Förordning (2005:1033) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

SFS nr
2005:1033
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2005-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1170
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1567

Uppgifter

1 § Brottsförebyggande rådet har till uppgift att bidra till
kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området och
främja brottsförebyggande arbete.

2 § Brottsförebyggande rådet skall

1. ansvara för officiell rättsstatistik i enlighet med vad som
anges i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
och analysera rättsstatistikens källor,

2. följa, analysera och rapportera om rättsstatistiken,
brottsligheten och samhällets reaktioner på brott,

3. utveckla kunskapskällor om brott, brottsoffer och
gärningsmän,

4. initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för
att ge regeringen underlag för åtgärder och prioriteringar på
det kriminalpolitiska området samt löpande bistå regeringen i
kriminalpolitiska frågor,

5. initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för
att ge myndigheterna inom det kriminalpolitiska området
underlag för åtgärder och prioriteringar inom myndigheternas
respektive verksamhetsområden,

6. initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande
insatser inom olika samhällssektorer, och

7. medverka till att rättsväsendet och andra brottsförebyggande
aktörer får kunskap och information om såväl nationella som
internationella forsknings- och utvecklingsprojekt på det
kriminalpolitiska området.

Rättsstatistiken

3 § Rättsstatistiken skall utvecklas löpande och publiceras
årligen.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet med
undantag av 4 §, 5 § andra stycket, 11-14, 17, 19, 20, 30 och
33 §§. Förordning (2006:1567).

Myndighetens ledning

5 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Insynsrådet

6 § Insynsrådet vid Brottsförebyggande rådet består av
generaldirektören och ytterligare högst åtta ledamöter.
Generaldirektören är rådets ordförande.

Ledamöterna i rådet utses av regeringen. Rådet skall biträda
generaldirektören med råd för att verksamheten skall bedrivas
effektivt och i överensstämmelse med målen för verksamheten.
Förordning (2006:1567).

Organisation

7 § Brottsförebyggande rådet bestämmer sin egen organisation i
de delar den inte regleras i denna instruktion.

Det vetenskapliga rådet

8 § Till Brottsförebyggande rådet är ett rådgivande organ
knutet, det vetenskapliga rådet. Förordning (2006:1567).

9 § Det vetenskapliga rådet skall bistå med råd och vägledning
i Brottsförebyggande rådets forsknings- och
utvecklingsverksamhet och verka för att den bedrivs på
vetenskaplig grund. Förordning (2006:1567).

10 § Det vetenskapliga rådet består av personer med
vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden som har betydelse för
rådets verksamhet.

Generaldirektören förordnar ledamöter i rådet.
Förordning (2006:1567).

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Brottsförebyggande rådet.

Överklagande

12 § Brottsförebyggande rådets beslut i ärenden om fördelning
av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas. I
övrigt gäller 35 § verksförordningen (1995:1322).

Övergångsbestämmelser

2005:1033

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006, då
förordning (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande
rådet upphör att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut om
fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd som har
fattats före ikraftträdandet.