraget / (antal beslut enligt 9 § 9 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade +
antal beslut om boende enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade x 1,4 + antal beslut
om familjehem enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade x 0,3).

Barn = genomsnittskostnaden för vuxna x 1,4.

Barn i familjehem = genomsnittskostnaden för vuxna x 0,3.

Övriga insatser

Korttidsvistelse = nettokostnader från rad 5139 enligt
räkenskapssammandraget / (antal beslut enligt 9 § 6 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade +
antal beslut enligt 9 § 7 lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade + antal beslut enligt 9 § 5 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade x
0,25 + antal beslut enligt 9 § 3 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade x 0,125 + antal beslut
enligt 9 § 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade x 0,125).

Korttidstillsyn = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse.

Avlösarservice = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x
0,25.

Ledsagarservice = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x
0,125.

Kontaktperson = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x
0,125.

Andra insatser

Daglig verksamhet = nettokostnader från rad 5135 enligt
räkenskapssammandraget / antal beslut enligt 9 § 10 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Personlig assistans = nettokostnader från rad 5133 enligt
räkenskapssammandraget / antal beslut enligt 9 § 2 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Standardkostnadsberäkning

Den första delen av standardkostnaden beräknas enligt följande
formel:

S = BV x bv + BB x bb + FH x fh + DV x dv + KV
x kv + KT x kt + AS x as + LS x ls + KP x kp + PA x pa + FK,

där förkortningar förklaras som

S = standardkostnad,
BV = bostad med särskild service för vuxna
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
bv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
BB = bostad med särskild service för barn och ungdomar,
bb = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
FH = boende i familjehem,
fh = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
DV = daglig verksamhet,
dv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
KV = korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
kv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
KT = korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år,
kt = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
AS = avlösarservice i hemmet,
as = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
LS = ledsagarservice,
ls = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
KP = biträde av kontaktperson,
kp = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
PA = biträde av personlig assistent beslutad av kommunen,
pa = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
FK = kommunens ersättning till Försäkringskassan enligt lagen
(1993:389) om assistansersättning.

Koncentrationsindex (K-IX)

P123k06 = Antal personer i personkrets 1-3 med verkställda
beslut i kommunen den 1 oktober 2006.

P123r06 = Antal personer i personkrets 1-3 med verkställda
beslut i landet den 1 oktober 2006.

p = Exponent som justerar för koncentrationens effekt på
standardkostnaden. Exponenten uppgår till -0,16.

ik06 = Antal invånare i kommunen den 31 december 2006.

ir06 = Antal invånare i landet den 31 december 2006.

Beräkning av koncentrationsindexet enligt följande formel:

((P123k06/ik06) / (P123r06/ir06))p.

Personalkostnadsindex (PK-IX)

Personalkostnadsindexets beräkning

A = Externa löner.

B = Entreprenad och köp av verksamhet.

C = Interna köp och övriga interna kostnader.

D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln.

E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln.

F = Interna intäkter.

G = Ersättning från Försäkringskassan enligt lagen (1993:389)
om assistansersättning.

H = Ersättning till Försäkringskassan enligt lagen (1993:389)
om assistansersättning.

J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner.

S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning exklusive
koncentrationsindex.

Sk = Standardkostnad inklusive koncentrationsindex.

Beräknade personalkostnader

Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg)
för 2006 enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
2006:52.

Tillkommer 86 procent av köp av verksamhet, övriga interna
kostnader, internt fördelade kostnader.

Avgår 86 procent av ersättning från Försäkringskassan,
försäljning till andra kommuner, interna intäkter.

Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta
verksamheter avseende personlig assistans.

Steg 1

Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,86 x (B+C+D+E) – 0,86 x
(F+G+J) + 0,86 x 0,23 x ((H/0,23) – G) = beräknade
personalkostnader.

Steg 2

Personalkostnader ersatta via den första beräknade
standardkostnaden för 2006 multiplicerad med 86 procent = 0,86
x S.

Steg 3

Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande
personalkostnader ersätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A) x
PO-pålägg + 0,86 x (B+C+D+E) – 0,86 x (F+G+J) + 0,86 x 0,23 x
((H/0,23) – G) – (0,86 x S)) x 0,7.

Indexet erhålls genom att standardkostnaden inklusive
koncentrationsindexet adderas med värdet av steg 3 dividerat
med standardkostnaden inklusive koncentrationsindexet = (Sk +
steg 3) / Sk.

Slutlig standardkostnad

Den slutliga standardkostnaden erhålls genom att den
ursprungliga standardkostnaden multipliceras med
koncentrationsindex och med personalkostnadsindex. Produkten
multipliceras därefter med nettoprisindex och en
korrigeringsfaktor för att summan av standardkostnaderna,
inklusive koncentrationsindex och personalkostnadsindex, efter
uppräkning med nettoprisindex skall överensstämma med
kommunernas sammanlagda nettokostnader, uppräknade till
bidrags- och avgiftsårets prisnivå. Produkten divideras med
antalet invånare = S x K-IX x PK-IX x nettoprisindex x
korrigeringsfaktorn / antalet invånare i kommunen. Resultatet
avrundas till närmaste hela krontal.
Förordning (2007:938).