Försäkringsavtalslag (2005:104)

SFS nr
2005:104
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-03-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1092

FÖRSTA AVDELNINGEN

Inledande bestämmelser

1 kap. Tillämpningsområdet och den tvingande regleringen

Lagens tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i 2-9 kap. i denna lag tillämpas på
individuell försäkring mot ekonomisk förlust genom sakskada,
ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt
(skadeförsäkring) som tecknas hos ett försäkringsbolag. I 2-7
kap. regleras konsumentförsäkring, i 8 kap. företagsförsäkring
och i 9 kap. vissa gemensamma frågor om skadeförsäkring.

Bestämmelser om gruppskadeförsäkring finns i 17 kap. och
bestämmelser om kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring i 18
kap.

2 § Bestämmelserna i 10-16 kap. tillämpas på individuell
livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring
(personförsäkring) som tecknas hos ett försäkringsbolag.

En personförsäkring kan tecknas på försäkringstagarens eller
någon annans liv eller hälsa. Som personförsäkring räknas inte
sådan avbrottsförsäkring för näringsidkare där
försäkringsersättningen helt eller till övervägande delen skall
beräknas efter verkliga utgifter eller förluster.
Premiebefrielseförsäkring räknas som sjukförsäkring, även om
den ingår i ett liv- eller olycksfallsförsäkringsavtal.

Bestämmelser om gruppersonförsäkring finns i 19 kap. och
bestämmelser om kollektivavtalsgrundad personförsäkring i 20
kap.

3 § Denna lag tillämpas inte på trafikförsäkringar eller
patientförsäkringar till den del sådana försäkringar regleras
av trafikskadelagen (1975:1410) respektive patientskadelagen
(1996:799).

Lagen gäller inte för återförsäkring.

Definitioner

4 § I denna lag betyder

försäkringstagare: den som har ingått avtal om försäkring med
ett försäkringsbolag,

försäkrad: vid skadeförsäkring den vars intresse är försäkrat
mot skadan och vid personförsäkring den på vars liv eller hälsa
en försäkring gäller,

förmånstagare: den som på grund av ett förmånstagarförordnande
enligt 14 kap. har rätt att få försäkringen eller ersättning
som utfaller från den,

konsumentförsäkring: individuell skadeförsäkring som en fysisk
person eller ett dödsbo tecknar huvudsakligen för ändamål som
faller utanför näringsverksamhet,

företagsförsäkring: individuell skadeförsäkring som avser
näringsverksamhet eller offentlig verksamhet och annan
individuell skadeförsäkring som inte är konsumentförsäkring,

gruppavtal: avtal som sluts med ett försäkringsbolag för en
bestämd grupp personer och som anger villkor för avtal om
gruppförsäkring,

gruppskadeförsäkring: skadeförsäkring som meddelas enligt ett
gruppavtal och som gäller under förutsättning att den
försäkrade eller någon annan med särskild anknytning till denne
tillhör gruppen,

gruppersonförsäkring: personförsäkring som meddelas enligt ett
gruppavtal och som gäller under förutsättning att den
försäkrade eller någon annan med särskild anknytning till denne
tillhör gruppen.

Det som sägs om försäkringstagaren tillämpas också på den som
vid personförsäkring har förvärvat försäkringstagarens rätt.

Det som sägs om försäkringsbolag gäller också i fråga om andra
företag som meddelar försäkring. Det som sägs om näringsidkare
gäller också andra som tecknar eller vill teckna en
företagsförsäkring.

Personförsäkring som tecknas av en arbetsgivare till förmån för
en anställd

5 § När en arbetsgivare tecknar en individuell personförsäkring
till förmån för en anställd på dennes liv eller hälsa, anses
den anställde som försäkringstagare vid tillämpning av
bestämmelserna i 10 kap. om information till försäkringstagaren
när ett försäkringsavtal har träffats, vid tillämpning av 14
och 15 kap. samt i fråga om rätten till försäkringsersättning i
övrigt. En sådan anställd anses som konsument vid tillämpningen
av 10 kap. 10 §.

Första stycket gäller inte om försäkringsavtalet föreskriver
något annat.

Tvingande bestämmelser

6 § Försäkringsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i
denna lag är till nackdel för försäkringstagaren eller dennes
rättsinnehavare eller för den försäkrade är utan verkan mot
någon av dem, om inte annat anges i lagen.

Försäkringsvillkor som avviker från 9 kap. till nackdel för en
ersättningsberättigad tredje man i andra fall än där anges är
utan verkan mot denne. Detsamma gäller försäkringsvillkor vid
ansvarsförsäkring som till nackdel för den skadelidande avviker
från 4 kap. 9 § andra stycket eller 7 kap. 1-4 §§.

7 § Det som sägs i 6 § första stycket om tvingande bestämmelser
gäller inte

1. sådan sjöförsäkring, annan transportförsäkring eller
försäkring av luftfartyg som inte är konsumentförsäkring,

2. kreditförsäkring,

3. gruppskadeförsäkring som meddelas för en grupp
näringsidkare,

4. kollektivavtalsgrundad försäkring, om försäkringen följer en
överenskommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en
central arbetstagarorganisation, och

5. sådan gruppskadeförsäkring för fysiska personer som har
meddelats huvudsakligen för ändamål som faller utanför
näringsverksamhet och grupppersonförsäkring för näringsidkare,
studerande eller andra som i fråga om utformning och funktion
kan jämställas med kollektivavtalsgrundad försäkring, om
villkoren har godkänts av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

En personförsäkring som ingår i en skadeförsäkring

8 § Ingår en personförsäkring som en del i en skadeförsäkring,
gäller bestämmelserna om skadeförsäkring även för
personförsäkringen, om inte annat anges. Vidare tillämpas 14
och 15 kap. beträffande personförsäkringen.

ANDRA AVDELNINGEN

Individuell skadeförsäkring

Konsumentförsäkring

2 kap. Information

Försäkringsbolagets skyldighet att lämna information

1 § Försäkringsbolaget är skyldigt att lämna information enligt
detta kapitel. Informationen skall, i den mån det är möjligt,
lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig
form som är tillgänglig för mottagaren. Informationen skall
vara klar och tydlig och avfattad på svenska. Den får lämnas på
ett annat språk om mottagaren begär det.

Detta kapitel är inte tillämpligt på sådana ömsesidiga lokala
bolag som bedriver annan försäkring än brandförsäkring.

Information innan en försäkring meddelas

2 § Innan en konsumentförsäkring meddelas skall
försäkringsbolaget lämna information som underlättar kundens
bedömning av försäkringsbehovet och val av försäkring.
Informationen skall på ett enkelt sätt återge det huvudsakliga
innehållet i de försäkringsvillkor som kunden behöver ha
kännedom om för att kunna bedöma kostnaden för och omfattningen
av försäkringen. Viktiga begränsningar av försäkringsskyddet
skall tydligt framgå. Detsamma gäller om försäkringsbolagets
ansvar inträder först när premien betalas.

Försäkringsbolaget skall också lämna information om
försäkringstagarens möjligheter att förnya försäkringen.

3 § Information enligt 2 § behöver inte lämnas i den mån kunden
avstår från den eller det möter hinder med hänsyn till
förhållandena då försäkringsavtalet ingås.

Information när avtal har träffats

4 § Snarast efter avtalsslutet skall försäkringsbolaget
tillställa försäkringstagaren en skriftlig bekräftelse på
avtalet. Försäkringsbolaget skall också, om det inte skett
tidigare, upplysa om försäkringsvillkorens innehåll och
särskilt framhålla

1. villkor som med hänsyn till försäkringens beteckning eller
övriga omständigheter utgör en oväntad och väsentlig
begränsning av försäkringsskyddet,

2. förbehåll enligt 3 kap. 2 § tredje stycket om att
försäkringsbolagets ansvar inte inträder förrän premien
betalas,

3. villkor enligt 4 kap. 3 § om skyldighet att anmäla ändring
av risken och följderna av en försummad anmälan, samt

4. viktiga säkerhetsföreskrifter och följderna av att de inte
efterlevs.

Information under försäkringstiden och i samband med förnyelse

5 § Under försäkringstiden och i samband med att försäkringen
förnyas skall försäkringsbolaget i skälig omfattning informera
försäkringstagaren om sådana förhållanden rörande försäkringen
som det är av betydelse för denne att känna till.

Försäkringsbolaget skall på försäkringstagarens begäran också i
övrigt lämna information om premien och andra villkor för
försäkringen.

Information om villkorsändring

6 § Om försäkringsbolaget ändrar försäkringen enligt 3 kap.,
skall det samtidigt tillställa försäkringstagaren den
information om ändringarna som denne kan behöva. Nya villkor
som avses i 4 § skall särskilt framhållas.

Information om ändringar i försäkringen skall lämnas samtidigt
med premiekravet för den period då de nya villkoren skall börja
gälla.

Information om möjligheter till överprövning m.m.

7 § I samband med att ett anspråk på försäkringsersättning
regleras skall försäkringsbolaget, om det inte med hänsyn till
omständigheterna är obehövligt, upplysa den som har framställt
anspråket om vilka möjligheter som finns att få en tvist om
ersättningen prövad. Finns det en risk för att rätten till
försäkringsersättning skall gå förlorad på grund av
preskription, skall bolaget också erinra om detta.

Första stycket första meningen gäller även när en försäkring
upphör i förtid eller ändras under försäkringstiden, om inte
försäkringstagaren har begärt åtgärden.

Underlåtenhet att lämna information

8 § Om ett villkor av sådant slag som anges i 4 § inte har
särskilt framhållits av försäkringsbolaget vare sig före eller
efter avtalsslutet, får det inte åberopas av bolaget. Detsamma
gäller villkor som inte har särskilt framhållits enligt 6 §.
Det sagda gäller inte en sådan begränsning av
försäkringsskyddet som framgår av lag.

9 § Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt
detta kapitel ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas,
med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.
Lag (2008:509).

3 kap. Försäkringsavtalet

Rätten till försäkring

1 § Ett försäkringsbolag får inte vägra en konsument att teckna
en sådan försäkring som bolaget normalt tillhandahåller
allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om det
inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för
framtida försäkringsfall, den befarade skadans omfattning, den
avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet. Ett
avslag får inte grundas på att ett försäkringsfall har
inträffat efter det att en ansökan har avsänts eller lämnats
till försäkringsbolaget.

Försäkringstid och ansvarstid

2 § Försäkringstiden får inte överstiga ett år, om det inte
finns särskilda skäl för en längre försäkringstid.

Om inte annat har avtalats eller framgår av omständigheterna,
inträder försäkringsbolagets ansvar enligt försäkringsavtalet
dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte om
försäkringen eller antog ett anbud från bolaget. Ansvaret
gäller till och med försäkringstidens sista dag.

Om försäkringen skall tecknas genom att försäkringstagaren
betalar premien, inträder försäkringsbolagets ansvar dagen
efter den dag då premien betalades. Det gäller också om
försäkringen i annat fall är giltig bara om premien betalas
innan försäkringstiden börjar.

Uppsägning till försäkringstidens utgång

3 § Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen
att upphöra vid försäkringstidens utgång.

Försäkringsbolaget får säga upp försäkringen att upphöra vid
försäkringstidens utgång. Uppsägningen skall göras skriftligen
och sändas till försäkringstagaren senast en månad innan
försäkringstiden går ut. Den skall för att få verkan innehålla
en förfrågan om försäkringstagaren vill ha försäkringen
förnyad. Begär försäkringstagaren att försäkringen förnyas,
gäller uppsägningen bara om det finns särskilda skäl att vägra
försäkring med hänsyn till sådana omständigheter som anges i
1 §.

Förnyelse av försäkringen

4 § Har inte en giltig uppsägning skett enligt 3 §, förnyas
försäkringen för den vanligen tillämpade försäkringstid som
närmast svarar mot den senast gällande försäkringstiden och på
de villkor i övrigt som har gällt under denna tid, om inte
försäkringstagaren då har tecknat en motsvarande försäkring hos
ett annat försäkringsbolag. Detta gäller dock inte om annat har
avtalats eller framgår av omständigheterna.

Försäkringsbolagets rätt att ändra försäkringen i samband med
förnyelse

5 § Vill försäkringsbolaget ändra försäkringen i samband med en
förnyelse enligt 4 §, skall bolaget skriftligen ange ändringen
senast samtidigt med kravet på premie för den förnyade
försäkringen. Den förnyade försäkringen gäller då för den tid
och på de villkor som försäkringsbolaget har angett.

I 2 kap. 6 § finns bestämmelser om information i samband med en
ändring enligt första stycket.

Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen i förtid

6 § Försäkringstagaren får säga upp försäkringen att upphöra
före försäkringstidens utgång, om

1. försäkringsbolaget väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt denna lag eller enligt försäkringsavtalet,

2. försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon
annan liknande omständighet,

3. försäkringsbolaget har ändrat försäkringsvillkoren med stöd
av 8 §,

4. försäkringen har förnyats enligt 4 § och försäkringstagaren
ännu inte har betalat premie för den nya premieperioden, eller

5. det i annat fall föreligger en ny omständighet av väsentlig
betydelse för försäkringsförhållandet.

Om inte annat anges, får uppsägningen verkan dagen efter den
dag då den kom fram till försäkringsbolaget. Försäkringen kan
också sägas upp med verkan från och med en viss dag i
framtiden.

Om försäkringstagaren efter förnyelse enligt 4 § tecknar en
motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag utan att
betala premie för den förnyade försäkringen, anses denna
uppsagd med omedelbar verkan.

Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen i förtid

7 § Försäkringsbolaget får säga upp försäkringen att upphöra
före försäkringstidens utgång, bara om försäkringstagaren eller
den försäkrade grovt har åsidosatt sina förpliktelser mot
bolaget eller om det annars finns synnerliga skäl.

Uppsägningen skall göras skriftligen och med fjorton dagars
uppsägningstid, räknat från det att försäkringsbolaget avsände
den. Uppsägningen skall ske utan oskäligt dröjsmål från det att
försäkringsbolaget fick kännedom om det förhållande som den
grundas på. Annars förlorar försäkringsbolaget rätten att säga
upp försäkringen på grund av förhållandet, om inte
försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligt
eller i strid mot tro och heder.

I 5 kap. 2 § finns bestämmelser om uppsägning på grund av
premiedröjsmål.

Försäkringsbolagets rätt att ändra försäkringen i förtid

8 § Om försäkringstagaren eller den försäkrade grovt har
åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsbolaget eller det
annars finns synnerliga skäl, får bolaget ändra
försäkringsvillkoren under försäkringstiden. Om en sådan
ändring gäller det som sägs om uppsägning i 7 § andra stycket.

I 2 kap. 6 § finns bestämmelser om information i samband med en
ändring enligt första stycket.

Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets
konkurs, m.m.

9 § Om försäkringsbolaget försätts i konkurs, har
försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen att upphöra
omedelbart. Konkursboet har rätt att säga upp försäkringen med
fjorton dagars uppsägningstid.

Upphör försäkringen att gälla enligt första stycket, har
försäkringstagaren och andra som lider skada på grund av detta
rätt till skadestånd.

10 § Försäkringstagaren har också rätt att säga upp
försäkringen att upphöra omedelbart, om

1. försäkringsbolaget vid en utmätning saknar tillgångar till
full betalning av utmätningsfordringen, förklarar sig ställa in
sina betalningar eller annars kommer på obestånd, eller

2. försäkringsbolagets rätt upphör att bedriva marknadsföring
och att ingå nya försäkringsavtal om risker som är belägna i
Sverige eller att alls driva försäkringsrörelse.

Första stycket gäller inte om försäkringsbolaget genast efter
anmaning ställer betryggande säkerhet för avtalets fullgörande.

Upphör försäkringen att gälla enligt första stycket, har
försäkringstagaren och andra som lider skada på grund av detta
rätt till skadestånd.

11 § Om försäkringsbolaget har trätt i likvidation, tillämpas
9 §. Försäkringen upphör att gälla ett år efter likvidationens
början, om inte försäkringstagaren har sagt upp den
dessförinnan.

4 kap. Begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

Upplysningsplikten

1 § Den som vill teckna en konsumentförsäkring är skyldig att
på försäkringsbolagets begäran lämna upplysningar som kan ha
betydelse för frågan om försäkringen skall meddelas. Detsamma
gäller om försäkringstagaren begär att få försäkringen utvidgad
eller förnyad. Försäkringstagaren skall ge riktiga och
fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor.

En försäkringstagare som inser att försäkringsbolaget tidigare
har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden
av uppenbar betydelse för riskbedömningen är skyldig att utan
oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.

2 § Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin
upplysningsplikt enligt 1 § har förfarit svikligt eller i strid
mot tro och heder, är avtalet ogiltigt enligt vad som sägs i
lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område och försäkringsbolaget fritt från
ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter. I fråga om
betald premie tillämpas 5 kap. 6 §.

Har försäkringstagaren annars uppsåtligen eller av oaktsamhet
eftersatt sin upplysningsplikt enligt 1 §, kan ersättningen
sättas ned i fråga om varje försäkrad efter vad som är skäligt
med hänsyn till den betydelse förhållandet skulle ha haft för
försäkringsbolagets bedömning av risken, det uppsåt eller den
oaktsamhet som har förekommit och övriga omständigheter.

Riskökning

3 § Försäkringsbolaget får föreskriva i avtalsvillkoren att
försäkringstagaren utan oskäligt dröjsmål skall anmäla till
bolaget om ett förhållande som har angetts i avtalet och som är
av väsentlig betydelse för risken ändras. Om försäkringstagaren
försummar att göra en sådan anmälan, kan ersättningen från
försäkringen sättas ned i fråga om varje försäkrad enligt vad
som sägs i 2 § andra stycket.

Av 2 kap. 8 § framgår att ett villkor om anmälningsskyldighet
enligt första stycket i vissa fall inte får åberopas av
försäkringsbolaget om det inte särskilt har framhållits för
försäkringstagaren.

När ersättningen inte får sättas ned

4 § Ersättningen får inte sättas ned enligt 2 § andra stycket
eller enligt 3 § första stycket, om försäkringsbolaget när
upplysningsplikten eftersattes insåg eller borde ha insett att
lämnade uppgifter var oriktiga eller ofullständiga. Detsamma
gäller om de oriktiga eller ofullständiga upplysningarna
saknade eller senare har upphört att ha betydelse för avtalets
innehåll.

Framkallande av försäkringsfall

5 § Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett
försäkringsfall, lämnas inte ersättning från försäkringen
såvitt angår honom. Detsamma gäller i den mån den försäkrade
uppsåtligen har förvärrat följderna av ett försäkringsfall.

Har den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett
försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan ersättningen
sättas ned såvitt angår honom efter vad som är skäligt med
hänsyn till hans förhållanden och omständigheterna i övrigt.
Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat
eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en
betydande risk för att skadan skulle inträffa.

Om det finns särskilda skäl på grund av försäkringens art, får
försäkringsbolaget göra förbehåll i villkoren om att
ersättningen får sättas ned enligt andra stycket även vid sådan
vårdslöshet som inte är grov.

Säkerhetsföreskrifter

6 § Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att
följa en säkerhetsföreskrift som framgår av
försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren
hänvisar till, kan ersättningen från försäkringen sättas ned
såvitt angår honom efter vad som är skäligt med hänsyn till
förhållandets samband med den inträffade skadan, det uppsåt
eller den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i
övrigt.

Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda
handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga
eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer
hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra
medhjälpare.

Av 2 kap. 8 § framgår att viktiga säkerhetsföreskrifter inte
kan åberopas om de inte särskilt framhållits för
försäkringstagaren.

