Förordning (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden

SFS nr
2005:1056
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:23

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av rådets
förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om
insolvensförfaranden (insolvensförordningen).

Territoriellt begränsade förfaranden

2 § Om ett beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion avser
ett territoriellt begränsat förfarande, skall domstolen ange
detta i beslutet. Avser beslutet ett sekundärförfarande enligt
artikel 3.3 insolvensförordningen, skall också detta anges.

Kungörande

3 § En anmälan om kungörande enligt 3 § första stycket lagen
(2005:1046) med kompletterande bestämmelser till
insolvensförordningen skall innehålla uppgifter om

1. vilken gäldenär beslutet avser,

2. vilken domstol som har fattat beslutet,

3. när beslutet har fattats,

4. vem som har utsetts till förvaltare, och

5. om förfarandet är ett huvudinsolvensförfarande eller ett
territoriellt begränsat förfarande.

Registrering

4 § En anmälan om registrering enligt 3 § andra stycket lagen
(2005:1046) med kompletterande bestämmelser till
insolvensförordningen skall göras om gäldenären

1. har beviljats företagsinteckning i Sverige,

2. är en registrerad juridisk person eller en enskild
näringsidkare som är införd i handelsregistret,

3. är auktoriserad eller godkänd revisor och verksam i Sverige,

4. är förmyndare, god man eller förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken,

5. har fast egendom eller tomträtt som är införd i
fastighetsregistret,

6. har i Sverige registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i
sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller
till andel i den,

7. har i Sverige registrerat luftfartyg eller andel i eller
intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

8. är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå och är
verksam i Sverige,

9. är fastighetsmäklare och är verksam i Sverige,

10. är deltagare i ett anmält avvecklingssystem i Sverige
enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av
förpliktelser på finansmarknaden,

11. har elcertifikat som är registrerade i
elcertifikatsregistret, eller

12. i annat fall har tillstånd att utöva eller förestå en viss
näringsverksamhet i Sverige och tillståndet enligt lag eller
annan författning kan komma att upphöra på grund av beslutet.

Av anmälan skall det, förutom uppgift om vilka av punkterna 1–
12 som föranleder registrering, framgå

1. vilken gäldenär beslutet avser,

2. vilken domstol som har fattat beslutet,

3. när beslutet har fattats,

4. vem som har utsetts till förvaltare, och

5. samtliga uppgifter som har betydelse för identifieringen av
föremålet för registrering.

5 § När en anmälan enligt 4 § har gjorts, ska Bolagsverket
anteckna förhållandet i de register som verket för samt
underrätta

1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om
gäldenären har beviljats företagsinteckning,

2. Revisorsnämnden, om gäldenären är auktoriserad eller
godkänd revisor,

3. överförmyndaren, om gäldenären är förmyndare, god man eller
sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken,

4. inskrivningsmyndigheten, om gäldenären har fast egendom
eller tomträtt,

5. registermyndigheten, om gäldenären har registrerat skepp
eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig
äganderätt till egendomen eller till andel i den,

6. inskrivnings- och registermyndigheterna, om gäldenären har
registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade
reservdelar till sådant luftfartyg,

7. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller
biträdande jurist på advokatbyrå,

8. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är
fastighetsmäklare,

9. Finansinspektionen, om gäldenären är deltagare i ett anmält
avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för
avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

10. Affärsverket svenska kraftnät, om gäldenären har
elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret
enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

11. tillståndsmyndigheten, om gäldenären i annat fall har
tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet
och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma
att upphöra på grund av insolvensbeslutet, eller

12. Kronofogdemyndigheten, om gäldenären har utmätningsbar
egendom. Förordning (2012:23).

Avgifter

6 § Avgift skall betalas med 600 kr i ärenden som rör
kungöranden enligt 3 § och med 800 kr i ärenden som rör
hantering av registreringar enligt 4 §. Avgiften skall betalas
till Bolagsverket när anmälan ges in.