Lag (2005:105) om säkerhetsrätt i försäkringsersättning

SFS nr
2005:105
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-03-10

1 § Vid tillämpningen av 9 kap. försäkringsavtalslagen
(2005:104) om tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet gäller
bestämmelserna i denna lag.

Avtalsvillkor som inskränker de rättigheter som följer av denna
lag är ogiltiga mot den som har förmånsrätt i fast egendom
eller tomträtt.

2 § Om försäkringsersättningen för skada på egendom uppgår till
högst en tiondel av värdet av den egendom i vilken en
säkerhetsrätt gäller, har ägaren av den försäkrade egendomen
rätt att framför borgenären få ersättningen av
försäkringsbolaget. Är ersättningen större, får den utan
borgenärens medgivande betalas ut till någon annan endast om
skadan har avhjälpts eller säkerhet som länsstyrelsen har
godkänt har ställts för att ersättningen skall betalas tillbaka
för den händelse skadan inte avhjälps inom skälig tid.

Visar inte ägaren inom två månader efter det att ersättningen
skulle ha betalats att han har rätt att få beloppet, eller har
ett utbetalat belopp betalats tillbaka, skall bolaget deponera
beloppet hos länsstyrelsen för utbetalning till den som har
rätt till beloppet. Bolaget skall samtidigt lämna uppgift om en
sådan borgenär vars namn och adress har anmälts hos bolaget och
skriftligen underrätta borgenären om depositionen.

3 § Om ett ersättningsbelopp har deponerats hos länsstyrelsen,
skall denna så snart det kan ske sätta ut sammanträde för
förhandling om rättsägares anspråk och beloppets fördelning.
Kallelse till sammanträdet skall genom länsstyrelsens försorg
minst fjorton dagar i förväg sändas till den försäkrade
egendomens ägare och till kända borgenärer med säkerhetsrätt i
egendomen, med uppmaning att anmäla anspråk senast vid
sammanträdet. Om det finns särskilda skäl, skall en kungörelse
om sammanträdet minst fjorton dagar i förväg föras in i Post-
och Inrikes Tidningar.

I fråga om fördelning av ersättningsbeloppet gäller vad som
föreskrivs om fördelning av köpeskilling vid exekutiv
försäljning av egendomen.

4 § Om försäkringsbolaget är ansvarigt för en inträffad skada i
förhållande till en borgenär med säkerhetsrätt i egendomen, men
inte mot egendomens ägare, inträder bolaget i borgenärens rätt
i den mån försäkringsbolaget har betalat borgenärens fordran.
Är fordringen intecknad, skall på ansökan av länsstyrelsen
pantbrev eller företagsinteckningsbrev för det betalade
beloppet utfärdas med företrädesrätt näst efter ett intecknat
belopp, på vilket betalning inte utfallit, och överlämnas till
bolaget som säkerhet för dess fordran.

5 § Om det vid fördelningen av medel utfaller betalning på
beloppet av ett pantbrev eller ett företagsinteckningsbrev,
skall länsstyrelsen anmäla detta till inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel och
företagsinteckningsregistret. Anmälan skall göras genast efter
det att fördelningen blivit godkänd eller vunnit laga kraft. En
kopia av fördelningslängden skall fogas till anmälan.

Ansökan enligt 4 § skall göras i samband med anmälan som avses
i första stycket i denna paragraf.

6 § Även om försäkringsersättningen för en skada som avses i
2 § har fastställts vid förhandling mellan försäkringstagaren och
försäkringsbolaget, får en borgenär med säkerhetsrätt i
egendomen hos bolaget begära att beloppet skall, vad gäller
hans rätt, fastställas på det sätt som anges i
försäkringsavtalet. En sådan begäran skall framställas inom en
månad efter det att skadan inträffade eller, om borgenärens
namn och adress anmälts hos bolaget, inom fjorton dagar efter
det att borgenären underättats om beloppets fastställande.

Framställs begäran enligt första stycket av flera borgenärer,
skall de gemensamt utse ett ombud att föra talan i saken. Om de
inte kommer överens, skall ombudet utses av länsstyrelsen.

7 § Behörig länsstyrelse enligt denna lag är länsstyrelsen i
det län där säkerhetsrätten är registrerad eller, när det inte
har skett, det län där egendomen fanns vid försäkringsfallet.
Om egendomen fanns utomlands, är länsstyrelsen i Stockholms län
behörig.

Övergångsbestämmelser

2005:105

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006, då lagen
(1927:79) om rätt för borgenär till betalning ur ersättning på
grund av brandförsäkringsavtal skall upphöra att gälla.

2. Den nya lagen tillämpas på försäkringar som har meddelats
eller förnyats efter ikraftträdandet. På försäkringar som har
meddelats före ikraftträdandet och inte förnyats därefter
gäller äldre bestämmelser.