Den försäkrades räddningsplikt

7 § När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara
omedelbart förestående, skall den försäkrade efter förmåga
vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan och, om någon
annan är ersättningsskyldig, för att bevara den rätt
försäkringsbolaget kan ha mot denne.

Har den försäkrade uppsåtligen åsidosatt sina skyldigheter
enligt första stycket, kan ersättningen sättas ned såvitt angår
honom efter vad som är skäligt med hänsyn till hans
förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om
den försäkrade har åsidosatt sina skyldigheter med vetskap om
att det innebar en betydande risk för att skadan skulle
inträffa eller annars genom grov vårdslöshet.

Identifikation med den försäkrade

8 § Om det anges i försäkringsvillkoren, skall i fall som avses
i 5-7 §§ med den försäkrades handlande likställas handlande av

1. den som med den försäkrades samtycke har tillsyn över den
försäkrade egendomen, och

2. den försäkrades make, sambo och annan familjemedlem, när den
försäkrade egendomen utgör gemensam bostad eller bohag i en
sådan bostad.

Första stycket tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot
detta.

Undantag från bestämmelserna om begränsning av
försäkringsbolagets ansvar

9 § Ersättning får inte sättas ned enligt detta kapitel på
grund av

1. ringa oaktsamhet,

2. handlande av någon som var allvarligt psykiskt störd eller
som var under tolv år, eller

3. handlande som avsåg att förebygga skada på person eller
egendom i sådant nödläge att handlandet var försvarligt.

Vid försäkring mot skadeståndsansvar som kan uppkomma för den
försäkrade (ansvarsförsäkring) tillämpas inte bestämmelserna om
nedsättning av ersättning i 5 § andra stycket och 6 och 7 §§ i
förhållande till den skadelidande. Om den försäkrade inte
enligt någon författning är skyldig att ha ansvarsförsäkring
som omfattar skadan, är försäkringsbolaget skyldigt att lämna
ersättning bara i den utsträckning denna inte kan utges av den
försäkrade.

Meddelande om att ansvarsbegränsning åberopas

10 § När försäkringsbolaget får kännedom om ett förhållande som
vid försäkringsfall kan föranleda ansvarsbegränsning enligt
detta kapitel, skall bolaget, om det vill göra gällande att
dess ansvar skall begränsas, utan oskäligt dröjsmål lämna ett
skriftligt meddelande om detta till försäkringstagaren och till
den som annars kan göra anspråk på ersättning. Annars förlorar
bolaget rätten att åberopa förhållandet mot den som skulle ha
fått meddelandet, om inte försäkringstagaren eller den
försäkrade har förfarit svikligt eller i strid mot tro och
heder.

Vissa fall av s.k. omfattningsvillkor

11 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas också om en
försäkring innehåller försäkringsvillkor som enligt sin lydelse
begränsar försäkringens omfattning, när begränsningen beror av
om någon på den försäkrades sida på förhand har känt till de
förhållanden som har orsakat försäkringsfallet eller
uppsåtligen eller genom vårdslöshet har medverkat till detta
eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter enligt
kapitlet.

En personförsäkring som ingår i en konsumentförsäkring

12 § Om en personförsäkring ingår som del i en
konsumentförsäkring, tilllämpas 12 kap. i stället för detta
kapitel i fråga om personförsäkringen.

5 kap. Premien

När premien behöver betalas

1 § Den första premien för en konsumentförsäkring behöver inte
betalas tidigare än fjorton dagar från den dag då
försäkringsbolaget avsände ett krav på premien till
försäkringstagaren. Detta gäller dock inte om försäkringen
skall tecknas genom att försäkringstagaren betalar premien
eller om försäkringen annars är giltig bara under förutsättning
att premien betalas innan försäkringstiden börjar.

Premien för en senare premieperiod behöver inte betalas
tidigare än en månad från den dag då försäkringsbolaget avsände
krav på premien till försäkringstagaren. Om premieperioden är
högst en månad, skall premien dock betalas på periodens första
dag.

Andra stycket gäller också betalning av premien när en
tidsbegränsad försäkring förnyas på grund av utebliven
uppsägning.

Uppsägning på grund av dröjsmål med premien

2 § Betalas inte premien i rätt tid, får försäkringsbolaget
säga upp försäkringen, om inte dröjsmålet är av ringa
betydelse. Uppsägningen skall sändas till försäkringstagaren.

Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter den dag då den
avsändes, om inte premien betalas inom denna frist.
Uppsägningen skall innehålla en uppgift om detta. Saknas denna
uppgift, får uppsägningen ingen verkan.

Om försäkringstagaren inte har kunnat betala premien inom den i
andra stycket angivna fristen på grund av svår sjukdom,
frihetsberövande, utebliven pension eller utebliven lön från
sin huvudsakliga anställning eller liknande hinder, får
uppsägningen verkan tidigast en vecka efter det att hindret
fallit bort, dock senast tre månader efter fristens utgång.

Premiebetalning som begäran om en ny försäkring

3 § Om försäkringstagaren betalar en premie efter det att
försäkringen har upphört enligt 2 §, skall detta anses som en
begäran om en ny försäkring på samma villkor från och med dagen
efter den då premien betalades. Vill försäkringsbolaget inte
meddela försäkring enligt försäkringstagarens begäran, skall en
underrättelse om detta avsändas till försäkringstagaren inom
fjorton dagar från den dag då premien betalades. Annars anses
en ny försäkring ha tecknats i enlighet med försäkringstagarens
begäran.

Tilläggspremie

4 § Höjs den avtalade premien under försäkringstiden, behöver
tilläggspremien inte betalas tidigare än fjorton dagar från den
dag då försäkringsbolaget avsände ett krav på tilläggspremien
till försäkringstagaren.

Om en tilläggspremie inte betalas i rätt tid, får
försäkringsbolaget räkna om försäkringstiden för den ändrade
försäkringen med hänsyn till den premie som har betalats. En
sådan ändring får verkan tidigast fjorton dagar efter det att
en underrättelse om omräkningen har avsänts till
försäkringstagaren.

Betalning genom betalningsförmedlare

5 § Försäkringstagaren anses ha betalat premien när han lämnat
ett betalningsuppdrag avseende premien till en bank eller någon
annan liknande betalningsförmedlare.

Återbetalning av premie

6 § Upphör försäkringen i förtid, har försäkringsbolaget rätt
bara till den premie som skulle ha betalats om avtal hade
slutits för den tid under vilken bolaget har varit ansvarigt.
Har högre premie betalats, skall försäkringsbolaget betala
tillbaka det överskjutande beloppet.

Är försäkringsavtalet ogiltigt enligt 4 kap. 2 § första
stycket, får försäkringsbolaget ändå behålla betald premie för
förfluten tid.

Preskription av rätt till premie

7 § Försäkringsbolaget förlorar rätten till en obetald premie
när sex månader har förflutit från det att premien skulle ha
betalats, om försäkringen inte dessförinnan har sagts upp av
bolaget eller av någon annan anledning har upphört att gälla.

6 kap. Försäkringsersättningen

Allmänt om ersättningen

1 § Ersättning kan betalas för varje lagligt intresse som
omfattas av försäkringen.

Om inte annat framgår av försäkringsavtalet, betalas vid
försäkring av viss egendom ersättning bara för att själva
värdet av egendomen har minskats eller gått förlorat.

2 § Avser försäkringen värdet av egendom, skall värdet anses
motsvara återanskaffningspriset omedelbart före
försäkringsfallet med avdrag för ålder och bruk samt, när
skadan inte avser en byggnad, för nedsatt användbarhet och
annan omständighet. Om återanskaffning inte kan ske, skall
värdet i stället anses motsvara vad det skulle ha kostat att
omedelbart före försäkringsfallet anskaffa likvärdig egendom.
Kan egendomen repareras på ett godtagbart sätt, gäller det som
sägs i första meningen om återanskaffningspriset i stället om
reparationskostnaden.

Första stycket gäller inte om annat framgår av
försäkringsavtalet.

Underförsäkring

3 § Skall försäkringsbeloppet enligt försäkringsvillkoren
motsvara värdet av försäkrad egendom eller annat försäkrat
intresse och understiger försäkringsbeloppet i betydande mån
detta värde, kan ersättning från försäkringen sättas ned i
förhållande till underförsäkringen.

Dubbelförsäkring

4 § Om samma intresse har försäkrats mot samma risk hos flera
försäkringsbolag, är varje försäkringsbolag ansvarigt mot den
försäkrade som om det bolaget ensamt hade meddelat försäkring.
Den försäkrade har dock inte rätt till högre ersättning
sammanlagt från bolagen än som svarar mot skadan. Överstiger
summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvarigheten mellan
försäkringsbolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.

Ersättning för räddningskostnader

5 § Även om ett avtalat försäkringsbelopp överskrids, ansvarar
försäkringsbolaget för en kostnad som den försäkrade har till
följd av åtgärder som avses i 4 kap. 7 §, i den mån dessa kan
anses försvarliga.

7 kap. Regleringen av försäkringsfall, m.m.

Tiden för utbetalning av försäkringsersättning

1 § Ett försäkringsbolag som har fått underrättelse om ett
försäkringsfall skall utan uppskov vidta de åtgärder som behövs
för att skadan skall kunna regleras. Skaderegleringen skall ske
skyndsamt och med beaktande av den försäkrades och annan
skadelidandes behöriga intressen.

Försäkringsersättning som inte avser periodiska utbetalningar
skall betalas senast en månad efter det att den
ersättningsberättigade har anmält försäkringsfallet och lagt
fram den utredning som skäligen kan begäras för att fastställa
betalningsskyldigheten. Detta gäller dock inte när 9 kap. 9 §
är tilllämplig och inte heller i den mån rätten till ersättning
är beroende av att egendom repareras eller återanskaffas, att
en myndighet meddelar ett visst beslut eller att någon annan
liknande händelse inträffar. Försäkringsbolaget skall betala
ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om inte betalning sker
i tid.

Om den som gör anspråk på försäkringsersättning uppenbarligen
har rätt till åtminstone ett visst belopp, skall detta genast
betalas ut i avräkning på den slutliga ersättningen.

Samtycke till att inhämta hälsouppgifter

1 a § Om det behövs för regleringen av försäkringsfallet, får
försäkringsbolaget begära samtycke till att inhämta uppgifter
om en enskild persons hälsotillstånd.

Samtycket ska lämnas på en av försäkringsbolaget särskilt
upprättad handling. Det ska framgå av handlingen att samtycket
är begränsat till att gälla under regleringen av
försäkringsfallet.

Försäkringsbolaget ska i samband med att samtycke begärs
informera om innebörden av att samtycke ges. Lag (2011:12).

Försummelse att anmäla försäkringsfall, m.m.

2 § Om den ersättningsberättigade har försummat att följa
försäkringsvillkor om skyldighet att anmäla försäkringsfall
till försäkringsbolaget inom viss tid eller villkor eller
anvisningar enligt dessa om skyldighet att medverka till
utredningen av försäkringsfallet eller av bolagets ansvar, och
försummelsen har medfört skada för bolaget, kan den ersättning
som annars skulle ha betalats till honom sättas ned efter vad
som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om den
försäkrade vid ansvarsförsäkring har gjort sig skyldig till
sådan försummelse som sägs i första meningen, har
försäkringsbolaget i stället rätt att från den försäkrade
återkräva en skälig del av vad bolaget har utgett till den
skadelidande.

Första stycket tillämpas inte om oaktsamheten har varit ringa.

3 § Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning av
försäkringsbolaget efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller
av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller
dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till
ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars
skulle ha betalats till honom sättas ned efter vad som är
skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Preskription av rätt till försäkringsskydd

4 § Den som vill ha försäkringsersättning eller annat
försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet
berättigar till sådant skydd inträdde.

Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket
till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första
stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader
från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig
ställning till anspråket.

Vid återkrav mellan försäkringsbolag är fristen att väcka
talan alltid minst ett år från den betalning som grundar
återkravet.

Om talan inte väcks enligt denna paragraf, går rätten till
försäkringsskydd förlorad.

I förhållanden mellan försäkringsbolag får annat avtalas om
preskription än vad som följer av denna paragraf.
Lag (2013:1092).

Risken för vissa meddelanden

5 § Gör försäkringstagaren sannolikt att en uppsägning från
försäkringsbolagets sida eller ett meddelande som avses i 3
kap. 8 § eller 7 kap. 6 § andra stycket har försenats eller
inte kommit fram på grund av omständigheter som han inte har
kunnat råda över, får uppsägningen eller meddelandet verkan
tidigast en vecka efter den dag då uppsägningen eller
meddelandet kom fram. En uppsägning på grund av dröjsmål med
premien får dock verkan senast tre månader efter den dag då
försäkringsbolaget avsände den.

Tvist om rätten att teckna eller behålla en försäkring

6 § Har ett försäkringsbolag i strid mot 3 kap. 1 eller 3 §
vägrat någon att teckna eller förnya en försäkring, skall
domstol på yrkande av denne förklara att han har rätt att
teckna eller förnya försäkringen.

Talan om förklaring enligt första stycket skall väckas inom sex
månader från det att försäkringsbolaget till sökanden har
avsänt meddelande om sitt beslut, uppgift om skälen för detta
och upplysning om vad sökanden skall göra för att få beslutet
prövat. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten att föra
talan förlorad.

Domstolen får bestämma att försäkringstiden skall räknas från
den tidpunkt som skulle ha gällt om försäkringsbolaget hade
bifallit ansökan.

7 § Har ett försäkringsbolag sagt upp en försäkring i förtid i
strid mot denna lag eller mot försäkringsavtalet, skall domstol
på yrkande av försäkringstagaren förklara att uppsägningen är
ogiltig.

Talan om förklaring enligt första stycket skall väckas inom sex
månader från det att försäkringsbolaget till försäkringstagaren
har avsänt uppsägningen, uppgift om skälen för denna och
upplysning om vad försäkringstagaren skall göra för att få
beslutet prövat. Talan behöver dock aldrig väckas före den
tidpunkt när uppsägningen skulle få verkan. Väcks inte talan
inom denna tid, är rätten att föra talan förlorad.

8 § Domstolen kan på yrkande meddela förklaring som avses i 6
eller 7 § att gälla för tiden intill dess att det föreligger
ett avgörande som har vunnit laga kraft. En sådan förklaring
får inte meddelas utan att försäkringsbolaget har beretts
tillfälle att yttra sig över yrkandet.

Regressrätt

9 § Försäkringsbolaget inträder i den försäkrades rätt till
skadestånd med anledning av skadan, i den mån denna omfattas av
försäkringen och har ersatts av bolaget.

En personförsäkring som ingår i en konsumentförsäkring

10 § Om en personförsäkring ingår som del i en
konsumentförsäkring, tilllämpas 16 kap. i stället för detta
kapitel i fråga om personförsäkringen.

Företagsförsäkring

8 kap. Företagsförsäkring

Information

1 § Det som sägs i 2 kap. 1-7 §§ om information tillämpas också
vid företagsförsäkring, om det inte kan antas att kunden saknar
behov av informationen.

2 § Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt 1 §,
får det åläggas att lämna informationen.

3 § Talan om åläggande enligt 2 § väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas

1. i fråga om information som avses i 2 kap. 2 §, av
näringsidkare som berörs av marknadsföringen, och

2. i fråga om information som avses i 2 kap. 4-7 §§, av den
näringsidkare som har ingått avtal om försäkring med
försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.

I mål om åläggande enligt 2 § gäller i övrigt de bestämmelser i
marknadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i mål
om åläggande att lämna information enligt 24 § den lagen.
Lag (2008:509).

Ansvarstid

4 § Försäkringsbolagets ansvar enligt försäkringsavtalet
inträder när avtalet ingås. Saknas utredning om vilken tid på
dygnet som avtalet har ingåtts, skall det anses ha skett
klockan tolv på dagen. Ansvaret gäller till och med
försäkringstidens sista dag.

Om försäkringen skall tecknas genom att försäkringstagaren
betalar premien, inträder försäkringsbolagets ansvar dagen
efter den dag då premien betalades. Det gäller också om
försäkringen i annat fall är giltig bara om premien betalas
innan försäkringstiden börjar.

Första och andra styckena gäller inte om annat har avtalats
eller framgår av omständigheterna.

Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen i förtid

5 § Har inte annat avtalats, får försäkringstagaren säga upp
försäkringen att upphöra före försäkringstidens utgång, om

1. försäkringsbolaget väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt denna lag eller enligt försäkringsavtalet,

2. försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon
annan liknande omständighet av väsentlig betydelse för
försäkringsförhållandet, eller

3. försäkringsbolaget har ändrat försäkringsvillkoren med stöd
av 6 § tredje stycket.

Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen i förtid

6 § Försäkringsbolaget får säga upp försäkringen att upphöra
före försäkringstidens utgång, bara om

1. försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt
åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget, eller

2. ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse
för risken har ändrats på ett sätt som bolaget inte kan antas
ha tagit i beräkning.

Uppsägningen skall göras skriftligen och med fjorton dagars
uppsägningstid, räknat från det att försäkringsbolaget avsände
den. Uppsägningen skall ske utan oskäligt dröjsmål från det att
försäkringsbolaget fick kännedom om det förhållande som den
grundas på. Annars förlorar försäkringsbolaget rätten att säga
upp försäkringen på grund av förhållandet, om inte
försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligt
eller i strid mot tro och heder.

I fall som avses i första stycket får försäkringsbolaget i
stället ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden. Om
en sådan ändring gäller det som sägs om uppsägning i andra
stycket.

I 17 § finns bestämmelser om uppsägning på grund av
premiedröjsmål.

Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets
konkurs, m.m.

7 § Det som sägs i 3 kap. 9-11 §§ om konkurs m.m. tillämpas
också vid företagsförsäkring.

Upplysningsplikten

8 § Den som vill teckna en företagsförsäkring är skyldig att på
försäkringsbolagets begäran lämna upplysningar som kan ha
betydelse för frågan om försäkringen skall meddelas. Detsamma
gäller om försäkringstagaren begär att få försäkringen utvidgad
eller förnyad. Försäkringstagaren skall ge riktiga och
fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor. Även utan
förfrågan skall försäkringstagaren lämna uppgift om
förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen.

Under försäkringstiden skall försäkringstagaren på begäran ge
försäkringsbolaget upplysningar om förhållanden som anges i
första stycket.

En försäkringstagare som inser att försäkringsbolaget tidigare
har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden
av uppenbar betydelse för riskbedömningen är skyldig att utan
oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.

9 § Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin
upplysningsplikt enligt 8 § har förfarit svikligt eller i strid
mot tro och heder, är avtalet ogiltigt enligt vad som sägs i
lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område och försäkringsbolaget fritt från
ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter. I 17 § finns
bestämmelser om betald premie.

Har försäkringstagaren annars uppsåtligen eller av oaktsamhet
eftersatt sin upplysningsplikt enligt 8 § och kan
försäkringsbolaget visa att det inte skulle ha meddelat
försäkring om upplysningsplikten hade fullgjorts, är bolaget
fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Kan
försäkringsbolaget visa att det skulle ha meddelat försäkring
mot högre premie eller i övrigt på andra villkor än som
avtalats, är dess ansvar begränsat till vad som svarar mot den
premie och de villkor i övrigt som har avtalats. Har
försäkringsbolaget inte tagit återförsäkring som annars skulle
ha tecknats, skall ansvaret anpassas efter detta. I
försäkringsvillkoren kan föreskrivas att försäkringsbolaget i
stället för vad som sägs i andra och tredje meningarna ansvarar
bara i den utsträckning som det visas att det oriktigt uppgivna
förhållandet varit utan betydelse för försäkringsfallets
inträffande eller för skadans omfattning.

