Förordning (2004:987) om trängselskatt

SFS nr
2004:987
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2004-11-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1512

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2004:629)
om trängselskatt.

2 § Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse
som i lagen (2004:629) om trängselskatt.

De beslutande myndigheternas uppgifter

Skatteverkets uppgifter

3 § Skatteverket ska, utöver vad som framgår av lagen
(2004:629) om trängselskatt,

1. samordna kontrollen av trängselskatt, och

2. fastställa formulär som behövs för tillämpningen av lagen om
trängselskatt.

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för
debitering och betalning av trängselskatt.

Skatteverkets uppgifter enligt första stycket 2 och andra
stycket ska utföras efter samråd med Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1189).

Transportstyrelsens uppgifter

4 § Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av lagen
(2004:629) om trängselskatt och förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister, svara för

1. att återbetalning sker i enlighet med
beskattningsmyndighetens beslut enligt 18 § lagen om
trängselskatt, och

2. att en obetald fordran lämnas för indrivning enligt 23 §
lagen om trängselskatt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket utförs för
Skatteverkets räkning.

Vid indrivning gäller 3-9 §§ indrivningsförordningen
(1993:1229).

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger
100 kronor om indrivningen inte krävs från allmän synpunkt.
Förordning (2008:1189).

Omhändertagna registreringsskyltar

5 § Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 18 c §
första stycket lagen (2004:629) om trängselskatt ska förvaras
hos Polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet.

Skyltarna får under denna tid återlämnas till bilens ägare,
om det visas att användningsförbud inte längre råder för
bilen enligt 18 a och 18 b §§ lagen om trängselskatt. Om
skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten förstöra
dem. Förordning (2014:1512).

6 § Vid färd med en bil vars registreringsskyltar har tagits
om hand enligt 18 c § lagen (2004:629) om trängselskatt ska
det finnas ett bevis i bilen om en polismans eller en
bilinspektörs medgivande att bilen förs till närmaste
lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats.
Förordning (2014:1512).

Övergångsbestämmelser

2008:380

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.