Förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter

SFS nr
2004:989
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2004-11-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1242

1 § Bestämmelserna i denna förordning syftar till att genomföra
artikel 5.1 i rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996
om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa
föroreningar1.

2 § Denna förordning gäller sådan miljöfarlig verksamhet som
anges i bilagan till denna förordning, om verksamheten eller
del av den avses att bedrivas efter den 30 oktober 2007 utan
att den omfattas av tillstånd som har meddelats efter den 31
december 1998 med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken.

3 § Verksamhetsutövaren skall i den miljörapport enligt 26 kap.
20 § miljöbalken som skall lämnas 2005 redogöra för hur det
senast den 30 oktober 2007 säkerställs att kraven i 2 kap. 3
och 5 §§ miljöbalken uppfylls genom åtgärder för att

1. förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter
genom föroreningar och att göra detta med användning av bästa
möjliga teknik,

2. hushålla med energi,

3. genom hushållning undvika att avfall uppkommer, i möjligaste
mån återanvända eller återvinna det avfall som ändå uppkommer
samt förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter
till följd av hanteringen av det avfall som bortskaffas,

4. förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter
till följd av olyckor, och

5. förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter
när verksamheten upphör och att återställa platsen för
verksamheten i ett tillfredsställande skick.

Av redogörelsen skall framgå i vilken utsträckning gällande
tillstånd eller andra för verksamheten bindande beslut eller
förelägganden innehåller villkor om begränsningar,
försiktighetsmått och åtgärder som behövs för att uppfylla
kraven. Av redogörelsen skall även framgå vilka villkor som
gäller om utsläppskontroll och om åtgärder med avseende på
driftstörningar, läckor och andra förhållanden än den normala
driften.

Tillsynsmyndigheten får medge anstånd med att ge in
miljörapporten i den del som avser redogörelsen.

4 § Tillsynsmyndigheten skall granska redogörelsen i syfte att
kontrollera att de nödvändiga begränsningar, försiktighetsmått
och åtgärder som behövs för att verksamheten senast den 30
oktober 2007 skall uppfylla de krav som avses i 3 § första
stycket framgår av tillståndsvillkoren för verksamheten eller
av andra för verksamheten bindande beslut eller förelägganden,
eller att de uttryckligen framgår av lag, förordning eller
föreskrift som är tillämplig på verksamheten.

Tillsynsmyndigheten skall förelägga verksamhetsutövaren att
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått och de
åtgärder som inte redan framgår på sätt som anges i första
stycket. Om tillsynen över en verksamhet utövas av en kommunal
nämnd skall denna inhämta länsstyrelsens synpunkter innan ett
föreläggande meddelas.

Om ett föreläggande enligt andra stycket skulle innebära en
sådan begränsning som avses i 26 kap. 9 § tredje stycket
miljöbalken, skall tillsynsmyndigheten i stället utnyttja de
möjligheter till prövning som ges i 26 kap. 2 § andra stycket
miljöbalken.

5 § Om det behövs för att uppfylla de krav som avses i 3 §
första stycket får tillståndsmyndigheten ändra eller upphäva
villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya sådana i
tillstånd, även om det har förflutit kortare tid än tio år från
det att tillståndsbeslutet vann laga kraft.

6 § Om ett föreläggande eller en ändring av ett
tillståndsbeslut inte behövs skall tillsynsmyndigheten
skyndsamt underrätta verksamhetsutövaren om att ärendet inte
föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

7 § Bestämmelser om straff finns i 29 kap. 5 § miljöbalken.