Ansvaret kan inte falla bort eller begränsas enligt andra
stycket, om försäkringsbolaget när upplysningsplikten
eftersattes insåg eller borde ha insett att lämnade uppgifter
var oriktiga eller ofullständiga. Detsamma gäller om de
oriktiga eller ofullständiga upplysningarna saknade eller
senare har upphört att ha betydelse för avtalets innehåll.

Riskökning

10 § Har risken för försäkringsfall ökat genom ändring av ett
sådant förhållande som angetts i försäkringsavtalet eller som
försäkringstagaren uppgett för försäkringsbolaget i samband med
avtalsslutet och har den försäkrade vidtagit eller samtyckt
till den åtgärd som medfört riskökningen, är bolaget helt eller
delvis fritt från ansvar enligt vad som sägs i 9 § andra och
tredje styckena. Detsamma gäller om annars en sådan riskökning
har förekommit och försäkringstagaren har försummat att anmäla
detta enligt vad som föreskrivs i avtalet.

Framkallande av försäkringsfall

11 § Försäkringsbolaget är fritt från ansvar mot en försäkrad
som har framkallat ett försäkringsfall uppsåtligen eller genom
grov vårdslöshet. Detsamma gäller om den försäkrade annars
måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om
att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle
inträffa.

Har en försäkrad förvärrat följderna av ett försäkringsfall på
sätt som sägs i första stycket, är försäkringsbolaget fritt
från ansvar mot den försäkrade i den utsträckning förhållandet
har påverkat skadan.

I försäkringsavtalet får föreskrivas att första och andra
styckena skall tilllämpas också vid annan vårdslöshet än som
anges där.

Säkerhetsföreskrifter

12 § Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att
följa en säkerhetsföreskrift som framgår av
försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren
hänvisar till, betalas ersättning från försäkringen endast i
den utsträckning skadan får antas ha inträffat även om
föreskriften hade iakttagits. Med den försäkrade likställs
annan som har haft att tillse att föreskriften följdes.

Vad som avses med säkerhetsföreskrift anges i 4 kap. 6 § andra
stycket.

Den försäkrades räddningsplikt

13 § Det som sägs i 4 kap. 7 § om räddningsplikt tillämpas
också vid företagsförsäkring.

Identifikation med den försäkrade

14 § Om inte annat har avtalats, skall i fall som avses i 11
och 13 §§ med den försäkrades handlande likställas handlande av
den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget
eller på platsen.

Undantag från bestämmelserna om begränsning av
försäkringsbolagets ansvar

15 § Försäkringsbolagets ansvar begränsas inte enligt 11-14 §§
på grund av

1. handlande av någon som var allvarligt psykiskt störd eller
som var under femton år, eller

2. handlande som avsåg att förebygga skada på person eller
egendom i sådant nödläge att handlandet var försvarligt.

Första stycket gäller inte om annat har avtalats.

Meddelande om att ansvarsbegränsning åberopas, m.m.

16 § Om försäkringsbolaget får kännedom om ett förhållande
som vid försäkringsfall kan föranleda ansvarsbegränsning
enligt 9–12 §§, tillämpas 4 kap. 10 §.

Det som sägs i 4 kap. 11 § om omfattningsvillkor tillämpas
också i fråga om ansvarsbegränsning enligt 9–13 §§.
Lag (2013:1092).

Premien

17 § Betalas inte premien i rätt tid enligt avtalet, får
försäkringsbolaget säga upp försäkringen, om inte dröjsmålet är
av ringa betydelse. Uppsägningen skall sändas till
försäkringstagaren och får verkan tre dagar efter den dag då
den avsändes. Vid dröjsmål att betala premie för en senare
premieperiod än den första upphör dock försäkringen att gälla
först sju dagar efter det att försäkringsbolaget har avsänt en
påminnelse om premiens förfallodag till försäkringstagaren.

Det som sägs i 5 kap. 5 § om betalning genom
betalningsförmedlare tilllämpas också vid företagsförsäkring.
Om inte annat har avtalats, tillämpas det som sägs i 5 kap. 6 §
om återbetalning av premie.

Försäkringsersättningen

18 § Det som sägs i 6 kap. 1 och 2 §§ om
försäkringsersättningen tillämpas också vid företagsförsäkring.

Skall försäkringsbeloppet enligt försäkringsvillkoren motsvara
värdet av försäkrad egendom eller annat försäkrat intresse och
understiger beloppet detta värde, kan ersättning från
försäkringen sättas ned i förhållande till underförsäkringen,
om inte annat har avtalats.

Vid dubbelförsäkring tillämpas 6 kap. 4 §. I fråga om
ersättning för räddningskostnader gäller 6 kap. 5 §, om inte
annat har avtalats.

Regleringen av försäkringsfall, m.m.

19 § Det som sägs i 7 kap. 1 § om tiden för utbetalning av
försäkringsersättning och i 7 kap. 9 § om regressrätt
tillämpas också vid företagsförsäkring. Det som sägs i 7 kap.
5 § om risken för vissa meddelanden tillämpas vid
företagsförsäkring när det gäller meddelanden enligt 8 kap. 6
och 17 §§.

Vid företagsförsäkring tillämpas också 7 kap. 1 a § om
samtycke till att inhämta hälsouppgifter, 7 kap. 2 § första
stycket och 3 § om försummelse att anmäla försäkringsfall
m.m. samt 7 kap. 7 och 8 §§ om talan om ogiltigförklaring av
uppsägning.

Första stycket gäller inte om annat har avtalats.
Lag (2013:1092).

20 § Det som sägs i 7 kap. 4 § om preskription av rätt till
försäkringsersättning och annat försäkringsskydd tillämpas
också vid företagsförsäkring.

Försäkringsbolaget får skriftligen förelägga den försäkrade
att väcka talan inom en kortare tid än vad som följer av
hänvisningen i första stycket. Fristen får inte vara kortare
än ett år från det att den försäkrade har fått del av
föreläggandet.

I försäkringsavtalet får föreskrivas att den som gör gällande
anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd
måste anmäla detta inom viss tid. Fristen får inte vara
kortare än ett år från tidpunkten när det förhållande som
enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskyddet
inträdde.

Andra och tredje styckena påverkar inte en skadelidandes rätt
att rikta direktkrav mot försäkringsbolaget enligt 9 kap. 7 §
första stycket 1. Lag (2013:1092).

En personförsäkring som ingår i en företagsförsäkring

21 § Om en personförsäkring ingår som del i en
företagsförsäkring, tillämpas 12 kap. i stället för 8-16 §§ och
16 kap. i stället för 19 och 20 §§ i fråga om
personförsäkringen.

Tredje mans rätt

9 kap. Tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet

Försäkring av tredje mans intresse

1 § En försäkring som avser värdet av en fastighet eller värdet
av en fast eller lös sak gäller till förmån för

1. försäkringstagaren,

2. någon annan som har en mot försäkringstagarens borgenärer
skyddad äganderätt, tomträtt eller säkerhetsrätt till
egendomen, dock inte sjöpanträtt eller luftpanträtt, och

3. den som annars bär risken för egendomen i samband med dess
överlåtelse.

Första stycket gäller inte om annat har föreskrivits i
försäkringsavtalet. Oavsett vad som avtalats gäller dock
försäkringen till förmån för den som har förmånsrätt i fast
egendom eller tomträtt.

2 § Om det föreskrivs i försäkringsavtalet att en försäkring
som avses i 1 § skall upphöra i händelse äganderätten övergår
till någon annan, gäller försäkringen ändå under sju dagar
efter riskens övergång till förmån för en fysisk person som har
förvärvat egendomen huvudsakligen för ändamål som faller
utanför näringsverksamhet, i den mån dennes skada inte omfattas
av någon annan försäkring på egendomen. Har försäkringen sagts
upp av någon annan anledning än överlåtelsen, är dock
uppsägningen giltig också mot den nye ägaren.

3 § Gäller försäkringen till förmån för en borgenär med
förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt, kan
försäkringsbolaget inte åberopa mot borgenären att bolaget
enligt 4 kap. 1-3 §§ eller 8 kap. 8-10 §§ är helt eller delvis
fritt från ansvar på grund av att någon annan eftersatt sin
upplysningsplikt eller anmälningsplikt. I den mån
försäkringsbolaget är fritt från ansvar mot försäkringstagaren,
kan det återkräva utgiven ersättning av denne med samma rätt
som borgenären haft.

Om borgenärens namn och adress har anmälts hos
försäkringsbolaget, skall första stycket gälla också bolagets
rätt till ansvarsfrihet på grund av dröjsmål med premien, dock
bara under fjorton dagar från det att bolaget avsände ett
meddelande om dröjsmålet till borgenären. Detsamma gäller andra
som anges i 1 § första stycket 2.

4 § Försäkringsbolaget kan med verkan mot en försäkrad avtala
med försäkringstagaren om ändring eller uppsägning av
försäkringsavtalet och tillställa denne en uppsägning eller
något annat meddelande om försäkringen. Gäller försäkringen
till förmån för borgenär med förmånsrätt i fast egendom eller
tomträtt och har en sådan anmälan gjorts hos försäkringsbolaget
som avses i 3 § andra stycket, får dock ett avtal eller en
åtgärd som är av väsentlig betydelse för borgenärens säkerhet
verkan mot borgenären först en månad efter det att bolaget har
avsänt ett meddelande om detta till denne.
Första stycket första meningen gäller inte om annat följer av
avtal eller särskilt rättsförhållande mellan försäkringstagaren
och den försäkrade och försäkringsbolaget har insett eller bort
inse detta.

5 § Gäller en försäkring till förmån för flera enligt 1 §, är
en borgenär med förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt
framför andra berättigad att av försäkringsbolaget få ut
försäkringsersättning motsvarande den fordran säkerhetsrätten
avser, även om fordringen inte är förfallen till betalning. Om
borgenärens säkerhet inte väsentligt minskar genom
försäkringsfallet, har dock egendomens ägare rätt att framför
borgenären få ersättningen, när inte annat har avtalats.
Närmare bestämmelser om detta finns i lagen (2005:105) om
säkerhetsrätt i försäkringsersättning.

Första stycket gäller också borgenär som avses i 1 § första
stycket 2, om inte annat har föreskrivits i försäkringsavtalet.

Gör flera borgenärer med rätt enligt 1 § första stycket 2
anspråk på att få ut ersättning, gäller om deras inbördes
företräde det som sägs i förmånsrättslagen (1970:979).

6 § Sedan ett försäkringsfall inträffat har varje försäkrad
rätt att av försäkringsbolaget få försäkringsersättning enligt
vad som sägs i 1-5 §§ eller enligt försäkringsavtalet.
Försäkringsbolaget får dock till försäkringstagaren betala ett
försäkringsbelopp som någon annan kan ha rätt till, om det inte
framgår av försäkringsavtalet vem detta är och den berättigade
inte heller hos bolaget har anmält att han själv vill bevaka
sin rätt.

Direktkrav vid ansvarsförsäkring

7 § Vid ansvarsförsäkring får den skadelidande rikta krav
direkt mot försäkringsbolaget på ersättning enligt
försäkringsavtalet, om

1. den försäkrade enligt lag eller annan författning är skyldig
att ha ansvarsförsäkring som omfattar skadan,

2. konkurs har beslutats eller offentligt ackord har
fastställts beträffande den försäkrade, eller

3. den försäkrade är en juridisk person som numera är upplöst.

I fall som avses i 4 kap. 9 § andra stycket andra meningen får
den skadelidande rikta krav mot försäkringsbolaget i den
utsträckning ersättning inte kan utges av den försäkrade.

Framställs krav enligt första stycket, skall försäkringsbolaget
om möjligt snarast meddela den försäkrade om kravet. Dom mot
försäkringsbolaget eller överenskommelse med bolaget inverkar
inte på skadeståndsskyldighet som inte omfattas av
försäkringsavtalet.

Den försäkrade och försäkringsbolaget är skyldiga att på den
skadelidandes begäran lämna honom upplysning om försäkringen.

8 § Har försäkringsbolaget vid en ansvarsförsäkring betalat ut
försäkringsersättningen till den försäkrade och kan sedan den
skadelidande inte av denne få ut det skadestånd som han har
rätt till, är bolaget skyldigt att ersätta den skadelidande för
vad som fattas, dock inte med högre belopp än bolaget betalat
till den försäkrade.

Otillräckligt försäkringsbelopp vid ansvarsförsäkring

9 § Om flera skadelidande har rätt till skadestånd för en skada
som omfattas av en ansvarsförsäkring men försäkringsbeloppet
inte är tillräckligt för att tillgodose allas
skadeståndsanspråk, skall försäkringsersättningen beräknas i
förhållande till varje skadelidandes berättigade anspråk.

Finns särskild anledning att anta att flera skadeståndsanspråk
som omfattas av samma försäkringsbelopp är att vänta, behöver
försäkringsbolaget inte betala ut högre ersättning än vad som
följer av första stycket. Detta gäller dock inte om det saknas
anledning att befara att någon skadelidande själv måste svara
för sin skada eller om det har gått två år sedan det första
anspråket anmäldes.

I den mån försäkringsbolaget har betalat mer än som ålåg
bolaget, ansvarar det för senare anmälda skador upp till det
belopp som följer av första stycket. Vad försäkringsbolaget
utger utöver försäkringsbeloppet får det kräva tillbaka av den
försäkrade.

TREDJE AVDELNINGEN

Individuell personförsäkring

10 kap. Information

Försäkringsbolagets skyldighet att lämna information

1 § Försäkringsbolaget är skyldigt att lämna information enligt
detta kapitel. Informationen ska, i den mån det är möjligt,
lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig
form som är tillgänglig för mottagaren. Informationen ska vara
klar och tydlig och avfattad på svenska. Den får lämnas på ett
annat språk om mottagaren begär det.

Detta kapitel gäller inte i fråga om personförsäkring som
tecknas av en näringsidkare till förmån för sitt företag, om
det kan antas att näringsidkaren saknar behov av informationen.
Kapitlet är inte heller tillämpligt på sådana
försäkringsföreningar som har medgetts undantag enligt 1 kap.
19 § 1 eller 20 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Lag (2010:2069).

Information innan en försäkring meddelas

2 § Innan en personförsäkring meddelas skall försäkringsbolaget
lämna information som underlättar kundens bedömning av
försäkringsbehovet och val av försäkring. Informationen skall
på ett enkelt sätt återge det huvudsakliga innehållet i de
försäkringsvillkor som kunden behöver ha kännedom om för att
kunna bedöma kostnaden för och omfattningen av försäkringen.
Viktiga begränsningar av försäkringsskyddet skall tydligt
framgå. Detsamma gäller om försäkringsbolagets ansvar inträder
först när premien betalas.

Vid tidsbegränsad försäkring skall försäkringsbolaget också
lämna information om försäkringstagarens möjligheter att förnya
försäkringen.

3 § Information enligt 2 § behöver inte lämnas i den mån kunden
avstår från den eller det möter hinder med hänsyn till
förhållandena då försäkringsavtalet ingås.

Information när avtal har träffats

4 § Snarast efter avtalsslutet skall försäkringsbolaget
tillställa försäkringstagaren en skriftlig bekräftelse på
avtalet. Försäkringsbolaget skall också, om det inte skett
tidigare, upplysa om försäkringsvillkorens innehåll och
särskilt framhålla

1. villkor som med hänsyn till försäkringens beteckning eller
övriga omständigheter utgör en oväntad och väsentlig
begränsning av försäkringsskyddet,

2. förbehåll enligt 11 kap. 2 § andra stycket om att
försäkringsbolagets ansvar inte inträder förrän premien
betalas,

3. försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen att
upphöra i förtid eller att ändra den under försäkringstiden, om
bolaget har förbehållit sig en sådan rätt,

4. villkor enligt 12 kap. 7 § om skyldighet att anmäla ändring
av risken och följderna av en försummad anmälan, samt

5. utfallande försäkringsbelopp eller de huvudsakliga
principerna för hur beloppet beräknas.

Information under försäkringstiden och i samband med förnyelse

5 § Årligen under försäkringstiden och i samband med att
försäkringen förnyas skall försäkringsbolaget i skälig
omfattning informera försäkringstagaren om sådana förhållanden
rörande försäkringen som det är av betydelse för denne att
känna till.

Försäkringsbolaget skall på försäkringstagarens begäran också i
övrigt lämna information om premien och andra villkor för
försäkringen.

Information om villkorsändring

6 § Om försäkringsbolaget ändrar försäkringen enligt 11 kap.,
skall det samtidigt tillställa försäkringstagaren den
information om ändringarna som denne kan behöva. Nya
begränsningar av försäkringsskyddet skall särskilt framhållas.

Information om ändringar i försäkringen skall lämnas samtidigt
med premiekravet för den period då de nya villkoren skall börja
gälla.

Information vid försäkringsfall

7 § När ett försäkringsfall har inträffat, ska
försäkringsbolaget i skälig omfattning informera
försäkringstagaren och andra som har anspråk mot bolaget om
sådana förhållanden rörande försäkringen som det är av
betydelse för dem att känna till.

Försäkringsbolaget ska på ett ändamålsenligt sätt kontrollera
om det inträffar dödsfall som utgör försäkringsfall. Om
bolaget får kännedom om ett sådant försäkringsfall, ska
bolaget genast underrätta dödsboet och kända förmånstagare.

Om försäkringsbolaget försummar vad som föreskrivs i andra
stycket och detta medför att dödsboet eller en förmånstagare
inte inom den tid som anges i 16 kap. 5 § framställer anspråk
till försäkringsbolaget på grund av försäkringen, får talan
väckas upp till trettio år efter dödsfallet.

Om försäkringstagaren har förenat ett förmånstagarförordnande
med villkor om att försäkringsbeloppet eller försäkringen ska
vara mottagarens enskilda egendom, ska försäkringsbolaget
underrätta förmånstagaren om det när ett försäkringsbelopp
första gången betalas ut. Lag (2013:1092).

Information om möjligheter till överprövning m.m.

8 § I samband med att ett anspråk på försäkringsersättning
regleras skall försäkringsbolaget, om det inte med hänsyn till
omständigheterna är obehövligt, upplysa den som har framställt
anspråket om vilka möjligheter som finns att få en tvist om
ersättningen prövad. Finns det en risk för att rätten till
försäkringsersättning skall gå förlorad på grund av
preskription, skall bolaget också erinra om detta.

Första stycket första meningen gäller även när en försäkring
upphör i förtid eller ändras under försäkringstiden, om inte
försäkringstagaren har begärt åtgärden.

Underlåtenhet att lämna information

9 § Om ett villkor av sådant slag som anges i 4 § 1-4 inte har
särskilt framhållits av försäkringsbolaget vare sig före eller
efter avtalsslutet, får det inte åberopas av bolaget. Detsamma
gäller villkor som inte har särskilt framhållits enligt 6 §.
Det sagda gäller inte en sådan begränsning av
försäkringsskyddet som framgår av lag.

10 § Om ett försäkringsbolag vid försäkring som tecknas av en
konsument eller ett dödsbo inte lämnar information enligt detta
kapitel ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med
undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.
Lag (2008:509).

11 § Om ett försäkringsbolag i fråga om annan försäkring än som
avses i 10 § inte lämnar information enligt detta kapitel, får
det åläggas att lämna informationen.

