Förordning (2005:1032) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

SFS nr
2005:1032
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2005-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1171
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Brottsoffermyndighetens uppgift är att främja alla
brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Myndigheten
skall vara ett informations- och kunskapscentrum för
brottsofferfrågor.

2 § Brottsoffermyndigheten skall

1. pröva ärenden om brottsskadeersättning enligt
brottsskadelagen (1978:413),

2. handlägga ärenden om europeisk brottsskadeersättning enligt
brottsskadelagen och brottsskadeförordningen (1978:653),

3. pröva frågor om bidrag från brottsofferfonden enligt lagen
(1994:419) om brottsofferfond och förordningen (1994:426) om
brottsofferfond,

4. aktivt verka för att berörda får kännedom om möjligheterna
till brottsskadeersättning och om möjligheterna till bidrag
från brottsofferfonden,

5. genom utåtriktad verksamhet verka för att myndigheter, andra
aktörer och allmänheten får ökad kunskap om brottsofferfrågor,

6. lämna upplysningar, vägledning och råd i brottsofferfrågor
samt ta tillvara synpunkter och erfarenheter från dem som
drabbats av brott,

7. medverka i internationellt samarbete på brottsofferområdet,

8. för statens räkning återkräva utbetald brottsskadeersättning
samt i övrigt företräda staten vid och utanför domstol i fråga
om fordringar som avses i 17 och 19 §§ brottsskadelagen.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
brottsoffermyndigheten med undantag för 4, 5, 10-14, 17, 22,
27, 33 och 34 §§.

Myndighetens ledning

4 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Organisation

5 § Brottsoffermyndigheten bestämmer sin egen organisation i de
delar den inte regleras i denna instruktion.

Nämnden för brottsskadeersättning

6 § Vid brottsoffermyndigheten finns en nämnd som skall avgöra
ärenden enligt 13 § första stycket brottsskadelagen (1978:413)
och andra ärenden som enligt lag skall prövas av nämnden.

7 § Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och
tre andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden skall
det finnas en ersättare. Enligt 13 § andra stycket
brottsskadelagen (1978:413) skall ordföranden och vice
ordförandena i nämnden vara eller ha varit ordinarie domare.
Ledamöterna och ersättare i nämnden utses av regeringen för en
bestämd tid.

8 § Nämnden är beslutför med fyra ledamöter. Av dessa skall
ordföranden eller en av de båda vice ordförandena samt minst
två andra ledamöter eller ersättare för dem vara närvarande.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning
skall föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i
tvistemål tillämpas. Ordföranden skall dock säga sin mening
först.

Nämnden får i en arbetsordning närmare meddela föreskrifter om
sina arbetsformer och rutiner.

Rådet för brottsofferfonden

9 § Vid brottsoffermyndigheten finns ett råd för prövning av
frågor om bidrag från brottsofferfonden enligt lagen (1994:419)
om brottsofferfond och förordningen (1994:426) om
brottsofferfond.

10 § Rådet består av generaldirektören som ordförande och sju
andra ledamöter som utses av regeringen för en bestämd tid.

11 § Rådet är beslutfört när ordföranden och fyra andra
ledamöter är närvarande. Rådet får i en arbetsordning eller i
särskilda beslut lämna över till generaldirektören eller någon
annan anställd att avgöra sådana ärenden som är av det slaget
att de inte behöver prövas av rådet. Ansökningar om bidrag till
forskningsprojekt skall dock alltid prövas av rådet.

Rådet får i en arbetsordning närmare meddela föreskrifter om
sina arbetsformer och rutiner.

Ärendenas handläggning

12 § Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av
nämnden för brottsskadeärenden eller av rådet för
brottsofferfonden.

Om sådana ärenden inte behöver avgöras av generaldirektören får
de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges
i en arbetsordning eller i särskilda beslut.

13 § För prövning av ärenden om brottsskadeersättning gäller
bestämmelserna i 12-15 §§ brottsskadelagen (1978:413).

För prövning av frågor om bidrag från brottsofferfonden gäller
bestämmelsen i 3 § förordningen (1994:426) om brottsofferfond.

För övriga ärenden gäller bestämmelsen i 35 § verksförordningen
(1995:1322).

Personalföreträdare

14 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Brottsoffermyndigheten.