Bilaga

Förteckning över verksamheter som omfattas av förordningen

– Anläggning för förbränning med en installerad tillförd
effekt av mer än 50 MW

– Anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas

– Anläggning för tillverkning av koks

– Anläggning för överföring av kol till gas- eller vätskeform

– Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm

– Anläggning för produktion av råjärn eller stål (primär eller
sekundär smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig
gjutning, för en produktion av mer än 15 000 ton per år

– Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom

a) varmvalsning för produktion av mer än 120 000 ton råstål
per år,

b) hammarsmide, där slagenergin per hammare överstiger 50 kJ
och den använda värmeeffekten överstiger 20 MW,

c) anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per år

– Anläggning för gjutning av järn eller stål för en produktion
av mer än 5 000 ton per år

– Anläggning för produktion av icke-järnmetaller utifrån
malmer, slig eller sekundärt råmaterial genom metallurgiska,
kemiska eller elektrolytiska processer

– Anläggning för smältning av icke-järnmetaller eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetaller, för en produktion av mer än 1 000 ton bly
eller kadmium eller 5 000 ton övriga metaller per år

– Anläggning för ytbehandling av metaller eller plaster som
använder en elektrolytisk eller kemisk process där
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30
kubikmeter

– Anläggning för tillverkning av cement i roterugn för en
produktion av mer än 125 000 ton per år eller i andra typer av
ugnar för en produktion av mer än 12 500 ton per år

– Anläggning för tillverkning av kalk i ugn för en produktion
av mer än 12 500 ton per år

– Anläggning för produktion av asbest eller asbestbaserade
produkter

– Anläggning för produktion av glas eller glasfibrer för en
produktion av mer än 5 000 ton per år

– Anläggning för smältning av mineraler, inklusive sådana för
tillverkning av mineralull, för smältning av mer än 5 000 ton
per år

– Anläggning för tillverkning av keramiska produkter genom
bränning för en produktion av mer än 18 500 ton per år eller
med en ugnskapacitet som överstiger 4 kubikmeter och en
satsningsdensitet på mer än 300 kg per kubikmeter

– Anläggning för tillverkning i industriell skala genom
kemiska reaktioner av organiska eller oorganiska ämnen,
inklusive bekämpningsmedel, läkemedel, sprängämnen samt
fosfor-, kväve- eller kaliumbaserade gödselmedel

– Anläggning för återvinning eller bortskaffande av sådant
farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2011:927) med
en tillförd mängd av mer än 2 500 ton per år

– Anläggning för förbränning av annat avfall än farligt avfall
för förbränning av mer än 18 000 ton per år

– Anläggning för biologisk eller fysikalisk-kemisk behandling,
före bortskaffande, av annat avfall än farligt avfall för
behandling av mer än 12 500 ton per år

– Anläggning för deponering av annat avfall än inert avfall
som tar emot mer än 2 500 ton per år eller som har tillstånd
att totalt ta emot mer än 25 000 ton

– Industriell anläggning för framställning av pappersmassa av
trä eller andra fibrösa material

– Anläggning för framställning av papper eller papp för en
produktion av mer än 7 000 ton per år

– Anläggning för förbehandling eller färgning av fibrer eller
textilier för en produktion av mer än 2 500 ton per år

– Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder
eller färdigt pälsskinn per år

– Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton
slaktvikt per år

– Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för en
produktion av mer än 18 500 ton per år

– Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer
än 300 ton per dygn som kvartalsmedelvärde

– Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en
invägning av mer än 200 ton per dygn som kvartalsmedelvärde

– Anläggning för bortskaffande eller återvinning av animaliskt
avfall för en produktion baserad på mer än 2 500 ton råvara
per år

– Anläggning för djurhållning med

a) mer än 40 000 platser för fjäderfän,

b) mer än 2 000 platser för slaktsvin, tyngre än 30 kg,
avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta
gyltor),

c) mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även
betäckta gyltor), eller

d) färre antal platser än enligt a, b eller c men med så många
platser sammanlagt för fjäderfän, slaktsvin eller suggor som
behövs för 200 djurenheter definierade som i avdelning 1 i
bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

– Anläggning som är avsedd för ytbehandling av material,
föremål eller produkter med en förbrukning av organiska
lösningsmedel som överstiger 150 kg per timme eller 200 ton
per år

– Anläggning för tillverkning av kol (hårt kol) eller
grafitelektroder genom bränning eller grafitisering
Förordning (2011:1242).