12 § Talan om åläggande enligt 11 § väcks vid
Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas

1. i fråga om information som avses i 2 §, av näringsidkare som
berörs av marknadsföringen, och

2. i fråga om information som avses i 4-8 §§, av den
näringsidkare som har ingått avtal om försäkring med
försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.

I mål om åläggande enligt 11 § gäller i övrigt de bestämmelser
i marknadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i
mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den lagen.
Lag (2008:509).

11 kap. Försäkringsavtalet

Rätten till försäkring

1 § Ett försäkringsbolag får inte vägra någon att teckna en
sådan personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller
allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om det
inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för
framtida försäkringsfall, den avsedda försäkringens art eller
någon annan omständighet. Ett avslag får inte grundas på att
ett försäkringsfall har inträffat eller den försäkrades
hälsotillstånd har försämrats efter det att en ansökan har
avsänts eller lämnats till försäkringsbolaget. Sådana
försäkringsvillkor som beror av den försäkrades hälsotillstånd
skall bestämmas på grundval av hälsotillståndet vid ansökan.

Första stycket gäller inte i fråga om en försäkring som någon
tecknar i egenskap av näringsidkare till förmån för sitt
företag.

Samtycke till att inhämta hälsouppgifter

1 a § Ett försäkringsbolag får begära samtycke till att
inhämta uppgifter om en enskild persons hälsotillstånd endast
om det är nödvändigt för prövningen av försäkringsansökan.

Samtycket ska lämnas på en av försäkringsbolaget särskilt
upprättad handling. Det ska framgå av handlingen att samtycket
är begränsat till att gälla under prövningen av ansökan.

Försäkringsbolaget ska i samband med att samtycke begärs
informera om innebörden och betydelsen för prövningen av att
samtycke ges. Lag (2011:12).

Försäkringstid och ansvarstid

2 § En försäkring får avtalas på bestämd tid eller på den
försäkrades livstid. Har ingen tid angetts, är försäkringstiden
ett år.

Om en försäkring meddelas på normala villkor eller på sådana
särskilda villkor som har angetts i ansökan om försäkringen,
inträder försäkringsbolagets ansvar dagen efter den dag då
försäkringstagaren ansökte om försäkringen eller antog ett
anbud från bolaget. Detta gäller dock inte om
försäkringstagaren har begärt att försäkringen skall träda i
kraft först senare. Försäkringsbolaget får också förbehålla sig
att ansvaret inte skall inträda förrän dagen efter den dag då
försäkringstagaren betalar premie för försäkringen. Skall
återförsäkring ske, får försäkringsbolaget förbehålla sig att
ansvaret i den delen skall inträda först när återförsäkringen
börjar gälla.

Ansvaret gäller till och med försäkringstidens sista dag.

Uppsägning av en tidsbegränsad försäkring till
försäkringstidens utgång

3 § Försäkringstagaren får när som helst säga upp en
tidsbegränsad försäkring att upphöra vid försäkringstidens
utgång.

Försäkringsbolaget får säga upp en tidsbegränsad försäkring
till försäkringstidens utgång. Uppsägningen ska göras
skriftligen och sändas till försäkringstagaren tidigast sex
månader och senast en månad innan försäkringstiden går ut. Den
ska för att få verkan innehålla en förfrågan om
försäkringstagaren vill ha försäkringen förnyad. Begär
försäkringstagaren att försäkringen förnyas, gäller
uppsägningen bara om det finns särskilda skäl att vägra
försäkring med hänsyn till sådana omständigheter som anges i
1 § första stycket. Bestämmelserna i 1 a § gäller även vid
förnyelse av försäkring. Lag (2011:12).

Förnyelse av försäkringen

4 § Har inte en giltig uppsägning skett enligt 3 §, förnyas en
tidsbegränsad försäkring för en tid av ett år, om inte annat
har avtalats. Försäkringsbolaget får ändra villkoren i den
utsträckning som följer av 1 och 3 §§.

Försäkringstagarens rätt att säga upp eller ändra försäkringen
i förtid

5 § Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen
att upphöra omedelbart eller vid viss framtida tidpunkt. Om
inte annat anges, får uppsägningen verkan dagen efter den dag
då den kom fram till försäkringsbolaget.

Om inte annat följer av försäkringens art, har
försäkringstagaren rätt att i samband med uppsägningen få
försäkringen ändrad till premiefri försäkring (fribrev) eller
på sätt som närmare anges i försäkringsvillkoren få den
återköpt av försäkringsbolaget eller försäkringens hela värde
överfört till en annan försäkring, i den mån inte rätt till
återköp eller överföring saknas enligt inkomstskattelagen
(1999:1229). För en försäkring som omfattas av 2 § lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel gäller dock att
återköp eller överföring tidigast får ske efter ett år.

I 13 kap. 3 § finns bestämmelser om återupplivning av en
försäkring som blivit premiefri. Lag (2007:123).

Försäkringstagarens rätt till fortsatt försäkring efter återköp

6 § Om försäkringsbolaget har återköpt en livförsäkring med
sparmoment, har försäkringstagaren rätt att utan ny
hälsoprövning fortsätta försäkringen som ren riskförsäkring.
Detta gäller dock inte om annat har avtalats.

Försäkringsbolaget skall senast när återköpsbeloppet betalats
ut avsända en underrättelse till försäkringstagaren om rätten
till fortsatt försäkring enligt första stycket. Försummar
försäkringsbolaget detta, ansvarar bolaget under sex månader
från utbetalningen som om en sådan försäkring hade begärts. Om
försäkringsbolaget under denna tid avsänder en underrättelse,
upphör dock ansvaret när underrättelsen avsänds.

Begäran om fortsatt försäkring skall framställas inom sex
månader från det att försäkringsbolaget har avsänt en
underrättelse enligt andra stycket, dock senast inom ett år
från det att återköpsbeloppet betalades ut.

Försäkringsbolagets rätt att säga upp eller ändra försäkringen
i förtid

7 § Försäkringsbolaget får göra förbehåll om rätt att säga upp
eller ändra en sjuk- eller olycksfallsförsäkring vid slutet av
en premieperiod, om förbehållet behövs på grund av
försäkringens art eller någon annan särskild omständighet.
Under samma förutsättning får bolaget göra förbehåll om rätt
att ändra en livförsäkring vid slutet av en premieperiod.

Ett förbehåll enligt första stycket får inte innebära att
försäkringen får sägas upp eller ändras därför att ett
försäkringsfall har inträffat eller den försäkrades hälsa har
försämrats. En uppsägning eller ett meddelande om ändring med
stöd av förbehållet får verkan en månad efter det att
försäkringsbolaget avsände uppsägningen eller meddelandet.

Första och andra styckena tillämpas också på förbehåll om att
försäkringen utan uppsägning eller annan åtgärd från
försäkringsbolagets sida skall upphöra eller ändras vid slutet
av en premieperiod om en viss händelse inträffar. En
förutsättning för att ett sådant förbehåll skall få verkan är
att bolaget i samband med krav på premien har påmint
försäkringstagaren om förbehållet.

Ytterligare bestämmelser om uppsägning av en försäkring i
förtid finns i 12 kap. 3 § och 13 kap. 2 §.

Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets
konkurs, m.m.

8 § Om försäkringsbolaget försätts i konkurs, har konkursboet
rätt att säga upp en sjuk- eller olycksfallsförsäkring med
fjorton dagars uppsägningstid. Av 5 § framgår att
försäkringstagaren alltid har rätt att säga upp en
personförsäkring att upphöra omedelbart.

Upphör en personförsäkring att gälla på grund av konkurs, har
försäkringstagaren och andra som lider skada på grund av detta
rätt till skadestånd.

9 § Försäkringstagaren och andra som lider skada har rätt till
skadestånd om en personförsäkring upphör att gälla på grund av
att

1. försäkringsbolaget vid en utmätning saknar tillgångar till
full betalning av utmätningsfordringen, förklarar sig ställa in
sina betalningar eller annars kommer på obestånd, eller

2. försäkringsbolagets rätt upphör att bedriva marknadsföring
och att ingå nya försäkringsavtal om risker som är belägna i
Sverige eller att alls driva försäkringsrörelse.

10 § Om försäkringsbolaget har trätt i likvidation, tillämpas
8 §. En sjuk- eller olycksfallsförsäkring upphör att gälla ett
år efter likvidationens början, om inte försäkringstagaren har
sagt upp den dessförinnan.

Rätten till försäkringens värde när försäkringen upphör att
gälla, m.m.

11 § När en personförsäkring upphör att gälla, skall
försäkringsbolaget ställa försäkringens värde till
försäkringstagarens förfogande, även om bolaget i övrigt är
fritt från ansvar. Om försäkringsbolaget i annat fall, på grund
av dröjsmål med premiebetalningen, har varit helt eller delvis
fritt från ansvar under någon del av försäkringstiden, skall
premien eller återbäringen anpassas efter detta.

12 kap. Begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

Upplysningsplikten

1 § Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga att på
försäkringsbolagets begäran lämna upplysningar som kan ha
betydelse för frågan om en personförsäkring skall meddelas,
utvidgas eller förnyas. Försäkringsbolaget får också under
försäkringstiden begära sådana upplysningar om den försäkrades
ekonomiska förhållanden som är av betydelse för försäkringens
utformning. Försäkringstagaren och den försäkrade skall ge
riktiga och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor.

Om begränsningar i försäkringsbolagets rätt att efterforska
eller använda genetisk information finns bestämmelser i lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m. Lag (2006:357).

2 § Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin
upplysningsplikt enligt 1 § har förfarit svikligt eller i strid
mot tro och heder, är avtalet ogiltigt enligt vad som sägs i
lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område och försäkringsbolaget fritt från
ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter. I fråga om
betald riskpremie tillämpas 13 kap. 6 §.

Har försäkringstagaren eller den försäkrade annars uppsåtligen
eller av oaktsamhet som inte är ringa lämnat oriktiga eller
ofullständiga uppgifter av betydelse för riskbedömningen och
kan försäkringsbolaget visa att det inte skulle ha meddelat
försäkring om upplysningsplikten hade fullgjorts, är bolaget
fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Kan
försäkringsbolaget visa att det skulle ha meddelat försäkring
mot högre premie eller i övrigt på andra villkor än som
avtalats, är dess ansvar begränsat till vad som svarar mot den
premie och de villkor i övrigt som har avtalats. Har
försäkringsbolaget inte tagit återförsäkring som annars skulle
ha tecknats, skall ansvaret anpassas efter detta.

Andra stycket får inte tillämpas i den mån detta skulle leda
till resultat som är oskäligt mot försäkringstagaren eller hans
rättsinnehavare.

3 § Om försäkringsbolaget under försäkringstiden får kännedom
om att upplysningsplikten har åsidosatts på det sätt som sägs i
2 § andra stycket, får bolaget säga upp försäkringen för
upphörande eller ändring. Uppsägningen skall göras skriftligen
och med tre månaders uppsägningstid, räknat från det att
försäkringsbolaget avsände den.

Skulle försäkringsbolaget, om upplysningsplikten hade
fullgjorts, ha meddelat försäkring mot högre premie eller i
övrigt på andra villkor än som avtalats, har försäkringstagaren
rätt till fortsatt försäkring med det försäkringsbelopp som
svarar mot den premie och de villkor i övrigt som avtalats.
Begäran om fortsatt försäkring skall framställas före
uppsägningstidens utgång.

I uppsägningen skall anges under vilka förutsättningar en
försäkringstagare enligt andra stycket har rätt till fortsatt
försäkring. Saknas denna uppgift, får uppsägningen ingen
verkan.

4 § Försäkringsbolaget får inte åberopa att upplysningsplikten
har åsidosatts, om det då insåg eller borde ha insett att
upplysningarna var oriktiga eller ofullständiga. Detsamma
gäller om upplysningarna saknade eller senare har upphört att
ha betydelse för avtalets innehåll.

Vid livförsäkring för dödsfall får försäkringsbolaget åberopa
att upplysningsplikten har åsidosatts, bara om dödsfallet har
inträffat inom fem år från det att upplysningarna lämnades
eller om försäkringsbolaget har lämnat meddelande enligt 11 §
inom samma tid.

Första stycket första meningen och andra stycket gäller inte om
den försäkrade har förfarit svikligt eller i strid mot tro och
heder.

Symtomklausuler

5 § Gäller försäkringen för följder av sjukdom eller kroppsfel,
får försäkringsbolaget göra särskilt undantag för sådana
sjukdomar och kroppsfel som den försäkrade hade när avtalet
ingicks, bara om undantaget

1. grundar sig på upplysningar om den försäkrade som bolaget
har inhämtat, eller

2. behövs på grund av försäkringens art eller någon annan
särskild omständighet.

Om en tidsbegränsad försäkring förnyas, får ett undantag enligt
första stycket 2 bara avse en sjukdom eller ett kroppsfel som
den försäkrade hade när det första avtalet ingicks. Om
försäkringsskyddet utvidgas, gäller dock första stycket i denna
del.

Riskökning

6 § Om försäkringsbolaget har förbehållit sig ansvarsfrihet när
den försäkrade deltar i särskilt angivna verksamheter eller är
utsatt för särskilt angivna risker, ansvarar det ändå för
försäkringsfall som inträffar under sådana omständigheter men
som inte sammanhänger med den särskilda verksamheten eller
risken.

7 § Försäkringsbolaget får göra försäkringens giltighet och
utformning beroende av den försäkrades levnadsförhållanden,
såsom hans yrkesverksamhet, bostadsort eller liknande, under de
förutsättningar som anges i 11 kap. 7 § och ålägga
försäkringstagaren att anmäla ändringar i sådana förhållanden
till bolaget. Underlåter försäkringstagaren uppsåtligen eller
av oaktsamhet som inte är ringa att göra en sådan anmälan
senast vid första premiebetalningen efter ändringen, är
bolagets ansvar vid försäkringsfall begränsat enligt vad som
sägs i 2 § andra och tredje styckena. En förutsättning är dock
att bolaget i samband med krav på premien har upplyst
försäkringstagaren om hans anmälningsskyldighet och om
följderna av att denna inte fullgörs.

Försäkringsbolaget får inte göra sitt ansvar beroende av att
den försäkrades hälsotillstånd inte försämras.

Framkallande av försäkringsfall

8 § Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett
försäkringsfall, är försäkringsbolaget fritt från ansvar.

Har den försäkrade begått självmord, ansvarar
försäkringsbolaget dock vid livförsäkring, om det har gått mer
än ett år från det att försäkringsavtalet ingicks eller, vid
kortare tid, om det måste antas att försäkringen tecknades utan
tanke på självmordet. Om en tidsbegränsad försäkring som endast
avser dödsfall har förnyats, räknas ettårstiden från dagen för
det första avtalet.

Vid sjukförsäkring gäller inte första stycket om den försäkrade
var under femton år eller allvarligt psykiskt störd.

9 § Har den försäkrade vid sjuk- eller olycksfallsförsäkring
genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller
förvärrat dess följder, kan ersättningen sättas ned såvitt
angår honom efter vad som är skäligt med hänsyn till hans
förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om
den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit
att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för
att skadan skulle inträffa.

Första stycket gäller inte om den försäkrade var under femton
år eller allvarligt psykiskt störd.

Undantag från bestämmelserna om begränsning av
försäkringsbolagets ansvar

10 § Försäkringsbolaget kan inte åberopa ett sådant förbehåll
som avses i 6 § eller bestämmelserna i 8 eller 9 §, om den
försäkrade handlade för att förebygga skada på person eller
egendom under sådana omständigheter att handlingen kan anses
försvarlig.

Meddelande om att ansvarsbegränsning åberopas

11 § När försäkringsbolaget får kännedom om ett förhållande som
enligt detta kapitel kan medföra ansvarsfrihet vid
försäkringsfall eller uppsägningsrätt, skall bolaget, om det
vill göra gällande att dess ansvar skall begränsas eller att
det har rätt till uppsägning, utan oskäligt dröjsmål lämna ett
skriftligt meddelande om detta till försäkringstagaren.

Meddelande enligt första stycket skall lämnas också till den
försäkrade och till den som har fått försäkringen i pant eller
är förmånstagare enligt ett oåterkalleligt
förmånstagarförordnande, om hans rätt är känd för
försäkringsbolaget.

Försummar försäkringsbolaget att lämna ett meddelande enligt
första eller andra stycket, får det inte åberopa förhållandet
mot den som skulle ha fått meddelandet, om inte
försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligt
eller i strid mot tro och heder.

Vissa fall av s.k. omfattningsvillkor

12 § Bestämmelserna i 1-4 §§ och 8-11 §§ tillämpas också om en
försäkring innehåller försäkringsvillkor som enligt sin lydelse
begränsar försäkringens omfattning, när begränsningen beror av
om någon på den försäkrades sida på förhand har känt till de
förhållanden som har orsakat försäkringsfallet eller
uppsåtligen eller genom vårdslöshet har medverkat till detta
eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa
bestämmelser.

13 kap. Premien

När premien behöver betalas

1 § Den första premien för en personförsäkring behöver inte
betalas tidigare än fjorton dagar från den dag då
försäkringsbolaget avsände ett krav på premien till
försäkringstagaren. Detta gäller dock inte om försäkringen
skall tecknas genom att försäkringstagaren betalar premien
eller om försäkringen annars är giltig bara under förutsättning
att premien betalas innan försäkringstiden börjar.

Premien för en senare premieperiod behöver inte betalas
tidigare än en månad från den dag då försäkringsbolaget avsände
krav på premien till försäkringstagaren. Om premieperioden är
högst en månad, skall premien dock betalas på periodens första
dag. Om särskilda premieperioder inte har avtalats, skall
senare premie för försäkringen betalas inom en månad från den
dag då försäkringsbolaget avsände krav på premien till
försäkringstagaren.

Andra stycket gäller också betalning av premien när en
tidsbegränsad försäkring förnyas på grund av utebliven
uppsägning.

Uppsägning på grund av dröjsmål med premien

2 § Betalas inte premien i rätt tid och är dröjsmålet inte av
ringa betydelse, får försäkringsbolaget säga upp försäkringen
för upphörande eller begränsning av ansvaret enligt vad
villkoren närmare föreskriver. Uppsägningen skall sändas till
försäkringstagaren.

Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter den dag då den
avsändes, om inte premien betalas inom denna frist.
Uppsägningen skall innehålla uppgift om detta och om
möjligheten att få försäkringen återupplivad enligt 3 §. Saknas
någon av dessa uppgifter, får uppsägningen ingen verkan.

Om försäkringstagaren inte har kunnat betala premien inom den i
andra stycket angivna fristen på grund av svår sjukdom,
frihetsberövande, utebliven pension eller utebliven lön från
sin huvudsakliga anställning eller liknande hinder, får
uppsägningen verkan tidigast en vecka efter det att hindret har
fallit bort, dock senast tre månader efter fristens utgång.

Återupplivning

3 § Har en uppsägning enligt 2 § fått verkan och avser
dröjsmålet inte första premien för försäkringen, återupplivas
försäkringen till sin tidigare omfattning, om utestående
premiebelopp betalas inom tre månader från utgången av den
frist som anges i 2 § andra stycket.

En försäkring som har ändrats till premiefri försäkring
(fribrev) eller till en försäkring mot lägre premie, utan att
en uppsägning enligt 2 § dessförinnan fått verkan, återupplivas
till sin tidigare omfattning, om försäkringstagaren inom tre
månader från den dag då försäkringsbolaget avsände ett
meddelande om ändringen till honom betalar det premiebelopp som
skulle ha betalats om försäkringen inte hade ändrats.
Meddelandet skall innehålla en uppgift om rätten att få
försäkringen återupplivad.

