Lag (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen

SFS nr
2005:1046
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-12-08

1 § Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 1346/2000
av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden
(insolvensförordningen).

Insolvensförfaranden i svensk rätt är enligt
insolvensförordningen konkurs och företagsrekonstruktion.

2 § En ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion skall
anses avse ett förfarande enligt artikel 3.1
insolvensförordningen (huvudinsolvensförfarande), om det inte
anges att den avser ett förfarande enligt artikel 3.2
insolvensförordningen (territoriellt begränsat förfarande).
Sökanden skall styrka de omständigheter som ligger till grund
för svensk domstols behörighet och för det förfarande enligt
insolvensförordningen som ansökan avser.

En ansökan skall avvisas, om grunden för ansökan inte framgår
och sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa bristen.

3 § När ett huvudinsolvensförfarande har beslutats i en annan
medlemsstat och förfarandet avser en gäldenär med ett
driftställe i Sverige, skall beslutet anmälas till Bolagsverket
för kungörande. Också i andra fall får en sådan anmälan göras.
Insolvensförfarandet skall kungöras i Post- och Inrikes
Tidningar.

Det som enligt svensk lag eller annan författning gäller i
fråga om anteckning av beslut om konkurs i offentliga register
gäller också när ett huvudinsolvensförfarande har beslutats i
en annan medlemsstat. Beslutet skall anmälas till Bolagsverket
som skall underrätta den som för respektive register.

Regeringen får meddela föreskrifter om vad som skall framgå av
anmälan om kungörande enligt första stycket och av anmälan om
registrering enligt andra stycket.

För kungörande och hantering av anmälan om registrering får
Bolagsverket ta ut avgifter. Regeringen får meddela
föreskrifter om avgifternas storlek.

4 § Det är i Sverige konkursförvaltaren och rekonstruktören som
har den registreringsskyldighet som avses i artikel 22.2
insolvensförordningen och den underrättelseskyldighet som avses
i artikel 40 insolvensförordningen.