Återupplivas försäkringen, ansvarar försäkringsbolaget från och
med dagen efter den dag då premiebeloppet betalas.

Underrättelse till annan om dröjsmål med premien

4 § Om det har begärts skall försäkringsbolaget sända ett
meddelande om uppsägning enligt 2 § också till den försäkrade
och till den som har fått försäkringen i pant eller är
förmånstagare enligt ett oåterkalleligt
förmånstagarförordnande, när personen i fråga är känd. Så länge
försäkringsbolaget inte har sänt meddelande till en sådan
person, får bolaget inte mot honom åberopa att premien inte har
betalats.

Betalning genom betalningsförmedlare

5 § Försäkringstagaren anses ha betalat premien när han lämnat
ett betalningsuppdrag avseende premien till en bank eller någon
annan liknande betalningsförmedlare.

Riskpremie vid ansvarsfrihet

6 § Är försäkringsavtalet ogiltigt enligt 12 kap. 2 § första
stycket, får försäkringsbolaget ändå behålla betald riskpremie
för förfluten tid.

Preskription av rätt till premie

7 § Försäkringsbolaget förlorar rätten till en obetald premie
när ett år har förflutit från det att premien skulle ha
betalats, om försäkringen inte dessförinnan har sagts upp av
bolaget eller av någon annan anledning har upphört att gälla.

14 kap. Förfogande över försäkringen

Rätten att göra, ändra och återkalla ett
förmånstagarförordnande

1 § Försäkringstagaren har rätt att själv förfoga över en
personförsäkring genom förmånstagarförordnande.

Det som sägs i 9 kap. 1 § och 13 kap. 2 och 3 §§ ärvdabalken om
rätt att göra testamente och om testamentes ogiltighet gäller
också i fråga om förmånstagarförordnande.

För förmånstagarförordnande till den som inte är född eller
avlad när förordnandet skall tillämpas första gången gäller
lagen (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för
ofödda.

2 § Försäkringstagaren kan, innan försäkringsersättningen skall
betalas, ändra eller återkalla ett förmånstagarförordnande.
Detta gäller dock inte om han gentemot förmånstagaren har
utlovat att förordnandet skall stå fast (oåterkalleligt
förmånstagarförordnande).

Formkrav för ett förmånstagarförordnande

3 § Ett förmånstagarförordnande och en återkallelse eller
ändring av ett sådant förordnande skall för att vara gällande
göras genom ett egenhändigt undertecknat meddelande till
försäkringsbolaget.

Ett förmånstagarförordnande kan också göras genom att det tas
in i försäkringsvillkoren. Ett sådant förordnande förlorar sin
verkan om ett nytt förordnande görs enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller också ett villkor enligt 7
kap. 2 § 5 äktenskapsbalken om att ett försäkringsbelopp eller
en försäkring skall vara förmånstagarens enskilda egendom och
en återkallelse eller ändring av sådant villkor.

Tolkning av ett förmånstagarförordnande

4 § Vid tolkningen av ett förmånstagarförordnande gäller det
som sägs i 5 och 6 §§, om inte annat med hänsyn till
omständigheterna får anses framgå av förordnandet.

5 § Vid försäkring på försäkringstagarens liv eller hälsa
gäller ett förmånstagarförordnande bara för försäkringstagarens
död.

Om vid försäkring på annans liv försäkringstagaren avlider före
försäkringsfallet, övergår försäkringstagarens rätt till
försäkringen genast till förmånstagaren. Detsamma gäller när
annars försäkringsbeloppets utbetalande enligt villkoren beror
av annat än försäkringstagarens död.

Kan ett förmånstagarförordnande inte verkställas såvitt angår
en viss förmånstagare, gäller förordnandet till förmån för hans
avkomlingar, om de i fråga om arv efter försäkringstagaren
eller den försäkrade hade haft rätt att träda i förmånstagarens
ställe. Om sådana avkomlingar saknas men det finns andra
förmånstagare, tillfaller hela försäkringen dem.

Tredje stycket gäller inte vid en sådan pensionsförsäkring som
avses i 58 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen
(1999:1229). Kan ett förmånstagarförordnande i ett sådant fall
inte verkställas såvitt angår en förmånstagare men det finns
andra förmånstagare, tillfaller hela försäkringen dem.

6 § Har försäkringstagaren till en försäkring som gäller på
hans liv eller hälsa utan att namnge förmånstagaren använt
någon av nedan angivna beteckningar, anses detta innebära
följande:

make: den som är gift med försäkringstagaren när förordnandet
tillämpas; om det pågår mål om äktenskapsskillnad mellan
makarna, gäller inte förordnandet,

registrerad partner: den som är registrerad partner med
försäkringstagaren när förordnandet tillämpas; om det pågår mål
om upplösning av partnerskapet, gäller inte förordnandet,

sambo: den som är sambo med försäkringstagaren när förordnandet
tilllämpas,

barn: försäkringstagarens bröstarvingar, med fördelning av
försäkringen efter vad som gäller i fråga om arvsrätt efter
försäkringstagaren,

make och barn: försäkringstagarens make är förmånstagare till
halva försäkringen och hans bröstarvingar till återstoden; om
försäkringstagaren efterlämnar bara make eller bara
bröstarvingar, tillfaller hela försäkringen maken eller
bröstarvingarna,

arvingar: de som har arvsrätt efter försäkringstagaren, med
fördelning av försäkringen efter vad som gäller för arvsrätten.

Förmånstagarförordnandes verkan mot dödsbodelägare

7 § Är förmånstagare insatt, skall försäkringsbelopp som
utfaller efter försäkringstagarens död inte ingå i dennes
kvarlåtenskap.

Om tillämpningen av ett förmånstagarförordnande som gäller för
försäkringstagarens död skulle leda till ett resultat som är
oskäligt mot en make eller bröstarvinge efter
försäkringstagaren, kan förordnandet jämkas så att försäkringen
helt eller delvis tillfaller maken eller bröstarvingen. Vid
prövningen skall särskilt beaktas skälen för förordnandet samt
förmånstagarens och makens eller bröstarvingens ekonomiska
förhållanden.

Har dödsfallet inträffat sedan det har dömts till
äktenskapsskillnad mellan försäkringstagaren och hans make
eller sedan talan om äktenskapsskillnad väckts men innan
bodelning har förrättats, gäller i stället för det som sägs i
andra stycket att, om maken inte vid bodelningen kan få ut sin
andel därför att försäkringen tillfaller någon annan som
förmånstagare, denne är skyldig att avstå vad som fattas.

Den som vill begära jämkning enligt andra eller tredje stycket
skall väcka talan mot förmånstagaren inom ett år från det att
bouppteckning efter försäkringstagaren avslutades eller
dödsboanmälan gjordes. Väcks inte talan inom denna tid, är
rätten till jämkning förlorad.

Angående förordnandets verkan mot försäkringstagarens
borgenärer finns bestämmelser i 15 kap. Lag (2006:464).

Förmånstagarens förfoganderätt

8 § Innan förmånstagarens rätt har inträtt får han inte genom
överlåtelse, pantsättning eller på annat sätt förfoga över den
rätt som förordnandet medför.

Försäkringstagarens rätt att förfoga över försäkringen på annat
sätt än genom förmånstagarförordnande

9 § Försäkringstagaren har rätt att förfoga över försäkringen
genom överlåtelse, pantsättning eller annars på annat sätt än
genom förmånstagarförordnande. Försäkringsbolaget får dock i
försäkringsvillkoren föreskriva att ett förfogande som avser
enbart försäkringens riskdel eller enbart försäkringens spardel
är utan verkan mot bolaget.

Om ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande gäller för
försäkringen, skall försäkringstagaren anses ha utfäst sig att
inte utan förmånstagarens samtycke förfoga över försäkringen på
ett sätt som inskränker dennes rätt.

Verkan av förfogande till förmån för flera

10 § Förfogar försäkringstagaren genom överlåtelse,
pantsättning eller oåterkalleligt förmånstagarförordnande över
försäkringen till förmån för flera, gäller ett tidigare
förfogande framför ett senare. Ett senare förfogande gäller
dock framför ett tidigare, om meddelande om det senare
förfogandet kommer in till försäkringsbolaget först och den
till vars förmån förfogandet skett då är i god tro. Avser
förfogandet ett försäkringsbrev som innehavaren måste förete
för att få ut försäkringsersättning, gäller det senare
förfogandet framför ett tidigare, om den till vars förmån
förfogandet sker i god tro har fått försäkringsbrevet i sin
besittning.

11 § I fråga om försäkringsbrev som måste företes för att
innehavaren skall få försäkringsersättning gäller följande. Om
någon begär utbetalning av ett försäkringsbelopp eller återköp
av en försäkring eller vill träffa överenskommelse om ändring
av försäkringsavtalet, skall försäkringsbolaget göra anteckning
på försäkringsbrevet om den åtgärd som vidtas. Annars är
åtgärden utan verkan mot innehavare av försäkringsbrevet som i
god tro förvärvat rätt till försäkringen och fått
försäkringsbrevet i sin besittning.

När ett förmånstagarförordnande förfaller vid överlåtelse

12 § Överlåts försäkringen, förfaller ett tidigare
förmånstagarförordnande som inte är oåterkalleligt, om inte
annat har avtalats eller får anses förutsatt vid överlåtelsen.

En pantsättning av försäkringen medför inte att ett
förmånstagarförordnande förfaller.

Panthavarens rätt

13 § Pantsättning av försäkringen medför rätt för panthavaren
att få så mycket av utfallande försäkringsersättning,
inbegripet återbäring, som svarar mot pantfordringen. Detta
gäller även om pantfordringen inte är förfallen till betalning.

Om försäkringen är förenad med återköpsrätt, får panthavaren
också kräva återköp av försäkringen. Återköp får dock ske bara
om panthavaren har underrättat försäkringstagaren och denne
inte inom två månader har återlöst panten genom att betala det
belopp som panthavaren kan få ut från försäkringsbolaget.

Ett förbehåll om rätt att göra panträtten gällande på annat
sätt än som sägs i första och andra styckena är ogiltigt mot
försäkringstagaren.

Förfoganden som är utan verkan

14 § Ett förfogande över försäkringen är utan verkan i den mån
förfogandet är förbjudet enligt ett försäkringsvillkor som
enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skall tas in i
försäkringsavtalet. Ett förbud mot överlåtelse hindrar dock
inte utmätning eller överlåtelse vid ackord eller i konkurs i
vidare utsträckning än detta följer av vad som annars
föreskrivs i lag eller annan författning.

Förlust av rätten till försäkring

15 § Om någon genom brott som avses i 15 kap. ärvdabalken har
dödat försäkringstagaren, den försäkrade eller en
förmånstagare, eller medverkat till sådant brott, gäller det
som där sägs om förlust av rätt att ta arv eller testamente
beträffande rätten till försäkringen eller
försäkringsersättningen.

15 kap. Förhållandet till borgenärerna

Inledande bestämmelse

1 § En försäkring och ersättning som utfaller från den får tas
i anspråk för försäkringstagarens och någon annan berättigads
skulder i enlighet med detta kapitel och lagstiftningen i
övrigt.

Verkan av förmånstagarförordnande m.m.

2 § En försäkring eller ett försäkringsbelopp, som tillfaller
en förmånstagare till följd av ett förordnande som har kunnat
återkallas, får tas i anspråk för försäkringstagarens
skulder, om fordringen har uppkommit före försäkringsfallet
och inte kan betalas ur försäkringstagarens förmögenhet eller
kvarlåtenskap.

En försäkring eller ett försäkringsbelopp, som tillfaller en
förvärvare eller panthavare eller en förmånstagare till följd
av ett oåterkalleligt förordnande, får inte tas i anspråk för
försäkringstagarens skulder efter det att ett meddelande om
förfogandet har kommit in till försäkringsbolaget. Om
förfogandet avser ett försäkringsbrev som innehavaren måste
förete för att få ut försäkringsersättning, blir förfogandet
gällande mot försäkringstagarens borgenärer när den till vars
förmån förfogandet äger rum får försäkringsbrevet i sin
besittning.

En försäkring eller ett försäkringsbelopp som tillfaller en
förmånstagare får aldrig utmätas för försäkringstagarens
skulder, om ansökan görs mer än tre år från det att
förmånstagarens rätt inträdde. Lag (2013:1092).

Utmätning av livförsäkring för försäkringstagarens skulder

3 § Innan något försäkringsfall har inträffat får en
livförsäkring som gäller på försäkringstagarens eller
försäkringstagarens makes liv utmätas för
försäkringstagarens skulder bara i den mån det under något
av de senaste tio åren har betalats premie för
försäkringen med belopp som överstiger

1. för tidsbegränsad försäkring som endast avser dödsfall:
fem gånger den premie som beräknas belöpa på det året,

2. för livförsäkring där försäkringsbolagets
betalningsskyldighet efter försäkringsfall inte längre är
beroende av att en viss person lever, om den inte omfattas
av 1: dubbla genomsnittet av de premier som betalats under
perioden eller den kortare tid under vilken försäkringen
gällt,

3. för försäkring med periodisk utbetalning där
försäkringsbolagets betalningsskyldighet är beroende av
att en eller flera personer lever, om den inte omfattas av
1: femton procent av den premie som skulle ha betalats om
försäkringen hade tecknats mot engångspremie vid början av
det året.

I fråga om fondförsäkring ska alltid gälla det som sägs i
första stycket 2.

Om prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken ändrats efter premiebetalningen,
ändras det belopp som får utmätas i proportion till
ändringen av prisbasbeloppet. Lag (2010:1292).

4 § Om värdet av en försäkring, som enligt 3 § inte får
utmätas, förs över till en annan försäkring på sätt som anges i
58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229),
anses den nya försäkringen som samma försäkring vid
tillämpningen av 3 §.

5 § Sedan ett försäkringsfall har inträffat får en
livförsäkring och ersättning som utfaller från den inte
utmätas för försäkringstagarens skulder i den mån
ersättningen tillfaller någon som själv behöver den för
sin försörjning eller för en underhållsskyldighet. Om
ersättningen tillfaller någon annan än den försäkrade,
gäller dock detta förbud bara om den försäkrade har
försörjt eller varit skyldig att försörja den berättigade.
När ersättningen betalas i form av livränta, gäller
förbudet bara rätten till livräntan.

Från vad som efter den försäkrades död på grund av
förmånstagarförordnande tillfaller den försäkrades make
eller den försäkrades eller makens barn som vid dödsfallet
inte fyllt 25 år ska för varje berättigad alltid undantas
från utmätning ett sammanlagt försäkringsbelopp som
motsvarar sex gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för dödsåret.
Lag (2010:1292).

6 § Det som sägs i 3 § om make gäller också sambo samt tidigare
make och tidigare sambo. Det som sägs i 5 § om make gäller
också sambo.

7 § Om en försäkring som en arbetsgivare har tecknat på en
anställds liv inte gäller till förmån för arbetsgivaren själv,
får försäkringen och ersättning som utfaller från den inte tas
i anspråk för arbetsgivarens skulder på något annat sätt än som
sägs i 8 §. Detta gäller också om den försäkrade inte är
anställd hos arbetsgivaren men har någon annan anknytning till
dennes verksamhet eller är medförsäkrad som närstående till
någon annan försäkrad.

Återkrav vid försäkringstagarens konkurs, m.m.

8 § Om vid livförsäkring försäkringstagaren eller dödsboet
efter honom försätts i konkurs och försäkringstagaren senare än
tre år före den fristdag som anges i 4 kap. 2 § konkurslagen
(1987:672) har betalat premie för försäkringen med belopp som
vid betalningstillfället inte stod i skäligt förhållande till
hans villkor, får konkursboet av tillgodohavandet hos
försäkringsbolaget kräva åter vad han har betalat för mycket.
Om försäkringstagaren eller en panthavare inte har lämnat sitt
samtycke till återbetalningen, skall konkursboet för prövning
av dess rätt väcka talan mot honom. Vid en sådan talan
tillämpas 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen.

Har försäkringsbeloppet betalats ut, är den som har uppburit
beloppet skyldig att till konkursboet betala tillbaka det
belopp som konkursboet annars hade kunnat kräva åter av
försäkringsbolaget. Har beloppet uppburits av en förmånstagare,
gäller detta dock bara om utbetalningen har skett senare än sex
månader före fristdagen. Återbetalningsskyldigheten kan jämkas
om det finns synnerliga skäl. Också vid en talan mot den som
har uppburit försäkringsbeloppet tillämpas 4 kap. 19 och 20 §§
konkurslagen.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om offentligt
ackord vid företagsrekonstruktion. Vid en talan med anledning
av ackordsförhandling tillämpas 3 kap. 6 och 7 §§ lagen
(1996:764) om företagsrekonstruktion.

Vid sådan försäkring som avses i 7 § får krav enligt denna
paragraf göras gällande bara om den försäkrade eller den till
vars förmån försäkringen annars gäller är närstående till
arbetsgivaren på det sätt som anges i 4 kap. 3 § konkurslagen.

Krav enligt denna paragraf får inte göras gällande till nackdel
för förmånstagare med oåterkalleligt förordnande.

Utmätning av en livförsäkring för den berättigades skulder

9 § Sedan ett försäkringsfall har inträffat får en
livförsäkring och ersättning som utfaller från den inte utmätas
för den berättigades skulder utom i fall som framgår av 5 §.

Trots det som sägs i 5 § får ett ersättningsbelopp som inte
hålls avskilt efter utbetalningen utmätas för den berättigades
skulder. När två år har gått från det att beloppet skulle
betalas, får också det som hålls avskilt utmätas till den del
beloppet inte behövs för den berättigades försörjning eller för
att fullgöra underhållsskyldighet som åvilar honom.

Utmätning av en sjuk- eller olycksfallsförsäkring

10 § Om ersättningen från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring
skall tillfalla den försäkrade, får försäkringen och ersättning
som utfaller från den inte utmätas för försäkringstagarens
eller den försäkrades skulder. När ersättning betalas i form av
livränta, gäller förbudet mot utmätning för den berättigades
skulder bara rätten till livräntan.

Trots det som sägs i första stycket får ett ersättningsbelopp
som har tillfallit den försäkrade och som inte hålls avskilt
efter utbetalningen utmätas för den försäkrades skulder. När
två år har gått sedan beloppet skulle betalas, får också det
som hålls avskilt utmätas till den del beloppet inte behövs för
den försäkrades försörjning eller för att fullgöra
underhållsskyldighet som åvilar honom.

Om ersättning skall tillfalla någon annan än den försäkrade,
tillämpas vad som gäller enligt 3-7 och 9 §§ om utmätning av
tidsbegränsad livförsäkring som bara avser dödsfall och av
ersättning som utfaller från livförsäkring.

16 kap. Regleringen av försäkringsfall, m.m.

Tiden för utbetalning av försäkringsersättning

1 § Ett försäkringsbolag som har fått underrättelse om ett
försäkringsfall skall utan uppskov vidta de åtgärder som behövs
för att försäkringsfallet skall kunna regleras. Regleringen
skall ske skyndsamt och med beaktande av den
ersättningsberättigades behöriga intressen.

Försäkringsersättning som inte avser periodiska utbetalningar
skall betalas senast en månad efter det att rätten till
ersättningen inträtt och sådan utredning som skäligen kan
begäras för att fastställa betalningsskyldigheten och mot vem
denna skall fullgöras har lagts fram för försäkringsbolaget.
Försäkringsbolaget skall betala ränta enligt 6 § räntelagen
(1975:635), om inte betalning sker i tid.

Om den som gör anspråk på försäkringsersättning uppenbarligen
har rätt till åtminstone ett visst belopp, skall detta genast
betalas ut i avräkning på den slutliga ersättningen.

Samtycke till att inhämta hälsouppgifter

1 a § Om det behövs för regleringen av försäkringsfallet, får
försäkringsbolaget begära samtycke till att inhämta uppgifter
om en enskild persons hälsotillstånd.

Ett samtycke som är begränsat till att gälla under en
skadereglering i anledning av den försäkrades död får begäras
redan innan försäkringsfallet har inträffat.
Samtycket ska lämnas på en av försäkringsbolaget särskilt
upprättad handling. Det ska framgå av handlingen att samtycket
är begränsat till att gälla under regleringen av
försäkringsfallet.

Försäkringsbolaget ska i samband med att samtycke begärs
informera om innebörden av att samtycke ges. Lag (2011:12).

Utbetalning till annan än rätt förmånstagare

2 § Har försäkringsbolaget betalat ut försäkringsersättning
till någon annan än den som i egenskap av förmånstagare har
rätt till ersättningen och därvid iakttagit skälig aktsamhet,
är bolaget befriat från sin skuld. Detta gäller dock inte om
utbetalningen grundats på en handling som är förfalskad eller
som är ogiltig på grund av att den har tillkommit under tvång
som avses i 28 § lagen (1915:218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område eller som har
utfärdats under sådana omständigheter som anges i 17 § andra
stycket lagen (1936:81) om skuldebrev.

Försummelse att anmäla försäkringsfall, m.m.

3 § Om den ersättningsberättigade har försummat att följa
försäkringsvillkor om skyldighet att anmäla försäkringsfall
till försäkringsbolaget inom viss tid eller villkor eller
anvisningar enligt dessa om skyldighet att medverka till
utredningen av försäkringsfallet eller av bolagets ansvar, och
försummelsen har medfört skada för bolaget, kan den ersättning
som annars skulle ha betalats till honom sättas ned efter vad
som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Första stycket tillämpas inte om oaktsamheten har varit ringa.

4 § Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning av
försäkringsbolaget efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller
av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller
dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till
ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars
skulle ha betalats till honom sättas ned efter vad som är
skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Preskription av rätt till försäkringsskydd

5 § Den som vill ha försäkringsersättning eller annat
försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet
berättigar till sådant skydd inträdde.

Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket
till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första
stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader
från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig
ställning till anspråket.

Vid återkrav mellan försäkringsbolag är fristen att väcka
talan alltid minst ett år från den betalning som grundar
återkravet.

Om talan inte väcks enligt denna paragraf, går rätten till
försäkringsskydd förlorad.

I förhållanden mellan försäkringsbolag får annat avtalas om
preskription än vad som följer av denna paragraf.
Lag (2013:1092).

Risken för vissa meddelanden

6 § Gör försäkringstagaren sannolikt att en uppsägning från
försäkringsbolagets sida eller ett meddelande som avses i 11
kap. 7 § eller 16 kap. 7 § andra stycket har försenats eller
inte kommit fram på grund av omständigheter som han inte har
kunnat råda över, får uppsägningen eller meddelandet verkan
tidigast en vecka efter den dag då uppsägningen eller
meddelandet kom fram. En uppsägning på grund av dröjsmål med
premien får dock verkan senast tre månader efter den dag då
försäkringsbolaget avsände den.

Tvist om rätten att teckna eller behålla en försäkring

7 § Har ett försäkringsbolag i strid mot 11 kap. 1 eller 3 §
vägrat någon att teckna eller förnya en försäkring, skall
domstol på yrkande av denne förklara att han har rätt att
teckna eller förnya försäkringen.

Talan om förklaring enligt första stycket skall väckas inom sex
månader från det att försäkringsbolaget till sökanden har
avsänt meddelande om sitt beslut, uppgift om skälen för detta
och upplysning om vad sökanden skall göra för att få beslutet
prövat. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten att föra
talan förlorad.

Domstolen får bestämma att försäkringstiden skall räknas från
den tidpunkt som skulle ha gällt om försäkringsbolaget hade
bifallit ansökan.

8 § Har ett försäkringsbolag sagt upp en försäkring i förtid i
strid mot denna lag eller mot försäkringsavtalet, skall domstol
på yrkande av försäkringstagaren förklara att uppsägningen är
ogiltig.

Talan om förklaring enligt första stycket skall väckas inom sex
månader från det att försäkringsbolaget till försäkringstagaren
har avsänt uppsägningen, uppgift om skälen för denna och
upplysning om vad försäkringstagaren skall göra för att få
beslutet prövat. Talan behöver dock aldrig väckas före den
tidpunkt när uppsägningen skulle få verkan. Väcks inte talan
inom denna tid, är rätten att föra talan förlorad.

9 § Domstolen kan på yrkande meddela förklaring som avses i 7
eller 8 § att gälla för tiden intill dess att det föreligger
ett avgörande som har vunnit laga kraft. En sådan förklaring
får inte meddelas utan att försäkringsbolaget har beretts
tillfälle att yttra sig över yrkandet.

Regressrätt

10 § Försäkringsbolaget inträder i den försäkrades rätt till
skadestånd i fråga om ersättning för sjukvårdskostnader och
andra utgifter och förluster som bolaget har ersatt enligt
försäkringsavtalet. Försäkringsvillkor som ger bolaget större
rätt till återkrav är utan verkan mot den skadeståndsskyldige.

FJÄRDE AVDELNINGEN

Kollektiv försäkring

Kollektiv skadeförsäkring

17 kap. Gruppskadeförsäkring

Definitioner och tillämpningsområde

1 § I detta kapitel betyder

frivillig gruppskadeförsäkring: gruppskadeförsäkring som
gruppmedlemmarna ansluter sig till genom egen anmälan eller
genom att inte avböja försäkringen,

obligatorisk gruppskadeförsäkring: gruppskadeförsäkring som
varje medlem i gruppen är direkt ansluten till på grund av
gruppavtalet.

Bestämmelserna tillämpas också om flera försäkringsbolag
meddelar gruppförsäkring för olika medlemmar i samma grupp.
Varje försäkringsbolag har då de skyldigheter och rättigheter
som bestämmelserna anger i förhållande till dem som bolaget
meddelar försäkring för.

Om försäkringsbolaget avtalar med en gruppmedlem om en särskild
utformning av medlemmens försäkringsskydd, anses avtalet som en
del av gruppförsäkringen för medlemmen.

2 § Bestämmelserna i 6, 7, 11-14 §§, 19 § andra och tredje
styckena samt 20 § tillämpas inte på en försäkring som gäller
under högst en månad.

Parterna i avtalet

3 § Avtal om frivillig gruppskadeförsäkring anses ingånget
mellan försäkringsbolaget och gruppmedlemmen på grundval av
gruppavtalet. Ett sådant avtal kan ingås också genom att
gruppmedlemmen låter bli att avböja försäkringen inom viss tid,
om detta föreskrivs i gruppavtalet.

Avtal om obligatorisk gruppskadeförsäkring anses ingånget
mellan försäkringsbolaget och företrädare för gruppen genom
gruppavtalet. Genom ett sådant avtal uppkommer ingen
betalningsskyldighet för gruppmedlemmen mot försäkringsbolaget.

Den som enligt första eller andra stycket anses ingå avtal om
gruppskadeförsäkring med försäkringsbolaget är
försäkringstagare. Om en personförsäkring ingår som en del i en
skadeförsäkring, tillämpas dock i stället 19 kap. 3 § tredje
stycket i fråga om personförsäkringen.

4 § Om försäkringsbolaget ger en företrädare för gruppen i
uppdrag att fullgöra en skyldighet mot gruppmedlemmarna som
föreskrivs i detta kapitel, ansvarar bolaget mot dem för
företrädarens utförande av uppdraget, där inte annat särskilt
anges i kapitlet.

Information

5 § Innan ett gruppavtal ingås skall försäkringsbolaget lämna
gruppen information som är utformad så att den underlättar
bedömningen av gruppmedlemmarnas försäkringsbehov och valet av
försäkring. Informationen skall på ett enkelt sätt återge det
huvudsakliga innehållet i de försäkringsvillkor som gruppen
behöver ha kännedom om för att kunna bedöma kostnaden för och
omfattningen av försäkringen. Viktiga begränsningar av
försäkringsskyddet skall tydligt framgå. Detsamma gäller om
försäkringsbolagets ansvar inträder först när premien betalas.

Innan ett avtal om frivillig gruppskadeförsäkring ingås skall
försäkringsbolaget också på ett ändamålsenligt sätt ge
gruppmedlemmarna information för bedömning av frågan om de bör
ansluta sig till försäkringen.

Innebär ett gruppavtal om frivillig gruppskadeförsäkring att
gruppmedlemmarna kan bli anslutna genom att inte avböja
försäkringen, skall försäkringsbolaget sända meddelande till
dem om detta förhållande och om deras möjlighet att enligt 12 §
säga upp försäkringen för omedelbart upphörande.

6 § När en försäkring har meddelats skall försäkringsbolaget
snarast på ett ändamålsenligt sätt avsända försäkringsbesked
för de försäkrades kännedom. Beskeden skall innehålla
upplysningar om de väsentliga rättigheter och skyldigheter som
följer av försäkringen samt om viktiga begränsningar av
försäkringsskyddet. Detsamma gäller när försäkringen har
ändrats eller förnyats, om de nya försäkringsvillkoren innebär
en begränsning av försäkringsskyddet eller en väsentlig ändring
av försäkringen.

Om en uppgift i ett försäkringsbesked avviker från
försäkringsavtalet och avvikelsen inte är till nackdel för den
som beskedet är riktat till, gäller uppgiften i
försäkringsbeskedet. Uppgiften kan dock inte åberopas om den
som försäkringsbeskedet är riktat till har insett eller bort
inse att uppgiften är oriktig eller inte längre är giltig.

7 § Under försäkringstiden och i samband med att försäkringen
förnyas skall försäkringsbolaget i skälig omfattning informera
de försäkrade om sådana förhållanden rörande försäkringen som
det är av betydelse för dem att känna till. Efter ett
försäkringsfall gäller informationsskyldigheten också mot andra
som har anspråk mot försäkringsbolaget. Det som sägs i 2 kap.
7 § om information om möjligheter till överprövning m.m.
tillämpas också vid gruppskadeförsäkring.

8 § Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt 5-
7 §§, tillämpas 2 kap. 9 § vid gruppskadeförsäkring som tecknas
av en konsument eller ett dödsbo och 8 kap. 2 och 3 §§ vid
annan gruppskadeförsäkring.

Tiden för försäkringsbolagets ansvar, m.m.

9 § När ett gruppavtal om frivillig gruppskadeförsäkring har
ingåtts, räknas tiden för försäkringsbolagets ansvar från den
tidpunkt som anges i gruppavtalet. Ansvaret omfattar alla
gruppmedlemmar som då uppfyller anslutningskraven enligt
avtalet och som har anslutit sig till försäkringen samt dem
som har anslutits tillsammans med en gruppmedlem. Ansluter
sig en gruppmedlem senare, räknas ansvaret från och med dagen
efter anslutningen, om inte annat anges i gruppavtalet.

Anslutning enligt första stycket anses ske när medlemmen gör
anmälan till försäkringsbolaget eller till någon som tar emot
anmälningar för dess räkning. Om medlemmen ansluter sig genom
att inte avböja försäkringen, anses anslutning ske när tiden
för avböjande går ut.

Om ingen annan tidpunkt har avtalats, räknas vid obligatorisk
gruppskadeförsäkring tiden för försäkringsbolagets ansvar mot
medlemmarna från och med dagen efter den då gruppavtalet
ingicks eller, om någon inträder i gruppen senare, från och
med dagen efter inträdet. Lag (2013:1092).

10 § Om ett försäkringsfall inträffar efter det att
försäkringsbolagets ansvar inträtt men innan avtal träffats
enligt 1 § tredje stycket om utformningen av en gruppmedlems
försäkringsskydd, bestäms ansvaret efter vad som är skäligt med
hänsyn till medlemmens förhållanden och de villkor som gäller
för gruppen i övrigt.

Förnyelse av försäkringen och uppsägning till försäkringstidens
utgång

11 § Ett avtal om gruppskadeförsäkring förnyas för en tid av
ett år, om det inte har sagts upp för att upphöra vid
försäkringstidens slut. I 6 och 7 §§ finns bestämmelser om
information i samband med förnyelse.

Om försäkringsbolaget säger upp försäkringen till
försäkringstidens utgång, skall det skriftligt meddela den som
har ingått gruppavtalet och berörda gruppmedlemmar om
uppsägningen. Uppsägningen får verkan en månad efter det att
meddelandena avsändes.

Första stycket första meningen gäller inte om annat framgår av
avtalet eller omständigheterna i övrigt.

En gruppmedlems rätt att säga upp eller avstå från försäkringen

12 § Vid frivillig försäkring har en försäkrad gruppmedlem rätt
att när som helst säga upp försäkringen att genast upphöra.

Vid obligatorisk försäkring kan en medlem i gruppen när som
helst genom anmälan förklara sig avstå från försäkringen. Sådan
anmälan kan även ske hos gruppföreträdaren.

Verkan av att en medlem lämnar gruppen

13 § Om en försäkrad gruppmedlem utträder ur gruppen av någon
annan anledning än att han uppnår en viss ålder, upphör
försäkringsbolagets ansvar en månad efter utträdet
(efterskydd).

Det som sägs i första stycket om efterskydd gäller inte om den
försäkrade på något annat sätt har fått eller uppenbarligen kan
få skydd av samma slag som tidigare. Behövs det på grund av
försäkringens art, får försäkringsbolaget göra förbehåll om att
första stycket inte heller annars skall tillämpas.

Verkan av att gruppavtalet upphör på grund av uppsägning från
gruppens sida

14 § Om gruppavtalet upphör på grund av uppsägning från
gruppens sida, upphör försäkringen för samtliga försäkrade vid
den tidpunkt som anges i uppsägningen, dock tidigast en månad
efter det att uppsägningen kom till försäkringsbolaget. När
försäkringsbolaget har tagit emot en uppsägning, skall det
genast sända ett meddelande om denna till de försäkrade
gruppmedlemmarna.

Försäkringsbolagets rätt att ändra försäkringen eller säga upp
den i förtid

15 § Utom i de fall som anges i lagen får försäkringsbolaget
säga upp en försäkring att upphöra i förtid eller ändras under
försäkringstiden bara i fråga om en gruppmedlem eller någon
annan försäkrad som grovt åsidosatt sina förpliktelser mot
försäkringsbolaget. Om uppsägningen gäller 3 kap. 7 § andra
stycket.

Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets
konkurs, m.m.

16 § Det som sägs i 3 kap. 9-11 §§ om konkurs m.m. tillämpas
också vid gruppskadeförsäkring.

Begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

17 § Det som sägs i 4 kap. om begränsningar av
försäkringsbolagets ansvar tillämpas också vid
gruppskadeförsäkring som tecknas av en konsument eller ett
dödsbo. Vid annan gruppskadeförsäkring tillämpas 8 kap. 8-
16 §§.

Försäkringsbolaget får inte mot en gruppmedlem åberopa att
någon annan än denne själv eller någon som är försäkrad
tillsammans med honom har eftersatt sina skyldigheter enligt 4
kap. 1-3 §§ eller 8 kap. 8-10 §§ eller haft vetskap om detta.

Premien

18 § Den första premien skall betalas inom fjorton dagar från
den dag då försäkringsbolaget avsände ett krav på premien till
den som enligt försäkringsavtalet skall betala denna till
bolaget. Detta gäller dock inte om försäkringen skall tecknas
genom att försäkringstagaren betalar premien eller om
försäkringen annars är giltig bara under förutsättning att
premien betalas innan försäkringstiden börjar. I fall som avses
i 5 § tredje stycket får premiekravet verkan först fjorton
dagar efter det att försäkringsbolaget avsänt föreskrivet
meddelande till gruppmedlemmen.

Premien för en senare premieperiod och första premien för en
försäkring som har förnyats enligt 11 § skall betalas senast på
periodens första dag. En premie som avser längre tid än en
månad behöver dock inte betalas tidigare än en månad från den
dag då försäkringsbolaget avsände ett krav på premien till den
som enligt försäkringsavtalet skall betala denna till bolaget.

Det som sägs i 5 kap. 5-7 §§ tillämpas också vid
gruppskadeförsäkring.

19 § Betalas inte premien i rätt tid, får försäkringsbolaget
säga upp försäkringen, om inte dröjsmålet är av ringa
betydelse.

Ett meddelande om uppsägningen skall vid frivillig försäkring
sändas till gruppmedlem som inte har betalat i tid samt till
gruppföreträdaren, om denne skulle ha förmedlat
premiebetalningen. Vid obligatorisk försäkring skall meddelande
om uppsägningen sändas till den som skulle ha betalat premien
och till alla försäkrade gruppmedlemmar.

Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter det att
meddelandena avsändes, om inte premien betalas inom denna tid.
Meddelandena skall innehålla uppgift om detta. Saknas denna
uppgift, får uppsägningen ingen verkan.

20 § Har premien för en frivillig gruppskadeförsäkring inte
kunnat betalas inom den frist som anges i 19 § tredje stycket
därför att den försäkrade gruppmedlemmen blivit svårt sjuk
eller berövats friheten eller inte fått ut pension eller lön
från sin huvudsakliga anställning, eller därför att något
liknande oväntat hinder inträffat för honom, får en uppsägning
enligt 19 § verkan först en vecka efter det att hindret har
fallit bort, dock senast tre månader efter fristens utgång.

Om vid frivillig gruppskadeförsäkring ett dröjsmål med premien
beror på försummelse av någon som på grund av gruppavtalet
förmedlar premien, får uppsägningen verkan för den försäkrade
gruppmedlemmen och försäkrade som har anslutits tillsammans med
honom först en vecka efter det att medlemmen själv har fått
kännedom om dröjsmålet.

Försäkringsersättningen

21 § Det som sägs i 6 kap. om försäkringsersättningen tillämpas
också vid gruppskadeförsäkring.

Regleringen av försäkringsfall, m.m.

22 § Det som sägs i 7 kap. 1-4 och 7-9 §§ om regleringen av
försäkringsfall m.m. tillämpas också vid gruppskadeförsäkring.
I fråga om uppsägning av viss gruppmedlem tillämpas 7 kap. 5 §
första meningen.

Tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet

23 § Det som sägs i 9 kap. om tredje mans rätt enligt
försäkringsavtalet tillämpas också vid gruppskadeförsäkring.

Meddelanden till de försäkrade

24 § Skall försäkringsbolaget enligt någon bestämmelse i detta
kapitel eller i gruppavtalet tillställa en försäkrad eller den
som är försäkrad tillsammans med honom ett meddelande, skall
bolaget, om inte annat föreskrivs, på ändamålsenligt sätt sända
detta för deras kännedom. Ett meddelande som avser bestämda
gruppmedlemmar skall sändas till dessa personligen.

18 kap. Kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna om kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring
tillämpas på skadeförsäkringar som

1. tecknas av arbetsgivare för att ge skydd åt anställda,

2. meddelas enligt ett i försäkringsvillkoren angivet
kollektivavtal som har slutits mellan en
arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation och

3. tecknas hos ett försäkringsbolag enligt kollektivavtalet.

En kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring kan omfatta också
arbetsgivaren själv och andra som har anknytning till
arbetsgivarens verksamhet. Närstående till anställda eller
andra försäkrade kan också omfattas av försäkringen. Det som
sägs om anställda i 3-6 och 12 §§ gäller också andra som
omfattas av försäkringen.

Om försäkringsskyddet enligt ett kollektivavtal som avses i
första stycket skall gälla också för anställda hos sådana
arbetsgivare som inte har tecknat försäkring trots att de har
varit skyldiga att göra det, skall utbetalad ersättning anses
som ersättning från en kollektivavtalsgrundad försäkring.

Bestämmelserna tillämpas också om flera försäkringsbolag
meddelar kollektivavtalsgrundad försäkring för olika anställda
hos samma arbetsgivare. Varje försäkringsbolag har då de
skyldigheter och rättigheter som bestämmelserna anger i
förhållande till dem som bolaget meddelar försäkring för.

Om en försäkrad enligt kollektivavtalet får överenskomma med
försäkringsbolaget om en särskild utformning av
försäkringsskyddet, anses en sådan överenskommelse som en del
av den kollektivavtalsgrundade försäkringen.

Försäkringstagare och försäkrad

2 § En arbetsgivare som ingår avtal om kollektivavtalsgrundad
skadeförsäkring med försäkringsbolaget är försäkringstagare.
Ingår en personförsäkring som del i försäkringen, tillämpas
dock i stället 20 kap. 2 § andra meningen i fråga om
personförsäkringen.

En anställd eller annan som försäkringen avser att skydda anses
som försäkrad, även när försäkringen gäller
ersättningsskyldighet för arbetsgivaren.

Information

3 § När en överenskommelse som medför skyldighet för en
arbetsgivare att teckna en kollektivavtalsgrundad
skadeförsäkring har ingåtts, skall försäkringsbolaget och de
arbetsmarknadsparter som har slutit det kollektivavtal som
försäkringsvillkoren anger på lämpligt sätt informera de
arbetsgivare och anställda som berörs av överenskommelsen.
Informationen skall avse arbetsgivarens skyldighet att teckna
försäkring, kostnaderna för försäkringen och omfattningen av
den.

4 § När en försäkring har meddelats skall försäkringsbolaget
snarast på ett ändamålsenligt sätt avsända försäkringsbesked
för de anställdas kännedom. Beskeden skall innehålla
upplysningar om de väsentliga rättigheter och skyldigheter som
följer av försäkringen samt om viktiga begränsningar av
försäkringsskyddet. Detsamma gäller när försäkringen har
ändrats eller förnyats, om de nya försäkringsvillkoren innebär
en begränsning av försäkringsskyddet eller en väsentlig ändring
av försäkringen.

Om en uppgift i ett försäkringsbesked avviker från
försäkringsavtalet och avvikelsen inte är till nackdel för den
som beskedet är riktat till, gäller uppgiften i
försäkringsbeskedet. Uppgiften kan dock inte åberopas om den
som försäkringsbeskedet är riktat till har insett eller bort
inse att uppgiften är oriktig eller inte längre är giltig.

5 § Under försäkringstiden skall försäkringsbolaget och
arbetsmarknadsparterna i skälig omfattning informera
arbetsgivare, anställda och andra som omfattas av försäkringen
om sådana förhållanden rörande denna som det är av betydelse
för dem att känna till. Försäkringsbolaget har
informationsskyldigheten med anledning av försäkringsfall, och
skyldigheten gäller också mot andra som har anspråk mot
bolaget. Det som sägs i 2 kap. 7 § om information om
möjligheter till överprövning m.m. tillämpas också vid
kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring.

6 § Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt 3-
5 §§, tillämpas 2 kap. 9 § vid kollektivavtalsgrundad
skadeförsäkring med en anställd som försäkrad och 8 kap. 2 och
3 §§ vid annan kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring. En
anställd som omfattas av försäkringsskyddet skall då anses som
en konsument som tecknat individuell försäkring.

Tiden för försäkringsbolagets ansvar

7 § När en arbetsgivare tecknar en skadeförsäkring som han
enligt kollektivavtal är skyldig att teckna, räknas tiden för
försäkringsbolagets ansvar från och med den dag då han blev
bunden av kollektivavtalet eller den dag som anges i
kollektivavtalet. I annat fall räknas tiden från och med dagen
efter den då ansökan om försäkring avgavs till
försäkringsbolaget, om inte annat har avtalats eller framgår av
omständigheterna.

Om försäkringsfall inträffar innan avtal träffats om en
särskild utformning av försäkringsskyddet, bestäms ansvaret
efter vad som är skäligt med hänsyn till den försäkrades
förhållanden och de villkor som gäller för övriga försäkrade.

Uppsägning av försäkringen

8 § Försäkringsvillkoren får innehålla att försäkringen inte
kan upphöra på grund av uppsägning, så länge arbetsgivaren
enligt kollektivavtal är skyldig att hålla försäkringen. Om ett
sådant villkor inte gäller, tillämpas andra stycket.

En försäkring som gäller tills vidare kan sägas upp till
utgången av månaden efter den då uppsägning sker. Om
försäkringen gäller för viss tid, kan försäkringsbolaget säga
upp den för upphörande i förtid bara om premien inte betalas i
rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse.
Uppsägningstiden vid dröjsmål med premie för senare
premieperiod än den första skall vara minst en månad, räknat
från det att försäkringsbolaget avsände uppsägningen till
arbetsgivaren.

Ändring av försäkringen

9 § Försäkringsbolaget får i försäkringsvillkoren förbehålla
sig rätt att ändra försäkringen under försäkringstiden. En
ändring till de försäkrades nackdel får dock göras bara med
godkännande av de arbetsmarknadsparter som har slutit det
kollektivavtal som försäkringen följer.

Försäkringsvillkor som har utformats genom en särskild
överenskommelse mellan försäkringsbolaget och den anställde får
inte ändras till den anställdes nackdel utan dennes samtycke.

Efterskydd

10 § En försäkrad som lämnar sin anställning har rätt till
efterskydd enligt vad som föreskrivs i försäkringsvillkoren.
Detsamma gäller när en anställd av någon annan anledning inte
längre uppfyller kraven för att omfattas av försäkringen.

Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets
konkurs, m.m.

11 § Det som sägs i 3 kap. 9-11 §§ om konkurs m.m. tillämpas
också vid kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring.

Begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

12 § Det som sägs i 4 kap. om begränsningar av
försäkringsbolagets ansvar tillämpas också vid
kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring. Också den försäkrade
har upplysnings- och anmälningsplikt enligt 4 kap. 1-3 §§.
Försäkringsbolaget får dock inte vid tillämpning av dessa
bestämmelser mot den som kräver ersättning åberopa att någon
annan än den anställde eller någon som är försäkrad tillsammans
med honom har eftersatt sin upplysnings- eller
anmälningsskyldighet eller haft vetskap om detta.

Försäkringsersättningen

13 § Det som sägs i 6 kap. om försäkringsersättningen tillämpas
också vid kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring.

Regleringen av försäkringsfall, m.m.

14 § Det som sägs i 7 kap. 1-4 och 9 §§ om regleringen av
försäkringsfall m.m. tillämpas också vid kollektivavtalsgrundad
skadeförsäkring.

Tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet

15 § Det som sägs i 9 kap. 1-3 och 5-9 §§ om tredje mans rätt
enligt försäkringsavtalet tillämpas också vid
kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring.

Förhållandet till borgenärerna

16 § Det som sägs i 15 kap. 10 § tillämpas också på ersättning
för personskada som utgår till en anställd på grund av
kollektivavtalsgrundad ansvarsförsäkring som arbetsgivaren har
tecknat.

Kollektiv personförsäkring

19 kap. Gruppersonförsäkring

Definitioner och tillämpningsområde

1 § I detta kapitel betyder

frivillig gruppersonförsäkring: gruppersonförsäkring som
gruppmedlemmarna ansluter sig till genom egen anmälan eller
genom att inte avböja försäkringen,

obligatorisk gruppersonförsäkring: gruppersonförsäkring som
varje medlem i gruppen är direkt ansluten till på grund av
gruppavtalet.

Bestämmelserna tillämpas också om flera försäkringsbolag
meddelar gruppförsäkring för olika medlemmar i samma grupp.
Varje försäkringsbolag har då de skyldigheter och rättigheter
som bestämmelserna anger i förhållande till dem som bolaget
meddelar försäkring för.

Om försäkringsbolaget avtalar med en gruppmedlem om en särskild
utformning av medlemmens försäkringsskydd, anses avtalet som en
del av gruppförsäkringen för medlemmen.

2 § Bestämmelserna i 6, 7, 11-16 §§, 21 § andra och tredje
styckena samt 22 och 23 §§ tillämpas inte på en försäkring som
gäller under högst en månad.

Parterna i avtalet

3 § Avtal om frivillig gruppersonförsäkring anses ingånget
mellan försäkringsbolaget och gruppmedlemmen på grundval av
gruppavtalet. Ett sådant avtal kan ingås också genom att
gruppmedlemmen låter bli att avböja försäkringen inom viss tid,
om detta föreskrivs i gruppavtalet.

Avtal om obligatorisk gruppersonförsäkring anses ingånget
mellan försäkringsbolaget och företrädare för gruppen genom
gruppavtalet. Genom ett sådant avtal uppkommer ingen
betalningsskyldighet för gruppmedlemmen mot försäkringsbolaget.

Den som enligt första eller andra stycket anses ingå avtal om
gruppersonförsäkring med försäkringsbolaget är
försäkringstagare. Vid tillämpning av 14 och 15 kap. och i
fråga om rätten till försäkringsersättning i övrigt anses dock
varje försäkrad som försäkringstagare, om försäkringen gäller
på hans liv eller hälsa till förmån för honom själv eller hans
rättsinnehavare. Om en gruppmedlem är försäkringstagare utan
att själv vara försäkrad, gäller för honom det som sägs om
försäkrad gruppmedlem.

4 § Om försäkringsbolaget ger en företrädare för gruppen i
uppdrag att fullgöra en skyldighet mot gruppmedlemmarna som
föreskrivs i detta kapitel, ansvarar bolaget mot dem för
företrädarens utförande av uppdraget, där inte annat särskilt
anges i kapitlet.

Information

5 § Innan ett gruppavtal ingås skall försäkringsbolaget lämna
gruppen information som är utformad så att den underlättar
bedömningen av gruppmedlemmarnas försäkringsbehov och valet av
försäkring. Informationen skall på ett enkelt sätt återge det
huvudsakliga innehållet i de försäkringsvillkor som gruppen
behöver ha kännedom om för att kunna bedöma kostnaden för och
omfattningen av försäkringen. Viktiga begränsningar av
försäkringsskyddet skall tydligt framgå. Detsamma gäller om
försäkringsbolagets ansvar inträder först när premien betalas.

Innan ett avtal om frivillig gruppersonförsäkring ingås skall
försäkringsbolaget också på ett ändamålsenligt sätt ge
gruppmedlemmarna information för bedömning av frågan om de bör
ansluta sig till försäkringen.

Innebär ett gruppavtal om frivillig gruppersonförsäkring att
gruppmedlemmarna kan bli anslutna genom att inte avböja
försäkringen, skall försäkringsbolaget sända ett meddelande
till dem om detta förhållande och om deras möjlighet att enligt
12 § säga upp försäkringen för omedelbart upphörande.

6 § När en försäkring har meddelats skall försäkringsbolaget
snarast på ett ändamålsenligt sätt avsända försäkringsbesked
för de försäkrades kännedom. Beskeden skall innehålla
upplysningar om de väsentliga rättigheter och skyldigheter som
följer av försäkringen samt om viktiga begränsningar av
försäkringsskyddet. Detsamma gäller när försäkringen har
ändrats eller förnyats, om de nya försäkringsvillkoren innebär
en begränsning av försäkringsskyddet eller en väsentlig ändring
av försäkringen.

Om en uppgift i ett försäkringsbesked avviker från
försäkringsavtalet och avvikelsen inte är till nackdel för den
som beskedet är riktat till, gäller uppgiften i
försäkringsbeskedet. Uppgiften kan dock inte åberopas om den
som försäkringsbeskedet är riktat till har insett eller bort
inse att uppgiften är oriktig eller inte längre är giltig.

7 § Under försäkringstiden och i samband med att försäkringen
förnyas ska försäkringsbolaget i skälig omfattning informera
de försäkrade om sådana förhållanden rörande försäkringen som
det är av betydelse för dem att känna till. Efter ett
försäkringsfall gäller informationsskyldigheten också mot
andra som har anspråk mot försäkringsbolaget. Det som sägs i
10 kap. 7 § andra–fjärde styckena om information vid
försäkringsfall och i 10 kap. 8 § om möjligheter till
överprövning m.m. tillämpas också vid gruppersonförsäkring.
Lag (2013:1092).

8 § Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt 5-
7 §§, tillämpas 10 kap. 10-12 §§.

Tiden för försäkringsbolagets ansvar m.m.

9 § När ett gruppavtal om frivillig gruppersonförsäkring har
ingåtts, räknas tiden för försäkringsbolagets ansvar från den
tidpunkt som anges i gruppavtalet. Ansvaret omfattar alla
gruppmedlemmar som då uppfyller anslutningskraven enligt
avtalet och som har anslutit sig till försäkringen samt dem
som har anslutits som medförsäkrade till en gruppmedlem.
Ansluter sig en gruppmedlem senare, räknas ansvaret från och
med dagen efter anslutningen, om inte annat anges i
gruppavtalet.

Anslutning enligt första stycket anses ske när medlemmen gör
anmälan till försäkringsbolaget eller till någon som tar emot
anmälningar för dess räkning. Om medlemmen ansluter sig genom
att inte avböja försäkringen, anses anslutning ske när tiden
för avböjande går ut.

Om ingen annan tidpunkt har avtalats, räknas vid obligatorisk
gruppersonförsäkring tiden för försäkringsbolagets ansvar mot
medlemmarna från och med dagen efter den då gruppavtalet
ingicks eller, om någon inträder i gruppen senare, från och
med dagen efter inträdet. Lag (2013:1092).

10 § Om ett försäkringsfall inträffar efter det att
försäkringsbolagets ansvar har inträtt men innan avtal har
träffats enligt 1 § tredje stycket om utformningen av en
gruppmedlems försäkringsskydd, bestäms ansvaret efter vad som
är skäligt med hänsyn till medlemmens förhållanden och de
villkor som gäller för gruppen i övrigt.

Samtycke till att inhämta hälsouppgifter

10 a § Om det behövs för att pröva om uppställda hälsokrav är
uppfyllda, får försäkringsbolaget begära samtycke till att
inhämta uppgifter om en enskild persons hälsotillstånd.

Samtycket ska lämnas på en av försäkringsbolaget särskilt
upprättad handling. Det ska framgå av handlingen att samtycket
är begränsat till att gälla under prövningen av om hälsokraven
är uppfyllda.

Försäkringsbolaget ska i samband med att samtycke begärs
informera om innebörden av att samtycke ges. Lag (2011:12).

Förnyelse av försäkringen och uppsägning till försäkringstidens
utgång

11 § Ett avtal om gruppersonförsäkring förnyas för en tid av
ett år, om det inte har sagts upp för att upphöra vid
försäkringstidens slut. I 6 och 7 §§ finns bestämmelser om
information i samband med förnyelse.

Om försäkringsbolaget säger upp försäkringen till
försäkringstidens utgång, skall det skriftligt meddela den som
har ingått gruppavtalet och berörda gruppmedlemmar om
uppsägningen. Uppsägningen får verkan en månad efter det att
meddelandena avsändes. Om de försäkrade har rätt till
fortsättningsförsäkring enligt 15 §, skall detta anges i
meddelandet till gruppmedlemmen. Saknas denna uppgift, får
uppsägningen ingen verkan.

Första stycket första meningen gäller inte om annat framgår av
avtalet eller av omständigheterna i övrigt.

En gruppmedlems rätt att säga upp eller avstå från försäkringen

12 § Vid frivillig försäkring har en försäkrad gruppmedlem rätt
att när som helst säga upp försäkringen att genast upphöra.

Vid obligatorisk försäkring kan en medlem i gruppen när som
helst genom anmälan förklara sig avstå från försäkringen. Sådan
anmälan kan även ske hos gruppföreträdaren.

Verkan av att en medlem lämnar gruppen

13 § Om en försäkrad gruppmedlem utträder ur gruppen av någon
annan anledning än att han uppnår en viss ålder, upphör
försäkringsbolagets ansvar mot honom och hans medförsäkrade tre
månader efter utträdet (efterskydd). Om en make är medförsäkrad
och äktenskapet upplöses, upphör ansvaret mot den medförsäkrade
tre månader efter äktenskapets upplösning. Ansvaret mot en
medförsäkrad sambo upphör tre månader efter det att
samboförhållandet har upphört.

Verkan av att gruppavtalet upphör på grund av uppsägning från
gruppens sida

14 § Om gruppavtalet upphör på grund av uppsägning från
gruppens sida, upphör försäkringen för samtliga försäkrade vid
den tidpunkt som anges i uppsägningen, dock tidigast en månad
efter det att uppsägningen kom till försäkringsbolaget. När
försäkringsbolaget har tagit emot en uppsägning, skall det
genast sända ett meddelande om denna till de försäkrade
gruppmedlemmarna. I meddelandet skall det anges om de
försäkrade har rätt till fortsättningsförsäkring enligt 15 §.

Rätten till fortsättningsförsäkring m.m. och till försäkringens
värde

15 § Upphör försäkringsbolagets ansvar enligt 11 § andra
stycket eller 14 §, har varje försäkrad rätt att utan
hälsoprövning få ett likvärdigt skydd genom
fortsättningsförsäkring, som tecknas hos försäkringsbolaget
eller ett annat försäkringsbolag som bolaget anvisar. Ansökan
om fortsättningsförsäkring skall göras inom tre månader från
det att försäkringen upphörde.

Om efter uppsägning enligt 11 § andra stycket eller 14 § ett
nytt gruppavtal träffas om samma typ av försäkring för
väsentligen samma grupp, har varje gruppmedlem som har skyddats
av den uppsagda försäkringen rätt till försäkring på grund av
det nya gruppavtalet enligt samma villkor som gäller för
gruppen i övrigt.

När en försäkring upphör att gälla, skall försäkringsbolaget
ställa försäkringens värde till försäkringstagarens förfogande
enligt vad som anges i försäkringsvillkoren.

Undantag från rätten till efterskydd och
fortsättningsförsäkring

16 § Bestämmelserna i 13 § om efterskydd i tre månader och 15 §
om rätt till fortsättningsförsäkring gäller inte, i den
utsträckning den försäkrade på annat sätt har fått eller
uppenbarligen kan få skydd av samma slag som tidigare.
Förbehåll kan göras om att bestämmelserna inte heller skall
tillämpas när den försäkrade varit försäkrad under kortare tid
än sex månader.

Om det behövs på grund av försäkringens art, får
försäkringsbolaget göra förbehåll om att 13 eller 15 § inte
heller annars skall tillämpas.

Försäkringsbolagets rätt att ändra försäkringen eller säga upp
den i förtid

17 § Försäkringsbolaget får inte göra förbehåll om att en
försäkring skall kunna upphöra i förtid eller ändras under
försäkringstiden i andra fall än som anges i denna lag.

Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets
konkurs, m.m.

18 § Det som sägs i 11 kap. 8-10 §§ om konkurs m.m. tillämpas
också vid gruppersonförsäkring. I fall som avses där har
försäkringstagaren alltid rätt att säga upp en
gruppersonförsäkring att upphöra omedelbart.

Begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

19 § Det som sägs i 12 kap. 1-4 och 6-12 §§ om begränsningar av
försäkringsbolagets ansvar tillämpas också vid
gruppersonförsäkring. Försäkringsbolaget får dock inte vid
tillämpning av 12 kap. 1-3 §§ mot den försäkrade åberopa att
någon annan än denne själv eller en medförsäkrad har eftersatt
sin upplysningsplikt eller haft vetskap om detta.

Premien

20 § Den första premien skall betalas inom fjorton dagar från
den dag då försäkringsbolaget avsände ett krav på premien till
den som enligt försäkringsavtalet skall betala denna till
bolaget. Detta gäller dock inte om försäkringen skall tecknas
genom att försäkringstagaren betalar premien eller om
försäkringen annars är giltig bara under förutsättning att
premien betalas innan försäkringstiden börjar. I fall som avses
i 5 § tredje stycket får premiekravet verkan först fjorton
dagar efter det att försäkringsbolaget har avsänt föreskrivet
meddelande till gruppmedlemmen.

Premien för en senare premieperiod och första premien för en
försäkring som har förnyats enligt 11 § skall betalas senast på
periodens första dag. En premie som avser längre tid än en
månad behöver dock inte betalas tidigare än en månad från den
dag då försäkringsbolaget avsände ett krav på premien till den
som enligt försäkringsavtalet skall betala denna till bolaget.

Det som sägs i 13 kap. 5-7 §§ tillämpas också vid
gruppersonförsäkring.

21 § Betalas inte premien i rätt tid och är inte dröjsmålet av
ringa betydelse, får försäkringsbolaget säga upp försäkringen
eller begränsa sitt ansvar enligt vad som sägs i villkoren.

Ett meddelande om uppsägningen skall vid frivillig försäkring
sändas till gruppmedlem som inte har betalat i tid samt till
gruppföreträdaren, om denne skulle ha förmedlat
premiebetalningen. Vid obligatorisk försäkring skall meddelande
om uppsägningen sändas till den som skulle ha betalat premien
och till alla försäkrade gruppmedlemmar.

Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter det att
meddelandena avsändes, om inte premien betalas inom denna tid.
Meddelandena skall innehålla uppgift om detta. Om försäkringen
kan återupplivas enligt 23 §, skall också detta anges. Saknas
någon av dessa uppgifter, får uppsägningen ingen verkan.

22 § Har premien för en frivillig gruppersonförsäkring inte
kunnat betalas inom den frist som anges i 21 § tredje stycket
därför att den försäkrade gruppmedlemmen blivit svårt sjuk
eller berövats friheten eller inte fått ut pension eller lön
från sin huvudsakliga anställning, eller därför att något
liknande oväntat hinder inträffat för honom, får en uppsägning
enligt 21 § verkan först en vecka efter det att hindret har
fallit bort, dock senast tre månader efter fristens utgång.

Om vid frivillig gruppersonförsäkring ett dröjsmål med premien
beror på försummelse av någon som på grund av gruppavtalet
förmedlar premien, får uppsägningen verkan för den försäkrade
gruppmedlemmen och hans medförsäkrade först en vecka efter det
att medlemmen själv har fått kännedom om dröjsmålet.

Vid obligatorisk gruppersonförsäkring har varje försäkrad rätt
till fortsättningsförsäkring enligt 15 och 16 §§, om ansvaret
upphör enligt 21 §. Detsamma gäller medförsäkrad vid frivillig
gruppförsäkring.

23 § Har en uppsägning enligt 21 § fått verkan och avser
dröjsmålet inte första premien för försäkringen, återupplivas
en frivillig försäkring till sin tidigare omfattning, om det
utestående premiebelopp som belöper på den försäkrade betalas
inom tre månader från utgången av den frist som anges i 21 §
tredje stycket. Återupplivas försäkringen, ansvarar
försäkringsbolaget från och med dagen efter den då
premiebeloppet betalades. Återupplivning kan inte ske bara för
medförsäkrade.

Första stycket gäller också för obligatorisk försäkring. En
sådan försäkring kan dock återupplivas bara för hela gruppen.

Försäkringsbolaget får i försäkringsvillkoren göra förbehåll om
att återupplivning inte kan ske, om förbehållet behövs på grund
av försäkringens art eller någon annan särskild omständighet.

Förfogande över försäkringen

24 § Det som sägs i 14 kap. om förfogande över försäkringen
tillämpas också vid gruppersonförsäkring, om inte annat sägs i
andra stycket.

Försäkringsbolaget kan i försäkringsvillkoren bestämma att den
försäkrade inte får överlåta eller pantsätta sin rätt enligt
försäkringen. Ett förfogande i strid mot en sådan bestämmelse
är utan verkan. Ett förbud mot överlåtelse hindrar dock inte
utmätning eller överlåtelse vid ackord eller i konkurs i vidare
mån än detta följer av vad som annars föreskrivs i lag eller
annan författning.

Förhållandet till borgenärerna

25 § Det som sägs i 15 kap. om förhållandet till borgenärerna
tillämpas också vid gruppersonförsäkring.

Regleringen av försäkringsfall, m.m.

26 § Det som sägs i 16 kap. 1-5 och 8-10 §§ om reglering av
försäkringsfall m.m. tillämpas också vid gruppersonförsäkring.
I fråga om uppsägning av viss gruppmedlem tillämpas 16 kap. 6 §
första meningen. Bestämmelserna i 16 kap. 7 och 9 §§ tillämpas
om försäkringsbolaget vägrar försäkring i fall som avses i 15 §
andra stycket.

Meddelanden till de försäkrade

27 § Skall försäkringsbolaget enligt någon bestämmelse i detta
kapitel eller i gruppavtalet tillställa en försäkrad eller en
medförsäkrad ett meddelande, skall bolaget, om inte annat
föreskrivs, på ändamålsenligt sätt sända detta för deras
kännedom. Ett meddelande som avser bestämda gruppmedlemmar
skall sändas till dessa personligen.

20 kap. Kollektivavtalsgrundad personförsäkring

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna om kollektivavtalsgrundad personförsäkring
tillämpas på personförsäkringar som

1. tecknas av arbetsgivare för att ge skydd åt anställda,

2. meddelas enligt ett i försäkringsvillkoren angivet
kollektivavtal som har slutits mellan en
arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation och

3. tecknas hos ett försäkringsbolag enligt kollektivavtalet.

En kollektivavtalsgrundad personförsäkring kan omfatta även
arbetsgivaren själv och andra som har anknytning till
arbetsgivarens verksamhet. Närstående till anställda eller till
andra försäkrade kan också omfattas av försäkringen. Det som
sägs om anställda i 3-6 §§ gäller också andra som omfattas av
försäkringen.

Om försäkringsskyddet enligt ett kollektivavtal som avses i
första stycket skall gälla också för anställda hos sådana
arbetsgivare som inte har tecknat försäkring trots att de har
varit skyldiga att göra det, skall utbetalad ersättning anses
som ersättning från en kollektivavtalsgrundad försäkring.

Bestämmelserna tillämpas också om flera försäkringsbolag
meddelar kollektivavtalsgrundad försäkring för olika anställda
hos samma arbetsgivare. Varje försäkringsbolag har då de
skyldigheter och rättigheter som bestämmelserna anger i
förhållande till dem som bolaget meddelar försäkring för.

Om en försäkrad enligt kollektivavtalet får överenskomma med
försäkringsbolaget om en särskild utformning av
försäkringsskyddet, anses en sådan överenskommelse som en del
av den kollektivavtalsgrundade försäkringen.

Försäkringstagare

2 § En arbetsgivare som ingår avtal om kollektivavtalsgrundad
försäkring med försäkringsbolaget är försäkringstagare. Vid
tillämpning av 14 och 15 kap. och i fråga om rätten till
försäkringsersättning i övrigt anses dock varje försäkrad som
försäkringstagare, om försäkringen gäller på hans liv eller
hälsa.

Information

3 § När en överenskommelse som medför skyldighet för en
arbetsgivare att teckna en kollektivavtalsgrundad
personförsäkring har ingåtts, skall försäkringsbolaget och de
arbetsmarknadsparter som har slutit det kollektivavtal som
försäkringsvillkoren anger på lämpligt sätt informera de
arbetsgivare och anställda som berörs av överenskommelsen.
Informationen skall avse arbetsgivarens skyldighet att teckna
försäkring, kostnaderna för försäkringen och omfattningen av
den.

4 § När en försäkring har meddelats skall försäkringsbolaget
snarast på ett ändamålsenligt sätt avsända försäkringsbesked
för de anställdas kännedom. Beskeden skall innehålla
upplysningar om de väsentliga rättigheter och skyldigheter som
följer av försäkringen samt om viktiga begränsningar av
försäkringsskyddet. Detsamma gäller när försäkringen har
ändrats eller förnyats, om de nya försäkringsvillkoren innebär
en begränsning av försäkringsskyddet eller en väsentlig ändring
av försäkringen.

Om en uppgift i ett försäkringsbesked avviker från
försäkringsavtalet och avvikelsen inte är till nackdel för den
som beskedet är riktat till, gäller uppgiften i
försäkringsbeskedet. Uppgiften kan dock inte åberopas om den
som försäkringsbeskedet är riktat till har insett eller bort
inse att uppgiften är oriktig eller inte längre är giltig.

5 § Under försäkringstiden ska försäkringsbolaget och
arbetsmarknadsparterna i skälig omfattning informera
arbetsgivare, anställda och andra som omfattas av
försäkringen om sådana förhållanden rörande denna som det är
av betydelse för dem att känna till. Försäkringsbolaget har
informationsskyldigheten med anledning av försäkringsfall,
och skyldigheten gäller också mot andra som har anspråk mot
bolaget. Det som sägs i 10 kap. 7 § andra–fjärde styckena om
information vid försäkringsfall och i 10 kap. 8 § om
möjligheter till överprövning m.m. tillämpas också vid
kollektivavtalsgrundad personförsäkring. Lag (2013:1092).

6 § Om ett försäkringsbolag inte lämnar information enligt 3-
5 §§, tillämpas 10 kap. 10-12 §§. En anställd som omfattas av
försäkringsskyddet skall då anses som en konsument som tecknat
individuell försäkring.

Tiden för försäkringsbolagets ansvar

7 § När en arbetsgivare tecknar en personförsäkring som han
enligt kollektivavtal är skyldig att teckna, räknas tiden för
försäkringsbolagets ansvar från och med den dag då han blev
bunden av kollektivavtalet eller den dag som anges i
kollektivavtalet. I annat fall räknas tiden från och med dagen
efter den då ansökan om försäkring avgavs till
försäkringsbolaget, om inte annat har avtalats eller framgår av
omständigheterna.

Om ett försäkringsfall inträffar innan avtal träffats om en
särskild utformning av försäkringsskyddet, bestäms ansvaret
efter vad som är skäligt med hänsyn till den försäkrades
förhållanden och de villkor som gäller för övriga försäkrade.

Samtycke till att inhämta hälsouppgifter

7 a § Om det behövs för att pröva om uppställda hälsokrav är
uppfyllda, får försäkringsbolaget begära samtycke till att
inhämta uppgifter om en enskild persons hälsotillstånd.

Samtycket ska lämnas på en av försäkringsbolaget särskilt
upprättad handling. Det ska framgå av handlingen att samtycket
är begränsat till att gälla under prövningen av om hälsokraven
är uppfyllda.

Försäkringsbolaget ska i samband med att samtycke begärs
informera om innebörden av att samtycke
ges. Lag (2011:12).

Uppsägning av försäkringen

8 § Försäkringsvillkoren får innehålla att försäkringen inte
kan upphöra på grund av uppsägning, så länge arbetsgivaren
enligt kollektivavtal är skyldig att hålla försäkringen. Om ett
sådant villkor inte gäller, tillämpas andra stycket.

En försäkring som gäller tills vidare kan sägas upp till
utgången av månaden efter den då uppsägning sker. Om
försäkringen gäller för viss tid, kan försäkringsbolaget säga
upp den för upphörande i förtid bara om premien inte betalas i
rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse.
Uppsägningstiden vid dröjsmål med premie för senare
premieperiod än den första skall vara minst en månad, räknat
från det att försäkringsbolaget avsände uppsägningen till
arbetsgivaren.

Ändring av försäkringen

9 § Försäkringsbolaget får i försäkringsvillkoren förbehålla
sig rätt att ändra försäkringen under försäkringstiden. En
ändring till de försäkrades nackdel får dock göras bara med
godkännande av de arbetsmarknadsparter som har slutit det
kollektivavtal som försäkringen följer.

Försäkringsvillkor som har utformats genom en särskild
överenskommelse mellan försäkringsbolaget och den anställde får
inte ändras till den anställdes nackdel utan dennes samtycke.

Efterskydd m.m.

10 § En försäkrad som lämnar sin anställning har rätt till
efterskydd, premiefri försäkring (fribrev) eller
fortsättningsförsäkring enligt vad som föreskrivs i
försäkringsvillkoren. Detsamma gäller när någon av annan
anledning inte längre uppfyller kraven för att omfattas av
försäkringen.

Fortsättningsförsäkring anses som kollektivavtalsgrundad
försäkring. I stället för 7-9 §§ tillämpas dock 11 kap. 2-7 §§
och 13 kap. vid fortsättningsförsäkring.
Försäkringens upphörande på grund av försäkringsbolagets
konkurs, m.m.

11 § Det som sägs i 11 kap. 8-10 §§ om konkurs m.m. tillämpas
också vid kollektivavtalsgrundad personförsäkring. I fall som
avses där har försäkringstagaren alltid rätt att säga upp en
kollektivavtalsgrundad personförsäkring att upphöra omedelbart.

Begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

12 § Det som sägs i 12 kap. 1-4 och 6-12 §§ om begränsningar av
försäkringsbolagets ansvar tillämpas också vid
kollektivavtalsgrundad personförsäkring. Försäkringsbolaget får
dock inte vid tillämpning av 12 kap. 1-3 §§ mot den försäkrade
åberopa att någon annan än denne eller någon medförsäkrad har
eftersatt sin upplysningsplikt eller haft vetskap om detta.

Förfogande över försäkringen

13 § Det som sägs i 14 kap. om förfogande över försäkringen
tillämpas också vid kollektivavtalsgrundad personförsäkring, om
inte annat sägs i andra stycket.

Försäkringsbolaget kan i försäkringsvillkoren bestämma att den
försäkrade inte får överlåta eller pantsätta sin rätt enligt
försäkringen. Ett förfogande i strid mot en sådan bestämmelse
är utan verkan. Ett förbud mot överlåtelse hindrar dock inte
utmätning eller överlåtelse vid ackord eller i konkurs i vidare
mån än detta följer av vad som annars föreskrivs i lag eller
annan författning.

Förhållandet till borgenärerna

14 § Det som sägs i 15 kap. om förhållandet till borgenärerna
tillämpas också vid kollektivavtalsgrundad personförsäkring.

Regleringen av försäkringsfall, m.m.

15 § Det som sägs i 16 kap. 1-5 och 10 §§ om regleringen av
försäkringsfall m.m. tillämpas också vid kollektivavtalsgrundad
personförsäkring.

Övergångsbestämmelser

2005:104

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Genom lagen
upphävs lagen (1927:77) om försäkringsavtal, lagen (1927:78)
angående införande av lagen om försäkringsavtal och
konsumentförsäkringslagen (1980:38).

2. För försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet
och inte förnyats därefter (äldre försäkringar) gäller äldre
bestämmelser, om inte annat följer av 3-–10. Har förnyelse skett
efter ikraftträdandet, gäller den nya lagen.
Förordning (2005:954).

3. Bestämmelserna i 10 kap. 5-8 och 10-12 §§ tillämpas på äldre
personförsäkringar. Detsamma gäller 10 kap. 9 §, om villkoren
har ändrats efter ikraftträdandet och information inte har
lämnats enligt 6 §.

4. Bestämmelserna i 12 kap. tillämpas på äldre
personförsäkringar, om tillämpning av äldre rätt skulle leda
till ett resultat som är uppenbart oskäligt mot
försäkringstagaren eller dennes rättsinnehavare.

5. Bestämmelserna i 13 kap. tillämpas på äldre
personförsäkringar när en premie enligt försäkringsavtalet
skall betalas efter ikraftträdandet. Bestämmelserna i 13 kap.
4 § tillämpas dock bara om meddelande har begärts efter
ikraftträdandet.

6. Bestämmelserna i 14 kap. 1-14 §§ tillämpas på äldre
personförsäkringar i fråga om förfoganden över försäkringarna
som sker efter ikraftträdandet.

Om en händelse som avses i 14 kap. 15 § inträffar efter
ikraftträdandet, tillämpas även den bestämmelsen på äldre
personförsäkringar.

7. Bestämmelserna i 15 kap. tillämpas på äldre
personförsäkringar, om ett beslut om utmätning, konkurs eller
offentligt ackord meddelas efter ikraftträdandet. En äldre
livförsäkring får dock inte utmätas med stöd av 15 kap. 3 §, om
den skulle ha undantagits från utmätning enligt 116 § första
stycket lagen (1927:77) om försäkringsavtal.

8. Bestämmelserna i 16 kap. 1-4 och 10 §§ tillämpas på äldre
personförsäkringar, om försäkringsfallet inträffar efter
ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 16 kap. 6-9 §§ tillämpas på äldre
personförsäkringar, om uppsägningen eller meddelandet om vägran
att teckna eller förnya en försäkring har avsänts efter
ikraftträdandet eller om 11 kap. 1 eller 3 § annars är
tillämplig.

9. När bestämmelser i denna lag är tillämpliga på äldre
försäkringar, gäller också 1 kap. 6 och 7 §§.

Om en äldre personförsäkring ingår som del i en
skadeförsäkring, tillämpas 3-9 bara i den utsträckning som
följer av 1 kap. 8 §.

10. Lagen tillämpas på äldre kollektivavtalsgrundade
försäkringar, med de undantag som anges i det följande.

I fråga om förfoganden som har gjorts före ikraftträdandet
tillämpas äldre rätt. Detsamma gäller i fråga om förhållandet
till borgenärerna, när ett beslut om utmätning, konkurs eller
offentligt ackord har meddelats före ikraftträdandet. Likaså
gäller att en äldre livförsäkring inte får utmätas med stöd av
15 kap. 3 §, om den skulle ha undantagits från utmätning enligt
116 § första stycket lagen (1927:77) om försäkringsavtal.

I fråga om försäkringsfall som har inträffat före
ikraftträdandet tillämpas äldre rätt. Förordning (2005:954).

2007:123

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. För försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet
och inte förnyats därefter gäller 11 kap. 5 § i äldre lydelse.

2010:2069

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. En understödsförening som vid lagens ikraftträdande inte
omfattas av skyldigheten att lämna information får tillämpa
äldre bestämmelser till utgången av år 2014 eller, om en
ansökan om tillstånd enligt 2 kap. försäkringsrörelselagen
(2010:2043) då har getts in, till dess att ett beslut med
anledning en sådan ansökan har vunnit laga kraft.

2011:12

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Ett försäkringsbolag får efter den 31 december 2011 inte
inhämta hälsouppgifter med stöd av ett samtycke som har
lämnats före lagens ikraftträdande och som inte uppfyller
kraven i de nya bestämmelserna.

2013:1092

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller för försäkringsavtal som har
ingåtts före ikraftträdandet och inte förnyats därefter
(äldre försäkringar), om inte annat följer av 3 eller 4.

3. De nya bestämmelserna i 10 kap. 7 § andra stycket
tillämpas även på äldre försäkringar.

4. De nya bestämmelserna i 7 kap. 4 §, 10 kap. 7 § tredje
stycket och 16 kap. 5 § tillämpas på äldre försäkringar, om
det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till
försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd inträder
efter ikraftträdandet.